گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر
خرید اینترنتی تحقیق تاثیر نماهای شیشه ای دوجداره بر شرایط حرارتی داخل ساختمان-خرید اینترنتی تحقیق تاثیر نماهای شیشه ای دوجداره بر شرایط حرارتی داخل ساختمان-دانلود رایگان مقاله تاثیر نماهای شیشه ای دوجداره بر شرایط حرارتی داخل ساختمان-تحقیق تاثیر نماهای شیشه ای دوجداره بر شرایط حرارتی داخل ساختمان
این فایل در شرایط زیر تهیه شده است:

نماهای تماما شیشه ازدوران معماران مدرن دربتا ها بکار گرفته شدند. درصورتی که در این قبیل نماها سایه بان مناسب پیش بینی نشده باشد. در اثر تابش آفتاب به درون طی اوقات گرم و معتدل سال دمای داخل ازحد آسایشخارج می شودوبر بار برودتی ساختمان افزوده می گردد.دراوقات سرد به علت ضریب هدایت حرارتی زیاد نماهای شیشه ای اتلاف حرارت به بیرون صورت می گیردوبر بار گرمایش ساختمان می افزاید. در مقاله حاضر ضمن مقایسه وضعیت حرارتی یک دیوار آجری و دو جدار شیشه ای مختلف تاثیر استفاده ازنماهای شیشه ای بردمای داخل مورد بررسی قرار گرفته است.به همین منظوربه کمک یک دستگاه ثابت وضعیت حرارتی یک نمای شیشه ای موجود مطالعه شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که استفاده از نماهای تماما شیشه در اقلیم های آفتابی یا سرد مناسب نبوده و طراحان در صورت تمایل به استفاده از نماهای مزبور باید جزئیات اجرای خاصی راپیش بینی نماید تا در مصرف انرژی صرفه جویی شودوشرایط آسایش حرارتی در فضاهای داخل تامین گردد.

نماهای تماما شیشه از دوران معماری مدرن به عنوان پوشش ساختمان ها به کاررفتند. هدف از اجرای نماهای تماما شیشه کاهش بار مرده ساختمانهای بلندسرعت بخشیدن به اجرا تامین دید یک پارچه از مناظر بیرون برای ساکنین داخل ایجاد حسن ادغام محیط داخل وخارج انجام احساس سبکی و ظرافت در ساختمان ازدید یک ناظرشهری و نمایش زندگی درون ساختمان از بیرون بدنبال روشن وخاموش شدن چراغ های داخلی در طول شبانه روزبود. اما نماهای تماما شیشه به علت ضخامت کم و مقاومت هدایت حرارتی اندک مشکلات حرارتی فراوانی را برای ساکنین فراهم می آورد. نما های تماما شیشه درصورتی که سایبان خارجی مناسب برای آنها پیش بینی نشده باشد در اوقات گرم ومعتدل سال به علت تابش آفتاب به فضای داخل سبس افزایش دمای بیش ازحد داخل می شود. همچنین به علت مقاومت هدایت حرارتی کم دمای سطح نمادراوقات سرد نزدیک به دمای محیط خارج بوده و بدن افراد مستقردر نزدیکی نما ازطریق تشعشع با نما تبادل حرارت کرده و ساکنین احساس عدم آسایش حرارتی خواهند نمود به علاوه بر اثر تبادل حرارت ازطریق جابجای بین هوای گرم داخل اتاق وسطح سرد شیشه دمای داخل کاهش یافته وبرای حفظ دما در حد آسایش نیازبه مصرفزیاد انرژی خواهد بود .اگر چه اکنون انواع گوناگون شیشه هایی ساخته شده اند که جاذب حرارت بوده واز ورود تابش خورشید به داخل جلوگیری می کنند ویا شیشه های دو جداره ای وجود دارند که مقاومت هدایت حرارتی بهتری نسبت به شیشه های یک جداره دارند اما با این حال هنوزهم نماهای شیشه ای نسبت به سایر مصالح ساختمانی دارای ضریب هدایت زیاد بوده و باعث اتلاف حرارت زیاد می شوند. در شکل (۱)ضریب هدایت حرارتی یک شیشه یک جداره یک شیشه دو جداره و یک دیوار آجری به ضخامت ۲۲سانتی متر با یکدیگر مقایسه شده اند. با فرض اینکه دمای خارج صفر درجه باشد و دمای داخل در حد ۲۰درجه حفظشود مقدار نوسان در داخل و سطوح عناصر نامبرده نشان داده شده است. همانطور که در شکل مزبور مشاهده می شود هر چه ضریبهدایت حرارتی عنصری کاهش یابد اختلاف دمای سطوح طرفین عنصر افزایش می یابد.اختلاف دمای سطوح آجری ۷/۱۲شیشه دو جداره ۳/۹و شیشه یک جداره ۴/است. بنابراین اگر برا گرم کردن فضای داخل انرژی مصرف نشود دمای سطوح داخلی ۴/برای شیشه یک جداره برایشیشه دو جداره ۳/۹وبرای دیوار آجری ۷/۱۲خواهد بود.به این ترتیب مشاهده می شود که شیشه دو جداره علی رغم داشتن وضعیت حرارتی بهتر نسبت به شیشه یک جداره ازنظر تامین شرایط حرارتی برای فضای داخی مناسب نیست. برای مطالعه اثرنمای شیشه ای برشرایط حرارتی داخل ساختمان بلندی با ۱۴ طبقه ارتفاع و دارای نمای تماما شیشه انتخاب شد. نمای شیشه دارای دو جدار شیشه به ضخامت ۴mm در اطراف داخل ۶mmدر طرف خارج است .بین دو جدار شیشه ای ۱cmلایه هوا وجود دارد.قاب نگهدارنده شیشه ها ازپروفیل آلومینیوم است وضریب هدایت حرارتی متوسط تمامی شیشه k={w/m2k}3.13است. برای اندازه گیری دمای فضای داخل یک دستگاه ثبات دیجیتالی طراحی وساخته شد.دستگاه مزبور در اتاق جنوبی آپارتمانی واقع در طبقه هشتم ساختمان ۱۴طبقه قرار داده شد .۱۰سنسور در نقاط مختلف اتاق نصب شدند (شکل۲) محل نصب سنسور ها به ترتیب شماره هر کدام به شرح زیر است: ۱-روی نمای شیشه ای ازداخل ۲-روی نمای شیشه ای از خارج ۳-بین پرده وشیشه ۴-درفاصله ۲۰cmازپرده ودرارتفاع ۱۴۵cmاز کف تمام شده. ۵-روی کف تمام شده. ۶-روی پرده به سمت شیشه (با فاصله تقریبی ۲۵cm از شیشه وارتفاع ۱۴۵cmاز کف تمام شده). ۷-روی دیوار در فاصله ۱٫۲۰mاز شیشه ودر ارتفاع ۱۴۵cmاز کف تمام شده . ۸-در ارتفاع ۱٫۹۰cmاز کف اتاق وبافاصله تقریبی ۱٫۵mاز نمای شیشه ای . ۹-روی دیوار شرقی در وسط اتاق ودر ارتفاع ۱۵mاز کف تمام شده. ۱۰-روی دیوار شرقی نزدیک به انتهای اتاق ودر ارتفاع۱٫۵mاز کف تمام شده. دستگاه ثبات به مدت یک هفته وبرای هر نیم ساعت دمای نقاط نامبرده را ثبت کرد زمان اندازه گیری از۲۲فروردین ۷۸تا ۲۹فروردین ۷۸به مدت یک هفته بود. در طول هفته کارمندان از ساعت ۹صبح وارد اتاق شده و در ساعت ۳بعداز ظهر اتاق را ترک می کردند. تنها پنجره بازشوی اتاق از ساعت ۸صبح تا ۴بعدازظهر باز بود ودر تمام هفته حاکثر دمای خارج ۲۱تا۲۳درجه بوده ودر حد آسایش قرارداشت. در نمودارهای ۱تا۶میزان نوسان دمای نقاط مختلف به خوبی مشهود است. الگوی نوسان دما در تمام هفته تقریبا مشابه است به این معنی که سنسور شماره۸همواره بیشترین دما را داشته است.به عبارت دیگر بهترین نقطه اتاق در ارتفاع ۱٫۹mاز کف به بالا بوده است.کمترین میزان دما مربوط به سنسور شماره ۲می باشدکه دمای هوای خارج را بدون اثر تابش خورشید نمایش می دهد.اختلاف بین دمای دو سنسور اخیر در طول هفته اندازه گیری نزدیک به۱۰درجه بود.یعنی اگرچه دمای بیرون در حد آسایش قرار داشت اما دمای اتاق در ارتفاع ۱٫۹۰mاز حد آسایش خارج شدهوحتی به ۳۰درجه نیز رسید است. پس از سنسور شماره ۸سنسورهای ۷و۹و۱۰با۲-۳درجه اختلافنسبت به سنسور ۸بالاترین دما را نشان داده اند.در واقع دمای اتاق با فاصله گرفتن از شیشه تقریبا یک نواخت تر شده ونوسان کمتری رادر طول روز دارا است اما همواره از دمای بیرون از حد ۷درجه بیشتر است.یعنی طی روزهای اندازه گیری در مواقعی از روز دمای داخل از حد آسایش خارج می شود.سنسورهای ۱و۳و۴و۵و۶از دمای خارج در حد ۵درجه بیشتر بوده و میزان نوسان دمای شبانه روزی در این محل ها نزدیک به دمای خارج است.بنا براین همانطور که از نمودارها استباط می شودوجود نماهای تماما شیشه باعث می شود تا فاصله تقریبا ۳۰cmاز نمای مزبور نوسان نمای داخل مشابه نوسان نمای خارج و اختلاف دمای داخل وخارج (در زمان اندازه گیری)در حد ۴-۵درجه باشد همین امر در اوقات بسیار گرم و یا بسیار سرد سال می تواند عدم آسایش حرارتی ایجاد نمایدبه عنوان مثال درگرمترین روز سال بدون احتساب اثر تابش خورشید دمای شیشه ۳۱٫۵درجه و در سرد ترین روز سال ۵درجه خواهد شد. با فاصله گرفتن از نمای شیشه ای میزان نوسان دماکاهش می یابد .اما در طول شبانه روز مقدار نوسان در فاصله مزبور تا ۵درجه نیز می رسد. با توجه به این بررسی روشن می شود که نماهای تماما شیشه اگر به صورت دو جداره اجرا شوند باعث نوسان زیاد دما در فضای داخل شده ودر فاصله نزدیک به شیشه بسیار تابع شرایط دمای خارج هستند.یعنی در اوقات سردجدار شیشه ای سرد شده ودراوقات گرم دراثر تابش خورشید افزایش دما پیدامی کند وباعث ایجاد شرایط حرارتی ناراحت کننده برای ساکنین می شوند.زیراتابش خورشید پس از ورود به فضای داخل وتبدیل به امواج با طول موج بلندنمی تواند از شیشه خارج شده .در فضای داخل محبوس می شود ودمای داخل افزایش می یابد (اثر گلخانه ای )بنا براین توصیه می شود با توجه به کیفیت شیشه های موجود وضرایب هدایت حرارتی آنها در اقلیم های سردیا گرم از نماهای تماما شیشه استفاده نشود وسطح شیشه ها به حداقل مورد نیاز برای تامین روشنایی ودید و منظر کاهش یابد.وجود نماهای تماما شیشه به علت اتلاف حرارت زیاد باعث مصرف زیاد انرژی جهت تامین گرمایش وسرمایش ولاجرم آلودگی بیشتر هوامی گردد.در صورتی که لازم باشد از نظر زیبایی نمای ساختمانهای بلند با شیشه اجرا شود .بایددر فاصله حداقل ۳۰CMاز نمای مزبور از دیوارهای سبک با عایق حرارت کافی استفاده گردد.برای اینکه هوای بین نمای شیشه ای ونمای داخل دراثر تابش خورشید بیش ازحدگرم نشود.باتعبیه دریچه هایی هوای مزبور به خارج تخلیه گردد. 


عتیقه زیرخاکی گنج