گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 103 views
 • بدون نظر

این فایل در ۱۵۴ صفحه قابل ویرایش تهیه شده است و شامل ۵ فصل زیر است:

فصل اول کلیات تحقیق شامل مقدمه،بیان مسئله،اهمیت و ضرورت تحقیق و فرضیات می باشد،در فصل دوم مروری بر پيشينه تحقيق شامل مرور مباني نظري تحقيق(تعريف يادگيري، سطوح يادگيري، تفاوت هاي فردي در يادگيري، تعريف شناخت و فراشناخت، انواع سبك هاي يادگيري شناختي، تعريف شخصيت، ريخت شخصيتي، طبقه بندي ريختهاي شخصيتي بر اساس ويژگي هاي جسماني، طبقه بندي ريختهاي شخصيتي بر اساس رويكرد روان تحليل گري و…)شده است و در فصل سوم  در روش پژوهش درمانی و…)پرداخته شده است، در فصل سوم در روش اجرای تحقیق  شامل به جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری، ابزار سازی یا ابزار جمع آوری اطلاعات وروش جمع آوری اطلاعات پرداخته شده و در فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها و در فصل پنجم بحث و نتيجه گيري از تحقیق به عمل آمده است.

 

 

 

 

 

چكيده

هدف از اين تحقيق، بررسي وجود رابطه بين رويكردهاي يادگير و سبك‌هاي تفكر با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر تهران است.از بين كليه دانش آموزان سال سوم متوسطه ۲۶۲ آزمودني به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي جهت شركت در اين پژوهش انتخاب شدند.ابزارهاي مورد استفاده پرسشنامه سبك تفكر استرنبرگ واگنر (۱۹۹۷) و پرسشنامه فرايند مطالعه تجديد نظر شده دو عاملي بيگز و كمبر و لانگ (۲۰۰۱).

همچنين براي متغير پيشرفت تحصيلي ميانگين كل نمرات سال گذشته آنها از طريق دفتر دبيرستانهاي مورد مطالعه جمع آوري شد.

به منظور توصيف داده‌هاي پژوهشي از محاسبه شاخص‌هاي پراكندگي (ميانگين، واريانس، انحراف معيار) و به منظور تحليل آن از روش ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد.

نتايج به دست آمده با نرم‌افزار SPSS نشان داد كه:

– سبك‌هاي تفكر قانوني – قضايي رويكرد عميق با پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و معني‌دار و سبك‌هاي تفكر اجرايي و رويكرد سطحي با پيشرفت تحصيلي رابطه منفي معني‌دار داشتند.

– سبك‌هاي تفكر قانوني و قضايي نيز با رويكرد عميق و سبك تفكر اجرايي با رويكرد سطحي رابطه مثبت و معني‌دار را نشان داد.

در مجموع، نتايج پژوهش حاضر مويد آن است كه توجه به نقش عوامل دروني فردي نظير رويكرد‌هاي يادگيري و سبك‌هاي تفكر در مطالعه‌ي پيشرفت تحصيلي قابل تعمق است.

مقدمه

 اصطلاح «تفكر»[۱] از جمله اصطلاحات يا مفاهيم كليدي در فرهنگ و ادبيات روانشناسي است كه تقريباً همه مردم، اعم از كوچك و بزرگ يا با سواد و بي سواد آن را به كار مي‌برند و بسياري نيز آن را با اهميت قلمداد كرده و يكي از ويژگي‌هاي آدمي مي‌دانند، طوري كه گاهي انسان را «حيوان متفكر» تعريف كرده‌اند (ارسطو، ۱۶۵۰).

روانشناسان در اين كه تفكر ريشه حل مساله و خلاقيت است، يعني بايد بتوانيم بيانديشيم يا بتوانيم مسائل را حل كنيم يا خلاقيتي نشان دهيم، اتفاق نظر دارند. تمامي دانش‌آموزان و دانشجويان نيز نياز دارند، به طور روشن بيانديشند و نظام‌هاي تربيتي هم متعهدند كه دانش‌آموزان را در فراگيري تفكر راهنمايي كنند.

آنچه در زندگي براي ما اتفاق مي‌افتد، نه تنها به ميزان درست انديشيدن، بلكه به چگونگي تفكر ما نيز مربوط است. همينطور يكي از اصول اساسي روانشناسي تربيتي معاصر اين است كه سطح انديشيدن دانش‌آموزان، به عنوان يكي از مهمترين پيش‌بيني كننده‌هاي موفقيت آنها در مدرسه قلمداد مي‌شود.

