گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 200 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اما مسئله كه ذهن انسان را مشغول مي كند چراي بد ، عملكردن نقد و انتقاد در جامعه ايران است و مشكلاتي كه از اين عملكردهاي نابجا ، گريبان گير جامعه ايران شده است.
براي پي بردن به اين مسئله مهم اولين فرضيه كه به ذهن آدمي مي رسد اين است كه نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سياسي اجتماعي ايران نابجا استفاده مي شود براي اينكه فرضيه قبول يا رد شود بعد از طرح مسئله ، تحديد موضوع شد و پس از تعريف مفاهيم و اصطلاحات ، سراغ مباني نظري مي رويم.
در فصل مباني نظري ابتدا نقد و انتقاد را از قالبهاي كليشه خارج كرديم و بر مبناي ضماير فاعلي ادبيات فارسي تعريف كرديم و سپس روابط سياسي اجتماعي بر مبناي ضماير فاعلي ادبيات فارسي بر اساس اصل راهها و اهداف مرتني تبيين ارزشي شد.و علاوه بر اين نقد و انتقاد در قالب مفاهيم اجتماعي و تضاد اجتماعي نيز تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
در فصل چهارم تلاش شده انتقاد بعنوان يك عمل سازنده درون گروهي از نظر وايزنگر مورد بررسي قرار گيرد و در فصل پنجم تلاش شده است نقد به عنوان اصل رقابت معرفي شود كه اگر اين در بين گروه هاي سياسي اجتماعي تحقق پيدا كند.يعني از نقد بعنوان اصل رقابت استفاده شود تحول عظيمي در جوامع رخ خواهد داد و در فصل ششم تلاش شده است فرضيه تحقيق بر اساس تفكر ، گفتمان و سلطه انتخاباتي چند روزنامه در فضا ، زمان و مكان خاص مورد ارزيابي قرار گيرد.گفتن اين نكات ضروريست پيشنهادات ، منابع و ماخذ ، فهرست منابع و چكيده انگليسي در فصل هفتم آمده است.
هرچند نقدوانتقاد در جامعه ایران تاریخ دیرینه دارد . ودر حوزه های مختلف علوم بویژه درادبیات، هنر، اقتصاد، سیاست، سینماو تلویزیون ، مذهب، فلسفه و… مورد استفاده قرار گرفته اما نقدو انتقاددرحوزه گفتمان سیاسی واجتماعی ایران در گذشته و حال ازویژگی خاص برخوردار بوده به طوری که این پدیده نقدوانتقادبه حدی عمومیت پیداکرده افراد جامعه در فضاهای مختلف جامعه از جمله درحاکمیت،دانشگاه،مکانهای مذهبی، نشریات ،تلویزیون  …حتی درمحافل عمومی عملا علیه همدیگر استفاده می کنند مسئله اینجاست اگر افراد جامعه با هر مسئولیتی ومقامی تبحروتخصص درنقد و انتقاد نداشته باشند چنین روش نقدوانتقاد هیچ دردی را ازجامعه حل نخواهدکرد بلکه مشکلات جامعه رانیز اضافه خواهند کرد. باید بپذیریم نمی توان با دیدگاه آرمانگرایی نقدو انتقاد عقلانی کرد. مگر می شود در آسمانها سیرودر زمین امر ونهی کرد . در جهان متمدن  امروزی کشورهایی می توانند  بین نهادهای  اجتماعی خود ارتباط برقرارکنند که برنامه ریزی و سازماندهی عقلانی  برای  استفاده از نقد و انتقاد داشته  باشند . گذشت آن  زمانهایی که تصور شود انسانهایی هستند خارج از تخصص و توانایی خود صرفا  قدرت یکی ازنهادهای اجتماعی رادردست دارندمی تواند بدون اینکه مورد نقدوانتقاد قرار گیرند دیگران را مورد مواخذه قرار دهند . چنین  فرهنگ  عام  و گسترده ای که بر پایه  سنتهای  جامعه  استوار بوده کاربردخودرادرجهان امروزی از دست داده است. 
چنین فرهنگ عام وگسترده کاربردش عامل بازدارنده است وکورکننده استعداد دیگران همچنین  فراری  دهنده  نخبگان  جامعه  و…  امروزه آنچه  مهم  است  به نقد و انتقاد با دید بادیدتخصصی توجه کردن است.
نقدوانتقاد بایددرچارچوب اخلاق عقلانیت باشدنه تلفیقی ازقدرت وهوس بازی انسانهایی  که خود را عقل کل می دانند غافل از اینکه از عقلانیت تجربی هیچ بهره ای نبرده اند. امروزه درحوزه گفتمان سیاسی  اجتماعی یک جامعه نقدوانتقادی مورد پذیرش است که دارای  ارزش اخلاقی  باشدکه بتواند مشکلی را درجامعه حل کند و یا به عبارتی باری را ازدوش جامعه بر دارد. و مهم آن است منتقدین چه خدمتی درجامعه  انجام داده اند و چه حد قادرند کاری را انجام دهند.
