گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 165 views
  • بدون نظر

خرید ودانلود پایان نامه بررسی ومعرفی بخش های نیروگاه گازی-خرید اینترنتی تحقیق  بررسی ومعرفی بخش های نیروگاه گازی-دانلود رایگان مقاله  بررسی ومعرفی بخش های نیروگاه گازی-دانلود رایگان پایان نامه  بررسی ومعرفی بخش های نیروگاه گازی

این فایل در ۱۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


پيكر بندي نيروگاه 
چيدمان تك محوري توربين، اجازه راه اندازي كمپرسور را بطور مستقيم و مستقل از ژنراتورمي دهد.
احتراق گاز يا سوخت مايع در دو محفظه احتراق متقارن با چندين مشعل كه در دو طرف توربين قرار دارند  انجام مي شود. هر محفظه احتراق داراي ۸ مشعل مي باشد.
هوا با گذشتن از كانال مكش و عبور از فيلترها و صداخفه كن ها وارد كمپرسور مي شود ، در كمپرسور فشار هوا تقريباً تا ۱۱ بار افزايش مي يابد.هواي فشرده به سمت مشعل ها( بالاي هر محفظه احتراق) هدايت و در اطاق هاي احتراق سوخته مي شود. گازهاي داغ سوخته  شده  و از طريق توربين به توان مكانيكي تبديل مي شود.
ژنراتور از طريق محور(شفت) به سمت كمپرسور توربين متصل شده است . توان الكتريكي توليد شده توسط ژنراتور از طريق ترمينالهاي ژنراتور تحويل ترانس مي گردد.
گازهاي خروجي در دماي تقريبي ۵۴۵ C از طريق يك ديفيوزر محوري به فشار اتمسفر ميرسد. گاز خروجي از طريق يك اگزوز عمودي وارد هواي آزاد مي گردد.
علاوه بر مجموعه توربين گاز/ژنراتور ، يك مجموعه خنك كننده براي روغن روانكاري و ژنراتور در نظر گرفته شده است . سيستم فوق قادر به خنك سازي روغن روانكاري توربين و ياتاقانهاي ژنراتور تحت هر بار و شرايط محيطي مي باشد، همچنين سيستم هواي خنك كن ژنراتور ، دماي ژنراتور را بطور مناسب كاهش ميدهد. سيستم خنك ساز متشكل از دو سلول خنك كن(۲ x 66 % )بوده كه هر سلول شامل دو فن مي باشد. در حالت عادي يكي از سلولها با هر دو فن خود كار كرده و سلول ديگر فقط از يك فن خود استفاده مي كند. در صورتيكه هر يك از فن ها به هر دليل تريپ دهد ، فن چهارم بطور خودكار شروع به كار مي كند. اين افزونگي را تلويحاً به معني افزايش سطح تبادل حرارتي ميتوان تلقي نمود.
جانمايي نيروگاه
جانمايي نيروگاه براي چيدمان تمامي تجهيزات به گونه اي طراحي شده است كه مي توان آن را به چهار حوزه اصلي تقسيم نمود: 
الف) حوزه توربين گاز و ژنراتور                     ب) حوزه كنترل و الكتريك
پ)حوزه سيستمهاي كمكي                       ت) حوزه گاز/گازوييل
چيدمان حوزه توربين گاز و ژنراتور به شيوه اي طراحي شده است كه بهترين شرايط  براي بهره برداري و نگهداري توربين محيا گردد. علاوه برnclosure  ساختمان به نحوي طراحي شده است كه جلوي صدارا مي گيرد.ژنراتور و تجهيزات كمكي آن دريك اتاقك جداگانه قرار گرفته وپيش بيني هاي لازم براي بازكردن روتوردر نظر گرفته شده است. فيلترهواي ورودي بالاي ژنراتورنصب شده است .
سيستم كنترل توربين وژنراتوردريك ساختمان مجزابا كف كاذب (براي رد كردن كابل ها)نصب شده اند.
سومين ناحيه مربوط به سيستم تصفيه آب و تجهيزات كمكي خارجي توربين مي باشد.
ناحيه سوخت گاز/ گازوييل شامل ايستگاه تقليل فشار گاز، مخزن اصلي سوخت، ايستگاه تخليه سوخت، ايستگاه پمپخانه و مخازن شيميايي.