رابرت استرنبرگ[۲] (۱۹۹۴)، شيوه‌هاي متفاوت افراد در پردازش اطلاعات را به عنوان «سبك‌هاي تفكر»[۳] نام‌گذاري كرده است. به نظر او، شيوه‌هاي تفكر به عنوان شيوه‌هاي ترجيح داده شده در بكارگيري استعدادها تعريف مي‌شود. از نظر وي، سبك تفكر، روش رجحان يافته تفكر است. البته سبك تفكر يك توانايي نيست، بلكه به چگونگي استفاده فرد از توانايي‌هايش اشاره دارد (سيف، ۱۳۸۰).

به عبارت ديگر، انسان در اداره فعاليت‌هاي خود، شيوه‌هايي بر مي‌گزيند كه با آن احساس راحتي بيشتري دارد. استرنبرگ معتقد است كه شيوه‌ها متفاوت از توانايي‌ها است و مستلزم رجحان و برتري دادن است تا هوشياري در بكارگيري توانايي‌هايي يك فرد. همينطور، شيوه‌ها به تنهايي با قابليت‌ها يا توانايي، ارتباط ندارند، بلكه شيوه‌ها، نحوه بيان يا بكارگيري يك يا چند توانايي را نشان مي‌دهند (آرم استرانگ،[۴] ۲۰۰۰، كانو – كاريكا& هانگس،[۵]  2000؛ گريگورن  &  استرنبرگ،[۶] ۱۹۹۷، زانگ،[۷] ۲۰۰۰، زانگ &  استرنبرگ، ۲۰۰ و ۱۹۹۸).

از نظر استرنبرگ، تمايز بين سبك و توانايي نيز مهم است. توانايي به از عهده بر آمدن كاري به طور مناسب اشاره دارد، در حالي كه سبك، به اين كه فرد دوست دارد چگونه كار انجام دهد، اشاره مي‌كند(۱۹۹۷).

همينطور، شواهدي در دست است كه نشان مي‌دهد توانايي‌ها از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است (گريگورينكو و استرنبرگ، ۱۹۹۷). با اين وجود، توانايي نمي‌تواند عملكرد تحصيلي را به طور كامل پيش‌بيني كند. به عبارت ديگر، بر مبناي تفاوت در توانايي، نمي‌توان به اين سوال كه «چرا برخي از دانش‌آموزان در مدرسه نمره عالي مي‌گيرند، در حالي كه دانش‌آموزان ديگر با همان توانايي در امتحان رد مي‌شوند؟» پاسخ داد (استرنبرگ، ويليامز، ۱۹۹۷).

بر اين اساس، با آگاهي از اين كه تفاوت در توانايي فقط مي‌تواند بخشي از تفاوت در عملكرد تحصيلي را تبيين كند، تعداد زيادي از محققان، نقش با اهميت و پيش‌بيني كننده متغيرهاي روان‌شناختي متفاوت و نامرتبط به توانايي را بر پيشرفت تحصيلي سرلوحه فعاليت‌هاي پژوهشي خود قرار دادند. يكي از اين متغيرها نامرتبط به توانايي، سبك‌هاي تفكر است.


[۱]– Thinking

[۲]– Sternberg

[۳]-Thinking Style

[۴]– Arm strong

[۵]– Cano – Carioca & Hughes

[۶]– Grigorenko & stevnberg

[۷]– Zhang

 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر

این فایل در ۲۴۱ صفحه قابل ویرایش تهیه شده است و شامل ۵ فصل زیر است:

فصل اول طرح پژوهش شامل مقدمه، بیان مسأله،اهداف مسئله و اهمیت وضرورت پژوهش و تعریف مفاهیم واصطلاحات می باشد. در فصل دوم پیشینه تحقیق (تعریف هنر، تعریف کنونی هنر درمانی، تاریخچه، کاربرد موسیقی درمانی، اهداف موسیقی درمانی، اصول موسیقی و ابزار اصلی موسیقی درمانی و…)پرداخته شده است، در فصل سوم در روش اجرای تحقیق  شامل به جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری، ابزار سازی یا ابزار جمع آوری اطلاعات وروش جمع آوری اطلاعات پرداخته  شده و در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اختصاص داده شده و در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات بیان گردیده است.

