گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تو اين روش ابتدا ظرفي خالي رو وزن مي كنيم كه عبارتند از g72/26 و بعد از آن تعدادي خاك مرطوب مي ريزيم و بعد دوباره آن رو وزن مي كنيم كه وزن خاك مربوط با ظرف به دست مي آيد.
كه عبارت است ۶/۳۹ و سپس درون خاك مرطوب مقداري الكل صنعتي ريخته واكنش مي زنيم تا زماني كه رطوبت خاك به طور كلي از بين مي رود و خاك خشك شود بايد دقت كرد كه خاك را هم نزنيم زيرا مقدار خاكي كه به وسيله كه به هم مي زنيم مي چسبد در دقيق بودن آزمايش اثر مي گذارد.

گزارش جلسه اول
– آزمايش(۱) تعيين درصد رطوبت خاك
                              وزن خاك خشك – وزن خاك مرطوب
۱۰۰ *                                                                          = درصد رطوبت خاك
                                          وزن خاك خشك
                                                                 09/69 – ۵/۷۲
۷۱/۳ = ۱۰۰ *                                           = درصد رطوبت خاك
                                                                      09/69
– آزمايش ۲ تعيين وزن مخصوص ظاهري(با استفاده از سيلندر)
                                                         وزن خاك خشك
= وزن مخصوص ظاهري
                                                          حجم كل ذرات
۵۸۴ = وزن كل
                                                       376                       208 – ۵۸۴
۴۹۶/۱ =                            =                                    8 = قطر سيلندر
                                                   2/251                            2/251          
 5 = قطر سيلندر
– تعيين درصد رطوبت به شكل صحرايي:
تو اين روش ابتدا ظرفي خالي رو وزن مي كنيم كه عبارتند از g72/26 و بعد از آن تعدادي خاك مرطوب مي ريزيم و بعد دوباره آن رو وزن مي كنيم كه وزن خاك مربوط با ظرف به دست مي آيد.
كه عبارت است ۶/۳۹ و سپس درون خاك مرطوب مقداري الكل صنعتي ريخته واكنش مي زنيم تا زماني كه رطوبت خاك به طور كلي از بين مي رود و خاك خشك شود بايد دقت كرد كه خاك را هم نزنيم زيرا مقدار خاكي كه به وسيله كه به هم مي زنيم مي چسبد در دقيق بودن آزمايش اثر مي گذارد.
آزمايش
تعيين وزن مخصوص حقيقي خاك:
۱- ۱۰ گرم خاك خشك شده در اتوبي ۱۰۵۰ رو برداشتند(w1)
۲- يك عدد پيكومتر را برداشته و پر از آب نموده و وزن مي نماييم(w2)
۳- نصف آب پبكومتر رو خالي نموده خاك رو به آن اضافه مي نماييم و آن روز پر پمپ خلاء قرار مي دهيم تا هواي خاك خارج شود.
۴- به پيكومتر كم كم آب اضافه مي نماييم و آن رو توزين مي كنيم(w3)
۵- پس از فرمول زير وزن مخصوص حقيقي خاك رو تعيين مي نماييم.
وزن كيلومتر ۱۶/۲۱                                         w1   
= gs
                                             (w1+w2)-w3
وزن كيلومتر با آب ۵۸/۷۱
وزن پيكومتر با آب و خاك ۸۶/۷۷ كه وزن پيكومتر رو كم كرديم(w3) رو بدست آورديم.
۴۲/۵۰ = w2
                      10                                   10                                         w1
۶۸/۲ =                      =                                                 =                                   = w3
                 72/3               70/56 – (42/50 + 10)               w3 – (w1+w2)
خطاي ما در اين آزمايش ۱۰۲ مي باشد.
خطاهاي يكي اينكه پوش پيكومتر نبود كه آب رو تنظيم كنيم و خاك رو خشك نكرده بوديم.
– اندازه گيري پانت خاك با استفاده از هيدرومتر بايكاس
موارد وسايل مورد نياز: دستگاه همزن الكتريكي(ميكسچر) ۲- مثلث بافت خاك
– مزور cc100      7- مقدار خاك خشك(g50)        3- هيدرومتر بايكاس
– گالگن(هگزا متا فسفات سديم يا سيلكات سديم- بشر c1000
– آبفشان- آب اكسيژنه ۱۰ ۲o 2H)
طريقه كار: مقدار g50 خاك خشك كه از تواتوي  cْ۱۰۵ برون آورده وارون بشر ۱۰۰۰ ريخته و به آن cc400 آب اضافه مي كنيم. سپس با بشر cc50 تالكن مصرفي اضافه نموده و سپس چند دقيقه كه به هم مي زنيم(۲۰) سپس محتويات بشر رو درون ليوان ميكسچر ريخته و بعد ۲۰ دقيقه به هم مي زنيم تا رس، سيلت و ماسه از هم جدا شوند داخلي ليوان پرده اي وجود دارد كه با برخورد مايه به آن ذرات خاك از هم جدا مي شوند و بعد محتويات رو از ليوان به داخل مزور تخليه مي كنيم. علت كم گرفتن آب اين است كه جاي براي شستشوي ليوان باشد و بعد بقيه مزورك خالي است با آب پر مي كنيم تا به cc1000 برسد و بعد با يك همزن دستي كه چوب ببنديد.
تا مايع را به هم مي زنيم تا مواد ته نشين شده با آب مخلوط شده و بعد از ۴۰ ثانيه هيدرومترو به داخل مايع قرار مي دهيم و بعد قرائت اول رو مي خوانيم و بعد از ۲ ساعت قرائت دوم رو مي خوانيم و روي عدد آن رو مي خوانيم.
مثال: در اندازه گيري بافت خاك به روي هيدرومتر مقدار ۵۰ گرم خاك خشك رو قرائت اول ۴۰ گرم در ليتر است و دماي محلول قرائت اول cْ۲۱ بوده است.

عتیقه زیرخاکی گنج