اصول طراحي
شرح كلي
توربين گاز آنسالدو يك توربين با يك محور و يك پوسته است كه بسيار مناسب براي به چرخش در آوردن يك ژنراتور براي توليد در بار پايه و يا بار پيك و حتي بدوران در آوردن قطعات مكانيكي است . همچنين اين توربين مي تواند در يك نيروگاه سيكل تركيبي مورد استفاده قرار بگيرد .اين دستگاه ميتواند سوخت مايع  ويا گازوئيل با ارزش هاي حرارتي متفاوت را به مصرف برساند . اين توربين با سوخت گاز نيز بخوبي كار مي كند . 
كمپرسور و توربين از قطعات اصلي هستند كه درون يك پوسته هستند و تشكيل يك روتور مشترك را ميدهد كه روي دو ياطاقان درمحفظه كم فشار در دو انتها ي خود قرار دارد . و با اين روش هم محوري و استفاده آسان را فراهم ميآورد .
يك پوسته مركزي كه از يك طرف به پوسته انتهايي نگهدارنه پره هاي ثابت كمپرسور  متصل است و از طرف ديگر به پوسته انتهايي توربين متصل است و محفظه پرفشار را بوجود مي آورد روتور توربين و كمپرسور را در ميان گرفته است . در سمت اگزوز انتهاي اين پوسه با پوسته اگزوز كه ياطاقان را در ميان گرفته است اتصال دارد . 
با توجه به صلب بودن پوسته مركزي ؛ پوسته هاي نگهدارنده پره هاي ثابت كمپرسورو پوسته نگهدارنده پره هاي ثابت توربين  به شكلي طراحي شده اند كه درون اين پوسته اجازه انبساط آزاد حرارتي را دارند .
پوسته اگزوز شامل يك محفظه دوكي شكل است كه باعث عبور راحت هوا از خروجي توربين مي شود.سيلندر داخلي در اين پوسته توسط دو مجرا كه لوله هاي مربوط به ياطاقان از درون آن عبور مي كند به اين پوست ارتباط دارد .

 
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۱) تعريف نيروگاه : نيروگاه مجموعه اي از دستگاهها و وسايلي است كه بر حسب نوع آن انرژي حرارتي – شيميايي – هسته اي – پتانسيل را در توربين به انرژي مكانيكي تبديل نموده و انرژي مكانيكي حاصل شده در توربين با گردش ژنراتور به انرژي الكتريكي تبديل مي گردد .
۲) نام گذاري نيروگاهها : نيروگاه ها بر حسب سيال عاملي كه توربين را به چرخش در مي آورد نام گذاري مي شوند مثلاً در نيروگاه آبي سيال عامل آب – در نيروگاه بخار سيال عامل بخار و در نيروگاه گازي سيال عامل گاز داغ حاصل از احتراق است . 
۳) انواع نيروگاه : 
۱- نيروگاه حرارتي:
۱- سوخت فسيل:
۱) نيروگاه گازي 
۲) نيروگاه بخاري 
۳) نيروگاه ديزلي
۲- سوخت اتمي : نيروگاه اتمي 
۳- منابع نوين انرژي :
۱) نيروگاه برج خورشيدي 
۲) نيروگاه ماهواره خورشيدي
۳) نيروگاه زمين گرمايي
۴) نيروگاه سلول برق خورشيدي 
۵) ژنراتور MHD 
۲) نيروگاه آبي :
۱- توليد برق از سدها 
۲- توليد برق از جزو مد 
۳- توليد برق از امواج 
عمده توليد برق در جهان توسط نيروگاههاي حرارتي و آبي انجام مي پذيرد و علاوه بر انواع ياد شده در مواردي هم از نيروي باد بعنوان توليد برق (نيروگاه بادي ) استفاده ميشود .
نوع ديگري از نيروگاه وجود دارد كه به آن تلمبه ذخيره اي مي گويند كه يك نوع نيروگاه آبي كوچك است كه در صورت نياز شبكه براي توليد برق و در صورت عدم نياز شبكه و بالا بودن ولتاژ بعنوان مصرف كننده برق مورد استفاده قرار مي گيرد لازم به ذكر است كه اين نوع نيروگاهها استفاده بسيار جزئي در شبكه برق سراسري دارند .همچنين از انواع رشد نيروگاه مي تواند نيروگاه سيكل تركيبي را نام برد كه از حرارت خروجي نيروگاه گازي جهت بخار كردن آب در نيروگاه بخار استفاده مي گردد.
۴) خلاصه اي در مورد نيروگاه بخار :
سيال عامل  دراين نيروگاه بخار آب مي باشد آب ازطريق لوله هاي بسيار زيادي از درون بويلر عبور داده مي شود اين لوله هاي حاوي آب در  بويلر توسط چندين مشعل در مجاورت حرارت قرار داده شده وآب درون آنها به بخارخشك اشباع تبديل  مي گردد. بخار سوپرهيت حاصل شده بر روي پره هاي توربين فرستاده شده و عمل چرخش توربين را انجام مي دهد . براي اينكه سيال درون يك سيكل بسته حركت نموده و دوباره به مصرف برسد بايد به مايع تبديل شود . چون پمپ ها نمي توانند بخار را مكش نمايند .بخار پس از عمل روي توربين به كندانسور فرستاده مي شود و در كندانسور عمل تقطير انجام شده و بخار به مايع تبديل مي گردد . سپس مايع از چهار هيتر عبور داده شده تا درجه حرارت آن بالا برود و عمل تبديل مايع به بخار در بويلر آسانتر انجام شود . پس از عبور مايع از هيترها ، به اصطلاح «سوپر هيت » شده و در درون بويلر مجدداً به بخار تبديل مي گردد .
در نيروگاههاي بخار با توجه به شرايط آب و هوايي محلي كه در آن نيروگاه نصب ميگردد از دو نوع برج خنك كننده استفاده مي شود . در مناطقي كه آب كم است از برج «خشك» و در مناطقي كه مشكل كم آبي وجود ندارد از برج «تر» استفاده  مي شود . چون عمل تقطير توسط كندانسور انجام مي گردد . آب كندانسور بايد خنك شود كه اين عمل در برج خنك كن امكان پذير است .آب درون كندانسور پس از گرفتن حرارت بخار و انجام عمل تقطير جهت خنك شدن به برج خنك كننده فرستاده شده و پس از خنك شدن دوباره به كندانسور برگردانيده مي شود و اين عمل در يك سيكل بسته انجام مي گردد لازم به يادآوري است كه در برج خشك آب كندانسور توسط هوا و در برج «تر» آب كندانسور توسط آب خنك مي شود .
مزايا و معايب نيروگاه بخار : 
مزايا :
 هزينه جاري نيروگاه بخار نسبت به نيروگاه گازي بسيار كم است . راندمان نيروگاه بخار از نيروگاه گازي بسيار بيشتر است .براي تأمين بار پايه شبكه استفاده مي شود.
معايب :
 هزينه نصب و احداث نيروگاه بخار زياد است . احداث و نصب نيروگاه بخار زمان زيادي را سپري مي نمايد .
۵) نيروگاه آبي :
سيال عامل در اين نيروگاه آب است . آب در پشت سد جمع شده و با اختلاف پتانسيل به پره هاي توربين برخورد مي نمايد و توربين را به چرخش در مي آورد دور توربين در اين نيروگاه نسبت به نيروگاه و بخار كمتر است كه براي جبران دور و ايجاد فركانس ۵۰HZ از ژنراتور هاي چند جفت قطبي استفاده مي شود .
در نيروگاه آبي از سه نوع توربين استفاده مي شود .
الف –توربين كاپلان 
ب- توربين پلتن 
ج- توربين فرانسيس
الف ) توربين كاپلان  براي ارتفاع زياد و فشار آب كم 
ب) توربين پلتن براي ارتفاع متوسط و فشار متوسط
ج) توربين فرانسيس براي ارتفاع كم و فشار آب زياد استفاده مي گردد .
ارزانترين راه توليد برق و به صرفه ترين آن توليد برق از طريق نيروگاه آبي مي باشد . احداث سد مستلزم صرف زمان و هزينه هاي زياد مي باشد .علاوه بر آن به علت كمبود منابع آب در همه مناطق هم امكان احداث سد و راه اندازي توربين آبي ميسر نمي باشد . ولي پس از احداث و راه اندازي توربينها ، هزينه جاري آن نسبت به ساير نيروگاهها بسيار كم است .از اين جهت مقرون به صرفه مي باشند .
مزايا :
هزينه جاري كم كم و زياد كردن سريع بار ، استفاده هم زمان براي توليد برق و مصارف كشاورزي ، مهار آبها جهت جلوگيري از سيلاب علاوه بر موارد ياد شده مزيت ديگر احداث سد كه شايد بهترين مزيت آن هم باشد نه تنها زيانهاي زيست محيطي ندارد بلكه براي محيط زيست مفيد هم مي باشد .