 

 

 

چکیده

در پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران مرکز رشته روان شناسی شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۷ پرداخته شد  ، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی روان شناسی دانشگاه تهران مرکزی در سال تحصیلی ۸۸ – ۱۳۸۷ می باشد که از این گروه تعداد ۵۰ نفر بعنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند که برای ۲۵ نفر از این گروه موسیقی اجرا شده و برای ۲۵ نفر اجرا نشده است و روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است .

ابزار مورد استفاده آزمون تولوز پیه رون می باشد که با استفاده از روشهای آماری به بررسی داده ها پرداخته ، در نهایت نتایج ذیل استخراج شده است :

بین دو گروه آزمودنی آزمایش و گواه از نظر میزان دقت تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفت شنیدن موسیقی آرام بخش بدلیل عدم کنترل عوامل مزاحم و ………. نتوانسته بر افزایش دقت آزمودنی تأثیر داشته باشد .

مقدمه

برای مواجهه شدن با سوالات بی شمار این جهان درهایی از رنج های بی شمارش راهی جز رشد هوشیارانه ای برای پیمودن نیست . این هوشیاری ، آن نوع هوشیاری است که از خلال رویا شدن حس زیبا شناسی و ادراک آن حاصل می شود و تداوم می یابد .

این هوشیاری روح شناخت زیبائی های این جهان را در زبان موسیقی ، زبان رقص ( ریتم حرکت) و زبان شعر که به بیانی مهربان ترین و شاید عاشقانه ترین پیام های خلقت می باشند ، بازشناسی می کند و آنها را بعنوان فرزندان هنر به قالب هویت می کشاند و پیام آنها را به زبان رنگ – شکل –

طراحی – نقاشی و نور و ………. تفسیر نموده و با نهادو درون انسان و هستی پیوند می دهد و معنا می کند ( کنگره هنر درمانی ، ۱۳۸۵ )

هنر این چشمه زاینده که آب حیات از آن می جوشد ، دارای ارزش جاودانگی و بخشیدن حیات ابدی است . هر کس بخواهد حیات جاودانه بیابد باید در آن وارد شود و شستشو کند . تمام کائنات و عالم خلقت غرق در دریای هنرند و با صدا و رقص و حرکت ، سجود خود را در برابر سازندة خود بجا آورده و نماز می گذارند .

 • بازدید : 245 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

قبل از دو دهه اخير پيش‌بيني‌هاي اقتصادي بوسيله مدلهاي ساختاري انجام مي‌گرفت كه اكثراً منتج شده از نظريات كنيز بودند از آنجائيكه در آن دوره اين مدلها نتوانستند حوادث مهم اقتصادي را پيش‌بيني نمائيد بنابراين روش برداري‌هاي خود رگرسيوني توسعه پيدا كردند از جمله انتقاداتي كه به اين روش وارد مي‌شود اينست كه اين روش به تخمين بيش از حد مبتلا مي‌باشد براي رفع اين مشكل يك مدل بيزيني توسط ليترمن و همكارانش توسعه پيدا كرد كه در آن اعتقادات پيشين در مورد متغيرها همراه با داده‌ها تركيب و يك چارچوب بيزيني را براي پيش‌بيني كنندگان فراهم مي‌آورد از آنجاييكه اين روش از اطلاعات قبلي در مورد متغيرها استفاده مي‌كند اين امر به ساختن پيش‌بيني‌هاي بيشتر اقتصادي و كمتر هنري كمك مي‌كند در اين فصل ابتدا مفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني بيان مي‌شود سپس روش VAR و كاربردهاي آن تشريح مي‌گردد و در قسمت پاياني به تشريح روش BVAR مي‌پردازيم.
ارتباط بين علوم اقتصاد و آمار:
با تمركز به مسئله كميابي در علم اقتصاد، اين علم به ميزان زيادي به مسئله تصميم‌گيري مربوط مي‌باشد. همچنانكه مي‌دانيم سوخت ماشين تصميم اطلاعات مي‌باشد بنابراين روشهايي براي فراهم‌آوردن اطلاعات آماري و ارتباط آن با علم اقتصاد كه منجر به تصميم‌گيري بهينه مي‌شود توسعه پيدا كرده‌اند كه در چارچوب دو روش نظريه كلاسيك نمونه‌گيري و روش بيزيني در علم آمار مورد مطالعه قرار مي‌گيرند. در ذيل به شرح مختصري از اين روشها پرداخته مي‌شود.
روش كلاسيك نمونه‌گيري:
استنتاج آماري با استفاده از روش كلاسيك با استفاده از ويژگيهاي زير مشخص مي‌شود.
الف- تخمين‌ها و روشهاي آزمون بر حسب ويژگيهاي موجود در نمونه آماري ارزيابي مي‌شوند.
ب- احتمال يك حادثه برحسب حد فراواني نسبي آن حادثه تعريف مي‌شود.
پ- هيچ شرطي براي ورد مشاهدات غير نمونه‌اي (nonsample) و اطلاعات زيان (loss information) وجود ندارد.
هنگامي كه تخمين پارامترها با استفاده از روش كلاسيك انجام مي‌شود يك تخمين زننده بدون تورش با مينيمم واريانس مطلوب محقق مي‌باشد زيرا بطور متوسط اين تخمين زننده‌ها به پارامترهاي حقيقي (نسبت به تخمين زننده‌هاي بدون تورش ديگر) نزديكتر هستند. در اين روش تخمين فاصله‌اي و آزمون فرضيه بر حسب ويژگيهاي بزرگ نمونه‌اي، نمونه‌هاي مورد مطالعه ارائه مي‌شود همچنين در روش كلاسيك از آنجايكه پارامترها در نمونه‌هاي تكراري ثابت فرض مي‌شوند، توزيع احتمال براي پارامترها تعيين نمي‌شود.


