گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

وظيفه اصلي گروه طراحي مهندسي، طراحي و مهندسي پروژه‌هاي نيروگاهي و صنعتي مطابق با نرم‌ها و استانداردهاي قابل قبول مهندسي، قابليت‌هاي جديد مهندسي شامل كدها‌و‌‌ استانداردهاي ملي‌و بين‌المللي و در نهايت بهينه‌سازي كيفيت فني و هزينه انجام پروژه در جهت طراحي مناسب و يكنواخت براي دستيابي به سطح مطلوبي از مشخصه هاي فني و زماني فازهاي تامين تجهيزات، ساخت و احداث كل نيروگاه مي‌باشد.
برنامه اجرايي طراحي و مهندسي در برگيرنده وروديهاي كليدي و مهمي است كه بايد از طرف كارفرما و منابع داخلي و خارجي ديگر تهيه شود تا بتوان به تاريخ‌هاي مهم مورد توافق در قرارداد دست يافت. فعاليت‌هاي مهندسي را مي‌توان به دو بخش اصلي زير تقسيم كرد:
آماده سازي پيشنهاد انجام پروژه:
براي اين منظور كميته اي از طرف مديرعامل شركت براي تهيه پيشنهاد، تعيين مدير پيشنهاد و در نهايت پيگيري فرآيند تهيه پيشنهاد پروژه، انتخاب شده است. بر پايه نوع پروژه، مستندات قرارداد و استراتژي اجراي پروژه كه توسط كميته فوق تهيه مي شود، فعاليت‌هاي زير براي تهيه پيشنهاد پروژه در زمينه مهندسي انجام مي‌شود:
۱-۱٫ برگزاري جلسات داخلي بين معاون مهندسي، مدير مسئول تهيه پيشنهاد و مدير هماهنگ‌كننده براي تصميم گيري در خصوص تعيين استراتژي دپارتمان مهندسي در تهيه پيشنهاد پروژه.
۱-۲٫ تعيين چارچوب تهيه مستندات پيشنهاد و سيستم كدگذاري پروژه
۱-۳٫ مطالعه و بازنگري اسناد و مدارك مناقصه (بخش فني)
۱-۴٫ شفاف سازي نقاط مبهم و سئوالاتي كه در طي بازنگري اسناد مناقصه بوجود مي‌آيد.
۱-۵٫ آماده سازي نقشه هاي ضروري از قبيل طرح چيدمان نيروگاه، نقشه هاي جريان، P&IDs ، Single line Diagram، نقشه هاي اوليه جانمايي تجهيزات، نقشه هاي اوليه لوله كشي و ساختمانهاي موجود.
۱-۶٫ تهيه ليست اوليه تجهيزات و مواد مورد نياز كارهاي ساختماني براي برآورد هزينه
۱-۷٫ تهيه مشخصات فني اقلام مورد نياز تجهيزات، سيستمها و جزاير مختلف براي استعلام از پيمانكاران فرعي قابل قبول.
۱-۸٫ شفاف سازي و برطرف نمودن سئوالات پيمانكاران فرعي در خصوص مشخصات فني و مستندات اقلام مورد نياز براي خريد.
۱-۹٫ همكاري با معاونت برنامه ريزي در خصوص تهيه برنامه زمانبندي پيشنهادي پروژه و تعامل با كميته فوق‌الذكر در جهت پيگيري فرآيند آماده‌سازي پيشنهاد.
۱-۱۰٫ بازنگري و ارزيابي پيشنهادهاي دريافت شده از پيمانكاران فرعي در خصوص تجهيزات، سيستمها و جزاير مختلف.
۱-۱۱٫ برگزاري جلسه با پيمانكاران فرعي در جهت برطرف كردن نكات مبهم و دريافت اطلاعات تكميلي براي ارزيابي نهايي.
۱-۱۲٫ انجام ارزيابي نهايي و ارسال گزارش آن به معاونت تامين تجهيزات در جهت كمك به انتخاب پيشنهاد ‌هاي مناسب‌تر.
۱-۱۳٫ تهيه مشخصات فني جزايري كه در خصوص آنها استعلام نشده و تكميل زمانبندي فني اسناد مناقصه.
۱-۱۴٫ آماده‌سازي پ پيشنهاد نهايي كه بايد براي مشتري ارسال شود.
۱-۱۵٫ ارائه پيشنهاد پروژه تهيه شده به مدير مسئول آن براي ارسال به مشتري.
۱-۱۶٫ مذاكره براي عقد قرارداد با مشتري بر اساس پيشنهاد فني ارائه شده.
۲- طراحي و مهندسي پروژه‌ها:
چارچوب فعاليتها در اين بخش عبارتست از ارائه خدمات طراحي و مهندسي به كارفرما مطابق موارد تعريف شده در مستندات قرارداد كه بين شركت مپنا و كارفرما مبادله شده است. غير‌از مواردي كه در قرارداد ذكر شده است فعاليتهايي كه براي طراحي و مهندسي پروژه هاي نيروگاهي انجام مي شود بطور عمده عبارتند از:
۲-۱٫ طراحي مفهومي:
در ابتداي اين فاز قبل از شروع فعاليتهاي طراحي مهندسي، تاييد كارفرما روي تمام وروديها و اطلاعات پايه كه مبناي طراحي هستند، دريافت مي شود. سپس تاريخچه پروژه، اهداف، سطح اتوماسيون،‌ انتخاب تكنولوژي مناسب، طراحي مفهومي نيروگاه شامل تعيين اوليه اندازه و مشخصات فني تجهيزات و سيستمهاي اصلي، چيدمان پروژه، نمودارهاي جريان فرآيند، Single Line Diagrams، مشخصات كلي مربوط به ساختمانهاي اصلي، برنامه اجرايي پروژه، اقلام مورد نياز براي خريد و … تعيين مي‌شوند.
۲-۲٫ طراحي پايه:
در اين فاز مواردي از قبيل پارامترهاي اصلي طراحي، چيدمان پروژه و نقشه هاي تفصيلي ساختمانهاي پروژه، مشخصات فني سيستمها و تجهيزات شامل ليست اوليه تجهيزات و مواد خام، اندازه و ابعاد سيستمها و مواردي كه بايد نصب شوند، BOP و مشخصات اقلام مورد نياز براي خريد، نهايي مي‌شوند.
۲-۳٫ طراحي تفصيلي:
در اين فاز، خروجي فاز دوم (طراحي پايه) براي طراحي و تهيه مستندات فني لازم براي فعاليتهاي ساخت، نصب، نقشه‌ها و نهايي نمودن ليست تجهيزات و MOT’s، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
۲-۴٫ پشتيباني فني و مهندسي از تمام مراحل ساخت، نصب و راه اندازي:
در اين مرحله وظيفه اصلي تيم طراحي مهندسي مستقر در معاونت مهندسي عبارتست از تسهيل و پشتيباني از فعاليتهاي مهندسي و ارائه خدمات به تيم مهندسي مستقر در كارگاه و همچنين ارائه راه‌حلها و توصيه هاي مناسب در حين انجام فازهاي ساخت، نصب و راه اندازي.
 مهندسي كل پروژه در حين كليه فازهاي فوق شامل هماهنگي و طراحي ارتباط بين جزاير مختلف، واحدها، سيستمها، پيمانكاران /تامين كنندگان فرعي و كنترل روي كليه كارهاي طراحي و مهندسي و همكاري در انجام تستهاي عملكرد در حين ساخت تجهيزات و راه اندازي آنها در سايت بخشي ديگر از وظايف مهندسي در پروژه مي‌باشد.    

عتیقه زیرخاکی گنج