امامسئله ای که درنظام  اجتماعی  ایران حائذ اهمیت  است  در حوزه گفتمان  سیاسی و  اجتماعی اجتماعی نقدو انتقاد به عنوان  یک عیب گویی ومچ گیری از  همدیگر  تبدیل  شده  است .چنانچه مسئولین ازهمدیگر،مسئولین از مردم،مردم از مسئولین،مردم از مردم و …  همدیگررا انتقاد می کنند غافل از اینکه مشکلات جامعه چیست ؟وچه باید کرد ؟ و به نظرمی رسد این عمل یک مرض  فرا فکنی  اجتماعی  است  به طوری که درحوزه گفتمان سیاسی واجتماعی نظام  اجتماعی  ایران  چالشهای  شدید به  وجود آورده  است که این فرافکنی به عنوان یک مسئله اجتماعی قابل بررسی و پیگیری می باشد.
و زمانی نقدوانتقاد ازحالت مرض فرافکنی خودخارج خواهد شد که درجامعه نوع نگرش نسبت به  نقد و انتقاد  عوض  شود . یعنی  از حالت  سنتی (مکانیکی)به دیدگاه صنعتی 
(ارگانیکی) تبدیل شود . و در چارچوب  مشخص علمی قرارگیرد. وبا روش های علمی مورد ارزیابی قرار گیرد.اگر چنین نگرشی تحقق پیدا کند نقد و انتقاد ازحالت مرضی به حالت  تحول گرایی سوق  پیدا  می کند در نتیجه یکی ازساختارهای سنتی جامعه از بین خواهدرفت ومی شود باروش های علمی پاسخی برای تفاوت نقدوانتقادنیازهای اجتماعی که  نقد و انتقاد پاسخ می دهند ،  علل و شرایطی که  نقد و انتقاد  از آن ناشی می شود،
کارکردهای بیمارگونه نقد و انتقاد ، تاثیرات که نقد وانتقادبررشدسیاسی ،اجتماعی نظام اجتماعی ایران می گذارد و علل عیب گویی و مچ گیری در جامعه ایران از طریق نقد و انتقاد پیدا کرد.
 
تحدید موضوع   
همانطورکه دربیان مسئله مطرح شدگفتمان نقدوانتقادمفاهیمی هستنددرتمامی حوزه های علوم به ویژه علوم انسانی مورد استفاده قرار می گیرد.واین مفاهیم درکلیت دامنه وسیعی دارند . جهت جلوگیری از پراکنش سخن در این تحقیق تلاش خواهد شد.
الف : جایگاه وشیوه گفتمان نقدوانتقادبین گروههای سیاسی،اجتماعی،حاکم وغیرحاکم (نخبگان حاکم و نخبگان غیر حاکم) نظام اجتماعی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
ب : از نظر زمانی فقط گروه های سیاسی ،اجتماعی بعدازپیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
ج : با توجه به این که اوج گفتمان  نقد و انتقاد بین گروه های  سیاسی ، اجتماعی نظام اجتماعی ایران دردوران انتخابات است.به این خاطر ازنظر فضای فقط گفتمان نقدو انتقاد دوران  انتخابات  مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
ضرورت و اهمیت تحقیق
همانطورکه می دانیم گفتمان نقدوانتقاد زبان وبیان  عملی  نظارت  اجتماعی بررفتارهای سیاسی واجتماعی یک جامعه است .گفتمان نقد وانتقاد می تواند مانند فیلتر نا خالصیهای رفتارهای اجتماعی را در نهاد سیاسی  یک نظام  اجتماعی تسویه کند و به عبارت دیگر گفتمان نقدو انتقاد موتور  حرکت یک جامعه از ساختارهای سنتی (مکانیکی) به جامعه صنعتی (ارگانیکی)است. 
اما گفتمان نقد و انتقاد به صورت صحیح استفاده نشود موجب مشکلات و حتی تخریب  ساختارها وکارکردهای روابط سیاسی و اجتماعی نظام اجتماعی می شود. 
ازآنجا که در بیان مسئله مطرح شده امروزه در جامعه ایران نقد و انتقاد به صورت مرض فرافکنی مورد استفاده قرار می گیرد. 
وگاهی این نقدوانتقادچنان بی ربط ونا بجا مورداستفاده قرار می گیردکه خودانتقادکننده نا خود آگاه عملکرد و امتیازاتی که به دست آورده را زیر سوال می برد.
به عنوان مثال وقتی وزیرکشاورزی سابق ایران بعد از ۱۶سال ازوزارت برکنار می شود به عملکرد وزارت کشاورزی انتقاد می کند جالب این که تمامی مسائلی که مطرح می کرد خودش مسبب اصلی آن مشکلات بود.
مثال دیگراینکه رئیس جمهورمحترم ایران در سفر استانی خود به مشهد مقدس در دیدار بانخبگان آن استان طی سخنرانی خود بحث توسعه  اقتصادی سیاسی فرهنگی و اجتماعی را توطئه  قدرت های جهانی می دانست .غافل از اینکه خودش به مقام ریاست جمهوری رسیده حاصل توسعه سیاسی واجتماعی دولت قبلی(شکل گیری شوراهای شهروروستایی)
 بوده علاوه بر این مسائل در بین توده مردم نیز وقتی از حل مشکل خود عاجز می مانند فورا” نقا دانه مشکلات خود را بر گردن دولت و یا دیگران می اندازند .