۶) نيروگاه ديزلي : 
ديزل يك موتور چهار زمانه احتراق داخخلي است كه با انجاام عملي متداوم تنفس –تراكم ،انفجار و تخليه و رسيدن به دور نامي ،روتور ژنراتور را به چرخش در مي آورد .اين نوع نيروگاهها قديمي هستند و در بسياري از كشورها از رده توليد برق خارج 
شده اند . نصب اين نيروگاهها ارزان ، زمان راه اندازي آنها كم است راندمان نيروگاه ديزلي از نيروگاه گازي بيشتر و از ساير نيروگاهها كمتر است . توليد برق در اين نيروگاه اندك است . امكان نصب آنها روي سازه ها و وسايل سيار وجود دارد . با توجه به اينكه اين گزارش در خصوص نيروگاه گازي مي باشد با صرف نظر از جزئيات ساير نيروگاهها به بحث و بررسي نيروگاه گازي بخصوص نوع B.B.C  مي پردازيم .
  • بازدید : 96 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۱    کد محصول : ۱۱۴۱۴    حجم فایل : ۳۹ کیلوبایت   

پروژه ای که در زیر میباشد با موضوع پروژه کار آموزی در نیروگاه گازی شهرستان دورود با تعداد صفحات ۴۱ در قالب فایل word می باشد.این گزارش در خصوص بهره برداری از نیروگاه گازی و شرح کامل اجزا اصلی و کمکی و توربینهای گازیو سیستمهای فرعی و ….. می باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج