گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 91 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مواردز یر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه  پایان نامه رشته برنامه ریزی درسیمطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه استان بوشهر را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم   . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۰۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پروژه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیزدرمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب تر می باشد

از این پروژه وپایان نامه  آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
فصل اول : كليات 
۱ـ۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱ـ۲ بيان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱ـ۳ اهميت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱ـ۴ اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱ـ۵ فرضيه‌هاي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱ـ۶ تعاريف عملياتي متغيرها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱ـ۶ ـ۱ نوع متغيرهاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱ـ۶ ـ۲ مراحل اندازه‌گيري متغيرها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱ـ۶ ـ ۳ تعريف متغيرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم : ادبيات پژوهش
۲ـ۱ خلاقيت چيست ؟ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲ـ۲ تعريف خلاقيت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲ـ۳ روند شكل گيري خلاقيت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲ـ۴ خصوصيات افراد خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲ـ۵ راه‌هاي پرورش خلاقيت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲ـ۶ موانع خلاقيت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲ـ۷ انگيزه عاملي جهت تحقق خلاقيت نوشتاري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲ـ۸ نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲ـ۹ محيط خانواده و تأثير آن بر خلاقيت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲ـ۱۰ نقش تكرار و تمرين نوشتن بر نوشتن خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲ـ۱۱ تأثير مطالعه بر نوشتن خلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲ـ۱۲ نقش قصه‌گويي در پرورش نوشتن خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲ـ۱۳ تشويق عاملي كارساز در پرورش نوشتن خلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲ـ۱۴ نقش كودكستان و مراكز پيش دبستاني در بروز خلاقيت …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
۲ـ۱۵ نقش بازي‌هاي كودكانه در پرورش خلاقيت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
۲ـ۱۶ تأثير اوقات فراغت بر نوشتن خلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲ـ۱۷ مروري بر تحقيقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل سوم : روش پژوهش 
۳ـ۱ نوع تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳ـ۲ جامعه آماري و ويژگي‌هاي آن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳ـ۳ روش نمونه‌گيري و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳ـ۴ ابزار گردآوري داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۳ـ۵ پايايي و روايي پرسشنامه‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۳ـ۵ـ۱ پايايي و روايي آزمون خلاقيت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳ـ۵ـ۲ پايايي و روايي آزمون انگيزه پيشرفت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳ـ۵ـ۳ پايايي و روايي پرسشنامه محقق ساخته ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳ ـ ۶ شيوه نمره‌گذاري آزمون‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۳-۶-۱ نمره‌گذاري آزمون خلاقيت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۶-۲ نمره‌گذاري آزمون انگيزه پيشرفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳ـ۷ روش تجزيه و تحليل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
فصل چهارم : يافته‌هاي تحقيق 
۴ـ۱ يافته‌هاي توصيفي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴ـ۲ يافته‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي تحقيق (آمار استنباطي) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري 
۵ـ۱ بحث و نتيجه‌گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵ـ۲ پيشنهاد نظري و علمي پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۵ـ۳ محدوديت‌هاي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع و مأخذ
منابع و مأخذ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
پيوست‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
پرسشنامه شماره (۱) پرسشنامه محقق ساخته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
پرسشنامه شماره (۲) آزمون انگيزه پيشرفت (ACMT) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
پرسشنامه شماره (۳) آزمون خلاقيت جمال عابدي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
جدول شماره ۳ ـ۱ دامنه نمره خلاقيت  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
جدول شماره ۳ ـ۲ دامنه نمره انگيزه پيشرفت  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
جدول شماره ۴ ـ ۱ توزيع فراواني ميزان خلاقيت آزمودنی‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………
جدول شماره ۴ ـ۲ توزيع فراواني ميزان خلاقيت آزمودنی‌های خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………
جدول شماره ۴ ـ۳ توزيع فراواني ميزان خلاقيت آزمودنی های  عادي ………………………………………………………………………………………………………………….
جدول شماره ۴ ـ۴ توزيع فراواني ميزان انگيزه پيشرفت آزمودنی های  پسر به تفکيک خلاق و عادي ……………………………………………………..
جدول شماره ۴ ـ۵ توزيع فراواني ميزان انگيزه پيشرفت آزمودنی‌های  دختر به تفکيک خلاق و عادي ……………………………………………………..
جدول شماره ۴ ـ۶ توزيع فراواني ميزان علاقه‌مندي آزمودنی‌های  به امور فرهنگي هنري ……………………………………………………………………………..
جدول شماره ۴ ـ۷ توزيع فراواني به خاطر آوردن دوران کودکي …………………………………………………………………………………………………………………………….