ضرورت ایجاب می کندبرای حل مسئله اجتماعی به این مهمی یعنی نابجا استفاده کردن ازنقدوانتقادکه موجب مرض فرافکنی سیاسی واجتماعی درنظام اجتماعی شده به صورت  علمی بانگرش های تازه وروشنگرانه جهت گشایش افقهای جدیدروابط سیاسی اجتماعی درحال گذرایران مورد بررسی قرار گیرد. 
 
سوال تحقیق  
چرا در ایران نقد و انتقاد چالشهای سیاسی و اجتماعی بوجود می آورد؟
هدف تحقیق
ازسالهاپیش دقدقه خاطرداشتیم درزمینه نقدوانتقاد که درحوزه گفتمان سیاسی ، اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷)مطالعه ای داشته باشم. چون تا بحال تحقیق وبررسی علمی درخصوص نقدوانتقاد درحوزه گفتمان سیاسی  و اجتماعی ایران  صورت  نگرفته  است . لذا ترغیب شدم این موضوع را با اهداف زیر به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب و مورد مطالغه قرار دهم.
۱_  ارائه تقسیم بندی جدید  ازگفتمان نقد و انتقاد سیاسی و اجتماعی براساس اصل اول جامعه شناسی(اصل راههاواهداف)که جدول زیرگویای این مطلب است و اما توضیحات بیشتر در بحث مبانی نظری خواهد آمد.
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر
این فایل قابل  ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

محور كار نقاد بر رعايت اخلاق و در واقع بر رعايت عدالت قرار دارد. چرا كه از نظر فلسفي خلق ملكه راسخ نفساني است كه بدون تكلف منشاء صدور افعال نيكو باشد و اصول «خلق شجاعت، عفت و حكمت است و مجموع هر سه عدالت».
نقد تاريخي از جمله ديگر شاخه هاي اين هنر است. اينگونه نقد خصوصا مفسر پديده هنري است و آثار و شخصيت صاحب هنر را مورد توجه قرار مي دهد. نقاد به شناختن و شناساندن بيش از مقايسه و تفضيل يكي بر ديگري توجه مي‏كند
   در نقد جامعه شناسانه، رابطه هنر و اجتماع مورد توجه نقاد قرار دارد. و نقاد مي كوشد كه محيط زندگي هنرمند را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و واكنش هنرمند را نسبت به آن بشناساند.
   در نقد روانشناسانه ربط ميان هنرمند و اثر هنري آنچنان مورد تحليل قرار مي گيرد كه رابطه ميان بيمار و رويا در چنين روشي منتقد با تفسير علائم رواني در صدد كشف انگيزه هاي هنرمند بر مي آيد و روانكاوانه در پس اثر هنري دست به جستجوي (ضمير) ناخودآگاه شخصيت هنرمند مي زند.
   گاهي نقاد فرهنگي اساطيري را مبناي كار خويش قرار مي دهد و به تشريح عناصر فرهنگي يك اثر هنري با رجوع به مباني ميتولوژيك آن مي پردازد.
  دسته اي ديگر از نقادان آ‎ثار هنري مياني زيارزيبايي شناسي را ملاك كار خود قرار مي دهند. و معمولا فرم گرايي مي شوند. شايد اين مكتب واكنشي باشد در برابر تاكيد بر ارزشهاي روانشناسانه، تاريخي و حتي اخلاقي. چرا  كه صرفا كيفيت و ارزش هاي زيبايي شناختي براي نقاد ملاك اعتبار قرار مي گيرد.
   به هر حال در اينجا سر آن نداريم كه به تشريح و تفسير هر يك از مكاتب فوق و يا رويه هاي ديگر نقد و نقادي بپردازيم چرا كه اين خود موضوع بحث ديگري است. اما آنچه مد نظر ماست معرفي يك جريان نقد سالم و سازنده است كه صرف نظر از تمامي گرايشات و مكاتبي مورد اشاره همواره در آثار قدما و در ميان كتب و ماثورات ما موجود بوده و بايد نقاد امروز ما راهش را در ميان اين همه راه با عطف توجه به ارزش هاي متعالي در ديدگاه هاي نقد قدما بيابد.
   نقاد بايد بين صاحب اثر هنري و خود اثر با مخاطبين آن واسطه شود و لطايف و دقايق آن را معلوم كند. اگر معايب و نقايصي در آن آثار هست كه عامه ملتفت آنها نيستند و به همين جهت راجع به آن آثار بيهوده در خوش بيني مبالغه مي كنند آن معايب و نقاصي را نيز آشكار بنمايد و از پرده بيرون اندازد تا قيمت حقيقي و بهاي واقعي هر يك از آثار… معلوم و معين باشد.» واضح است كه نقادي قادر به اين كار و برقراري چنين ارتباطي است كه هدفش صرفاً ارشاد و تربيت باشد.
   منتقد دلايل احساسي را كه به وي در مقابل كشف زيبايي هاي آثار هنري دست مي دهد به تجزيه و تحليل مي كشد و مي كوشد تا ديگران را با مشاركت در اين احساس به پذيرش داوري اش درباره آن اثر دارد.
