گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 179 views
  • بدون نظر

پیش گفتار

خشونت گرائی پدیده ای است کاملاً اجتماعی که در جوامع گوناگون بسته به عوامل آن قابل بررسی می باشد .

باید گفت : خشونت علیه زنان که موضوع اصلی این تحقیق است از مسائل مهم اجتماعی است که از دیدگاه های مختلفی چون فرهنگی بهداشتی  ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و جمعیت شناسی مورد توجه و بحث قرار گرفته است و این مسئله به طور کلی از زمانهای دور تا به حال در بین خانواده ها و جوامع انسانی وجود داشته است و نمی توان از آن به عنوان یک معضل و پدیده جدید اجتماعی یاد کرد .

در این پژوهش به طور کلی هدف بررسی علل و عواملی است که دلیل بروز ناهنجاری هستند و نیز انواع خشونت گرائی مورد بررسی قرار می گیرد تا در نتیجه بتوانیم با شناخت علل و عوامل و انواع این پدیده ناهنجار اجتماعی در کاهش و مقابله با آن به راه حلی منطقی دست یابیم .

چکیده تحقیق

سازه اصلی تحقیق خشونت گرائی مردان می باشد . خشونت گرائی روابط بیمار گونه ای است که به شکل زور جسمانی و ضرب و شتم و با توهین و تحقیر و سرزنش فیصله می یابد . از آنجا که شرایط اجتماعی و قوانین ما معتقد به حفظ خانواده به هر قیمت لذا امکان بروز خشونت در آن زیاد می شود . در اینجا از دیدگاه ژان کازنو استفاده کردیم و در جایی دیگر تعریف نظریه کژ کارکردمرتون را مطرح کردیم وی معتقد است اعتقاد و رفتارهای افراد جامعه باید طوری باشد که پیامد منفی برای جامعه نداشته باشد .

مهم ترین هدف این تحقیق تعیین ارتباط عوامل اقتصادی  ، اجتماعی ، فرهنگی با خشونت شوهران علیه زنان در خانواده در شهر تهران در سال ۱۳۸۶ بوده است . در این تحقیق ما یک متغیر مستقل و ۲۰ متغیر وابسته داشتیم و از روش پيمایشی استفاده کردیم و به وسیله پرسشنامه و کتابخانه ها و سایت ها اطلاعاتمان را جمع آوری کردیم . جامعة هدف ما زنان متأهل شهر تهران هستند و حجم نمونه ۵۰ نفر می باشند و به صورت نمونه گیری تصادفی ساده اطلاعات کسب کردیم و هیچ کدام از روابط به اثبات نرسید . ۲۰ فرضیه داشتیم از جمله سن ، نوع مسکن  ، تحصیلات ، محل تولد ، میزان مداخله و غیره با خشونت علیه زنان که هیچ کدام به اثبات نرسید . این پژوهش دارای ۲۰ جدول یک بعدی ، ۲۰ جدول دو بعدی و ۲۰ نمودار می باشد که با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .


عتیقه زیرخاکی گنج