گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 181 views
 • بدون نظر
این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از دستگاههاي پنوماتيكي و هيدروليكي سالها در فرايندهاي صنعتي استفاده شده است و به همين جهت اين دستگاهها جاي ثابتي را در صنعت مدرن به دست اورده اند . پيشرفت مداوم فن اوري در زمينه استفاده از نيروي سيالات باعث توسعه و افزايش قابل ملاحظه آن در بسياري از حوزه هايي شده است كه تا كنون از نظر جذب فن پنوماتيك و هيدروليك ناشناخته بوده اند . دستگاههاي پنوماتيكي و هيدرويكي اغلب در تركيب با ساير فن اوريها زا قبيل مكانيكي الكتريكي و الكترونيكي مجموعه اي كاملتر را تشكيل مي دهند . نمونه اي از اين تركيب را مي توان در ساخت روبات مشاهده كرد . 
۳ استفاده از دستگاههاي توان سيالي
دستگاههاي توان سيالي در موارد زير به كار گرفته مي شوند 
۱- انجام كار با استفاده از دستگاهها و ماشين آلاتي كه داراي حركت خطي ، نوساني و چرخشي هستند . بعضي از شيوه هاي اماده سازي قطعات در صنعت عبارت اند از:
گرفتن و نگه داشتن قطعه كار
جابه جايي
تنظيم موضع يابي و جا گذاري قطعه
رديف كردن قطعات

الف ) كاربردهاي عمومي موارد زير را در بر مي گيرد ك
بسته بندي
باردهي و تغذيه دستگاهها
كنترل عبور و ريزش مواد
انتقال موادچرخاندن قطعات
دسته بندي
انباشتن قطعات
منگنه كاري ، و برجسته كاري

شكل

ب – بعضي از موارد عمومي ماشينكاري و اجزاي كار عبارت اند از :
سوراخكاري
تراشكاري
فرز كاري
اره كشي و برشكاري
پرداخت و صيقلكاري
گرم كوبي و قالب زني

۲- كنترل دستگاه ها و فراينده ها
از مجموعه هاي پنوماتيكي و هيدروليكي مي توان براي اگاهي از چگوگي عملكرد فرايند در هر لحظه و انتقال اين اطلاعات به سيستم كنترل براي فرمان دهي مناسب استفاده كرد . مثلا يك سوئيچ حدي مي تواند نوبت حركت يك سيستم كار انداز را احساس كند . 

۳- اندازه گيري پارامترهاي دستگاه يا فرايند
از هيدروليك و پنوماتيك مي توان براي اندازه گيري فرايند يا پارامترهاي دستگاه استفاده كرد و بر اساس اطلاعات دريافتي دستگاه را به كار انداخت و سپس طرز كار را به متصدي ماشين نان داد . 

فرايندهاي ياد شده تحت شماره هاي ۱ ، ۲ ، ۳ مي توانند به طور جداگانه و يا در تركيب با يكديگر استفاده شوند . 


۱-۴ سيستمهاي ايمني پنوماتيك و هيدروليك
علاوه بر راه اندازيه ، كنترل و اندازه گيري پارامترهاي دستگاها و خوط فراوري از هيدروليك و پنوماتيك در سيستمهاي ايمني بسيار مطمئن و پيشرفته نيز مي توان استفاده كرد . اين مطلب در فصل ۱۴ تشريح شده است . 
سرعت بالا و دت عملكرد كه در طراحي سيستمهاي خوب و پيشرفته پنوماتيكي و هيدورليكي تحقق يافته است همراهب ا مقاومت طبيعي در برابر انفجار و عملكرد مطمئن در مقابل اضافه بار اين فن اوري را به هبترين انتخاب در صنايع دريايي – حفاري در بستر دريا و صنايع پتروشيمي تبديل كرده است . 

شكل 

شكل ۱-۲ يك دستگاه هيدروليكي توق اضطراري براي سه چاه نفت زير دريايي را در بهره برداري پتروشيمي نشان مي دهد . 
نمونه اي ديگر از سيستمهاي ايمني مورد ياست كه در ترمز خودكار عقب استفاده شده است و مي تواند بههر خودرويي كه ترمز بادي يا ترمز بادي / هيدرويكي دارد اضافه شود . بدون مبالغه چنين مجموعه اي مي تواند خودرو را در هنگام نزديك شدن به مانع در فاصله چند سانتيمتري متوقف كند . شكل ۱-۳ نمونه اي از قرار گيري تجهيزات ترمز عقب را نشان مي دهد . 

شكل
 
اصول اساسي سيستمهاي توان سيالي

هدفها
خواننده در ياپان اين فصل با موضوعات زير اشنا مي شود 
۱- مشخصات و ويژگيهاي فيزيكي هوا
۲- سيستم توان سيالي از عملكرد گاز متراكم يا مايع تراكم ناپذير در مدار بسته براي انجام كار بهره مي گيرد
۳- شناخت سيستم واحديهاي اندازه گيري در پنوماتيك و هيدروليك
۴- قانونهاي فيزيكي خاكم بر گازها به ويژه قانون نيوتون و قانون بويل

۲-۱ خواص فيزيكي هوا
تمام سطح زمين از لايه هاي هواپ وشيده شده است . هوا مخلوطي از گازهاي مختلف است اما به طور عمده از گازهاي زير تشكيل شده است :
نيتروژن ( تقريبا ۷۸ % حجم هوا )
اكسيژن ( تقريبا ۲۱ % حجم هوا)

مقدار كمي بخار اب و گاز كربنيك همراه با گازهاي خنثي مثل ارگون ، كريپتون، گزنون، نئون و هيلوم نيز در هوا وجود دارند .
از هواي فشرده و انباشته شده مي توان به عنوان وسيله اي براي اندازه گيري ف كنترل و بهره برداري در تجهيزات و ماشين الات استفاده كرد . اين فن اوري به نام پنوماتيك شناخته شده است.

۲-۲ اصول سيستمهاي هيدروليكي
در سيستمهاي هيدروليكي سيال مايع ، معمولا روغن ، جايگزين هواي فشرده مي شود و از ان به حالت تحت فشار براي اندازه گيري ، كنترل و راه اندازي خطوط توليد و ماشين آلات استفاده مي شود . دستگاههاي هيدروليكي در مقايسه با دستگاههاي پنومكاتيكي در فشار بالاتري كار و در نتيجه نيروي بزرگتري توليد مي كنند . 
در طي سالهاي اخير استانداردهاي مربوط به كار كرد تجهيزات هيدروليكي ارتقا يافته است ، در حالي كه در گذشته فشار ۷۰ بار براي استفاده در سيستمهاي صنعتي هيدروليكي معمول بوده است هم اكنون استفاده از فشارهاي بين ۱۵۰ و ۲۵۰ بار امري عادي است . در بعضي موارد از فشار بالاتر از ۳۵۰ بار نيز استفاده مي شود ، مانند پرسهاي برگ صنعتي ، تاسيسات دريايي ، پتروشيمي و غيره.

