گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر

در اين مقاله به بيان مطالبي پيرامون نقطه تجاري، تاريخچه آن، مزايا و ساختار آن و در ادامه به بيان

خدمات فعلي نقطه تجاري ايران خواهيم پرداخت. در ادامه با بررسي تحقيقات انجام شده در كشور، يك

جمع بندي از مشكلات و موانع صادرات و راهكارهاي توسعه صادرات مشخص شده و خدمات بالقوه

و فعلي نقطه تجاري ايران در رفع اين مشكلات مورد تحليل قرار مي گيرد.

در ادامه با ما همراه باشید.
تاكيد برنامه چهارم توسعه كشور بر توسعه نقطه تجاري در جهت توسعه صادرات و با بررسي خدماتي

كه يك نقطه تجاري طبق الگوي فدراسيون جهاني نقطه تجاري قادر به ارايه آن است، متوجه اين نكته

مي شويم كه اين خدمات مي تواند كاركردهاي مفيدي را در رفع مشكلات صادرات موسسات كوچك و

متوسط كشور ايفا كند

  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر

تاکيد برنامه چهارم توسعه کشور بر توسعه نقطه تجاري در جهت توسعه صادرات و با بررسي خدماتي که يک نقطه تجاري طبق الگوي فدراسيون جهاني نقطه تجاري قادر به ارايه آن است، متوجه اين نکته مي شويم که اين خدمات مي تواند کارکردهاي مفيدي را در رفع مشکلات صادرات موسسات کوچک و متوسط کشور ايفا کند. لذا در اين مقاله به بيان مطالبي پيرامون نقطه تجاري، تاريخچه آن، مزايا و ساختار آن و در ادامه به بيان خدمات فعلي نقطه تجاري ايران خواهيم پرداخت. در ادامه با بررسي تحقيقات انجام شده در کشور، يک جمع بندي از مشکلات و موانع صادرات و راهکارهاي توسعه صادرات مشخص شده و خدمات بالقوه و فعلي نقطه تجاري ايران در رفع اين مشکلات مورد تحليل قرار مي گيرد. در اين راستا باتوجه به مشکلات صادرات بخش موسسات کوچک و متوسط کشور به تبيين نقش نقطه تجاري در رفع هريک از اين مشکلات باتوجه به راهکارهاي ارائـه شده مي پردازيم. اگرچه موانع ساختاري در صادرات مشهود است اما ريشه بسياري از مشکلات در ناکارآمدي نظام اطلاعاتي و خدماتي کشور است که طبق الگوي فدراسيون جهاني نقطه تجاري، نقطه تجاري ايران به مثابه يک مرکز خدمات صادراتي مي تواند در راستاي تسهيل تجارت خارجي و توسعه صادرات ايفاي نقش کند. لذا در صورت ايجاد تنوع در خدمات صادراتي و حرکت به سوي مجازي شدن نقطه تجاري ايران مي تواند نقش موثري را ايفا کند

امروزه هيچ کشوري در انزواي کامل زندگي نمي کند. جايگاه تجارت بين المللي در رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي در حال توسعه تا به جايي اهميت يافته است که اغلب از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد داخلي نام مي برند.

از ابزارهاي تسهيل گر تجارت در شرايط کنوني نيز توجه به تجارت الکترونيک و همچنين بهره گيري از خدمات نقطه تجاري است. در حال حاضر، تلاش گسترده اي در سطح جهان به خصوص از طـرف کشورهاي در حال توسعه جهت بهـــره گيري از مزاياي نقطه تجاري در جهت بهبود کارايي تجاري موسسات کوچک و متوسط کشور خود در جريان است.

در ايران نيز بانگاهي به سياست گذاريها از گذشته تاکنون، متوجه حرکت تدريجي از رويکرد درون گرايي (سياست جايگزيني صادرات) به نگرش برونگرايي و توسعه صادرات در عرصـه تجارت بين المللـــــي مي شويم.

باتوجه به اهميت توسعه صادرات غيرنفتي و لزوم کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، ضرورت توجه به نقش موسسات کوچک و متوسط در روند آينده کشور برجستـه تر مي شود. همچنين باتوجه به تاکيد برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله کشور براي توسعـه صادرات غيرنفتي لزوم بهره گيري از ابزارهاي نوين تجارت همچون تجارت الکترونيـک بيش از پيش احساس مــي گردد.

راهکار توسعه نقطـه تجاري بــــه عنوان ابزاري براي ايجاد بستر مناسب جهت توسعه صادرات کشور از طريق موسسات کوچک و متوسط راهکار مناسبي است که در برنامه چهارم توسعه کشور نيز توسعه آن پيش بيني شده است.

  • آشنايي با نقطه تجاري

تاريخچه و سير تکامل آن : بحث کارايي تجاري در ابتدا در هشتمين جلسه کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد = ANCTAD) در کارتاجيناي کلمبيا در سال ۱۹۹۲ مطرح شد. هدف اصلي و اوليه کارايي تجاري کمک به تسهيل يکپارچگي و مشارکت کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي بااقتصاد در حال گذار از طريق تسهيل ورود موسسات کوچک و متوسط به تجارت بيـن الملل است.

به تدريج مجموعه اي از راه حلها که دربرگيرنده توصيه ها و رهنمودهايي براي کارايي تجاري است، به عنوان سياست جهاني در کلمبيا تدوين شد. يک ابزار عملي بسيار مهم براي رسيدن به هدف تسهيل تجاري، نقطه تجاري است. نقطه تجاري (TRADE POINT) کارکردهاي بازرگاني بهتري در تمامـي زمينـــه هاي مرتبط با تجاري از قبيل گمرک، بانکداري، بيمه، حمل و نقل، اطلاعات تجاري، فعاليتهاي تجاري و ارتباطات واطلاعات معرفي مي کند.

اين نقاط ابزار دسترسي به آخرين فناوريهاي تجاري از جمله تجارت الکترونيک و تبادل الکترونيک داده ها براي به کارگيري آن راه حلها هستند. در نقاط تجاري بخشهاي دولتي و خصوصي در زمينه هاي تجاري با هم همکاري مي کنند. ضمن اينکه عملکرد نقطه تجاري، منافع کاملي را از طريق اتصال به شبکه جهاني نقطه تجاري (GTPNET) فراهم مي کند.

طي سالهاي اول، آنکتاد بر به کارگيري موردي و راه اندازي نقاط تجاري در تعداد محدودي از کشورها تمرکز کرده است. برنامه نقاط تجاري با راه اندازي ۱۶ نقطه تجاري در سرتاسر دنيا آغاز شد و طي سالهاي بعد نيز درخواستهاي فراواني از کشورهاي مختلف جهت تامين نقطه تجاري به آنکتاد ارايه شد.

در ادامه شبکه جهاني نقطه تجاري جهت افزايش اتصال بين نقاط تجاري از طريق امکانات الکترونيک راه اندازي شد. بين سالهاي ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ متخصصان نقطه تجاري و هماهنگ کنندگان محلي، در شکل گيري برنامه نقطه تجاري درگير شدند.

تا سال ۱۹۹۶ بيش از ۱۰۰ نقطه تجاري در مراحل مختلف توسعه گسترش يافت و آنکتاد را به اجراي هدف بعدي نقطه تجاري يعني گسترش مشارکت جهاني در تجارت الکترونيک ترغيب کرد. سال ۱۹۹۵ سال شروع توسعه مشارکت منطقه اي در ميان نقاط تجاري آمريکاي لاتين بود. هدف نشستهاي بعدي در اين زمينه توانمندسازي شبکه نقاط تجاري از طريق همکاريهاي منطقه اي بود.

در سال ۱۹۹۷ برنامه نقطه تجاري به تعداد زيادي از نقاط تجاري از لحاظ جغرافيايي دست يافت که اين امر نقاط تجاري را در يک موقعيت بسيار مناسب براي تسهيل تجارت جهاني و عمل کردن به عنوان ابزاري منحصر به فرد براي گسترش فرصتهاي پديدار شده توسط تجارت الکترونيک قرار داد.

در اين زمان ۱۳۸ نقطه تجاري وجود داشت که ۴۴ مورد آن به طور کامل عملياتي شده و ۲۱ کشور نيز از بين کشورهاي کمتر توسعه يافته بودند. در سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ انتقال برنامه نقطه تجاري از آنکتاد به فدراسيون جهاني نقطه تجاري مورد توجه قرار گرفت. در ششمين نشست نقاط تجاري در جنوا، فدراسيون جهاني نقاط تجاري تشکيل شد.

طي اين سالها چارچوب سازماني، استراتژيک و عملياتي فدراسيون تعيين شد و سيستم فرصتهاي تجاري الکترونيک، مالکيت نامها، علائم تجاري و برنامه نقطه تجاري از آنکتاد به فدراسيون واعضاي نقاط تجاري به وسيله منابعي که در اختيـار داشت، پرداخت و به عنوان يک تسهيـل گر بين المللي کسب و کار براي شرکتهاي کوچک و متوسط مطرح گرديد.

تاکنون از بعد توزيع جغرافيايي قاره آمريکا با ۳۷ نقطه تجاري، اروپا با ۲۹ نقطه تجاري، آفريقا با ۲۰ نقطه تجاري، کشورهاي عربي با ۱۹ نقطه تجاري و کشورهاي آسيايي با ۱۶ نقطه تجاري در مراحل مختلف عملياتي در حال توسعه و امکان سنجي قرار دارند.

  • تعريف نقطه تجاري

نقطه تجاري يکي از جنبه هاي اصلي تجارت الکترونيک است که توسط مرکز توسعه نقاط تجاري سازمان ملل متحد (UNTPDC) اينگونه تعريف شده است:


عتیقه زیرخاکی گنج