گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 205 views
  • بدون نظر
تعداد صفحات : ۷۵
نوع فرمت : ورد word

در این مقاله به بررسی نقش اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن در بدن انسان پرداخته می شود 

قسمتی از متن :
روی به عنوان یک عنصر حیاتی و مهم در تغذیه روزانه انسان و حیوان به شمار می رود نقش بیولوژیکی بزرگی در طبیعت ایفا می کند. روی نقشهای کاتالیکی ، ساختاری و اثر گذاری در بیش از ۲۰۰ متالوآنزیم روی که در سیستم‌های بیولوژیکی شناسایی شده اند را ایفا می کند. این آنزیمها در متابولیسم نوكلئيك اسید و پروتئین و تولید انرژی وبسیاری مواد دیگر دخیل هستند (۸۳) روی به عنوان یکی از مواد معدنی موجود در بدن انسان که دارای اثرات و ویژگی‌هایی در بافتهای مختلف است، به عنوان بخشی مهم از ۳۰۰ آنزیم مختلف عمل می کند. به همین دلیل این ماده معدنی نقش مهمی در پروسه‌های فیزیولوژیکی و مسیرهای متابولیسمی زیست شیمی ایفا می کند. بیش از۹۰% این ماده معدنی به صورت ذخیره در بدن : (۳۰% آن در استخوانها  60% آن در ماهیچه‌ها) موجود است (۸۲) غنی ترین منابع غذایی روی مرکب از جانوران دریایی علی الخصوص صدفهای خوراکی، گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ است. ترمیم و التیام زخمها، حمایت ایمنی بدن، کاهش توان و سختی بیماری سرماخوردگی، حمایت و مراقبت از غده پروستات، افزایش باروری و تولید اسپرم از مهمترین وظایف و کار کردها و اثرات ماده معدنی روی در بدن می باشد.به این دلیل روی دارای نقش مهمی در سی صد میسر متابولیسی و عملکرد‌های مختلف بیوشیمی دارا می باشد. این ادعا بر اساس نقش و وظیفه ….

