گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 183 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfوبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کیفیت آتشباری – از نظر افزایش راندمان و ایمنی و کاهش هزینه – بوسیله خواص توده سنگ، خواص مواد منفجره و بطور کلی الگوی آتشباری کنترل میشود. الگوهای اولیه آتشباری که حاصل فرمولهای تجربی و متداول هستند، معمولاً از نظر کیفی بهینه نمیباشند؛ بنابراین مرسوم است که همزمان با اجرای چندین مرحله آتشباری، نتایج الگوی اولیه بررسی و سپس با روش سعی و خطا، الگویی بهینه ارائه شود طی این بررسی، ابتدا پنج الگوی انفجاری با مقادیر خرج گذاری و هندسه چالزنی متفاوت طراحی شده است. سپس با اجرای گام به گام عملیات آتشکاری بعد از هر مرحل انفجار، ضمن بررسی و ثبت پارامترهای مهم (سالم بودن دیوار نهایی، میزان پرتاب، میزان تولید بلدرهای بزرگ، میزان خردایش و …) الگوی انفجار، بهینه سازی شده است و با استفاده از نرم افزار Gold size و آنالیز تصویری نتایج حاصل از آتشکاری میزان صحت الگو های طراحی شده مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پس از پنج مرحله انفجار، الگوی حفاری – آتشکاری بهینه بدست آمده است.
تعیین الگوی بهینه آتشباری در تونلسازی از اهمیت به سزایی برخوردار است عدم به کار گیری الگوی مناسب از نظر فنی و اقتصادی هزینه های اضافی به ویژه تحمیل می نماید . در پروزه حاضر اضافه حفاری ، خرج ویژه بالا ، حفاری ویژه بالا و درصد پیشروی کم عمده ترین مشکلات پیش رو در حفر تونل به دلیل به کار گیری الگوی مناسبیپ چالزنی بوده است . روش های تجربی به دلیل عدم لحاظ نمودن همزمان پارامتر های موثر دارای کارایی پایین در زمینه طراحی الگوی آتشباری می باشند . در این تحقیق با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی مدلی جهت بهینه سازی الگوی آتشباری براساس داده های واقعی توسعه داده شده است . هم چنین جهت اطمینان بیشتر اطلاعات مورد بررسی توسط شبکه عصبی را به وسیله نرم افزار spssنیز آنالیز نموده که در نهایت با توجه به همبستگی  بیشتر شبکه عصبی و کمتر بودن خطای نسبی آن شبکه عصبی جهت تعیین الگوی بهینه آتشبازی انتخاب شده است . امید است که نتایج حاصل از این پروژه های مشابه مورد استفاده قرار گرفته و گامی مثبت در جهت بهبود شرایط فنی و اقتصادی برداشته شود.  
بدین منظور ابتدا قابلیت آتشباری واحدهای سنگی مورد نظر از طریق شاخص قابلیت آتشباری بررسی شده و سپس باتوجه به کلاس شاخص قابلیت آتشباری، روش حفاری موجود و نهایتاً شیوه طراحی الگوی آتشباری با استفاده از تئوری انتقال انرژی؛ الگویی اولیه جهت آتشباری طراحی گردید. در ادامه با تحلیل نتایج آتشباری مقاطع مشابه پیشین و روابط موجود بین پارامترهای آتشباری و خصوصیات ژئومکانیکی، خرج ویژه بهینه در ارتباط با پارامترهای زمین شناسی مهندسی به دست آمد. در پایان برمبنای خرج ویژه بهینه به دست آمده، پارامترهای زمین شناسی مهندسی واحدهای زمین شناسی پیش رو و تجربیات کیفی؛ الگویی بهینه جهت آتشباری مسیر باقیمانده تونل امامزاده هاشم پیشنهاد گردیده است.


عتیقه زیرخاکی گنج