   نقاد بايد از ناداني بي خبري، حسد تعصب و تلون رأي بدور باشد و به صفات بصيرت حسن ذوق، عدل و انصاف، حس تشخيص و سواد آراسته باشد. او بايد بداند كه همانقدر كه ايجاد يك اثر هنري بد خطاست به داوري كردن در باب آثار ديگران هم خطا است. منتقد خوب مي تواند بدون آنكه هنرمندي پرآوازه و بزرگ باشد نقادي بصير با حسن نيت و شهامت باشد تا هم مخاطبين آثار هنري را هدايت گر باشد هم هنرمندان را.
   اگر منتقد بتواند با شيوه و سبكي غير فني با مردم رابطه برقرار كند در واقع با ربط دادن ذهنيت هنرمند و مردم از طريق انتقال حرف و كلام هنرمند روي جامعه هنري اثر مي گذارد و در واقع محور يك جريان صحيح و سالم فرهنگي قرار مي گيرد. در واقع نقادان خوب بهترين هنر شناسان هستند و حتي از صاحبان آثار هنري پيام و ارزش هاي آثار هنري را بهتر درك مي كنند و با قالبي ديگر به بيان آن مي پردازند. شمس قيس رازي در اين مورد درست مي گويد كه «بزار جامعه فروشي خيلي بهتر از استاد جولاه مي تواند بهاي يك جامعه را بيان كند. البته گاه هست كه استاد جولاه خود جامه فروشي نيز مي‏كند. اما در اين حال اگر قولش درخور توجه باشد از جهت جولاهي نيست از جهت بزاري است».
   در باب تاثير كار نقادان خوب در جريانات فرهنگي و هنري جوامع به نقل عين مطلبي از كتاب نقد ادبي بسنده مي كنيم. «… انتقاد چون تنقيضات هر زمان و حوائج ذوق و فكر هر نسل و هر قرن را بايد در نظر بگيرد چشم به آينده مي ورزد و شاعر و نويسنده را در طريق تحول و تكامل رهبري مي‏كند. درست است كه هنرمندان خود اين حوائج و مقتضيات را درك مي كنند اما منتقد زودتر و قطعي تر اين حوائج را باز مي شناسد و فقط انتقاد است كه از طريق تشريح و تحليل و طبقه بندي و قضاوت مي تواند مشخص كند كه هر كدام از متون و انواع ادبي در چه مرحله اي از تكامل هستند و تا كجا پيش رفته اند. فقط انتقاد است كه مي تواند تعيين كند كه اثر ادبي بايد چگونه باشد تا بتواند با اقتضاي زمانه سازگار افتد و هم ارزش هنري داشته باشد.
    ليكن اگر نويسندگان و شاعران باز در برابر سيطره و حكومت انتقاد بخواهند مقاومت ورزند و به تسليم و رضا تن در ندهند انتقاد از طريق تاثر و نفوذ در عامه يعني عام اهل ادب و ذوق در آنان نفوذ كرده و به طور غير مستقيم آنان را به اطاعت و انحياد وا مي دارند به عبارت ديگر اگر منتقد نتواند افكار و عقايد نويسندگان و گويندگان را كه گه گاه متمسك و مواريث گذشته مي باشند تغيير دهد با تاثير و نفوذي كه در ذوق و سليقه خوانندگان آثار ادبي مي‏كند كه نويسندگان و گويندگان را مجبور به متابعت از آرا و احكام خويش كه متكي بر مقتضيات و حوايج دوران است تواند كرد. بوالو و مولير هر چند نويسندگان متكلف و متصنع معاصر خود را كه اسلوب معروف به پريسو (Percieux) سخن مي گفتند نتوانستند از آن اسلوب باز دارند اما چنان در بنياد ذوق و سليقه مردم عصر خويش نفوذ كردند كه ديگر كسي خريدار اسلوب «پرسيو» نشد و آن شيوه خود به خود از رواج و قبول افتاد. ليسنگ نيز در ادبيات آلمان همين تاثير را كرد و با آنكه آراء و عقايد او در آثار كساني كه در آن ايام بجد دنبال تقليد گويندگان فرانسوي بودند كارگر نيافتاد اما رفته رفته چنان محيط افكار عامه را براي اينگونه آثار تقليدي سر در بيروح كرد كه چندي بعد آنگونه آثار به كلي منسوخ گشت و از ميان رفت در چنين مواردي اگرچه تاثير انتقاد بطيء و مع الواسطه است اما مطمئن تر و قاطع تر و نافذتر است.»
   به هر حال آنچه به نام نقد و نقادي به عنوان يك جريان نافع مورد تشويق و مدح قرار مي گيرد. نقدي است كه سازنده باشد و از نقد مخرب حداكثر فاصله خويش را حفظ كند. نقد مخرب همان است كه در طول تاريخ اهل فكر و ذوق را نسبت به نقادان بدبين ساخته تا جايي كه منتقدان را به خرمگس هايي كه روي پيكر اسب مي نشينند تا او را از شخم زدن زمين باز دارند تشبيه كرده اند. يا حافظ در باب آنها فرموده:
خموش حافظ و اين نكته هاي چون زر سرخ
نگاهدار كه قلاب شهر صراف است
نقد مخرب سلاح فرماليسم را بر مي دارد و همه چيز و همه كس را منكوب مي‏كند يا ميدان به نوخاستگاه نمي دهد و اشراف منشانه به خطرناكترين آفت فكر و هنر و ابتكار تبديل مي‌شود.
   نقاد بايد با مطالعه و مشاهده همه آثار يك هنرمند نسبت به كليت هر اثر اظهار نظر كند و تنها به يك اثر پا بخشي از يك اثر هنري اكتفا نكند. خطرناكترين و لغزنده ترين راه اين است كه با مشاهده و مطالعه بخشي از يك اثر نسبت به گل آن اظهار نظر داوري مي‌شود.
   نمونه هاي نقد سالم را نزد برخي قدما مي توان يافت . آنجائي كه قدما دست به نقد فكر و اثر علمي و هنري مي زده اند با رعايت تمامي اصول اخلاقي و با احاطه كامل بر حوزه علمي و فني مبحثي كه مورد نقد قرار مي داده اند غالباً چنين مي كرده اند؛ ابتد قول نويسنده را پيرامون موضوع مي آورده اند: و اما بعض الاساتيد معتقدون به ….» و سپس قول خويش را در باب موضوع مي آورده اند: «و اما انا اقول…» و در پايان بدون آنكه دچار هتك حركتي شوند از سر بي دانشي به فحاشي و تخطئه بپردازند قضاوت نهايي را به خداوند مي سپرده اند: «والله اعلم بالصواب».
   امروز ما محتاج يك جريان قدمي و وسيع نقد سالم در صحنه ادب و فرهنگ و هنرمان هستيم. يقينا اين جريان ني تواند هيچ يك از قالب هاي رايج در غرب را ملاك و راهنماي كار خويش قرار دهد. البته بايد از تمامي شيوه ها و رويه هاي برخورد با آثار فكري و هنري كه سابقا ذكر برخي از اين شيوه ها رفت، بهره  جست، اما راه نو، نقد مي طلبد. نوبه مفهومي داشته باشد و از اشتغال به الفاظ و استغراق درظاهر امور و رطه هاي خلاق اختلاق احتراز نمايد. اين جريان براي سالم بودن و سالم ماندن بايد موارد زير را بشناسد و از آن اجتناب ورزد. از ابتلا به سوبژكتيويسم و امپرسيونيسم و پسيكولوژيسم و سوسيولوژيسم حاكم بر تفكر و جامعه فرهنگي غرب بپرهيزد و زباني سالم و اعتبار به زبان منتقدان اختيار كند. اگر با اهل تخصص روبروست به نقد خويش خصلت مدرسي ببخشد و كالبد شكافانه جزئيات را با وام گيري از زبان حرفه اي بيان نمايد. اما هر گاه با مردم طرف است خلاف اين شيوه را بر گزيند.
   اندكي بپردازيم به نقش منتقد در رويارويي با نمايش و گروه نماش و بحث را با اين پرسش گسترش دهيم. چه كسي نمايش را بهتر مي فهمد؟ گروه يا منتقد؟
   اين سئوالي است كه براي گروه هاي تئاتري مطرح است به ويژه وقتي كه فكر كنند كار را آنها مي شناسند و بس. همان داستان كبك و برف است. در اسمان هر تئاتر حداقل پانزده رويز پيش از اجزاي نمايش يك نسخته نمايشنامه خود را با تغييراتي كه درآن داده است براي منتقد مي فرستد. بي مناسبت نيست بنويسيم كه در اين كشور چندين ناشر تئاتر وجود دارد كه تازه ترين اثار نمايشسي را ترجمه كرده و به صورت پلي كپي و كتاب شده فقط براي تئاتر ها و مطبوعات مي فرستند مقصود اين است كه هيچ كس غافل از كار تئاتر جهاني نماند. اين طرز كار با توجه به شناخت ها و آگاهي هاي قبلي موجب مي‌شود كه منتقد بتواند پا به پاي گروه تئاتر راه برود. از آلان طرق عاشقان تئاتر كارگردان و هنرپيشه و ديگران نيز از پا نمي نشينند.
   استائيلاوسكي ماه ها تمرين مي كرد آزمايش مي كرد هنر پيشه مي ساخته. برشت هم همين طور. در نسل هاي ج=وان تر نيز ماكساني نظير گروه توفسكي و بروك را ديده ايم كه با چه پشتكار و چه صميميت و چه عشقي كار مي كمنند. منتقد تئاتر هم در اين تلاش بزرگ سهم دارد. پيش از شرح و بررسي كار او بد نيست كه به ياد آوريم كه بسياري نويسندگان بزرگ كار خودشان را با نقد نويسي آغاز كرده اند. از جمله يسنگ آلماني نويسنده قرن هيجده و از معاصران اسكار وايلد، برنار دشاو، برشت و آخري اسلاميز مروژك كه يكسان هم مهمان جشن هنر شيراز بوده عده اي از نقد نويسان نقد را رها كرده اند؛ برخي به آن وفادار مانده اند مروژك تعريف مي كرد كه پس از نوشتن سي واندي نقد يك روز با خودش خلوت كرده است كه آيا مي خواهد منتقد بشود و يا نويسنده؟ و نويسندگي را برگزيده است اما كار منتقد به انتقاد از اثر نمايشي تمام نمي شود. در بيشتر بنگاه هاي انتشاراتي اديتورهاي تئاتر منتقدان يا تئاتر شناسان اند. در آسمان قسمت تئاتر شناسي تئاتر ها را نقد نويسان مي گردانند.  چه كسي بايد دستمايه براي كار هنرپيشه و كارگردان و طراح صحنه تهيه كند. فشرده كار منتقد در تئاتر اينهاست؛
۱٫ معرفي و تهيه نمايشنامه
۲٫ همكاري با گروه در تغيير و تصحيح نمايشنامه
۳٫ كشف و خلق معاني اثر
۴٫ نمايشي كردن مضامين و داستان ها
۵٫ معرفي نمايش اجرا شده
و امثال آن بايد محتواي دفاتر تئاتر هاي فرنگي را خواند. آن وقت آدم مي بيند كه يك تئاتر شناس و منتقد چه وظيفه مهمي در تئاتر به عهده دارد. آنوقت آدمي مي بيند كه يك تئاتر شناس ومنتقد چه وظيفه مهمي در تئاتر به عهده دارد. در برخي از تئاترها از جمله تئائر ت.ان.پ (TNB)فراسنه نمايش هايي را كه بازي مي كنند چاپ مي كنند. در كشور ما كارگاه نمايش كار درست در اماتورژي را آغاز كرده است. كتاب هم چاپ مي‏كند گرچه كار هنوز ايده آل نيست اما ابتكاري در خور كمال توجه است و بايد در سازمان هاي تئاتري ديگر كشور نيز دنبال شود. اين كار و نظاير آن از وظايف منتقد و تئاتر شناس است كسي كه فرهنگ كشور خود و جهان را خوب مي شناسد و به تئاتر و مسائل آن خوب و كامل آگاه است.
  منتقد دولت تئاتر است: به وجود آورنده تئاتر است. همان طور كه كوشش داريم هنرپيشه و كاگردان و نويسنده تربيت كنيم بايد كوشش كنيم منتقد تربيت كنيم. بايد از يك طرف در دانشكده هاي تئاتر متفكر تربيت كنيم و از طرفديگر منتقد را در جريان تحولات نمايش در جهان قرار بدهيم. آموزش به دانشكده تمام نمي شود. آموزش محدوديت زمان نمي شناسد.
  همه ساله در ماه هاي ارديبهشت و خرداد و تير و شهريور و مهر در دنيا جشنواره هاي نمايشي بزگرا مي شود. بايد منتقدان تئاتر به اين جشنواره ها بروند. بدبختانه عده اي هستند كه هر وقت سخن از شاهكارهاي نمايشي خارجي به زبان مي ايد مي گويند. اي بابا، آنها كجا، ما كجا. گرفتاري اين جماعت اين است كه خودشان نمي توانند خودشان را اصلاح كنند. نمي توانند بهتر شوند. از مقايسه وحشت دارند. و بدتر از اين نمي خوانند سليقه و ذوق وتشخيص تماشاگر ايراني بهتر و بالاتر بورد. ما با اين جماعت كاري نداريم. روي سخن با آنهاست. كه به مردم و تئاتر عشق مي ورزند.
   انتقاد تئاتر در ايران وقتي مي تواند انتقاد تئاتري واقعي باشد كه همه از گروه تئاتر تا منتقد عاشق و مومن باشند. به التماس نزد تماشاگر نبايد رفت. تماشاگر با دل و جان خواهد آمد وقتي كار دسته جمعي همه دست اندركاران تئاتر تكرار مي كنم. كار عاشقانه باشد. 
 
نقد تئاتر نداريم، نقد تئاتر داريم؟
اين كه دست اندركاران تئاتر غالبا مي گويند ما منتقد تئاتر نداريم تاثر آنها است اما واقعيت دارد. چون ما كسي را در ايران نداريم كه كارش صرفا نقد تئاتر باشد. آنها كه در كشور ما نقد مي كنند. عده شان كمي بيسشتر از انگشتان دست است اين عده همه به كارهاي ديگر نيز مشغولند. ترديدي نيست كه گه گاه آدمي استعدهاد هاي گوناگون دارد. ولي به هر حال بايد آن روز برسد كه آدم خودش را در مقابل سوال يا اين يا آن قرار بدهد. تصميم گرفتن د راينجا ما با استعدادهاي فراوان روبرو هستيم. اما با تصميم با نهايت تأسف نه!