فهرست مطالب


فصل اول- مقدمه
(۱) مقدمه                                                                     1
۱-۱ متابولسيم روي                                                     2
۱-۱-۱ پيشگفتار                                                             2
۱-۱-۱-۲-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی:                   2
۱-۱-۱-۳تاریخچه                                                             3
۱-۱-۲متابولسیم روی                                             3
۱-۱-۳-کمبود روی در بدن                                             4
۱-۱-۳-۱چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟                     6
۱-۱-۴-مسموم کنندگي ZinC 6
۱-۱-۶-استفاده‌های پزشکی                                    8
۱-۱-۷-دیدگاه فیزیولوژیکی                                            8
۱-۱-۷-۱-عملکردها و فار موکولوژی:                            8
۱-۱-۷-۲-مکانیسم فعالیت                                            8
۱-۱-۸-محرکهای دارویی:                                            9
۱-۱-۹-نتیجه                                                            9
۱-۱-۹-۱فعل و انفعالات                                           11
۱-۱-۹-۲مکملهای مغذي (۸۳)                                      Nutritinal supplement 11
۱-۱-۹-۳-نحوه مصرف روی:                                           12
۱-۱-۲-متابوليسم آهن در بدن (                                    Iron Metabolism) 12
۱-۲-۱-توزيع آهن در بدن:                                           13
۱-۲-۲-هموگلوبين                                                   13
۱-۲-۳-ذخيره آهن                                                   13
۱-۲-۴-جايگاه انتقالي ‌آهن                                           14
۱-۲-۵-جذب آهن (                                                       Iron absorption) 14
۱-۲-۵-۱مكانيسم جذب آهن                                  15
۱-۲-۶-فريتين سرم (                                                   serum ferritin) 15
۱-۲-۶-ساختمان فريتين :                                          15
۱-۲-۶-۲برداشت و آزاد سازي آهن توسط فريتين          16
۱-۲-۶-۳-عمل فريتين در بدن                                  16
۱-۲-۶-۴-فريتين سرم و مقدار آن در افراد طبيعي          16
مقادير نرمال آهن سرم                                          17
۱-۲-۷-۱تغييرات روزانه در آهن سرم                          17
۱-۲-۸-اندازه گیری مقدار آهن سرم                          17
۱-۲-۸-۱- ملاحضات کلی:                                          17
۱-۲-۸-۲ اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی: ۱۸
۱-۲-۸-۳ اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی: ۱۸
۱-۲-۹ اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم:         18
۱-۲-۹- روش اول:                                                 18
۱-۲-۹-۲-روش دوم (روش رزین):                                 18
۱-۲-۹-۳- روش سوم:                                                 19
فصل دوم- – مواد و روشها
۲- مواد، وسایل، روشها                                        21
۲-۱ مواد                                                                21
۲-۲- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده: ۲۱
۳-۳- روشهای دستگاهی                                        21
۲-۴ آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری :             22
۲-۴-۱ تعیین طول موج  ماکزیمم:                                22
۲-۴-۲- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین: ۲۲
۲-۴-۲-۱ اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین ۲۲
۲-۴-۲-۲ اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین ۲۲
۲-۴-۲-۳ اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین ۲۲
۲-۴-۲-۴ اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین ۲۳
۲-۴-۲-۵ اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین: ۲۳
۲-۴-۲-۶ اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین ۲۳
۲-۴-۳ بررسی اثر روی ۲۳
۲-۴-۳-۱ اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین ۲۳
۲-۴-۳-۲ تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندينگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین ۲۴
۲-۴-۳-۳ اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین ۲۴
۲-۴-۳-۴ اثر غلظت مشخص بي كربنات بر باندينگ آهن با ترانسفرين در حضور روي: ۲۴
۲-۴-۳-۵ اثر غلظتهاي مختلف روي در باندينگ باترانسفرين در حضور يون بي كربنات ۲۴
۲-۵- آزمايشات دياليز تعادلي:                                  24
۲-۵-۱ محلول‌هاي لازم:                                          25
۲-۵-۲- طرز كار با دستگاه:                                          25
۲-۵-۳- اثر روي بر برداشت آهن توسط ترانسفرين: ۲۶
۲-۵-۴- روش كنترل PH: 26
۲-۵-۵- طرز اندازه گيري آهن:                                 26
۲-۵-۵-۱- روش كار: ۲۶
۲-۵-۶- تعيين ثابت باندينگ آهن با ترانسفرين               27
فصل سوم-نتايج
۳- نتايج : ۳۰
۳-۱ تيتراسيون اسپكتروفتومتري:                         30
۳-۱-۱ تعيين طول موج ماكزيمم:                                 30
۳-۱-۱-۲- اثر روي بر روي متالوتايونين                         31
۳-۱-۱-۳ اثر روي بر روي جذب ماكزيمم اسيدهاي آمينه: ۳۱
۳-۱-۲ بررسي چگونگي جذب آهن توسط آپوترانسفرين: ۴۷
۳-۱-۲-۱ اثر غلظت‌هاي مختلف آهن بر روي باندينگ با ترانسفرين ۴۷
۳-۱-۲-۲ اثر زمان:                                                47
۳-۱-۲-۳ اثر يون بيكربنات:                                        47
۳-۱-۲-۴ اثر اسيد سيتريك                                         47
۳-۱-۲-۶ اثر PH 48
۳-۱-۳ بررسي اثر روي                                        48
۳-۱-۳-۱ اثر تغييرات غلظت روي                                48
۳-۱-۳-۲ اثر رقابتي روي با آهن                                48
۳-۲ نتايج حاصل از آزمايشات دياليز تعادلي:                49
۳-۲-۱ تعيين ثابت باندينگ آهن به ترانسفرين:       49
فصل چهارم- بحث 
بحث                                                                       69
آزمايشات                                                                Invitro: 69
Refrences 71

عتیقه زیرخاکی گنج