گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

ایران کشور بزرگی از نظر سرمایه عظیم مغزهاي متفکر و اندیشمندي است که در تمام اعصار، دنیا رادر برابر این قوم باهوش و تمدن آفرین، به تعجب وا داشته است. متاسفانه کشور ما، به دلایل شرایط وموانع خاصی در دهه هاي اخیر نتواسته است از این نظر جایگاه درخور خود را در معادلات توسعه جهانی داشته باشد. توسعه و پیشرفت جوامع حاصل اتصال حلقه هاي توسعه ي علمی، توسعه يصنعتی و توسعه ي اقتصادي است. با اتصال زنجیروار دانشگاه به عنوان متولی توسعه علمی و صنعتبه عنوان عامل توسعه صنعتی می توان نتایج بسیار مثبتی در زمینه ي توسعه ي اقتصادي به بار آورد که کشور را هر روز به سمت پیشرفت و پویایی حرکت خواهد داد. این توسعه و پیشرفت توانایی هاي بالقوه را به بالفعل تبدیل خواهد کرد و هر روز باعث تولید علم و نگاه سازنده و مبتکرانه در زمینه علم خواهد شد.
دانشگاه با تولید علم و فن آوري روح تازهیی به صنعت می بخشد و با تحول صنعت ومسلح شدن آن به دانش و علم روز، کشور به سوي خودکفایی و توسعه اقتصادي گام هاي موثربرخواهد داشت. با حرکت جامعه به سوي پایه گذاري تحقیقات بنیادي، پژوهش هاي علمی وآموزش هاي کاربردي می توان نیروي انسانی متخصصی تربیت کرد که خود متولی تولید علم وفن آوري باشند و این سرمایه هاي عظیم، آینده ي صنعت و اقتصاد کشور را تضمین خواهند کرد.هدف این مقاله بررسی نقش و جایگاه دانشگاه و صنعت در تولید و توسعه علمی و صنعتی در جهت رونق اقتصاد کشور می باشد که با ارائه ي نظرات تحلیل گران و صاحب نظران دانشگاه و صنعت، علل عقب ماندگی ایران از نظر علمی و صنعتی و همچنین عوامل مؤثر بر توسعه صنعتی و علمی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
ایران کشور ثروتمند و با اهمیتی است که در تمام ادوار، مورد توجه جهانیان بوده است. ثروت ها و
منابع طبیعی عظیم خدادادي، موقعیت جغرافیایی ممتاز و نیروي انسانی صاحب اندیشه و قدرت تفکر
والاست که نام ایران و ایرانی را در هر عصر و زمانی بلند آوازه کرده است. تاریخ پرفراز و نشیب
ایران گواه این مدعاست. در هر کجاي دنیا هرگاه امکان رشد براي ایرانی فراهم گشته، نبوغ ذاتی
خود را نشان داده و از همۀ رقیبان پیشی گرفته است. نخبگان ایران آنقدر پرشمارند که نام آنها را به
مثل هم نمی توان برد، به همین دلیل کشورهاي صاحب قدرت همیشه خواستار تصاحب این
سرمایه هاي بی بدیل و جاودانه ایرانی بوده اند. در سخت ترین شرایط و با کمترین امکانات، پزشکان،
مهندسان و متخصصان ایرانی شگفتی هایی آفریدهاند که دنیا را به تعجب وا داشته است. کافی است
نگاهی کوتاه و گذرا به ربع قرن اخیر و محاصره اقتصادي و جنگ تحمیلی داشته باشیم و قدرت و
توان ایرانی را در آن شرایط سخت در نظر بگیریم، آنگاه به فراست درمی یابیم که ایرانی هر وقت
شرایط ایجاب کرده است، آنچه را که خواسته، بدست آورده است. ابتکارات و نوآوري هاي پزشکان
در زمینه درمان مجروحان جنگ تحمیلی، مهندسان و متخصصان در زمینه ساخت کارخانه ها، پل ها،
اسکله ها، صنایع برق، مخابرات، ذوب آهن و صنایع نظامی که همگی نمونه هاي اندکی از تلاش فن
سالارانی است که تحت آن همه فشارهاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی بودهاند، را نمی توان دست
کم گرفت.
امروزه کشور ما به خاطر داشتن استعدادهاي درخشان، در اکثر مسابقات بین المللی علمی، گوي
سبقت را از دیگر کشورهاي صاحب نام ربوده است. دستیابی دانشمندان جوان ما به دانش هسته اي،
دستیابی آنها به تولید سلول هاي جنینی که تنها در سه کشور دنیا وجود دارد و همچنین تولید
سلول هاي انسولین ساز که براي اولین بار در جهان ساخته شده است، همگی نمونه هاي اندکی است
که ایرانی می تواند به علوم پیشرفته جهان دست یابد. با این همه، متاسفانه با وجود این نیروي عظیم
انسانی کارآمد ایرانی، شرایط مختلفی دست به دست هم داده تا با وجود این همه سرمایه هاي
ارزشمند که در کمتر کشوري پیدا می شود، از نظر تولیدات صنعتی و علمی در رده کشورهاي
پیشرفته دنیا نباشیم


عتیقه زیرخاکی گنج