گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جمله ”بسم الله الرحمن الرحيم“ ۱۹ حرف  است، و در آيه ۷۴:۳۰ سوره مدثر آمده است كه نگهبانان جهنم ۱۹ فرشته هستند 
و هر كس كه بگويد قرآن سخن انسان است خداوند او را وارد جهنمی ميكند كه ۱۹ فرشته نگهبان آن هستند. 
 ما ميدانيم که عدد ۱۹ عدد اول  ( prime number ) است. عدد اول عددی است كه فقط بر خودش و بر يك قابل تقسيم باشد.
افراد مختلفی در گذشته و حال سعی کرده اند که به رمزهای معجزات رياضی قرآن پی ببرند. 
در گذشته، يکی از اين افراد پيگيری های زيادی در اين مورد انجام داد و به موفقيت های زيادی “در اين مورد” رسيد. 
قابل توجه است كه تعداد زوج‌ها ۵۷ عدد و فردها نيز به همان تعداد يعنی ۵۷ عدد ميباشد كه اين خود به تنهائی يك معجزه است.
اما معجزه ديگر اينست كه اگر حاصل جمع‌های زوج را با هم جمع كنيم ۶۲۳۶ بدست می ‌آيد كه مساوی است با تعداد كل آيه‌های قرآن.
و معجزه ديگر اينكه اگر حاصل جمع‌های فرد را با هم جمع كنيم ۶۵۵۵ بدست ميايد كه مساوی است با جمع كل شماره سوره‌های قرآن.
و معجزه ديگر اينكه اگر رقم‌های ۶۵۵۵ را با رقم‌های ۶۲۳۶ جمع كنيم، عدد ۳۸ بدست ميآيد كه خود ضريب ۱۹ دارد:
           2 X 19 = 38 = (6+2+3+6) + (5+5+5+6)
همانطور كه تعداد سوره‌های قرآن ضريب ۱۹ دارد:   6  X   19  =  114 
لطفا توجه كنيد كه اگر تعداد آيه‌های قرآن را كم يا زياد كنيم يا فقط جای سوره‌ها را با هم عوض كنيم 
ديگر چنين روابطی وجود نخواهد داشت، 
و اين نشان دهنده اينست كه تعداد آيات قرآن همين اندازه و ترتيب سوره‌ها نيز به همين ترتيب بوده 
و در نتيجه قرآن نميتواند كار دست انسان باشد. 
________________________________________
آقای عبدالله اريك متوجه شدند كه 
در چهار كلمه “بسم” و “الله” و “الرحمن” و ”الرحيم“ ۱۸ رابطه رياضی وجود دارد. 
و يک رابطه ديگر را آقای مهندس جواد رحمانی بدست آورده اند که روی هم  19  رابطه ميشود.
كه با محاسبه ارزشهای عددی حروف الفبای عربی (كه در قديم به آن ابجد ميگفتند) به آن رسيد.
حروف ابجد ۲۸ حرف عربی را نشان ميدهد كه بترتيب از يك تا هزار بترتيب زير شماره گذاری شده:
– بسم الله الرحمن الرحيم ۱۹ حرف است.
________________________________________
۲- اگر شماره ترتيب هر كلمه را بنويسيم، بعد از هر شماره تعداد حروف آن را بنويسيم 
عدد  13243646  بدست ميايد كه قابل قسمت به ۱۹ است. 
(شماره ترتيب هر كلمه برای تشخيص بهتر قرمز نوشته شده):
۱۹ X  19 X  36686  = 13243646
________________________________________
۳- اگر ترتيب كلمات را با شماره آن از آخر بنويسيم باز ضريب ۱۹ دارد: 
 46362413 = 19 X 2440127  
________________________________________
۴- اگر بجای تعداد حروف هر كلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتيب آن بگذاريم باز قابل قسمت به ۱۹ است:
۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹ = ۱۹ X 5801401752331 
________________________________________
 5- اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتيب كلمه بگذاريم، باز قابل قسمت به ۱۹ است:
۱۲۶۰۴۰۲۱۳۰۳۰۵۳۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۴۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰ = 
۱۹ X 66336954126595422109686863843162160
________________________________________
۶- اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه حاصل جمع تعداد حروف هر كلمه را با مجموع ارزش‌های ابجدی آن كلمه بگذاريم 
باز ضريب ۱۹ دارد. يعنی:
۱۱۰۵۲۷۰۳۳۳۵۴۲۹۵ = ۱۹ X 5817212281805
(۳ + ۱۰۲ = ۱۰۵),   (4 + 66 = 70),   (6 + 329 = 335),    (6 + 289 = 295)
________________________________________
۷ـ اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه تعداد حروف هر كلمه را به اضافه مجموع حروف كلمات قبل از آن بگذاريم باز ضريب ۱۹ دارد 
۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹ = ۱۹ X 69858601
(۰ + ۳ = ۳),   (3 + 4 = 7),   (3 + 4 + 6 = 13),   (3 + 4 + 6 + 6 = 19)
________________________________________
۸- اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر كلمه را باضافه مجموع ارزش‌های ابجدی قبل از آن بگذاريم 
باز ضريب ۱۹ دارد يعنی:
۱۱۰۲۲۱۶۸۳۴۹۷۴۷۸۶ = ۱۹ X 58011412367094
چون  (102 + 66 + 329 + 289 = 786), (102 + 66 + 329 = 497), (102 + 66 = 168) 
ميباشد.
________________________________________
۹- اگر ارزش ابجدی هر حرف از ۱۹ حرف (بسم الله الرحمن الرحيم) را قبل از شماره ترتيب آن حرف بگذاريم 
( عدد ۶۲ رقمی بدست ميايد) باز ضريب ۱۹ دارد يعنی:
۲۱۶۰۲۴۰۳ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹ =
۱۹ X 113696858647 …)  
زير اعداد مربوط به هر يك از چهار كلمه )بسم الله الرحمن الرحيم( خط كشيده شده است.  اين خط ‌کشی برای درك نكات بعد مفيد ميباشد.
________________________________________
۱۰- اگر شماره ترتيب هر كلمه (۴ و ۳ و ۲ و۱) را در آخر هر عددی كه زير آن خط‌ كشيده شده است اضافه كنيم 
عدد جديدی بدست ميآيد (عدد ۶۶ رقمی) كه باز هم ضريب ۱۹ دارد. 
۲۱۶۰۲۴۰۳۱ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۲ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۴ =
۱۹ X 113696855849 …)

عتیقه زیرخاکی گنج