چرا منتقد تئاتر نداريم:
 بزرگترين خريدار نقد مطبوهات است و مطبوعات در شرايط فعلي ما كسي را ميخواهد كه در همه هنرها صاحب نظ رباشد درباره همه هنرها مطلب بنويسد با همه مصاحبه كند و غيره. چنين ابوالهولي هنري زاده و پرورده مطبوعات است. نقد نويس واقعي نقد از سر احتياج نمي نويسد ونقد خودش را دوباره نمي جود و به روزنامه ها و مجله هاي ديگر نمي نهد. كار منتقد تئاتر هميشه نو و هميشه تازه است. بنابراين چگونه مي تواند از ماهي چند نقد بيشتر بنويسد؟ ممكن است منتقدي تنها يك نقد در ماه بنويسد. تعداد مهم نيست. مهم اين است كه منتقد تئاتر فقط نقد تئاتر بنويسد. به عبارت ديگ رزندگي خودش را روي نقد تئاتر بنا كند. هر جا كه غير از اين باشد منتقد را بايك «كسب الاخبار هنري» خواند. لطفا نه لغت منتقد را مخدوش كنيم و نه هزينه انتقاد را. و سردبير روزنامه يا مجله اي كه از منتقد بخواهد درباره رقص و موسيقي و نقاشي و غيره بنويسد بي اعتقادي خودش را به هنرها نشان داده و به كعب الاخبار هنري همه دان و هنركس بال و پر داده است.
اعتبار متاثر و اعتبار نقد ما:
در چند سال اخير بي شك تئاترما پيشفت كرده است. كارگاه نمايش جشن هنر شيراز را (قبل از سال هاي انتقلاب) بخش تئاتر دانشكده هنرهاي زيبا اداره برنامه هاي تئاتر تاسيس مراكز تئاتر و انجمن هاي نمايش در شهرستان ها، تئاتر در تلوزيون و مدارس و غيره همه نشانه پيشرفت اين هنر در ايران است در كار اجراي نمايشنامه، نمايش هايي ئداشتيم كه در جهان نمونه بودند همين طور نمايشنامه نويسي ما سخت و خوش پيش رفته است تنها مشكل و بزرگترين مشكل ما اين است كه تئاتر در سراسر كشور به يك اندازه ترقي نكرده است. به زمان احتياج داري چرا كه فعالتي نمايش شهرستان ها چشم گيرانه آغاز شده است. بايد اميدوار و خوش بين بود. غافل نشست و كار كرد. نقش نقد نويس تئاتر در اين راه بسيار مهم و دقيق است. تا امروز منتقد با زنجيرهاي پيدا و ناپيدا به صندلي هاي دفتر مطبوعات يا سالن هاي نمايش تهران بسته شده بود و تكان نمي خورد. در حالي كه بايد راه بيفتد براي اينكه كشف كند.
  امروز جوانان شهرستاني علاقه زيادي به تئاتر نشان مي دهند، با كمترين وسايل و انواع و اقسام مشكلات نظير گرفتاري مالي سالن و سانسور كه گه گاه باعث از بين رفتن هر گونه انديشه انتقادي كه اصل و پايه سازندگي زندگي بهتر است مي شود. و مشكلات اصلي نظير كمبود هنرپيشه آگاه نبود راهنما و نمايشنامه و غيره، كارهاي جالبي عرضه مي كنند. چه وقت بايد به اين نسل پرداخت به كشف استعداد ها وظيفه اساسي و اصلي منتقد است. در اين زمينه چه مي كنيم؟
   مي دانيم كه دانشكده هاي ادبيات و تئاتر در جهان سازنده منتقد و تئاتر شيساسي است. در بعضي از كشورها از جمله لهستان براي تحصيل تئاتر شناسي و انتقاد بايد قبلا از دانشكده ادبيات درجه ليسانس داشت، امتحان ورودي داد و سپس سه سال تحصيل  كرد و سال خر همراه با كار عملي در تئاتر يا در مطبوعات و تلويزيون (قسمت نقد هنرهاي نمايشي) است . استادان رشته هاي تئاتر شناسي همه از خبرگان و دست اندركاران نقد يا مشاوران ادبي تئاتر و تلوزيون و راديو هستند. هنر جوي رشته نقد و ادب نمايش جامعه شناسي، سياست، اقتصاد ادبيات زبان كشور خود و همچنين درس هاي خاص تئاتر چون تاريخ نمايش، ادبيات نمايش و غيره مي خواند. كار نقد به بصيرت نياز دارد. كسي كه از اين دانشكده ها فارغ التحصيلمي شود قادر است انيشه هاي نمايشي را درك و تجزيه و تحليل كند. ميتواند از مرز هاي ممكن و شناخته شده بگذرد و از قرارداد ها و قواعد جاري و معمول كه نمايش نامه نويسان بزرگ وضع كرده اند با شناخت آن بگذرد و قواعد جديد كشف يا خلق كند. منتقد واقعي تئاتر كه بدينگونه تربيت شده است ديگر نيازي به نشخوار كردن حرف هايي كه مال خودش نيست يعني از اين كتاب و آن كتاب برداشته ندارد. ما به اين چنين نقد نويساني نياز داريم نقد نويسان مستقل و آزاد. دانشكده هاي تئاتر ما چه مي كنند؟ هر چه مي كنند يا كرده اند؟ نتيجه به دست آمده بسيار ضعيف است بايد شيوه تدريس عوض شود. بايد انديشيدن و به انديشه واداشتن هنر جو پايه كار قرار بگيرد نه طوطي پروردن. بايد باز كردن مغزها هدف كار باشد و نه پر كردن مغزها.
  اما متاسفانه در دانشگاه بلكه در برخورد و تماس با تئاتر به كمال مي رسد. ارتباط منتقد با تئاتر در كشور ماناقص و مسخره است.
   مطبوعات با اين كار كه از منتقدان همه چيز مي خواهند. به هنر بي حرمتي مي كنند. و تئاتر ها به چهره مكمل خود يعني اعتقاد ندارند. وقتي كارگردان ونويسنده اي با نقد نويس روبرو مي شود، پيش از همه مي خواهد ثابت كند كه منتقد نايش را نفهميده ونمي تواند بفهمد و اصلا به او نيازي نيست. در حالي كه از سوي ديگر دوست دارد منتقد درباره كارش مطلبي بنويسد
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

انتقاد؛ پیچیده، مهم و ضروری است. باید به یاد داشت که هیچ شغلی، از انتقاد معاف نیست. انتقاد در کار، وجه مشترک همه­ی ما است که نتایج مطلوب تر را همراه دارد.
انتقاد وسیله­ای است برای انگیزش، آموختن، توسعه، آموزش و ایجاد روابطی قوی، تبادل اطلاعات، تاثیر گذاشتن و برانگیختن. برای بهره­مندی از نتایج سحرانگیز “انتقاد”، شیوه­ی عملی آن را در قالب بیست توصیه تنظیم و جهت استفاده تقدیم می­دارد.
ـ اول: استقبال از انتقاد: هر شغلی، انتقاد به همراه دارد . فرقی نمی­کند که شما رییس جمهور، معلم، بانکدار و یا مامور دولتی باشید. کار شما به هر حال انتقاداتی در پی داشته و شما باید با روحیه­ای مثبت از انتقاد استقبال کرده و از آن در جهت بهبود کار خود استفاده کنید. انتقاد تنها کلمه ای است که مفهوم ارزیابی را نیز در برداردبنابراین انتقاد یعنی انتقال نتایج ارزیابی. تمرین برای انتقادپذیری: در قدم اول یک عبارت مثبت درباره­ی انتقاد را روی کارت بنویسید و آن را در جایی قرار دهید که در دید شما باشد. هر بار که شما و دیگران آن را ببینند باعث می­شود دیدگاه مثبت شما درباره­ی انتـقاد تقویت شود؛ جملاتی از قبیل انتـقاد اطلاعاتی است که باعث رشد من می­شود، انتـقاد مهارت­ها و دانش مورد نیاز را به من آموزش می­دهد. قدم دوم کمی مشکل، اما بسیار با ارزش تر است. شما باید از دیگران بخواهیداز شما انتقاد کنند.صادقانه از آنان بپرسید؛ به نظر آنان شما چگونه می­توانید کارهایتان را بهتر انجام دهید.
ـ دوم: به طور استراتژیک انتقاد کنید: قبل از اینکه انتقاد کنید، این سوالات را ا ز خود بپرسید: دقیقاً چه چیز را می­خواهم بیان کنم؟ چه چیز را می خواهم تغییر دهم؟ انگیزه ومحرک من برای بیان این انتقاد چیست؟ چه راه حل­ها و اهداف خاصی را می­توانم ارایه کنم؟ در مورد موقعیت­های غیر قابل پیش بینی که نیاز به عکس العمل­های فوری دارد، چه باید کرد؟ قبل از انتقاد کردن از زیر دست یا همکار، این سوال استراتژیک را ازخود بپرسید: «چگونه این اطلاعات را مطرح کنم که او پذیرای آنها باشد؟»
ـ سوم: بهبود گرا باشید: دو روش برای انتقاد بهبود گرا: اول، شما نوک پیکان انتقاد را متوجه آینده کنید. به جای اینکه به کارآموز خود بگوید: « در ارایه داده ها عملکرد ضعیفی داشتی»، بگویید: «دفعه­ی بعد برای نمایش اطلاعات از اورهد استفاده کن». روش دوم: پیامی دهید که باعث تقویت اعتماد به نفس او شود؛ «اطمینان دارم که موفق می­شوی». با این ذهنیت، کارآموز به جای این که از عملکرد گذشته­ی خود دفاع کند، با تمام انرژی برای بهبود عملکرد آتی خویش تلاش می­کند و ماهیت انتقاد به جای سرکوب گرا، بهبود گرا می­شود

  • بازدید : 649 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۴    کد محصول : ۱۰۷۵۴    حجم فایل : ۱۵۶ کیلوبایت   
دانلود فایل تحقیق در مورد نقد و انتقاد در جامعه

دانلود فایل تحقیق در مورد نقد و انتقاد در جامعه

نقدوانتقاد زبان وبیان  عملی  نظارت  اجتماعی بررفتارهای سیاسی واجتماعی یک جامعه است .گفتمان نقد وانتقاد می تواند مانند فیلتر نا خالصیهای رفتارهای اجتماعی را در نهاد سیاسی  یک نظام  اجتماعی تسویه کند و به عبارت دیگر گفتمان نقدو انتقاد موتور  حرکت یک جامعه از ساختارهای سنتی (مکانیکی) به جامعه صنعتی (ارگانیکی)است…


عتیقه زیرخاکی گنج