جدول شماره ۴ ـ۸ توزيع فراواني تداعي دوران کودکانه توسط بازي‌هاي کودکانه …………………………………………………………………………………………….
جدول شماره ۴ ـ۹ توزيع فراواني علاقه‌مندي پاسخگويان به بازي‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………..
جدول شماره ۴ ـ۱۰ توزيع فراواني انجام دادن کارهاي فرهنگي ـ هنري …………………………………………………………………………………………………………………
جدول شماره ۴ ـ۱۱ توزيع فراواني وضعيت تحصيلات اوليه آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………………………………….
جدول شماره ۴ ـ۱۲ ميزان علاقه‌مندي دانش‌آموزان به مطالعه کتاب و روزنامه ……………………………………………………………………………………………………..
جدول شماره ۴ ـ۱۳ توزيع فراواني میزان گذران اوقات فراغت آزمودنی ها …………………………………………………………………………………………………………..
جدول شماره ۴ ـ۱۴ ميزان علاقه‌مندي به شنيدن قصه و داستان ………………………………………………………………………………………………………………………………….
جدول شماره ۴ ـ۱۵ ميزان خستگي نسبت به نوشتن دفتر خاطرات، يادداشت يا هر گونه تمرين نوشتاري ………………………………………………….
جدول شماره ۴ ـ۱۶ ميزان تشويق پاسخگويان به انجام مهارت نوشتن …………………………………………………………………………………………………………………….
تضیحات متن:
بيان مسئله تحقيق 
     ترديدي نيست كه دوام و بقاي كشور‌هاي مترقي مديون نوآوري نيروهاي خلاق آن كشورهاست تقليد و استفاده و كپي كردن از كشفيات ديگران واماندگي و وابستگي علمي فرهنگي را به دنبال دارد امروز زمين و زمان در سلطه‌ي انديشه‌هاي مبتكران و مخترعان نوين است. « در كشورهاي پيشرفته اعتقاد بر اين است كه امروزه به جاي توليد كالا بايد به توليد دانش فني و به جاي انديشه‌هاي مصرفي، به توليد انديشه‌هاي بديع و ناب و جديد اقدام كرد. اولين شرط اجراي چنين سياستي ، ايجاد زمينه مناسب براي پرورش خلاقيت‌هاست براي انجام اين مهم ، بايد هدفهاي آموزشي يك جامعه حامل پيامهاي خلاق باشد» (كيامنش و شهرآراء ، ۱۳۷۸) . 
     آمابلي  (1989) خلاقيت را سه جزئي مي‌داند : كسب مهارت در يك زمينه علمي و مهارت‌هاي تفكر و رفتار و عملكرد خلاق و انگيزه دروني  از اجزاء تشكيل دهنده خلاقيت است. در اين پژوهش  ، مهارت نوشتن خلاق كه يكي از اجزاء تشكيل دهنده خلاقيت است را انتخاب نموده‌ايم . پس در اولين گام بايد مهارت نوشتن خلاق را با تعريفي روشن تبيين نماييم . مي‌توان مهارت نوشتن خلاق را بدين گونه تعريف كرد: مهارت بكارگيري حواس، استفاده از صوت و لفظ براي بيان مفاهيم و حقايق و انعكاس احساسات و عواطف ؛ خلق و آفرينش اثر هنري نوشتاري.
     تعريف ياد شده از عناصري چون : حواس ـ خلق اثر هنري و انعكاس احساس تشكيل شده براي تبيين تعريف فوق تعريف عناصر ذيل ضروري است: 
     مهارت  : مجموعه‌اي از آموزش‌هاي نظري و عملي كه به تدريج انسان را قادر مي‌سازد حقايقي را كه به خوبي نمي‌شناسد يا نمي‌تواند انجام دهد به نحو مطلوبي انجام دهد (عطار، ۱۳۷۵).  
     حواس  : انجام هر گونه مهارتي چه يدي و چه ذهني که نياز به بكارگيري قواي حس شنيداري ـ ديداري و گويايي دارد . همچنين حواس چشايي و لامسه در ارتباط آدمي با جهان خارج از محيط طبيعي كاري كمتر از سه حس ذكر شده انجام نمي‌دهند (عطار، ۱۳۷۵).
     انعكاس احساس  از آنجا كه نوشتن نياز به بكار‌گيري هر چه بهتر حواس دارد؛ در بيان احساسات نقش نوشتن به دليل پايداري بسيار ارزشمند و خطير است(عطار، ۱۳۷۵).
