گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر

بررسي مقايسه اي هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار وغير
ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

بررسي مقايسه اي هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار وغير
ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي تبريز 
هدف پژوهش حاضر مقايسه هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار وغير ورزشكار
دانشگاه آزاد اسلامي تبريز مي باشد. پژوهش حاضر از نوع علي– مقايسه اي يا پس رويدادي
است.جامعه آماري پژوهش حاضر دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي تبريز بود كه نمونه اي
به حجم ۸۰ نفر ( ۴۰ نفر ورزشكار، ۴۰ نفر غير ورزشكار) انتخاب وپرسشنامه هوش هيجاني
بار- آن، در اختيار آنان قرار گرفت. تجزيه وتحليل نتايج با آزمون گروه هاي مستقل انجام گرفت و…

بررسي مقايسه اي هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار وغير
ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

بررسي مقايسه اي هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار وغير
ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي تبريز 
هدف پژوهش حاضر مقايسه هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار وغير ورزشكار
دانشگاه آزاد اسلامي تبريز مي باشد. پژوهش حاضر از نوع علي– مقايسه اي يا پس رويدادي
است.جامعه آماري پژوهش حاضر دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي تبريز بود كه نمونه اي
به حجم ۸۰ نفر ( ۴۰ نفر ورزشكار، ۴۰ نفر غير ورزشكار) انتخاب وپرسشنامه هوش هيجاني
بار- آن، در اختيار آنان قرار گرفت. تجزيه وتحليل نتايج با آزمون گروه هاي مستقل انجام گرفت و…

  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

این مقاله در ۲۸ صفحه می باشد.

در زیر قسمتی از مقدمه قرار گرفته است.مقدمه:

اولین خصوصیت یک ورزشکار مسلمان، ایمان و تقوای اوست. نیرومند بودن به تنهایی از نظر اسلام ارزشی ندارد.

ایمان: اولین خصوصیت یک ورزشکار مسلمان، ایمان و تقوای اوست. نیرومند بودن به تنهایی از نظر اسلام ارزشی ندارد.
آن چه معیار ارزش است، تقوا است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
انّ اکرمکم عندالله اتقیلکم؛
گرامی ترین شما نزد خدا، پرهیزکارترین شماست.”

البته انسان پرهیزکار و با ایمان، هر چه قوی تر و نیرومندتر باشد، بهتر است، اما قوی بودن به تنهایی کافی نبوده و ملاک ارزش نخواهد بود؛ از این رو در حدیث نبوی می خوانیم:
المومن القوی خیر و احب من المومن ضّعیف؛
شخص با ایمان قوی و نیرومند، از شخص با ایمان ضعیف بهتر و دوست داشتنی تر است.”
در این حدیث، ابتدا کلمه “المومن” آورده شده و سپس کلمه “القوی” یا “الضّعیف”، و انسان با ایمان با یک انسان با ایمان دیگر مقایسه شده است، نه با یک انسان فاقد ایمان، زیرا انسان فاقد ایمان، ارزشی ندارد.

  • بازدید : 57 views
  • بدون نظر

این مقاله در ۲۸ صفحه می باشد.

در زیر قسمتی از مقدمه قرار گرفته است.مقدمه:

اولین خصوصیت یک ورزشکار مسلمان، ایمان و تقوای اوست. نیرومند بودن به تنهایی از نظر اسلام ارزشی ندارد.

ایمان: اولین خصوصیت یک ورزشکار مسلمان، ایمان و تقوای اوست. نیرومند بودن به تنهایی از نظر اسلام ارزشی ندارد.
آن چه معیار ارزش است، تقوا است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
انّ اکرمکم عندالله اتقیلکم؛
گرامی ترین شما نزد خدا، پرهیزکارترین شماست.”

البته انسان پرهیزکار و با ایمان، هر چه قوی تر و نیرومندتر باشد، بهتر است، اما قوی بودن به تنهایی کافی نبوده و ملاک ارزش نخواهد بود؛ از این رو در حدیث نبوی می خوانیم:
المومن القوی خیر و احب من المومن ضّعیف؛
شخص با ایمان قوی و نیرومند، از شخص با ایمان ضعیف بهتر و دوست داشتنی تر است.”
در این حدیث، ابتدا کلمه “المومن” آورده شده و سپس کلمه “القوی” یا “الضّعیف”، و انسان با ایمان با یک انسان با ایمان دیگر مقایسه شده است، نه با یک انسان فاقد ایمان، زیرا انسان فاقد ایمان، ارزشی ندارد.

  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

هدف از تحقيق حاضر، مقايسة سرسختي ذهني زنان و مـردان ورزشـكار رشـتههـاي تماسـي و
غيرتماسي در سطوح مختلف مهارتي بود. بدين منظور و پس از انجام يك مطالعة مقـدماتي، ۳۰۰
ورزشكار مرد و زن در سه رشتة ورزشي تماسي (ووشو، كيـكبـوكس و تكوانـدو) و سـه رشـتة
غيرتماسي (بدمينتون، تنيس و اسكواش) و در سه سطح مهارتيِ نخبه، غيرنخبه و مبتـدي و بـه
روش هدفمند انتخاب شدند. براي جمعآوري اطلاعات از پرسشنامة سرسختي ذهنـي ورزشـي
گلبي و شيرد (۲۰۰۹ SMTQ) استفاده شد. روايي و پايايي پرسـشنامـه از طريـق يـك مطالعـة
مقدماتي تأييد شد. 
هدف از تحقيق حاضر، مقايسة سرسختي ذهني زنان و مـردان ورزشـكار رشـتههـاي تماسـي و
غيرتماسي در سطوح مختلف مهارتي بود. بدين منظور و پس از انجام يك مطالعة مقـدماتي، ۳۰۰
ورزشكار مرد و زن در سه رشتة ورزشي تماسي (ووشو، كيـكبـوكس و تكوانـدو) و سـه رشـتة
غيرتماسي (بدمينتون، تنيس و اسكواش) و در سه سطح مهارتيِ نخبه، غيرنخبه و مبتـدي و بـه
روش هدفمند انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامة سرسختي ذهنـي ورزشـي
گلبي و شيرد (۲۰۰۹ SMTQ) استفاده شد. روايي و پايايي پرسـشنامـه از طريـق يـك مطالعـة
مقدماتي تأييد شد. دادهها از طريق آزمون تحليل واريانس چندمتغيره (MANOVA) و در سـطح
معنيداري ۰۱۷/۰>p مورد تحليل قرارگرفتند. نتايج تحقيق نشان داد اثرهاي اصلي جنسيت، نوع
رشتة ورزشي و سطوح مختلف مهارت، هر يك به تنهايي آثاري معنـيدار بـر ميـزان سرسـختي
ذهني ورزشكاران دارند بهطوريكه سرسختي ذهني مردان ورزشكار از زنان ورزشكار، رشتههاي
تماسي از غيرتماسي و ورزشكاران نخبه نسبت به ورزشكاران غيرنخبه و مبتدي بهطور معنيداري
بيشتر بود (۰۱۷/۰>p)، اما در اثرهاي تعاملي شامل تعامل جنسيت و نوع رشتة ورزشي، جنسيت و
سطوح مختلف مهارتي، نوع رشتة ورزشي و سطوح مهارتي و در نهايت تعامل جنسيت، نوع رشتة
ورزشي و سطوح مختلف مهارتي، تأثيري معنيدار مشاهده نشد. 

  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر

مقاله تربیت بدنی با موضوع مقایسه هوش هیجانی دختران ورزشکار و غیرورزشکار

دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود
سال ۸۶-۸۷
چاپ شده در مجله پژوهش در علوم ورزشی

مقاله تربیت بدنی با موضوع مقایسه هوش هیجانی دختران ورزشکار و غیرورزشکار

دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود
هوش هيجاني توانايي درك هيجانات خود و ديگران و مديريت اين هيجانهاست. هدف اين
تحقيق، مقايسة هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار و غيرورزشكار دانشگاه صنعتي
شاهرود بوده است. نمونة اين تحقيق شامل ۷۹ غير ورزشكار و ۴۱ ورزشكار بود كه غير
ورزشكاران به روش تصادفي و ورزشكاران به روش هدفمند انتخاب شدند. براي جمع آوري
اطلاعات از آزمون هوش هيجاني برادبري وگريوز استفاده شد. اين آزمون شامل ۲۸ آيتم است
كه هوش هيجاني را در قالب دو قابليت فردي و اجتماعي در فرد مشخص ميكند. قابليت فردي
شامل خود- – آگاهي ، خود مديريتي و قابليت اجتماعي شامل آگاهي اجتماعي و مديريت رابطه
ميباشد.دادههاازطريق آزمون گروههاي مستقل در سطح معني داري(۰۵/۰ >p) مورد تحليل
قرار گرفتند. يافتههاي اين تحقيق نشان ميدهد كه تفاوت معني داري بين هوش هيجاني
دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار وجود دارد. تفاوت معنيداري بين دو گروه از نظر 
قابليت فردي وجود دارد؛ هرچند كه دو گروه در زمينه قابليت اجتماعي تفاوت معني داري
نداشتند. بر اساس نورم هوش هيجاني، ميانگين هوش هيجاني ورزشكاران در سطح متوسط به
بالا، ارزيابي شد. اما هوش هيجاني غيرورزشكاران در سطح متوسط قرار داشت. به طوركلي
نتيجهگيري ميشود كه هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار به دليل توانايي بهتر در
قابليت فردي بيشتر از دانشجويان دختر غيرورزشكار است


عتیقه زیرخاکی گنج