روش بيزين:
در چارچوب بيزيني احتمال بر حسب يك درجه از اعتقادات تعريف مي‌شود (هر چند كه ويژگيهاي تخمين زننده‌ها و آزمونهايي كه بر روي نمونه آماري انجام مي‌گيريد نيز مورد مطالعه قرار مي‌گيريد اما پايه اصلي براي استنتاج و انتخاب تخمين زننده‌ها نمي‌باشند) در اين روش احتمال يك حادثه بر حسب اعتقادات شخص در مورد اينكه اين حادثه تا چه اندازه محتمل است كه ظاهر شود انجام مي‌گيريد اين اعتقادات ممكن است به اطلاعات كمي و يا كيفي وابسته باشند اما لزوماً به فراواني نسبي حادثه در يك نمونه بزرگ از آزمايش‌هاي فرضي آتي  وابسته نمي‌باشد بنابراين در آمار بنزيني احتمال يك مفهوم ذهني (Subjective) و اشخاص مختلف ممكن است احتمال متفاوتي از يك حادثه را ارائه دهند همچنين ويژگي اصلي در تحليل‌هاي بيزيني اينست كه عدم اطمينان درباره مقدار يك پارامتر ناشناخته برحسب توزيع احتمال بيان مي‌شود. در اين روش پارامترها بصورت متغيرهاي تصادفي مورد مطالعه قرار مي‌گيرند و بدين صورت كه نتايج متفاوت از يك آزمايش مصداق‌هاي  متفاوتي از يك پارامتر بيان مي‌كند، مورد ملاحظه قرار نمي گيرند. بنابراين توزيع احتمال ذهني بر روي يك پارامتر برحسب آگاهي شخصي، درباره آن پارامتر مي‌باشد اين آگاهي ممكن است قبل از مشاهده اطلاعات موجود در نمونه وجود داشته باشد كه تابع توزيع اين آگاهي شخصي، توزيع پيشين  نام دارد همچنين تابع توزيعي كه از تركيب تابع توزيع پيشين و اطلاعات نمونه حاصل مي‌شود تابع توزيع پسين  نام دارد. يك نكته مهم در اينجا اينست كه توزيع پسين حاصله مي‌تواند به عنوان يك توزيع پيشين مورد استفاده قرار گيرد زماني كه با اطلاعات نمونه‌اي ديگر در آينده مواجهه مي‌شويم. روشي كه توزيع پيشين را با اطلاعات نمونه براي تشكيل توزيع پسين، تركيب مي‌كند قضيه بيز نام دارد.
طريقه بدست آوردن تابع توزيع پسين:
اگر P(B/A) عبارتست از احتمال وقوع حادثه B به شرط معلوم بودن حادثه A باشد. آنگاه مي‌توان احتمال وقوع حوادث را بصورت زير بيان كرد:
 
از رابطه فوق نتيجه مي‌شود كه:
 
كه عبارت فوق به عنوان قضيه بيز شناخته مي‌شود.
حال براي نشان دادن توابع توزيع پيشين و پسين فرض مي‌كنيم كه تابع چگالي احتمال پيوسته باشد اگر   برداري از پارامترها و y برداري از مشاهدات موجود در نمونه‌ براي تابع چگالي پيوسته   باشد در اين صورت تابع   بطور جبري‌ همانند تابع درستنمايي براي    مي‌باشد كه همه اطلاعات نمونه‌اي در مورد   را شامل مي‌شود. در چارچوب بيزيني از آنجايكه توزيع احتمال ذهني براي   وجود دارد  ] برداري تصادفي مي‌باشد[. بنابراين  بصورت تابع توزيع شرطي y به شرط   مورد ملاحظه قرار مي‌گيريد حال طبق رابطه (۱-۵) مي‌توانيم بنويسيم: 
 
كه به h تابع چگالي پيوسته براي   و y ، g به تابع چگالي براي   و f به تابع چگالي براي y دلالت مي‌كند حال اگر عبارت فوق را بازنويسي كنيم داريم:
 
كه اين عبارت همان قضيه بيز مي‌باشد كه در اين عبارت    بيانگر تابع چگالي پسين براي   و   بيانگر تابع چگالي پيشين براي   (اطلاعات غير نمونه‌اي در مورد  ) مي‌باشد. از آنجائيكه داده‌هاي نمونه‌اي بصورت ثابت و معلوم در اختيار هستند در نتيجه f(y)  ثابت مي‌باشد بنابراين براي بدست آوردن   اگر داده‌هاي نمونه اي y ثابت باشند مي‌توانيم تابع   را بصورت تابع در ستنمايي   نشان دهيم بنابراين قضيه بيز بصورت زير بيان مي‌شود.
 • بازدید : 110 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن-خرید اینترنتی تحقیق جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن-دانلود رایگان مقاله جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن-تحقیق جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن

این فایل در۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • بازدید : 169 views
 • بدون نظر

دانلود مقاله همه چیز در باره ثبت احوال.مشتمل بر ماموریت اداره ثبت احوال. آمار مراجعین به قبت احوال در دسته بندی های مختلف. انواع نمودارها ، جداول و شاخص های آماری و استنباط آماری انواع ارباب رجوع به ثبت احوال-

 • بازدید : 92 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مقدار kg 2/2 از خاك محل نمونه گيري را انتخاب كرده و با اوزان gr200 و kg2 انجام مي دهيم. يك ظرف نمونه گيري خشك را برداشته و وزن كرده و gr200 خاك را درون آن قرار داده و مجددا وزن مي كنيم، داخل اون كه ده ي آن cْ۱۰۵ است قرار مي دهيم و بعد از ۲۴ ساعت خاك را توزين نموده و با توجه به فرمول هاي داده شده درصد رطوبت خاك را بدست مي آوريم.اين آزمايش به دو روش تر و خشك مي باشد كه ما در آزمايش خشك استفاده مي كنيم. سري الك هاي بالا را به ترتيب قرار داده و مقداري خاك خشك شده و كوبيده شده را روي بزرگترين الك ريخته و تكان مي دهيم(به صورت افقي و چرخشي) آنگاه 
خاك هاي مانده روي الك را وزن نموده و يادداشت مي نماييم. پس محاسبات را انجام داده و منحني دانه بندي را رسم مي نماييم
آزمايش حدود اتربرگ
 وسايل مورد نياز:
۱- دستگاه كاساگرانده ۲- شيارزن ۳- كاردك
۴- كاردك فنري ۵- ظرف چيني(شيشه)
– آزمايش تعيين حد رواني:   روش از تر به خشك
 شرح آزمايش:
ابتدا مقدار gr130 از خاك عبوري از الك ۴۰ را روي سطح شيشه اي ريخته و با آب مورد نياز خوب مخلوط مي كنيم. به وسيله كاردك فنري مقداري از خمير فوق را داخل جام مي ريزيم به طوري كه ارتفاع خاك در گودترين نقطه بين mm8 تا mm10 باشد. سپس به وسيله شيار زن خاك را به دو قسمت مساوي تقسيم كرده كه فاصله اين دو قسمت از هم mm2 باشد و به وسيله دسته چرخاننده دستگاه را به حركت انداخته و تعداد ضربات لازم جهت به هم رسيدن mm25/1 از دو قسمت خاك را در پايين ترين نقطه شيار يادداشت مي كنيم.
اين آزمايش را ۳ بار براي تعداد ضربات بين ۱۵ تا ۳۵ ضربه انجام داده و براي هر مرتبه ميزان رطوبت آن را به وسيله نمونه گيري و قرار دادن در اون انجام مي دهيم.
آزمايش تعيين حد خميري:
 شرح آزمايش:
بعد از آزمايش حد رواني حدود gr8 از خاك را بر ميداريم و روي يك صفحه شيشه اي به وسيله كف دست مي كند. نسبت آب از دست رفته به وزن نمونه خشك فيتيله 
مي كنيم. اين عمل را آنقدر انجام مي دهيم تا وقتي فتيله بقطر   اينچ يعني حدود mm3 رسيد شروع به شكسته شدن درصد رطوبت خميري مي باشد.
اين آزمايش را ۲ يا ۳ بار انجام ديده و معدل نتايج را حد خميري خاك در نظر مي گيريم و آن را با wp نمايش مي دهيم. 
وسايل مورد نياز: 
۳ كيلوگرم خاك خشك رد شده از الك ۴
– قالب تراكم شامل خود قالب و زير قالبي و سرقالب
– چكش تراكم
– خط كش سرزن
– مخلوط كم برقي(بهم زن)
– ترازو
– نمونه گير براي تعيين رطوبت
آزمايش تراكم: ( به روش اشتوي استاندارد)
 شرح آزمايش: 
خاك مقداري آب زده و به آن انرژي مي دهيم و عمل را تاجايي ادامه مي دهيم تا حفرات هوا كاسته شود. با اين كار نمونه تو پر شده و وزن مخصوص آن افزوده مي شود. اين كار را تا زماني كه خاك اشباع شده و ديگر وزن مخصوص آن اخذ پيدا نكند ادامه مي دهيم. 
خاك را در طشتكي ريخته به نحوي كه پس از كوبيدن   كل ارتفاع قالب را اشتغال نمايد سپس به وسيله چكش ۲۵ ضربه به صورتي كه تمام نقاط خاك كوبيده شود اين عمل را براي   قالب و كل قالب انجام مي دهيم وزن كل قالب و خاك را اندازه گيري نموده و يادداشت مي نماييم.
سپس از هر يك از ۳ قسمت خاك مقداري نمونه برداشته توزين نموده و در اون قرار داده و پس از ۲۴ ساعت با توجه به وزن خشك درصد رطوبت آن را بدست مي آوريم. در پايان وزن خالي قالب را نيز اندازه مي گيريم.
آزمايش تعيين وزن مخصوص در محل
وسايل مورد نياز:
۱- ظرف شيشه اي پر از ماسه ۲- سيني مخصوص زير قيف
۳- قلم و چكش ۴- كيسه پلاستيكي
۵- ترازو ۶- قاشق خاكبرداري
 شرح آزمايش
سيني مخصوص را روي نقطه مورد نظر گذاشته و با قلم و چكش خاك آن قسمت را به شكل دايره سيني و به عمق حدود ۱۰ سانتي متر برداشت مي كنيم و داخل پلاستيك 
مي ريزيم و خاك داخل پلاستيك را وزن مي كنيم.(P1)
ظرف مخصوص را كه وزن آن مشخص است از جهت قيف روي سوراخ گذاشته و پيچ خروج ماسه را باز نموده تا ماسه داخل گودال رود. آن گاه پيچ خروج را بسته و ظرف را بر مي داريم وزن ظرف و ماسه باقي مانده را اندازه مي گيريم(w2).
در اين آزمايش با خالي كردن حجم خاك داخل قيف و توزين آن مقدار وزن قيف w3 را به دست مي آوريم. مقداري از خاكي كه در كيسه ريخته بوديم را داخل ظرف نمونه گير قرار داده(p1′) و در اون با دماي cْ۱۰۵ قرار داده و وزن خشك آن را محاسبه 
مي كنيم(p3′)
در آزمايش فوق مقدار ماسه از عبوري از الك ۱۰ و باقيمانده روي الك ۱۰۰ بدست آمد.
w1 وزن كل استوانه خاك kg6
وزن تر استوانه و خاك بدون وزن قيف ۵/۶۰۵ kg
w2 وزن كل استوانه بدون قيف و گودال ۴/۹۰kg
w3 وزن خاك موجود در كيف ۳۹۵gr
 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

چکيده

پژوهش حاضر به منظور رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي دخترانه ناحيه ۲ آموزش و پرورش شهرستان مشهد انجام گرفت. فرضيه اساسي در اين پژوهش آن است که بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس ارتباط معني داري وجود دارد.