     خلق اثر هنري  خلق اثر هنري درتدوين يك كتاب ارزشمند ياترسيم اثر هنري و… خلاصه نشده است . كودكي كه با كلمات قصار خود نظر معلم ،والدين را جلب مي‌كند يا هنر‌مندي كه با بازي زيباي خود عواطف بينندگان را تحريك مي‌كند همه و همه خالق اثر هنري هستند .مهارت نوشتن خلاق، يكي از حوزه‌هاي خاص مهارت است كه مراحل پنجگانه فرآيند خلاقيت را دارا است. در پشت نگاه ، تأمل و تفكر انسان مسئله‌ها نهفته است . آدمي براي حل مسئله‌هايش ، براي به نمايش گذاشتن افكار و انديشه‌هايش به جمع آوري اطلاعات و منابع مي‌پردازد و خود را آماده نوشتن  مي‌كند. داشتن ايده‌هاي بديع و نوين و منحصر به فرد از درون انسان تراوش مي‌كند. گاه اين ايده قدم به عرصه وجود نمي‌گذارد و هويدا نمي‌گردد و در بطن آدمي مي‌ميرد. گاه با توليد انديشه نوين تحول شگرفي در جامعه صورت مي‌پذيرد (آمابلي ، ۱۹۸۹ ، ص ۵۷). 
     نويسندگان بعد از ايجاد ايده به اعتبار‌يابي مي‌پردازند . اينان چون آشپزي كه غذاي در حال تهيه خود را مي‌چشد تا ببيند خوب شده است يا نه عمل مي‌كنند.  ارزيابي  از نوشته آخرين گام نوشتن است كه نويسنده‌بر مي‌دارد يا نوشتن را متوقف مي‌كند و مسئله را از نو  تعريف مي‌كند و يا لبخند رضايت بر لبانش نقش مي‌بندد و ادامه مي‌دهد. داشتن استعداد اندك مي‌تواند پايه گذار مهارت نوشتن خلاق باشد . همان كاري كه سكوت ـ تفكر و تكرار و تمرين در تداوم نوشتن انجام مي‌دهند. قلمرو مهارتها به منزله مواد اوليه ـ استعداد ـ آمـوزش و تجـربه در يك حوزه خاص مي‌باشد. اين قلمرو تا حدودي ذاتي است كودكان مطمئناً با درجات متفاوتي از استعداد به دنيا مي‌آيند . آموزش و تجربه مي‌تواند حتي در سطوح نسبتاً كمي از استعداد راه بلندي را به سوي پيشرفت طي كند (آمابلي ، ۱۹۸۹ ، ص ۵۸). 
     واضح است كه انسان قبل از آنكه بتواند در يك زمينه خلاق گردد بايد داراي مهارت باشد كه اكثر ما آن را ناديده مي‌گيريم اما چه كسي شنيده است كه دانشمندي بدون فرا گرفتن فيزيك اتمي بتواند در زمينه علم فيزيك اتمي خلاق گردد و هيچ كودكي قادر به انجام كاري خلاق در زمينه نقاشي نخواهد بود  مگر آنكه طرز به دست گرفتن قلم‌مو تركيب رنگ‌ها و كشيدن خطوطي را كه قصد دارد برروي كاغذ بياورد را بياموزد.جالب اينجاست كه توانايي در يك زمينه الزاماً به توانايي درسايرزمينه‌ها مربوط نمي‌گردد (آمابلي ، ۱۹۸۹ ، ص ۵۹) .  
     آيا نويسنده‌ي هر نوشته‌اي را مي‌توان خلاق شمرد؟ اين سؤالي است كه ذهن خوانندگان كتب و نشريات را به خود مشغول داشته است و پاسخ ثابتي نيافته است. با توجه به آنچه گفته شد نويسنده خلاق ، نويسنده‌اي است كه بدون تكلف بتواند افكار و انديشه‌هايش را به نمايش بگذارد و نوشته خلاقانه نوشته‌اي است كه از درون افراد سرچشمه گرفته باشد و بر درون ديگران حكمفرمايي ‌كند تاريخ شاهد تحولات عظيمي بواسطه درخشش نويسند‌گان خلاق بوده  و خواهد بود . بسيار ديده شده است كه نويسندگان خلاقي سر خود را بواسطه نوشتن حقانيت از دست داده‌اندو بر خلاف آن نويسندگاني هم بوده‌اند كه حتي با نوشتن يك كتاب سر ميليون‌ها نفر از زير شمشير جلادان زمان بيرون كشيده‌اند.
     در اين تحقيق پژوهشگر به دنبال ارائه‌ي پاسخ‌هايي مناسب براي پرسش‌هاي ذيل است :
     1ـ آيا بين ميزان انگيزه پيشرفت دانش‌آموزان خلاق (نويسنده) و عادي تفاوتي وجود دارد؟
     2 ـ‌آيا بين ميزان خلاقيت دانش‌آموزان  خلاق نويسنده و عادي تفاوتي وجود دارد ؟
     3 ـ آيا بين ميزان تكرار و تمرين دانش‌آموزان خلاق و عادي تفاوتي وجود دارد ؟
     4 ـ آيا بين ميزان مطالعه كتب غير درسي دانش‌آموزان خلاق و عادي تفاوتي وجود دارد؟ 
     5 ـ آيا بين ميزان قصه گويي (والدين ،دوستان، نزديكان و معلمين)براي دانش‌آموزان خلاق و عادي تفاوتي وجود دارد؟
     6ـ آيا بين ميزان تشويق و ترغيب دانش‌آموزان خلاق و عادي تفاوتي وجود دارد؟
     7ـ آيا بين ميزان بازيهاي كودكانه دانش‌آموزان خلاق و عادي تفاوتي وجود دارد؟
     8 ـ آيا بين ميزان اوقات فراغت دانش‌آموزان خلاق و عادي تفاوتي وجود دارد؟
     9 ـ آيا بين ميزان فعاليتهاي هنري دانش‌آموزان خلاق و عادي تفاوتي وجود دارد؟

۱ـ۳ اهميت و ضرورت پژوهش
     ترديدي نيست كه مهمترين نقشي كه والدين مي‌توانند در تربيت كودكان ايفا كنند ، پرورش توانايي خلاقيت آنها‌ست زيرا خلاقيت به نحوي از انحاء عامل كليه پيشرفت‌هاي بشري است و امكان بروز خلاقيت افراد وقتي مهارت‌ها و انگيزه‌‌ي خلاقيت در كودكي پرورش يابد بسيار بيشتر است واقعيت از اين مهمتر اين كه ، بسياري از روان شناسان تأكيد دارند خلاقيت و سلامت روح و روان همراه و همگام‌اند . خلاقيت كليد طلايي خوشبختي است (آمابلي ، ۱۹۸۹ ، ص ۷) .  
     خلاقيت حوزه افراد «تيزهوش»و با استعداد نيست. مهمترين عامل در خلاقيت، انگيزه براي انجام كار‌هاي خلاق است.
     استعداد ـ ويژگي‌هاي شخصيتي و مهارتي به والدين و مربيان نشان مي‌دهد كه كودك چه كاري مي‌تواند انجام دهد ولي انگيزه نشان مي‌دهد چه كاري انجام خواهد شد. انطباق انگيزه‌ها با استعداد و مهارتهاي كودكان است كه در خلاقيت كارساز مي‌باشد (آمابلي ، ۱۹۸۹ ، ص ۷). آيا نوشتن مي‌تواند فشار روحي را كاهش داده لطمات گذشته را درمان کرده دردها را تسكين داده و روحيه انسان را بشاش و عالي نمايد؟ بسيار ديده شده است كه افراد با داشتن يك دفتر خاطرات و نوشتن آلام و اميال خود در آن دفتر ، خود را سبكبال و سبك بار مي‌كنند. نوشتن مهارت است و كسب مهارت نياز به آموزش دارد . نوشتن و نويسندگي يكي از مقوله‌هاي آموزش زبان فارسي است  درس انشاء امروزه نقش يك كار تفنني به خود گرفته است . مديران مراكز آموزشي از معلمان ادبيات مي‌خواهند جهت بالا بردن نمره معدل سالانه دانش آموز حداكثر نمره دانش‌ آموز را بدهند . همه محصلين به نوشتن نياز دارند اين نياز از كارهاي ساده نگارشي شروع مي‌شود تا به پيشرفته‌ترين آثار ادبي و هنري مي‌رسد. ما توفيق تمدن اسلامي و غناي آن را در آثار بزرگان و نوشته‌هاي انديشمند‌ان آن دوران مي‌بينيم .هر گاه قدم به جلو مي‌گذاريم با غفلت در برنامه ريزي آموزش و پرورش روبرو مي‌شويم . اگر آموزش و پرورش ما امروز به چنين امري توجه نكند فردا بسيار دير خواهد شد(ميرزا آقايي ، ۱۳۸۱) . اكتفا نمودن به برگزاري مسابقات  انشاء نويسي ـ مقاله نويسي ـ پژوهش و تحقيق ـ سرودن شعر و قصه يعني ايستايي و ركود 

عتیقه زیرخاکی گنج