گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 106 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بطور کلي وجوه نقد متعلق به موسسات شامل وجوه نقد نزد صندوق،وجوه نقد نزد تنخواه و وجوه نقد نزد بانک مي باشد. عمليات حسابداري هر بخش وجوه نقد بطور جداگانه مورد بحث قرار مي گيرد. عمدتا در حال حاضر عمليات دريافت و پرداخت از طريق سيستم بانکي صورت مي گيرد. (به دليل اينکه مبلغ معاملات بالا بوده و نز به دليل اجتناب از اشتباهات و کسري صندوق) ولي در برخي از موارد نگهداري وجوه نقد در صندوق شرکت غيرقابل اجتناب است. 
   کاملترين تعريف نقد از لحاظ حسابداري عبارتست از: آنچه که اگر به بانک ارائه شود معادل ارزش اسمي آن، بدون قيد و شرط و فورا توسط بانک پرداخت گردد.
   به عنوان مثال مي توان از اسکناس و مسکوک،چک،حواله هاي بانکي، بروات ديداري، حسابهاي پس انداز و ديداري نزد بانکها و ساير نهادهاي مالي به عنوان نقد ياد نمود زيرا به محض ارائه به بانک مبلغ اسمي آنها به حساب مشتري منظور مي گردد.
   حسابهاي مربوط به وجوه نقد اعم از صندوق و بانک از مهمترين حسابهاي هر موسسه به شمار مي رود زيرا اين حسابها معرف قدرت خريد کالا و خدمات و نيز قدرت پرداخت بدهي ها مي باشند. مانده وجوه نقد به عنوان اولين رقم تشکيل دهنده داراييهاي جاري در ترازنامه منعکس مي گردد.
کنترلهاي داخلي مربوط به وجوه نقد:
   وجوه نقد در هر شکل(مانند اسکناس، سکه، …..) مقبولترين دارايي است که همه اشخاص خواهان آن مي باشند. به همين دليل بيش از ساير داراييها نياز به محافظت و کنترل دارد. اگر اين دارايي تحت محافظت و کنترل موثر واقع نشود، ممکن است مورد سوء استفاده قرار گيرد. در هر موسسه اي براي محافظت از وجوه نقد بايد کنترلهايي وجود داشته باشد. از جمله اين کنترلها مي توان از تفکيک مسئوليتها نام برد. تفکيک مسئوليتها بدين معني است که هيچ فردي نبايد به تنهايي عهده دار انجام تمام مراحل يک معامله باشد. مثلاً در مورد فروشهاي نقدي، عمل فروش، دريافت وجه نقد و ثبت حسابداري مربوط به اين رويداد، نبايد توسط يک نفر صورت گيرد. در مورد وجوه نقد نيز عمل دريافت و پرداخت نبايد به عهده شخص واحد باشد. بدين ترتيب وقتي عمليات حسابداري از نگهداري داراييها (نظير نقد) تفکيک شود، کار يک نفر(يا يک دايره) توسط شخص(يا دياره) ديگر کنترل مي شود.
   موجودي نقد بايد هر چندگاه يک بار با حساب دارايي مربوطه مطابقت داده شود و هر گونه مغايرت مورد پيگيري قرار گيرد.

صندوق:
   حساب صندوق، در موسساتي استفاده مي شود که عمليات جاري آنها(دريافت و پرداخت) به صورت نقد را ايجاب مي نمايد. حساب صندوق شامل وجوه نقد،اعم از مسکوک و اسکناس،حواله هاي بانکي و ساير اوراقي است که داراي خصيصه وجه نقد باشند. اما بايد دقت نمود که مبالغ پرداختي به کارکنان به طور علي الحساب و پيش پرداخت به فروشندگان نبايد جزء موجودي صندوق محسوب گردد بلکه بايد به ترتيب در حسابهاي (بدهکاران متفرقه) و (پيش پرداختها) منظور گردد. همچنين وجوهي که توسط يک موسسه به عنوان سپرده، نزد شخص يا موسسه ديگري نگهداري مي شود، مانند پيش پرداخت بابت خريد کالا، سپرده شرکت در مناقصه و مزايده و نظاير آن نبايد به عنوان موجودي نقد در ترازنامه انعکاس يابد.
   به هر حال، در موسساتي که از حساب صندوق استفاده مي شود مسئوليت نگهداري صندوق دريافت و يا صندوق تنخواه گردان به عهده فرد يا افرادي به نام صندوق دار cashier مي باشد.
   عمليات دريافت و پرداخت اين صندوقها، به طور روزانه توسط صندوق دار در دفاتر مخصوص به خود ثبت و در پايان هر روز مانده اين حسابها طبق دفتر با موجودي نقد شمارش شده مطابقت داده مي شود و بدين ترتيب از صحت عمليات اطمينان حاصل     مي گردد. واريز وجوه صندوق دريافت به حساب بانکي شرکت و دريافت وجه توسط صندوق دار اين صندوق بايد به استناد مدارک صورت گيرد و در هر دريافت حساب صندوق بدهکار و در هر پرداخت نيز حساب مذکور بستانکار مي گردد.
عمليات حسابداري وجوه نقد نزد صندوق:
در زمان فروش نقدي:   در زمان پرداخت هزينه ها:                                                    
صندوق ** هزينه ها **    
          فروش **               صندوق **
در زمان وصول مطالبات: در زمان پرداخت بدهي
صندوق ** از محل صندوق: 
   بدهکاران ** بستانکاران **
                           صندوق **           
    بنابراين حساب صندوق در پايان هر دوره مالي داراي مانده بدهکار مي باشد.
اضافه (کسر) صندوق:
   با توجه به حجم عمليات دريافتها و پرداختها، ممکن است صندوق دار در پايان هر روز با اضافه يا کسري صندوق مواجه گردد. چنانچه مبلغ اضافه يا کسر، مبلغ با اهميتي باشد بايد بررسي لازم در اين رابطه به عمل آيد. ولي در صورتيکه اين مبلغ نا چيز باشد و يا ناشي از اشتباهات تشخيص داده شود بايد در دفاترثبت گردد. براي اين کار از حسابي به نام کسري و اضافات صندوق استفاده مي شود. 
   در پايان هر دوره مالي موجودي نقد نزد صندوق شمارش مي شود ممکن است بين مانده حساب صندوق در دفتر کل شرکت و موجودي نقد شمارش شده نزد صندوق تفاوت وجود داشته باشد.

روش هاي برخورد با کسري و اضافي صندوق:
روش اول:
کسري يا اضافي صندوق را به حساب شخص صندوق دار شرکت منظور مي نمائيم.
۱- اگر صندوق شرکت نسبت به حساب کل صندوق کسري داشته باشد. ثبت زير را انجام مي دهيم.
بدهکاران **
    صندوق **
۲- اگر صندوق شرکت اضافي داشته باشد ثبت زير صادر مي شود. 
صندوق **
    بدهکاران **
روش دوم:
   در اين روش کسري يا اضافي صندوق را به ترتيب به حساب هزينه يا درآمد منظور نمائيم.
۱- اگر صندوق شرکت کسري داشته باشد. ثبت زير صادر مي شود.
هزينه کسري صندوق **
                    صندوق **                                  
۲- اگر صندوق شرکت اضافي داشته باشد ثبت زير صادر مي شود 
     صندوق **
        درآمد ناشي از اضافي صندوق **
   در پايان دوره مالي حساب کسور و اضافات صندوق ممکن است داراي مانده بدهکار باشد که در اين صورت به عنوان هزينه متفرقه و در صورتي که مانده آن بستانکار باشد به عنوان درآمد متفرقه در صورت سود و زيان موسسه نشان داده مي شود.

حساب بانک:
   يکي از کنترلهاي موثر بر وجوه نقد، نگهداري آن در بانک مي باشد. امروزه بيشتر دريافتها و پرداختهاي عمده موسسات و واحدهاي تجاري از طريق سيستم بانکي صورت مي گيرد و موسسات نيز ترجيح مي دهد که قسمت اعظم وجوه نقد خود را نزد بانکها نگهداري نمايد.
   نگهداري وجوه نقد در بانک، عملاً به صورت گوناگوني انجام مي گيرد. گاهي موسسات براي دريافتها و پرداختهاي خود، اقدام به افتتاح حساب جاري نموده و هرگاه به بانک مراجعه نمايند مي توانند مبلغ موجود در حساب خود را بوسيله چک دريافت نمايند. گاهي نيز موسسات مقداري از وجوه نقد خود را به صورت پس انداز قرض الحسنه سپرده سرمايه سرمايه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت، نزد بانکها نگهداري مي نمايند.
سپردن وجوه نقد به حساب جاري، اصطلاحا واريز به حساب بانکي ناميده مي شود و اعلاميه يا مدرکي که بانکها در قبال واريز وجه به صاحب حساب ارائه مي دهند (اعلاميه بستانکار) نام دارد.

حسابداري وجوه نقد نزد تنخواه:
   معمولاً در شرکت ها جهت انجام پرداخت هاي جزيي، مبلغ جزيي در اختيار برخي از پرسنل شرکت از قبيل مامور خريد، راننده شرکت و غيره قرار داده مي شود. به شخص مزبور تنخواه دار (تنخواه گردان) و به وجه نقد مزبور تنخواه گفته مي شود.
   لازم به ذکر است که ميزان تنخواه گردان يا مبلغي ثابت و از قبل تعيين شده يا مبلغي متغيير با تعيين حداکثر مي باشد.

تنخواه گردان به دو روش صورت مي گيرد:
الف: تنخواه گردان ثابت            ب: تنخواه گردان متغيير
الف) تنخواه گردان ثابت:
   در اين روش، حداکثر مبلغ تنخواه گردان تعيين شده و طي چکي به مسئولين تنخواه گردان پرداخت مي گردد. مسئول تنخواه گردان از محل مبلغ دريافتي، هزينه هاي انجام شده را پرداخت و مدارک مثبته اين هزينه ها را جهت تجديد مبلغ تنخواه گردان به دايره حسابداري ارائه مي نمايد. دايره حسابداري پس از رسيدگي به مدارک و حصول اطمينان، چکي معادل هزينه هاي انجام شده صادر و به مسئول تنخواه گردان تسليم مي نمايد. معمولا مانده حساب تنخواه گردان در پايان دوره مالي يا هنگام تعويض متصدي تنخواه گردان به بانک يا صندوق واريز و اسناد هزينه هاي انجام شده توسط تنخواه گردان به دايره حسابداري ارائه مي گردد تا اين هزينه ها به درستي در دوره مربوطه ثبت گردند.
ب) تنخواه گردان متغيير:
   نوع ديگر تنخواه گردان به اين طريق است که مبلغي به عنوان تنخواه گردان طي چکي به مسئول تنخواه گردان پرداخت شده و هر بار که اسناد هزينه ارائه مي شود از حساب وي کسر مي گردد.
   مبلغ پرداختي به مسئول تنخواه گردان بابت تجديد آن، در هر بار معادل اسناد هزينه ارائه شده توسط وي مي باشد. البته در اين نوع از تنخواه گردان پرداخت وجه لزوما هم زمان با ثبت هزينه هاي انجام شده، نبوده، بلکه پرداخت وجه با درخواست از طرف مسئول تنخواه گردان صورت مي گيرد.
   در اين روش هميشه يک ثبت اضافي نسبت به روش ثابت وجود دارد. زيرا ارائه مدارک هزينه مستلزم يک ثبت و دريافت وجه توسط تنخواه گردان نيز مستلزم ثبت ديگري مي باشد.

ثبتهاي حسابداري مربوط به تنخواه گردان:

                  روش تنخواه گردان ثابت      روش تنخواه گردان متغيير   
                            
۱-ايجاد تنخواه:    تنخواه گردان **
                                      بانک **   
۲-ارائه اسناد هزينه:  هزينه ها **                      هزينه ** 
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گردش وجوه نقد را براي پذيرفته شدن تهيه نكنيد.
سرمايه گذاران معمولاً به درآمد خالص شركت به منزله سلامت مالي و دورنماي آينده شركت نگاه مي اندازند نمودار زير درآمد يك شركت را در طي ۷ سال مالي نشان مي دهد.
شركت بخش سودآوري مناسب و حتي دوره هاي رشد درآمدي را نشان مي دهد. بين سالهاي اول و چهارم، درآمد خالص اين شركت رشد ۳۲ درصدي از ۳۱ ميليون دلار به ۴۱ ميليون دلار داشته است. آيا اين شركت سرمايه پذير خوبي به نظر مي‌رسد؟ آيا انتظار مي رود كه سودآوري اين شركت ادامه پيدا كند؟ آيا اين شركت بهره و سود مناسبي تقسيم كرده است و آيا شما حاضر به ادامه سرمايه گذاري در اين شركت هستيد؟ سرمايه گذاران با خريداري سهام اين شركت به همه اين چند سئوال پاسخ بلي مي دهند.
۱۸ ماه بعد اين شركت، W.T.Grant، دچار بزرگترين ورشكستگي ايالات متحده شد. بررسيهاي دقيقتر صورتهاي مالي شركت نشان مي دهد كه شركت چندين سال گردش وجوه نقد پس از عمليات منفي را تجربه كرده است. حتي اگر حقيقتاً سود گزارش كرده باشد. چگونه ممكن است اين اتفاق بيفتد؟ بخشي ازاين امر به اين دليل است كه شركتها فروشهايي كه در صورت سود و زيان گزارش مي كند از نوع اعتباري هستند و شركت در مورد وصول اين فروشهاي اعتباري مشكل داشته كه باعث مي‌شود گردش وجوه نقد كمتر از سود ويژه شود. تحليل گردش وجوه نقد نشانه هشدار به موقع از مشكلات عملياتي W.T.Grant است.
همانطوري كه در ابتداي داستان آمد آزمايشات روي گردش وجوه نقد شركت W.T.Grant انجام شده كه آيا كمبود با اهميت نقدينگي و عدم انعطاف پذيري مالي شركت را كه نهايتاً باعث ورشكستگي شركت شد نشان داده است. هدف از اين متن امتحان كردن اجزاء اصلي صورت گردش وجوه نقد و نوع اطلاعاتي كه از اين صورت تهيه مي شود، مي باشد.
هدف اوليه صورت گردش وجوه نقد فراهم كردن اطلاعاتي درباره دريافت و پرداختهاي نقدي يك واحد گزارشگري در طول دوره مالي است. هدف ثانويه، تهيه اطلاعات تأثير فعاليتهاي عملياتي، سرمايه گذاري و تامين مالي روي وجوه نقد است. بنابراين صورت گردش وجوه نقد دريافتها و پرداختهاي نقدي و نتايج تغييرات خالص وجوه نقد در اثر فعاليتهاي عملياتي، سرمايه گذاري و تامين مالي يك واحد تجاري در طول دوره در يك صورت مطابقت از اول تا پايان دوره را نشان مي دهد.
 
فوايد صورت گردش وجوه نقد:
اطلاعات يك گردش وجوه نقد بايستي به سرمايه گذاران، بستانكاران و ارزيابي ديگران درمواردي به شرح زير كمك مي كند.
۱- توانايي واحد گزارشگري در ايجاد گردش وجوه نقد آينده
هدف اوليه گزارشات مالي تهيه اطلاعاتي است كه امكان پيش‌بيني مبلغ، زمان بندي و عدم اطمينان وجوه نقد آينده را به ما مي دهد. با بررسي ارتباط بين اقلامي از قبيل فروش و خالص گردش وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي و يا خالص گردش نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي و افزايش يا كاهش در وجوه نقد، امكان پيش‌بيني بهتر مبالغ، زمان بندي و عدم اطمينان گردش وجوه نقد آتي از بررسي اطلاعات حاصل از مبناي تعهدي گردش وجوه نقد است.
۲- توانايي واحد گزارشگري (شركت) در پرداخت سود سهام و برآوردن تعهدات
اگرچه آسان ولي وجوه نقد بسيار مهم است. اگر يك شركت وجوه نقد كافي نداشت حقوق كارمندان شركت پرداخت نمي شد و بدهيهاي شركت تسويه نمي شد و سود سهام پرداخت نمي شد و تجهيزات تحصيل نمي شد.
يك صورت گردش وجوه نقد به ما نشان مي دهد كه وجوه نقد چگونه مصرف مي‌شود و از كجا مي آيد؟ مستخدمين و كاركنان و بستانكاران و سهامداران و مشتريان علاقه ويژه اي به صورت گردش وجوه نقد دارند چون تنهاترين گزارش است كه گردش وجوه نقد يك شركت را نشان مي دهد.
۳- دلايل اختلاف بين درآمد خالص و گردش نقدي خالص حاصل از فعاليتهاي عملياتي
سود خالص خيلي مهم است. زيرا اطلاعاتي راجع به موفقيت يا مطلوبيت يك موسسه تجاري را از يك دوره نسبت به دوره ديگر نشان مي دهد. اما بعضي افراد براي رسيدن به مبناي تعهدي گردش وجوه نقد چند برآورد بايستي انجام دهند كه اين برآوردها حياتي هستند. در نتيجه قابليت اتكاي اين اعداد چالش برانگيز هستند. اين فقط در مورد وجه نقد نيست. بنابراين همانطوري كه در داستان اول متني آمد استفاده كنندگان صورتهاي مالي از دانستن دلايل اختلاف بين خالص سود و گردش وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي بهره مند مي شوند و آنها مي توانند در مورد قابليت اتكا اقلام سود و زيان ارزيابي كنند.
۴- سرمايه گذاري نقدي و غيرنقدي و فعاليتهاي تامين مالي در طول دوره
با بررسي فعاليتهاي سرمايه گذاري شركت (خريد و فروش دارائيهايي غير از محصولات خودش) و فعاليتهاي تامين مالي آنها (استقراض و باز پرداخت وام و سرمايه گذاري توسط صاحبان سهام و پرداخت سود به سهامداران)، مطالعه كننده صورت مالي گردش وجوه نقد بهتر مي تواند درك كند كه چرا دارائيها و بدهيها در طول دوره افزايش يا كاهش مي يابند. براي مثال سوالهاي زير ممكن است پاسخ داده شود.
چطور وجوه نقد افزايش مي يابند وقتي كه زيان خالص براي دوره وجود دارد؟ چگونه عايدات حاصله از اوراق قرضه استفاده مي شود؟ چگونه توسعه تجهيزات و تاسيسات تامين مالي شده است؟ چرا سود سهام افزايش پيدا نكرده است؟ چگونه بدهيها تسويه مي شوند؟ چقدر وجه نقد طي سال قرض گرفته شده است؟ آيا گردش وجوه نقد بيشتر يا كمتر از سود خالص است؟
طبقه بندي گردش وجوه نقد:
صورت گردش وجوه نقد، دريافتها و پرداختهاي نقدي را برحسب فعاليتهاي عملياتي، سرمايه گذاري و تامين مالي طبقه بندي مي كند. فعاليتها و معاملات مالي نوعاً به شرح زير تشخيص داده مي شوند.
۱- فعاليتهاي عملياتي شامل فعاليتهاي مالي است كه با تأثير وجوه نقد روي سود خالص تأثير مي گذارند. از قبيل دريافتهاي نقدي حاصل از فروش كالا و خدمات و پرداختهاي نقدي براي تحصيل ملزومات و استخدام كارمندان و هزينه ها.
۲- فعاليتهاي تامين مالي مرتبط با اقلام بدهيها و حقوق صاحبان سهام و شامل گرفتن وجه نقد از بستانكاران و بازپرداخت مبالغ قرض گرفته شده و جذب سرمايه از مالكان و پرداخت سرمايه (باز خريد سهام) و منافع (بازده) حاصل از سهام و سرمايه‌گذاري ايشان مي باشد.
۳- فعاليتهاي سرمايه گذاري عموماً مرتبط با دارائيهاي بلند مدت (ثابت) است و همچنين مرتبط با اخذ (وصول) وام و تحصيل و كنارگذاري سرمايه گذاريها و دارائيهاي توليدي با عمر طولاني.
شرح زير دريافتها و پرداختهاي نقدي يك واحد تجاري كه بر طبق فعاليتهاي عملياتي، سرمايه گذاري و فعاليتهاي تامين مالي طبقه بندي مي شوند را نشان مي دهد.
جريان وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي
جريان ورودي وجوه نقد:
وجوه نقد حاصل از فروش كالا و خدمات، بازده وام.
جريان خروجي وجوه نقد:
مصرف وجوه نقد براي خريد موجودي كالا، خريد خدمات، پرداخت ماليات، پرداخت سود سهام به سرمايه گذاران و پرداخت هزينه ها.
جريان وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمايه گذاري
جريان ورودي وجوه نقد:
حاصل از فروش دارائيها، تاسيسات و تجهيزات، حاصل از فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار ساير شركتها و حاصل از وصول اصل وامهايي كه به ساير شركتها و واحدهاي گزارشگري (تجاري) داده ايم.
جريان خروجي وجوه نقد:
پرداخت وجوه نقد براي خريد دارائيها، تاسيسات و تجهيزات، پرداخت براي خريد اوراق قرضه و بهادار از ساير شركتهاي تجاري، ايجاد دين و دادن وام به ساير شركتها.
جريان وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي تامين مالي
جريان ورودي وجوه نقد:
حاصل از فروش اوراق بهادار و سهام شركت و حاصل از بازده اوراق قرضه.

عتیقه زیرخاکی گنج