جامعه اماري در اين تحقيق کليه مديران مدارس راهنمايي دخترانه (۲۰نفر) و کليه معلمان (۲۲۰ نفر) در ناحيه ۲ شهر مشهد است.

گروه مورد بررسي کليه مديران مدارس راهنمايي دخترانهاست. بنابراين براي گروه مديران از روش سرشماري بجاي نمونه گيري استفاده شده است و حجم نمونه براي گروه معلمان ۵۵ نفر مي باشد. ابزار گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش را در يک پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان (اثر بخشي مديران) که براي تعيين اثر بخشي مديران توسط معلمان مربوطه تکميل مي گرديد و ديگر يک تست (مقياس عزت نفس آيزنک) براي تعيين عزت نفس مديران که توسط خود مديران پاسخ داده مي شود تشکيل مي دهد.

 روش تحقيق در اين بررسي همبستگي است و براي تحليل داده ها از ضريب همبستگي استفاده شده است.

نتايج به دست آمده عبارتند از :

                   بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان رابطه معنا داري وجود دارد.

                بين اثر بخشي مديراني که عزت نفس بالا دارند و مديراني که عزت نفس پايين دارند تفاوت معني دار وجود دارد.

     بين اثر بخشي مديراني که عزت نفس بالا دارند با مديراني که عزت نفس متوسط دارند تفاوت معني داري وجود ندارد. 
  بين اثر بخشي مديراني که عزت نفس متوسط دارند با مديراني که عزت نفس پايين دارند تفاوت معني دار وجود دارد.

نتايج به دست آمده گوياي اين واقعيت است که هر چه عزت نفس مديران بالاتر باشد ، اثر بخشي آنان بيشتر است وبرعکس. وهمچنين بيشتر مديران مدارس تقريبا از عزت نفس بالايي برخوردار مي باشند. 

فهرست 

چکيده

فصل اول :مقدمه تحقيق      

          بيان مساله   

          ضرورت و اهميت تحقيق      

          اهداف تحقيق  

          فرضيه هاُي تحقيق     

          تعرُيف متغيرهاي اصلي تحقيق         

فصل دوم: بررسُي مطالعات پيشين 

مقدمه

    خود  

    خودپنداره   

    عزت نفس  

    عزت نفس و جنسيت       

    اثر بخشي             

    نقش مدير در اثر بخشي مدارس  

    معُيارهاي ارزيابي اثربخشي مديران        

    ويژگي هاُي مديران اثر بخش        

 

فصل سوم :روش اجراي تحقيق        

   روش تحقيق            

   جامعه آماري          

    حجم نمونه  

   روش نمونه گيري    

    ابزار تحقيق           

پرسشنامه اثربخشی

روش تجزيه و تحليل داده ها -روش هاي توصيفي

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

نتايج مربوط به اثر بخشي مديران

نمودار توزيع فراواني نمرات عزت نفس مديران

نمودار فراواني نمرات اثر بخشي مديراني که عزت نفس بالا دارند

نمودار توزيع فراوني نمرات عزت نفس مديران در سه کد(۳،۲،۱)    