۲-۳ سيستم توان سيالي
رفتار و عملكرد گازهاي فشرده و مايعات تراكم ناپذير در شرايط بسته يكسان است . گازها و مايعات ، كه به عنوان سيال شناخته مي شوند ف قادر به انتقال انرژي در فاصله هاي دور هستند . اين نع مجموعه ها معمولا به نام سيستم توان سيالي شناخته مي شوند . 

۲-۴ واحدها در سيستم واحدهاي متريك St system 
براي كمك به فهم قوانين طبيعي حاكم بر رفتار سيالات و نيروي ناشي از حركت انان ، ابعاد فيزيكي به كار گرفته شده و مجموعه توسعه يافته اي از واحدهاي اندازه گيري در پنوماتيك و هيدروليك مورد استفاده قرار مي گيرند . مجموعه واحدهايي كه امروزه معمولا به كار مي رود سيستم بين المللي واحدها يا SI ناميده مي شود . اين واحدها بر اساس واحدهاي متريك بنيان گذاري شده اند و عموما شامل واحدها و اصطلاحات زير مي شوند :

كميتهاي اصلي

كميتهاي فرعي


فشار
فشار نيرويي است كه عمودي بر واحد سطح وارد مي شود . يك پاسكال ؟؟؟؟؟؟؟ معرف فشار ثابت بر يك متر مربع به وسيله يك نيوتون نيرو ؟؟؟؟؟؟؟ است كه عمودي بر سطح وارد مي شود شكل ۲-۱ ؟؟؟؟؟؟؟ يا ؟؟؟؟؟؟؟ صد كيلو پاسكال برابر است با يك بار ؟؟؟؟؟؟؟ كه حدودا معادل با فشار اتمسفر است . پاسكال واحد بسيار كوچكي از فشار است و به همين جهت بيشتر از بار استفاده مي وشد . يك بار نمايانگر فشار هواي جو است . 

۲-۵ قانون نيوتون
هوا توده اي از گازهاست همان طور كه در هيدروليك روغن ذراتي از مايع است . هر دو جرم با قانون نيوتون به نيرو مرتبط مي شوند :
شتاب *  جرم = نيرو
؟؟؟؟؟؟؟

شكل

كه در اينجا شتاب جاذبه زمين ؟؟؟؟؟؟؟ جايگزين ؟؟؟؟؟؟؟ مي شد.

؟؟؟؟؟؟؟

۲-۶ قانون بويل
هوا نيز مانند ساير گازها شكل معيني ندارد . شكل هوا با كمترين مقاومت در برابر ان تغيير مي يابد . به همين دليل است كه هوا شكل ظرف يا محيط اطرافش را به خود مي گيرد . هوا مي تواند فشرده شود و در صورت فشردگي تمايل به انبساط دارد . رابطه كاربردي بين فشار و حجم بسته يك گاز به قانون بويل معروف است .

قانون بويل چنين مي گويد:
در دماي ثابت ، حجم جرم معيني از گاز با عكس فشار مطلق گاز متناسب است. به عبارت ديگر حاصل ضرب فشار مطلق و حجم براي جرم معيني از گاز مقداري ثابت است شكل ۲-۲
عموما فرض مي شود كه مايعات مورد استفاده در دستگاههاي هيدروليكي تراكم ناپذير و نسبت به تغيير دما غير حساس هستند بر خلاف دستگاههاي پنوماتيكي كه در انها هوا تراكم پذر و نسبت به تغييرات دما بسيار حساس است . به همين جهت ماشين الات و تجهيزات اضافي در تاسيسات توليد هواي فشرده نصب مي شوند تا كنترل تغييرات دما را كه ناشي از تراكم پذيرش هوا است امكان پذير كنند.
شكل

 اين تجهيزات اضافي مي تواند دستگاههاي خنك كن و گرمكن باشند . اين مطلب در بخش ۵ مورد بحث قرار مي گيرد . 

پرسشها
كدام گازها اجزاي عمده تشكيل دهنده هوا هستند ؟ درصد حجمي آنها چقدر است
واحدهاي SI را كه در اندازه گيري كميتهاي زير به كار مي روند معين كنيد 
الف – نيرو ب – مساحت ج – حجم
د – اهنگ جريان ه – فشار
۳- فشار ناشي از وارد امدن نيرويي به مقدار ۱۰۰۰۰۰ نيوتون بر سطحي به مساحت يك متر مربع را بر حسب بار پيدا كنيد . 
۴- اگر فشار مطلق ۲ متر مكعب هوا از ۴/۲ بار به ۷۵/۲ بار افزايش داده شود حجم هوا به شرط اينكه دما ثابت باشد چقدر خواهد شد ؟
 
مشخصات و ويژگيهاي سيستمهاي پنوماتيك و هيدروليك 

هدفها
خواننده در پايان اين فصل با موضوعات زير اشنا مي شود
۱- تفاوت بين فشار جو و فشار نسبي
۲- مزيتها و مشخصات ويژه دستگاههاي هواي فشرده و هيدروليك
۳- كاستيها و محدوديتهاي دستگاههاي پنوماتيك و هيدروليك
۴- شرايط اساسي خطوط هوارساني

۳-۱ روابط فشار هوا – فشار جو و فشار نسبي
چون همه چيز روي زمين تحت فشار مطلق جو ؟؟؟؟؟؟؟ قرار دارد اين فشار را نمي توان احساس كرد . بنابراين فشار موجود جو به عنوان مبناي اندازه گيري انتخاب و هر انحراف از اين فشار به نحو زير بيان مي شود 

فشار نسبي= ؟؟؟؟؟؟؟ يا
خلا = ؟؟؟؟؟؟؟
روابط فشار هوا رد شكل ۳-۱ نشان داده شده است . فشار جو مقدار ثابتي نيست و بسته به وضع هوا و محل جغرافيايي تغيير مي كند .
 • بازدید : 166 views
 • بدون نظر

 هدف آزمایش :

هدف از آزمایش اریفیس پیدا کردن ضریب دبی برای اریفیس با قطر های متفاوت

مقدمه :

دستگاه اریفیس امکان کالیبره کردن اریفیس ها با قطر های مختلف را در اختیار آزمایشگر میگذارد که در این دستگاه یک ستون شیشه ای مدرج و در داخل آن یک لوله سوراخ دار برای ثابت نگه داشتن سطح آب داخل لوله شیشه ای وجود دارد 

 هدف آزمایش :

هدف از آزمایش اریفیس پیدا کردن ضریب دبی برای اریفیس با قطر های متفاوت

مقدمه :

دستگاه اریفیس امکان کالیبره کردن اریفیس ها با قطر های مختلف را در اختیار آزمایشگر میگذارد که در این دستگاه یک ستون شیشه ای مدرج و در داخل آن یک لوله سوراخ دار برای ثابت نگه داشتن سطح آب داخل لوله شیشه ای وجود دارد 

 • بازدید : 162 views
 • بدون نظر
با توجه به نفوذ روز افزون سيستم هاي هيدروليکي در صنايع مختلف وجود پمپ هايي با توان و فشار هاي مختلف بيش از پيش مورد نياز است . پمپ به عنوان قلب سيستم هيدروليک انرژي مکانيکي را که توسط موتورهاي الکتريکي، احتراق داخلي و … تامين مي گردد به انرژي هيدروليکي تبديل مي کند. در واقع پمپ در يک سيکل هيدروليکي يا نيوماتيکي انرژي سيال را افزايش مي دهد تا در مکان مورد نياز اين انرژي افزوده به کار مطلوب تبديل گردد.

 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

راه سازی زهکشی

مقدمه

 زهکشی از جمله دانشهایی است که علوم مختلف را بطور توام به خدمت گرفته و همین ویژگی چند بعدی سبب پیچیدگی آن شده است.زهکشی مفاهیم و مبحث علوم هیدرولیک ، هیدرولوژی و ……  را مورد استفاده قرار می دهد . کاربرد  مهندسی زهکشی در رشته های مهندسی کشاورزی ( ابیاری ) با هدف زهکشی زمینهای زراعی یا باغی  و در رشته عمران با زهکشی بستر راه ها  و یا زهکشی   با هدف خروج آب برای ایجاد پی ساختمان  و یا …  می باشد .

اولین قدم در حل مساله زهکشی کسب اطلاعات در مورد سطح آب زیرزمینی خاک پستی وبلندی ودیگر عواملی است که در طرح یک سیستم خوب موثر ند.

سطح ایستاپی

سطح ایستاپی بالاترین حد سطح آب در خاک‌های زه دار است.این سطح را می توان ازطریق حفر یک گودال در خاک و مشاهده ارتفاعی که آب در آن می‌ایستد تعیین کرد.

در مزرعه معمولاً ارتفاع سطح سفره آب به وسیله ی چاهک های مشاهده ای اندازه گیری می‌گردد. این چاهک ها گودال های روبازی هستند که نسبتاً با گراول پر شده ولوله مشبکی در آن جای گذاری شده است.اطراف لوله نیز به وسیله‌ی گراول پر شده است تا آب بتواند به آسانی وارد ویا از آن خارج گردد. به وسیله ی چاه های مشاهده ای به دقت می توان ارتفاع سطح آب را اندازه گیری کرد به شرط آنکه هیچ گونه فشار عمودی ازطریق جریان آب از سفره های محصوری که در اعماق پائین تر واقع است وارد نیاید.

در هنگام حفر چاهک ها در خاک های مطبق مشاهده میشود که لایه ی متراکم ورسی بالایی خشک است وبا برخورد مته به لایه نفوذپذیرتر خاک شنی آب به شدت وارد گودال شده وچنین به نظر می رسد که به یک لایه  آرتزین معمولا”اشتباه  است وسرعت زیاد حرکت آب به داخل گودال ناشی از این است که نفوذپذیری خاک شنی به مراتب بیشتر از نفوذپذیری لایه رسی بالایی است. خاک های رسی ممکن است اشباع باشد هر چند ظاهرا” غیر اشباع  به نظر می رسد.       

در مطالعه ی مسائل زهکشی موضعی لازم است کلیه ی آمار مربوط به سطح آب زیر زمینی جمع آوری و مورد تجزیه تحلیل قرارمی گیرد.اطلاعات مربوط به سطح آب زیرزمینی را می توان به طرق گوناگون ترسیم کرد .خطوط تراز واقعی سطح آب را می توان بر روی نقشه های تراز را رسم کرد. یک روش دیگر برای نمایش سطح آب زیرزمینی ترسیم عمق سطح آب نسبت به سطح زمین است سپس نقاطی که عمق یکسان دارند به یکدیگر متصل شده تا نقشه هایی مشابه نقشه های توپوگرافی بدست می آید.این نقشه ها به روشنی مناطقی راکه سطح آب در آنها بالا بوده ومسایلد ما در زهکشی دارند مشخص می سازد. همچنین ترسیم اطلاعات سطح آب بر روی نقشه میتواند اطلاعاتی در مورد منبع آب زهکشی نیز بدست می دهد. مثلا”آیا آب در نتیجه نفوذ از رودخانه است یا آبیاری زیاد ویا نفوذ از اراضی بالادست .این پایان نامه مهندسی کشاورزی آبیاری در ۲۵  صفحه وبا فرمت Word برای شما عزیزان جهت خرید ودانلود گذاشته شده امید است مفید باشد.

 

 

مقدمه  1

شدت وماهیت مسایل زهکشی: ۲

سطح ایستاپی   2

شرایط آرتزینی   3

اطلاعات مربوط به خاک   5

حالت های زه دار بودن اراضی   6

آب خروجی از سیستم های زهکشی   7

 توپوگرافی   8

زهکش های زیرزمینی   8

خروجی زهکشی های زیر زمینی   9

چاه های تخلیه زه آب  10

تخلیه به یک زهکش روباز ۱۰

استخرهای تبخیر ۱۱

خروجی با پمپ   11

طرح هیدرولیکی زهکش های زیر زمینی   12

ضریب زهکشی   12

شیب خطوط زهکش    13

جزئیات کانال های زهکش    20

نتیجه‌گیری   22

منابع  23

در این پست خرید و دانلود فایل پایان نامه پروژه راه سازی زهکشی را براتون گذاشتم ، زهکشی راه ها به منظور دور نمودن آب سطحی و آب های زیر زمینی از کل جسم راه انجام می گیرد . این آ ب ها چنانجه به بدنه راه  و یا رو سازی راه نفوذ کنند باعث بالا رفتن رطوبت خاک بستر راه و در نتیجه پایین ا مدن مقاومت آن می گردند زمانی که ترافیک سنگین از راه عبور می نماید بستر راه تغییر شکل داده وبه عبارت دیگر نشست می نماید واین نشست به لایه های رو سازی نیز منتقل شده و در اثر ایجاد تنش های بیش از حد گسیختگی در لایه ها نخستین آثار اضمحلال و گسیختگی در لایه های فوقانی روسازی به وجود خواهد آمد. بنابراین با دور نگه داشتن آب های سطحی وآب های زیرزمینی از کل جسم راه باید رطوبت خاک بستر در حد قابل قبول نگاه داشته شود.   شما می توانید این مقاله  را از این فروشگاه دانلود نمائید.

 • بازدید : 99 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سيستم سوخت رساني HEUI (سيستم پاشش سوخت با عملكرد هيدروليكي و كنترل الكترونيكي) يكي از مهمترين اختراعات قرن اخير در زمينه تكنولوژي موتورهاي ديزل است. HEUI بسياري از محدوديتهاي مكانيكي و معمول انژكتورهاي الكترونيكي را برداشته و استانداردهاي تازه اي براي مصرف بهينه و مطمئن سوخت و كنترل آلودگي معرفي مي نمايد. سيستم فوق العاده پيشرفته HEUI كه در حال حاضر استاندارد بكار رفته در گستره وسيعي از موتورها و ماشينهاي كاترپيلار است براي فعال ساختن انژكتورهاي سوخت بجاي انرژي مكانيكي از انرژي هيدروليك استفاده مي كند. سيستم HEUI همزمان با عملكرد ECM (مدول كنترل الكترونيكي) موجب كنترل بسيار دقيق اندازه و زمان بندي سوخت شده كه اين امر خود موجب  عملكرد بي نظير و اقتصادي موتور مي شود.
سيستم سوخت HEUI 
پاسخگوي نياز به آلودگي كمتر، مصرف اقتصادي تر و عملكرد بهتر 
تكنولوژي انژكتورهاي HEUI باعث شده كه طرز تفكر مالكان، تكنسينها و اپراتورهاي ماشين آلات درباره نحوه عملكرد موتورهاي ديزل تغيير كند. كارآيي سيستم HEUI از يونيت انژكتورهاي مكانيكي و الكترونيكي معمول برتر بوده و ارزش بيشتري به سرمايه گذاري شما در ماشين آلات و موتورهاي  كاترپيلار مي دهد.
تنظيم دقيق فشار پاشش سوخت در هر سرعت موتور 
در سيستم سوخت قديمي و معمول، تمام مسير سوخت زير فشار بالا قرار دارد. در سيستم HEUI تا زماني كه سوخت به داخل سيلندر تزريق  شود، سوخت در فشار پايين قرار مي گيرد و فشار سوخت بصورت هيدروليكي  از طريق ارسال سيگنال از ECM (مدول كنترل الكترونيكي) ايجاد مي شود.

فشار پاشش سوخت در سيستم سوخت رساني HEUI  ارتباطي به سرعت موتور ندارد.
HEUI فشار پاشش را بصورت الكترونيكي تنظيم  مي كند. اين توانايي بي نظير بدين معناست كه تنظيم فشار تزريق اصلاً به دور ميل لنگ وابسته نيست. بيشترين فشار پاشش سوخت را مي توان در سرعتهاي بالا بدست آورد كه در اين حالت بيشترين صرفه اقتصادي، كاهش دود و بازده بهتري نيز خواهيم داشت.
نگاهي دقيق به سيستم HEUI 
سيستم HEUI داراي ۴ قسمت است:
۱٫ انژكتورHEUI : از انرژي هيدروليك روغن موتور تحت فشار قرار گرفته جهت پاشش استفاده مي كند (نه از انرژي مكانيكي  حاصل از ميل بادامك).
فشار پاشش  سوخت توسط فـشـار ورودي روغن    ( 3300PSIتا ۸۰۰) كنترل شده در حالي كه مقدار پاشش سوخت  توسط ECM اندازه گيـري     مي شود.
۲٫ (ECM) مدول كنترل الكترونيكي: اين كامپيوتر بسيار پيشرفته با دقت زياد ميزان پاشش سوخت و ساير سيستمهاي ديگر موتور را مديريت مي كند. سولونوئيد انژكتوري HEUI بوسيله علائم الكترونيكي توليد شده در ECM  تحريك مي شود. ريزپردازنده ECM  با استفاده از  نرم افزار مربوطه و پردازش اطلاعات وارد شده از سنسورهاي چندتايي و همچنين پارامترهاي كاربري اپراتور حداكثر عملكرد موتور را در هر شرايطي  فراهم مي كند.
۳٫ پمپ روغن فشار بالا: پمپ روغن محوري  دبي متغير نصب شده روي سيستم، روغن ذخيره شده را سريعاٌ در زمان استارت سرد ارسال مي كند. 
۴٫ شير كنترل فشار فعال كننده انژكتور سوخت: اين شير بصورت الكترونيكي ميزان خروچي پمپ  روغن و فشار پاشش را تنظيم        مي كند.
در سيستم  HEUI هماهنگي و همكاري ۴  قسمت اصلي موجب  دقت، اطمينان، نگهداري و تعمير آسان  مي شود.  

HEUI   اعتباري نو در سرمايه گذاري موتور و تجهيزات آن
عملكرد بهتر: موتورهاي مجهز به انژكتورهاي HEUI از عملكرد بهتري برخوردار بوده و مشكلات كار در ارتفاعات را كاهش داده‌اند.
مصرف سوخت كمتر: قابليت پاشش سوخت در  زواياي مختلف ميل لنگ در مقايسه با انژكتورهاي مكانيكي، مصرف سوخت را ۷/۲درصد كاهش مي‌دهد. حداقل مصرف سوخت به معني كاهش آلاينده هاي گازي و دود سفيد به هنگام استارت در هواي سرد است. 
عملكرد بهينه: كنترل مقدار سوخت آزاد شده در  هنگام تأخير احتراق و زمان پاشش اصلي كه به نام منحني پاشش شناخته مي شود اين توانايي را براي سيستمهاي HEUI امكان پذير ساخته كه عملكردي غيروابسته به دور موتور دارا باشند. اين ويژگي، گرماي آزاد شده موتور را بهبود بخشيده و همچنين در كاهش آلودگي و سر و صدا مؤثر خواهد بود.
كاهش دود و آلاينده هاي خاص
از آنجايي كه عملكرد انژكتورهاي HEUI به سرعت موتور مرتبط نيست، مي توان در موارد بسياري در فشار تزريق بالا باقي ماند. (مي تواند در دامنه عملياتي  گسترده اي فشار پاشش بالايي را فراهم نمايد).
 تنظيم الكترونيكي اين فشارها موجب بهبود پاشش و عملكرد بهينه در دور كند موتور مي شود.
كاهش صداي موتور: ويژگي پاشش دوتايي باعث كنترل دقيق تر مصرف سوخت و كاهش صدا مي شود.  از جمله ساير مزايا مي توان به كاهش بارهاي ضربه اي در اثر  تضعيف ضربه به اجزاي اصلي و محرك نام برد.
انژكتورهاي بازيافتي  HEUI از لحاظ استحكام و كارآيي همانند  انژكتورهاي نو هستند.
كاترپيلار در فرآيند بازيافت با بهره گيري از تكنيكهاي Art-Salvage، كتاب راهنماي استفاده مجدد، سيستمهاي پيشرفته ساخت و كنترل دقيق كيفيت، اجزاي انژكتورهاي كاركرده را به همان كيفيت و بازده اوليه بر مي گرداند. يكي از مهمترين قسمتهاي اين فرآيند، آزمايش است. تكنسينهاي باتجربه و ماهر با  بكارگيري همان تجهيزات پيشرفته قادر به كنترل كيفيت اجزاي جديد خواهند بود. سرمايه گذاري زياد كاترپيلار برتكنيكهاي اندازه گيري حاكي از آن است كه  تمامي استانداردها دقيقاً  رعايت شده اند.
محافظت از سيستم HEUI با كمك فيلترهاي بسيار كارآمد كاترپيلار
فيلترهاي سوخت بسيار كارآمد كاترپيلار با دارا بودن مشخصه هاي مهمي مانند گردش    مارپيچي، جوشهاي آكريليك و تيوب مركزي غير فلزي، عمل محافظت از موتور در برابر ذرات آلاينده سوخت را   انجام مي دهند.
موتورهاي امروزي كاترپيلار در مقايسه با انواع قبلي  داراي توان بالاتر اسب بخار، بازده بيشتر و صرفه اقتصادي بيشتري هستند ولي اين اجزاي ظريف، بيشتر در معرض فرسايش و خطرات ناشي از آلودگي سيستم هستند. در حقيقت علت اصلي ايجاد نقص در سيستم سوخت رساني به علت وجود مواد فرساينده با ابعاد كوچكتر از ۱۰ ميكرن  است.
فيلترهاي سوخت كاترپيلار با كمك فيلترهاي بسيار ريز، قادر به جداسازي ۹۸درصد ذرات با قطر ۲ ميكرن و يا حتي كوچكتر است. با جداسازي اكثر ذرات ريز، ميزان محافظت انژكتورها، پمپ ها و ساير اجزا سيستم سوخت به حداكثر خود مي رسد.    
آموزش تعمير سيستم سوخت رساني  

بعد از کاربراتور و کاربراتور مدار بسته توليد کنندگان ايراني کم کم در حال تبديل سيستم کابراتور بهINJECTORS هستند . سالهاست که سيستم کاربراتور به دليل معايبي که دارد ديگر در صنعت خودرو سازي کاربرد ندارد و همچنين سيستمهاي جديد داراي امتيازات بيشتري نسبت به کاربراتور مي باشد .

استفاده از INJECTORS به جاي سيستمهاي قديمي به خاطر دو دليل عمده است .
۱-کنترل آلودگي محيط زيست
۲-مصرف سوخت بدليل استفاده از سيستم مديريت ECU کمتر است 
سيستم INJECTORS داراي هشت مزيت است که عبارتند از :
۱-توزيع سوخت يکنواخت و به اندازه لازم در همه سيلندر ها 

چون کاربراتور در مرکز مانيفولد گاز نسب مي شود به سيلندر هاي ۲و۳ نسبت سوخت کمتري مي رسد.
۲- خام سوزي کمتر به علت اندازه گيري دقيق سوخت .گازهاي CO,HC.NOX کمتر است
۳-راندمان حجمي موتور زياد است.
در سيستم کاربراتوري بدليل وجود ونتوري در گلوگاه هوا به خوبي وارد نمي شود .در سيستم INJECTORS ونتوري وجود ندارد.
۴-ارتفاع موتور به علت حذف کابراتور کوتاه تر است.
۵- نياز به سيستم کنترل حرارت مانيفولد نمي باشد 
۶-قدرت شتاب گيري موتور زياد است . زيرا سوخت در زمان لازم و به اندازه مورد نياز در پشت دريچه سوپاپ وجود دارد.
۷- مصرف سوخت به علت اندازه گيري در کليه شرايط و قطع سوختدر حالت خود گرداني موتور يا در سرعت نهايي کمتر است. 
۸-تاثير فشار هوا يا دماي محيط در مقدار سوخت موثر نمي باشد .
سيستم نسب شده روي پرايد در ۳نوع کيا و سازم و زيمنس است.
در گذشته مدل کيا را روي پرايد نصب مي کردند ولي حالا بيشتر از زيمنس استفاده مي گردد .
اساس کار در سيستم INJECTORS دريافت اطلاعات از سنسورها و پردازش اطلاعات و فرمان دادن به عملگردها مي باشد .

حالا که با اساس کار آشنا شديم به معرفي سنسورها و عملگرها مدل کيا مي پردازيم . 
 

سنسورها سنسور دماي آب wts اين سنسور يک حسگر است که داخل مدار خنکاري قرار دارد و با آب موتور در تماس است .
اين سنسور از يک مقاومت از نوع NTC تشکيل شده که تغيير دما را به صورت تغيير ولت به ECU ارسال مي کند .
وقتي دماي آب موتور پايين است تبخير سوخت کم است و موتور نياز به سوخت بيشتري است .سنسور هوا از نوع مقاومت NTC مي باشد هنگام سرد بودن هوا ولت سنسور زياد است و هنگام گرم بودن ولت سنسور کم است با تفاوت مقدار ولت سنسور مقدار سوخت و تايمينگ جرقه را تغيير مي دهد .
۲- سنسور موقعيت دريچه گاز TPS اين سنسور روي دريچه ورودي سوار شده و مقدار باز شدگي دريچه گاز را به صورت تغيير ولت به ECU ارسال مي کند .تا مقدار تزريق سوخت تنظيم گردد .

۳- سنسور اکسيزن. 
 
۴- سنسور تعيين پيستون اول و سنسور زاويه سنج و دور سنج .سنسور دور سنج وظيفه دارد دور ميل لنگ را در دقيقه به اطلاع سيستم مديريت ارسال کند . سنسور تعيين پيستون اول وظيفه دارد موقعيت پيستون اول را به سيستم مديريت ارسال کند . ۵-سنسور فشار سنج هواي ورودي MAP اين سنسور با استفاده از اندازه گيري مقدار فشار هواي مانيفولد دبي هوا را تعيين مي کند .
و به صورت تغييرات ولت به سيستم مديريت ارسال مي کند . 
حالا متوجه شديد که تمامي سنسورها اطلاعات را به صورت ولت به ECU ارسال مي کند . 
ECU بر اساس ولت دريافتي پردازش انجام داده و به عملگردها فرمان مي دهد .
حال به معرفي عملگردها مي پردازيم ولي قبل از آ« به معرفي سيستم سوخت رساني مي پردازيم .
سيستم سوخت رساني 
۱-باک ۲- فيلتر فشار ضعيف ۳- پمپ بنزين ۴- لوله ارسال سوخت ۵- فيلتر فشار ضعيف ۶ – ريل سوخت ۷- رگلاتور تنظيم فشار سوخت ۸- لوله برگشت 
سوخت داخل باک از فيلتر فشار ضعيف به پمپ مي رود و با فشار ۵ اتمسفر به داخل لوله ارسال مي رود از آنجا به فيلتر فشار قوي و در ادامه به ريل سوخت جهت استفاده INJECTORS مي رسد رگلاتور فشار با کنترل فشار سوخت به ميزان ۳ اتمسفر بنزين اضافي را به باک بر مي گرداند .
عملگردها 
۱- INJECTORS از نوع الکترونيکي هستند که ۱۸۰ درجه قبل از باز شدن سوپاپ ورودي به دستور ECU به مدت چند ميلي سانيه اقدام به پاشش سوخت مي کنند .
۲- سوپاپ کنترل دور آرام ASC . با روشن شدن کولر و چراغ خودرو موتور خودرو در دور آرام بد کار مي کند اين سوپاپ در زمان وارد شدن بار اضافي به موتور دور موتور را افزايش مي دهد .

۳-سوپاپ برقي کنيستر . اين سوپاپ وظيفه دارد بخارات بنزين باک را جمع کند ودر زمان لازم به موتور ارسال کند .
۴- کوئل . از نوع هوا خنک بوده . و وظيفه توليد برق مورد نياز جهت جرقه در شمع را داراست .
۵-رله اصلي . اين رله وظيفه دارد برق را به سنسور ها عملگرها وECU ارسال کند . اين رله بعد از بستن سويچ خودرو به مدت چند سانيه برق را قطع نکرده تا اطلا عات سنسورها در حافظه ثبت گردد.
۶- رله فن .رله فن از ECU فرمان گرفته و در دماي ۹۳ درجه سانتيگراد برق را به فن ارسال مي کند.و در دماي ۶۷ درجه قطع مي کند .
۷- پمپ بنزين از نوع توربيني است و داخل باک قراردارد .تا صداي کمتر داشته باشد و بهتر خنک شود .پمپ داراي فيلتر و سوپاپ يک طرفه است تا در زمان خاموش بودن مدار از بنزين خالي نشود .
۸- سوپاپ برقي EGR . وقتي دماي موتور افزايش مي يابد توليد NOXوبراي کاهش آن سعي بر خنک کردن موتور مي کنند . در دماي ۵۰ تا ۶۰ درجه آب موتور ECU سوپاپ برقي را فعال مي کند که با فعال شدن اين سوپاپ مقداري از گازهاي مانيفولد دود به مانيفول گاز ارسال مي شود و موتور از پس ماندهاي بدون نيرو استفاده مي کند .و گرماي موتور را کاهش مي دهد . 

خوب تا اينجا شما با قطعات سيستم آشنا شديد اگر دوست داريد نحوه عيب يا بي و تعميير را ياد بگيريد نظر بدهيد . خيلي مطالب دارم که براي شما آماده کنم . ولي تا شما نظر نديد نمي دانم کدام را زود تر آماده کنم . اگر شما بخواهيد اين آموزش را در آموزشگاه ببينيد بايد حدود هشتصد هزار تومان بپردازيد
 • بازدید : 145 views
 • بدون نظر

از جمله مسايل مهمي كه در بررسي و تحليل كانالهاي باز مورد مطالعه قرار مي گيرد
عبارت است از انرژي يا پتانسيلي كـه در روي يـك خـط جريـان از سـطح مقطـع بـر
اساس ميزان سرعت، عمق جريان و ارتفاع تا سطح مبنا وجود دارد.


از جمله مسايل مهمي كه در بررسي و تحليل كانالهاي باز مورد مطالعه قرار مي گيرد
عبارت است از انرژي يا پتانسيلي كـه در روي يـك خـط جريـان از سـطح مقطـع بـر
اساس ميزان سرعت، عمق جريان و ارتفاع تا سطح مبنا وجود دارد.
كاربرد وسيع معادله انرژي در تحليل مسايل كانالهاي باز و از طرفي ضرورت تفسير
معادله در بسياري از مواقع، استفاده از يـك مفهـوم قـراردادي تحـت عنـوان «انـرژي
مخصوص» راا يجاب نموده كه بدين طريق مي توان با حذف يكي از عوامـل مـوثر در
انرژي كل، تحليل مسايل مربوطه را آسان تر نمود. از مسايل خاص مورد بررسي در
كانالها عبارتند از تغيير ارتفاع كف يا تغيير عرض مقطع كانـال كـه در ايـن فـصل بـه
مواردي از آنها اشاره مي شود كه خود مـي تواننـد در تحليـل جريـان در تأسيـسات
اندازه گيري دبي در كانالهاي باز، طراحي بديلها و در بررسي جريان در اطراف پلها و
سرريزها مورد استفاده قرار گيرند.

 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه با توجه به اينكه در كشور عزيزمان قدمهاي بزرگي در جهت صنعتي شدن برداشته شده است ، توانايي هاي علمي و تجارب فني به عنوان بزرگترين پشتيبان صنايع مطرح خواهند بود . 
تقريباً در اغلب كارخانجات و كارگاههاي صنعتي ابزارها و دستگاههايي وجود دارند كه در آنها از سيستمهاي هيدروليك پا پنوماتيك استفاده شده است . توانايي بكار گيري و نگهداري صحيح از اين ماشين آلات افزايش عمر مفيد آنها را در بر خواهد داشت ، لذا داشتن اطلاعات كافي از علم هيدروليك و پنوماتيك و كاربرد اين علوم مي‌تواند در استفادة صحيح و نيز سرويس و نگهداري به موقع ماشين آلات مفيد باشد.
  از آنجائيكه هنوز به طور كامل توان ساخت قطعات و مجموعه هاي هيدروليكي و پنوماتيكي با توجه به دقت بالاي آنها در كشور ما وجود ندارند ، در اين كتاب بيشتر به شناخت اجزاء سيستمهاي هيدروليك و پنوماتيك ، سرويس و نگهداري ، تعميرات و طراحي مدار آنها پرداخته ايم . همچنين به دليل كاربرد وسيعتر هيدروليك در صنايع مختلف در بخش اول آشنايي ، كاربرد ، طراحي و سرويس و نگهداري سيستمهاي هيدروليك و پنوماتيكم با ارائه يك مثال كاملاً كاربردي و واقعي از يك سيستم پنوماتيك ، كاربرد ، اجزاء و طرز كار آن مورد بحث قرار گرفته است . 
تعريف هيدروليك
از آنجائيكه مايعات در هيدروليك نقش  اصلي را ايفا مي‌كنند و نيز استفاده از اين علم امكان انتقال نيرو ، حركت و كنترل آنها را بدست مي‌دهد مي‌توان هيدروليك را به صورت زير تعريف نمود : 
هيدروليك علم استفاده از مايعات جهت انتقال و كنترل نيرو حركت مي‌باشد . 

تاريخچه هيدروليك 
انسان كشاورزي را از كذشته هاي دور آغاز نمود و بعلت نياز به مواد غذايي حاصل از آن نمي تواند ارتباط خود را با اين حرفه قطع نمايد . با توجه به اينكه كشاورزي وابستگي مطلق به آب داشته و استفادة بهتر از آب ، آباداني و محصول بيشتري را در پي خواهد داشت ، انسانها همواره در پي يافتن راههايي براي استفاده بهينه از آب و انرژي آبي بوده اند . در قرن هشتم ميلادي بشر موفق به كشف چرخ آبي گرديد . بكارگيري چرخ‌ آبي توسط مصريان جهت آبياري مزارع اولية گامها در آشنايي و استفاده از علم هدروليك بود . با اين حال تا قرن ۱۶ ميلادي هنوز قدمهايي جدي در اين راه برداشته نشدده بود تا اينكه توريچلي دانشمند ايتاليايي توانست مقدار فشار اتمسفر را توسط بارومتر اندازه گيري نمايد . 
در قرن هفدهم ميلادي يك دانشمند اروپايي به نام پاسكال قوانين اولية هيدروليك را پايه ريزي نمود . بر اساس قانون پاسكال فشار وارده بر هر نقطه از يك مايع محسوب به طور مساوي در تمام جهات منتقل شده و با نيروي مساوي بر روي سطح مساوي اثر مي‌كند . به عبارت ديگر فشار وارده بر مايعات داخل ظروف بسته در تمام نقاط برابر است . پرس هاي هيدروليكي براي اولين بار بر پاية اين قانون ساخته شدند . در قرن نوزدهم ميلادي پرسهاي هيدروليك آبي اختراع شدند و در قرن بيستم ميلادي هيدروليك روغني در صنايع به طور وسيعي مورد استفاده قرار گرفت . 

مزايا و معايب سيستمهاي هيدرولايكي روغني 
مزاياي سيستم هاي هيدروليك 
۱) يادگيري و طراحي و نصب آسان قطعات هيدروليك به دليل استاندارد بودن آنها . 
۲) توليد و انتقال نيروهاي بزرگ توسط قطعات كوچك هيدروليكي .
۳) افزايش عمر قطعات به دليل استفاده از روغن در داخل سيستمهاي هيدروليك و كاهش ميزان فرسايش .
۴) امكان بدست آوردن نيرو ، فشار ، گشتاور و سرعتهاي غير پله اي و يا اصطلاحاً داشتن تعداد بي نهايت سرعت ،‌ فشار و نيرو . 
۵) انعطاف پذيري بسيار زياد سيستم با استفاده از لوله و شلنگ ها . 
۶) سرويس و نگهداري آسان و امكان كنترل سيستم توسط تعدادي فشار سنج و حرارت سنج . 
۷) امكان تعويض جهت حركت با سرعت زياد .    
۸) بكار گيري نيروي كم كارگري و امكان اتوماسيون كامل سيستم . 
۹) اقتصادي بودن بكارگيري سيستمهاي هيدروليك  .

معايب سيستمهاي هيدروليك 
۱- در صورت استفاده از روغن نا مناسب و يا اشكال در طراحي مسيرها ، افت فشار و در نتيجه اطلاف انرژي وجود خواهد داشت . 
۲- فشار در سيستم هاي هيدروليك زياد بووده و يه همين دليل لوله و شلنگ هاي قوي و بست هاي بسيار دقيق جهت آب بندي مورد نياز مي‌باشد . 
۳- به دليل حساسيت بسيار زياد سيستمهاي هيدروليك . وجود كوچكترين مقدار گرد و خاك ، زنگ زدگي و آشغال در داخل سيستم باعث خرابي آن مي‌گردد . 

فشار چيست ؟ 
درك مفهوم فشار به دليل استفاده مكرر اين كلمه در سيستمهاي هيدروليك داراي اهميت بسياري مي‌باشد براي درك مفهوم فشار به مثالهاي زير توجه نماييد . 
اگر بر روي يك لوله آب ، فشار سنجي را نصب كنيم و مسير حركت آب را باز نگاه داريم فشار سنج عدد صفر را نشان خواهد داد . 
حال اگر دو عدد جك هيدروليكي به مساحت سطح   را توسط يك لوله به هم وصل نموده و يك وزنه ۱۰ كيلو گرمي را بر روش دستة يكي از جكها قرار دهيم فشارسنج ها مقادير يكساني برابر با يك كيلو گرم بر سانتي متر مربه را نشان خواهند داد . 
در انتها ، اگر دو جك هيدروليك به مساحت سطح مقطع   و  را توسط يك لوله به هم اتصال داده و يك وزنه ۱۰ كيلوگرمي را بر روي دستة جك اول قرار دهيم فشار قرائت شده بر روي هر فشارسنج به شرح زير خواهد بود :  
  
(فشار زماني بوجود مي‌آيد كه مقاومتي در برابر حركت جريان وجود داشته باشد.) 
از آنجائيكه درك مفهوم فشار فوق العاده مهم مي‌باشد اين قسمت را با دقت مطالعه فرماييد . 
مثال۱ : شايد براي شما اين اتفاق افتاده باشد كه مار آشپزخانه اي را در دست گرفته و آن را در حوض آب به حركت در آورده باشيد . زمانيكه كار را از سمت تيز آن به حركت در مي‌آوريد در مقايسه با زمانيكه آن را از سمت پهن آن به حركت در مي‌آوريد نياز به نيروي كمتري خواهد داشت . 
در اين مثال سه عامل نقش اساسي  دارند : 
۱- دست يا عامل توليد نيرو و حركت ۲- سطح كارد ۳- وجود مايع
مثال ۲ : مسلماً افرادي كه شنا مي‌كنند اين موضوع را كاملاً تجربه كرده‌اند كه در عمق‌هاي مختلف آب ، پرده گوش آنها تحت فشار بوده و اگر شناگر سر خود را از آب بيرون آورد هيچ فشاري را بر روي پرده گوش خود احساس نمي كند . در اين مثال نيز موارد زير نقش اساسي را بر عهده دارند :
۱- سطح پرده گوش ۲- عمق آب ۳- وجود مايع 
مثال ۳ : در سيلندر شماره يك   با وجود اعمال نيرو بدليل بسته بودن ظرف ، پيستون به سمت پايين حركت نخواهد كرد ولي در سيلندر شماره دو   در اثر افزايش نيروي بدنه ظرف از ضعيف ترين نقطه سوراخ شده و پيستون به سمت پايين حركت مي‌كند . در اينجا نيز عوامل زير مؤثر مي‌باشند : 
۱- نيروي اعمالي ۲- سطح جك ۳- وجود مايع 
مثال ۴ : شلنگ آبي به سمت يك توربين گرفته شده است . ذرات آب كه داراي انرژي مي‌باشند به سطح پرده هاي توربين برخورد كرده ، باعث حركت توربين مي‌گردند . عوامل مؤثر بر حركت توربين عبارتند از : 
۱- نيرو ( حاصل از انرژي جنبشي مايع ) ۲- سطح پره هاي توربين
۳- وجود مايع 
برنولي دانشمند اروپايي كشف كرد كه مجموع انرژي در يك جريان مايع محبوس هميشه مقدار ثابتي مي‌باشد . 

انرژي جنبشي مايع + فشار پتانسيل + فشار استاتيكي مايع = مقدار انرژي
مثال ۴و۱ مثال ۲ مثال ۱
  = مقدار ثابت 
در فرمول فوق   ، نشان دهنده سرعت مايع   ، دانستيه مايع مي‌باشند . در هيدروليك روغني مقدار   يا فشار پتانسيل با توجه به اينكه حداكثر ارتفاع سيستمهاي هيدروليكي از ۲۰ متر تجاوز نمي كند صفر در نظر گرفته مي‌شود . 
بنابر اين فرمول مكور در سيستمهاي هيدروليك روغني به شرح زير مي‌باشد . 
انرژي جنبشي مايع + فشار استاتيكي مايع = مقدار ثابت 
مايع در داخل لوله در حال حركت بوده و بدون برخورد با مانعي به بيرون هدايت مي‌شود . از آنجائيكه مقدار انرژي مايع ثابت است پس بدليل عدم وجود مانعي در مسير مايع ، مقدار استاتيكي صفر بوده و تمام انرژي مايه به انرژي جنبشي تبديل مي‌گردد . 
فشار سنج ها همواره مقدار فشار هيدرو استاتيك را در محل نصب شده نشان مي‌دهند بنابراين در اين شكل فشار سنج ، عدد صفر را نمايش مي‌دهد .
در اين مثال مايع در يمك محفظة بسته قرار داشته و انرژي جنبشي مايع صفر است . در اين حالت تمام انرژي حاصل از وزنه ۱۰ كيلوگرمي به انرژي فشار هيدرواستاتيك تبديل مي‌گردد . در مثالهاي ذكر شده تقريباً با عواملي نظير نيرو ، سطح و فشار آشنا شديم و اكنون رابطه بين آنها را با استفاده از فرمول زير خواهيم ديد .  
  
وزنه ۱۰ كيلوگرمي بر سطحي معادل   اثر مي‌كند بنابراين : 
در سيستمهاي تجاري واحد سنجش فشار ، بار و يا اتمسفر مي‌باشد . همچنين در اين مثال چنانچه قبلاً هم اشاره شد بر اساس قانون پاسكال تمام فشار سنجها عدد يك بار   را نشان مي‌دهند . به همين ترتيب مقدار فشار قرائت شده از فشار سنج ها يك بار خواهد بود .  

مفهوم فشار در مدارهاي هيدروليك 
قبل از پرداختن به بحث فشار در يك مدار هيدروليكي بهتر است ابتدا به شرح مفهوم مدار و سيستم هيدروليك بپردازيم . براي آنكه يك جك هيدروليك حركت كند و يا يك پرس هيدروليكي عمل پرس را انجام هد مي‌بايست يك مدار يا سيستم هيدروليك براي آن طراحي گردد . البته توضيح دربارة جزئيات و ملزومات يك مدار كاملا هيدروليك در فصلهاي بعدي به طور كامل خواهد آمد ، اما براي آنكه در اينجا تصويري درست از يك مدار يا سيستم هيدروليكي داشته باشيم مي‌توان گفت سيستم هيدروليك از يك تانك و مخزن آغاز و نهايتاً به همان تانك خاتمه مي‌يابد و در داخل مقدار قطعاتي از جمله پمپ ، صافي ، مصرف كننده ها و شيرها وجود دارند . مجموعه قطعات داخل مدار در ارتباط با يكديگر كار مورد انتظار به سيستم را به انجام مي‌رسانند .  
مدارهاي هيدروليك شباهت زيادي به مدارهاي برقي دارند . در مدارهاي برقي مقاومت را به شكل…………… نشان مي‌دهند . در مدارخطي هيدروليك نيز علامت مشخصه مقاومت ………………  مي‌باشد .  
 • بازدید : 122 views
 • بدون نظر

آزمایش ایستایی G.U.N.T.HM 150.01 می تواند برای بدست آوردن اصطکاک تلف شده در جریان آرام و درهم مورد استفاده قرار گیرد.

لوله ای از جنس برنج با قطر داخلی ۳ میلی متر داریم. طول بخشی از لوله آزمایش برای اندازه گیری فشار مناسب ۴۰۰ میلی متر است.

فشار از دست رفته برای جریان آرام به وسیله فشارسنج آبی اندازه گیری می شود. فشار ایستایی به صورت های متفاوتی نشان داده می شوند.

آزمایش ایستایی G.U.N.T.HM 150.01 می تواند برای بدست آوردن اصطکاک تلف شده در جریان آرام و درهم مورد استفاده قرار گیرد.

لوله ای از جنس برنج با قطر داخلی ۳ میلی متر داریم. طول بخشی از لوله آزمایش برای اندازه گیری فشار مناسب ۴۰۰ میلی متر است.

فشار از دست رفته برای جریان آرام به وسیله فشارسنج آبی اندازه گیری می شود. فشار ایستایی به صورت های متفاوتی نشان داده می شوند.

 • بازدید : 91 views
 • بدون نظر

سیال ساکن به جسم شناور یا غوطه‌ور در آن، نیرویی وارد می‌کند که به آن نیروی شناوری گویند.

نیروی شناوری به صورت قائم و رو به بالا به جسم وارد می‌شود و از مرکز شناوری آن عبور می‌کند.

سیال ساکن به جسم شناور یا غوطه‌ور در آن، نیرویی وارد می‌کند که به آن نیروی شناوری گویند.

نیروی شناوری به صورت قائم و رو به بالا به جسم وارد می‌شود و از مرکز شناوری آن عبور می‌کند.

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

مقدمه :

هر سازه طبیعی یا ساخته شده ی دست بشر که در مسیر جریان قرار گیرد و روابط دبی و عمق جریان را در اطراف خود تثبیت نماید، یک سازه ی کنترل نامیده می شود. سازه های مختلف با توجه به شرایط فیزیکی خاص، روابط متفاوتی را بین دبی و عمق جریان ایجاد کرده اند. لذا هر کدام برای اهداف ذمعینی بکار می روند.

مقدمه :

هر سازه طبیعی یا ساخته شده ی دست بشر که در مسیر جریان قرار گیرد و روابط دبی و عمق جریان را در اطراف خود تثبیت نماید، یک سازه ی کنترل نامیده می شود. سازه های مختلف با توجه به شرایط فیزیکی خاص، روابط متفاوتی را بین دبی و عمق جریان ایجاد کرده اند. لذا هر کدام برای اهداف ذمعینی بکار می روند.

 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر

 مقدمه:

پرش هيدروليكى نمونه­اى از جريان در هم است.و وقتى كه يك جريان آب با سرعت زياد جريان دارد و به طور ناگهانى سطح مقطع آن كاهش مي­يابد سرعت آن كم شده و ارتفاع آب زياد مى­شود كه به اين پديده پرش هيدروليكى مى­گويند ودر واقع انرژي جنبشى آب به پتانسيل وتلفات تبديل مى­شود كه هر چه ارتفاع آب زياد تر شود سپس تلفات آن نيز زياد مى­شود و اگر ارتفاع آب زياد باشد باعث مي­شود كه سطح مايع خيزابى داشته كه باعث مى­شود هوا را به داخل مايع بكشد و اگر ارتفاع كم باشد شكل پرش به صورت يك موج ايستاده در مى­آيد

 مقدمه:

پرش هيدروليكى نمونه­اى از جريان در هم است.و وقتى كه يك جريان آب با سرعت زياد جريان دارد و به طور ناگهانى سطح مقطع آن كاهش مي­يابد سرعت آن كم شده و ارتفاع آب زياد مى­شود كه به اين پديده پرش هيدروليكى مى­گويند ودر واقع انرژي جنبشى آب به پتانسيل وتلفات تبديل مى­شود كه هر چه ارتفاع آب زياد تر شود سپس تلفات آن نيز زياد مى­شود و اگر ارتفاع آب زياد باشد باعث مي­شود كه سطح مايع خيزابى داشته كه باعث مى­شود هوا را به داخل مايع بكشد و اگر ارتفاع كم باشد شكل پرش به صورت يك موج ايستاده در مى­آيد

 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر

افت انرژي كلي در يك سيستم لوله كشي ناشي از دو عامل است. يك افت انرژي طولي كه در اثر مقاومت نيروي چسبندگي سيال بوجود مي آيد(افت انرژی اصطکاکی ) و ديگري افت انرژي در اثر عواملي از قبيل زانويي، شيرها يا تغييرات سطح مسير مي باشد.

افت انرژي كلي در يك سيستم لوله كشي ناشي از دو عامل است. يك افت انرژي طولي كه در اثر مقاومت نيروي چسبندگي سيال بوجود مي آيد(افت انرژی اصطکاکی ) و ديگري افت انرژي در اثر عواملي از قبيل زانويي، شيرها يا تغييرات سطح مسير مي باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج