گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق چوب- روشهای نمونه برداریوالزامات عمومی براي چوبهاي صنعتي پهن برگ-آزمونهای فيزيکی  و مکانيکی  -دانلود رایگان تحقیق خرید ودانلود فایل تحقیق چوب- روشهای نمونه برداریوالزامات عمومی براي چوبهاي صنعتي پهن برگ-آزمونهای فيزيکی  و مکانيکی  -خرید اینترنتی تحقیق خرید ودانلود فایل تحقیق چوب- روشهای نمونه برداریوالزامات عمومی براي چوبهاي صنعتي پهن برگ-آزمونهای فيزيکی  و مکانيکی  
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين استاندارد روشهای نمونه برداری انتخابی و مکانيکی چوب،برای مشروط سازی قطعات انتخاب شده و آماده سازی قطعات آزمونی را  مشخص می کند،بعلاوه الزامات عمومی برای آزمونهاي فيزيکی و مکانيکی روی نمونه های آزمون کوچک ، سالم و عاری از معايب قابل روئيت را تعيين می کند در ادامه برای آشنایی بیشتر شمه توضیحات مفصلی می دهیم.

۳                 روشهاي نمونه برداري

۳-۱             نمونه برداری بروش انتخابی

اين روش نمونه برداری،بايد در مواردی انجام پذيرد که ضريب تغييرات خواص چوب،

براي يك درخت ودر بين درختان يک گونه مشخص باشدودر صورت امکان،

انتخاب از تعداد زيادی درخت، گرده بينه ويا تخته بريده شده صورت گيرد. 

۳-۲            نمونه برداری بروش مکانيکی

اين روش نمونه برداری، بايد در مواردی انجام پذيرد که در آن ميانگين ضريب تغييرات خواص چوب مشخص باشد ودر صورت امکان انتخاب فقط از تعداد محدودی درخت،

گرده بينه وتخته بريده شده صورت گيرد.

۴                 انتخاب مواد اوليه

۴۱           براي تهيه تخته هاي مغزي، با توجه به تعيين کيفيت چوب درختان سرپا، انتخاب از يک درخت نمونه يا بهري از تخته هاي بريده شده ويا تخته منحصر بفرد و غيره صورت مي گيرد.نمونه از لحاظ مشخصات آماری بايد شاخص بهري از مجموعه بوده و مواد انتخاب شده بايد بصورت گرده بينه ويا تخته بريده شده باشند.

۴-۲           مشروط سازی مواد اوليه

تخته ها ويا گرده بينه ها بايد در جهت شرقي ـ غربي و دور از تابش مستقيم خورشيد قرار گيرند تا به رطوبت پايين تر از نقطه اشباع الياف۱ برسند وبايد انتهای مواد اوليه با مواد پوششي نظير پارافين، رنگ وغيره پوشانده شود تا از بروز شکاف وترك جلوگيری گردد.

۴۳           تبديل مواد اوليه

تخته هاي مغزی مطابق شکل يک از گرده بينه بريده می شود ودرصورتيكه گرده بينه دارای برون مرکزی باشد،تخته بايد از مرکز هندسی آن تهيه گردد.تخته هاي بريده شده بدون مغز، بايد بروشی تبديل شوند که حداقل دارای يک سطح شعاعی يا مماسی باشند.در نمونه گيری از گرده بينه هايی به قطر۷۵- ۱۱۰ سانتيمتر(بروش مکانيکی)، تخته های مغزی بايد از دو قطر مضاعف عمود بر هم برش داده شوند. ضخامت تخته مغزی نبايد از ۱۲۰ ميليمتر کمتر باشد.

۱             مشروط سازی آزمونه ها  

در صورتيكه رطوبت آزمونه ها برابر ويا بيشتر از نقطه اشباع الياف باشد(براي آزمونهاي شرايط

۶۵درصد±۲۰درجه سلسيوس و رطوبت نسبی۳ ±۲ خشك)، آزمونه ها بايد تحت شرايط دمايي

قرار گيرند،تا به رطوبت تعادل برسند.پس از مشروط سازی،آزمونه ها بايد درشرايطي نگهداری     شوند كه رطوبت آنها با اطمينان بدون کمترين تغييرتا زمان انجام آزمون ثابت باقی بماند.

 ياد آوري-در صورتيكه آزمونه ها براي انجام آزمونهاي شرايط تر۱ مورد استفاده قرار گيرند،رطوبت آنها نبايد از نقطه اشباع الياف كمتر باشد.

۵-۲            شکل وابعاد

برای انجام هريك از آزمونهاي فيزيكي ومكانيكي،آزمونه ها بسته به نوع آزمون و استاندارد انتخابي۲، از چوبدستكهاي آزموني بريده مي شوند.

۵-۳           جهت الياف

الياف چوب بايد بموازات محور طولی چوبدستكهاي آزمونی باشد.دواير رشد در سطوح انتهائی هر قطعه آزمونی بايد بطور موازی با يکديگر بوده و هر يک از دواير رشد در امتداد زوج خود در انتهاي مقابل قرار گيرد،سطوح مجاور نيز در نمونه ها بايد کاملاً عمود برهم باشند(گونيا شده باشند).

يادآوری – الياف چوب بايد نسبت به محور عرضی چوبدستكهاي آزمونی داراي زاويه راست باشند.

۵-۴           حد رواداري ابعاد آزمونه ها

حد رواداري براي هر يك از ابعاد آزمونه ها بايد۵± درصد باشد.

يادآوري- سطح زير بار بايد صاف و تميز شده باشد.

۵-۵           نشانه گذاري

هريک از آزمونه ها بايد براساس محلی که چوبدستكهاي آزمونی از آنجا تهيه شده است، علامتگذاری شوند تا محل ونوع برش آنها مشخص گردد.

۵-۶            تعداد

تعداد آزمونه ها بايد بر حسب هدف (تعيين کيفيت درختان سرپا،درخت نمونه،بهری ازتخته هاي بريده شده ويا از يک تخته منحصر بفرد)، براساس روشهای نمونه برداری استفاده شده و يا ميزان دقت آزمايش مورد نظر، تعيين گردد.مقاديرخصوصيات عمده فيزيکی و مکانيکی با حدود اطمينان ۹۵ درصد محاسبه می گردند.

۵-۶۱       در نمونه برداری بروش انتخابی حداقل تعداد آزمونه ها طبق فرمول۱ به شرح زيرمحاسبه می شود:


۶                الزامات عمومی برای آزمونهاي فيزيکی ومکانيکی چوب

۶-۱           شرايط رطوبت نسبي و دمای محيط آزمايشگاه

درجه حرارت محلي که آزمونها درآن انجام می پذيرد ۲±۲۰درجه سلسيوس بطورثابت

ثابت نگهداشته می شود و رطوبت نسبی ترجيحاً ۳±۶۵ درصد خواهد بود.در صورتيكه

ثابت نگهداشتن رطوبت نسبی آزمايشگاه امکان پذير نباشد،آزمونه ها بايد بلافاصله پس از مشروط سازی ويا خارج کردن از ظروف درب دار، مورد آزمون قرار گيرند.

۶-۲          مراحل وروشها

۶-۲-۱     آزمونهای مورد نياز بايد طبق استاندارد مربوطه انجام پذيرند.

۶-۲-۲    پس از انجام آزمونها،درصد رطوبت و در صورت لزوم وزن مخصوص آزمونه ها محاسبه می گردد.در اينصورت برای تهيه آزمونه هاي مورد نياز، بايد از نمونه های آزمون شده استفاده گردد.تعداد آزمونه هايي كه برای تعيين ميانگين رطوبت استفاده مي شود،حداقل بايد ۳   عدد باشند
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر

اگر به دنبال روشی علمی و صحیح در نمونه برداری هستید و می خواهید هر آنچه در مورد نمونه برداری است را بدانید با اطمینان خرید و دانلود این فایل آموزشی را به شما پیشنهاد میکنیم.

این فایل مناسب تمام دانشجویان فنی مهندسی ، کارشناسان کنترل کیفیت،فعالان و مدیران صنعت و تمام کسانی که دنبال یاد گیری روش درست نمونه برداری هستند است

امیدورام از مطالب ارائه شده نهایت استفاده را ببرید


عتیقه زیرخاکی گنج