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها

مقدمه  

    نتايج مربوط به فرضيه اول  

    نتايج مربوط به فرضيه دوم  

    نتايج مربوط به فرضيه سوم          

    نتايج مربوط به فرضيه چهارم        

    نتيجه گيري کلي   

    محدوديت ها         

    پيشنهادها  

منابع فارسي   

ضمائم  

ضميمه  : تست آُيزنک          

ضميمه  : پرسشنامه اثربخشي       

 • بازدید : 141 views
 • بدون نظر

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گاهي ممكن است جامعه ها يكدست و همگن نباشند و از طبقات مختلف تشكيل  شده باشند.  يعني جامعه را مي‌توان به چند جزو تقسيم كرد،‌ به طور  كه افراد داخل  هر بخش،‌ بسيار به هم نزديك باشند ولي اين بخشها با  هم تفاوت بسيار دارند.
هر يك از اين بخشها را يك «طبقه»  مي‌نامند. براي مثال در مطالعه وضع  درآمد خانوارها،‌ با چنين شرايطي روبه رو هستيم . كه در بعضي از خانوارها يك دست و همگن نيستند و  براي بعضي آنها ممكن است درآمد  حدود پانصدهزار ريال در ماه خيلي دور از انتظار باشد و حال ممكن است درآمد بعضي افراد به راحتي از پنج ميليون ريال تجاوز كند.  با اين شرايط،‌ممكن است جامعه را به طبقات با درآمد كم، ‌درآمد متوسط و درآمد  بالا تقسيم كنيم.  در اين شرايط  از هر طبقه،‌ يك نممونه انتخاب مي‌كنيم. با روي هم ريختن اين نمونه ها يك نمونه مورد نظر  از جامعه  به دست مي‌آيد. شكل زير گوياي اين وضعيت است:
نمونه گيري خوشه اي
در اين قبيل نمونه گيري با جامعه اي رو به رو هستيم كه مي‌توانيم آن را به واحدهاي مركب  تقسيم كنيم. به قسمي كه واحدها در مقايسه با يكديگر ،‌ داراي سازمان يكسان هستند. ولي ممكن است داخل هر واحد افراد  متفاوت باشند. هر يك از اين واحدها را يك «خوشه» مي‌ناميم. براي مثال مي‌خواهيم در بارة‌ افرادي كه در صنعت رنگرزي فعاليت مي‌كنند مطالعه كنيم در اين جا مي‌توان مجموعه اين افراد را به اجزاي كوچكتر  تقسيم كرد.  هر جزء  مي‌تواند شامل افرادي باشد كه در يك كارخانه رنگسازي كار مي‌كنند. بنابراين هر كارخانه به عنوان يكي از آن واحدها در نظر گرفته شده است.
به طور معمول كارخانه هايي در شرايط برابر  از لحاظ دستمزد افراد شبيه هم هستند ولي در هر كارخانه اي افراد بنا بر مسئوليتهاي محوله  داراي درآمدهاي متفاوتي مي‌باشند. در اين شرايط چند خوشه را (كه لازم نيست تعداد  آنها زياد باشد) انتخاب  و سپس خوشه هاي انتخاب شده را سرشماري مي‌كنيم.
در اين فصل مي‌خواهيم اطلاعات را حتيدر يك مقدار كمي خلاصه كنيم.  اگر به نمودارهايي كه در فصل  قبل رسم شده است توجه كنيد،‌ ملاحظه خواهيد  كرد كه داده‌ها،  در اطراف  مقداري مي‌خواهيم آن مقداري را كه اين داده ها اطراف آن تجمع كرده‌اند، ‌تمركز يافته‌اند و قسمت مياني  داده ها و قسمت مياني  داده ها فراواني بيشتري نسبت به قسمت  كناري دارد بيابيم، اين مقدارها كه مشخص كننده مركز داده ها هستند،‌ «پارامترهاي مركزي» يا  «شاخص هاي مركزي» ناميده مي‌شوند. اهم آنچه به عنوان شاخصهاي  مركزي معرفي شده اند،‌عبارتند از:
ميانگين
ميانه
مد

ميانه
ميانه، كميتي است كه داده ها را نصف مي‌كند. به عبارت ديگر،‌ تعداد داده هايي كه از ميانه  بيشترند،‌ برابر تعداد داده‌هايي است كه از ميانه كمترند.  براي محاسبه ميانه داده‌ها، ‌ابتدا آنها را مرتب مي‌كنيم و داده اي كه در وسط قرار مي‌گيرد،‌ميانه است. اگر تعداد داده ها  زوج باشد،  دو داده در وسط قرار مي‌گيرند كه در اين صورت، ‌ميانگين اين دو داده را برابر ميانه  تعريف مي‌كنند. معمولا ميانه داده‌ها   x، … ،x   را با نماد X (بخوانيد X تيلدا) نشان مي‌دهند.
حال پس از بررسي موارد و نمونه هاي مربوط به آمار و نيز توضيح آمار  و چگونگي آمارگيري، ما در اينجا به بررسي آماري درصد طلاق و نيز زنان و مرداني را كه در اين امر شركت  داشته اند مي‌پردازيم تا بلكه هم مثالي زده باشيم و نيز آماري هر چند كلي ولي دقيق براي نشان دادن وضعيت طلاق  در كشور به دست آورده باشيم.

عتیقه زیرخاکی گنج