گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 157 views
  • بدون نظر

هدف از انجام این  پژوهش، بررسي ضرورت سرمایه گذاری شركتهاي ورزش همگاني نقش در آن
فاكتورهای ۴ گانه گسترش زیرساختهاي ورزشي ایجاد شغل، افزایش سطح سلامت جامعه و كاهش هزینه هاي
درماني بود. جامعه آماری این  پژوهش، ۶۰ از نفر كارشناسان ورزش بودند كه بطور مساوي ۳۰ نفر آنها از
اعضاي هئيت علمي رشته تربیت بدنی  دانشگاههاي تهران با گرایش مدیریت ورزشي ۳۰ از نفر كارشناسان و
صاحب نظران  بوده است.

هدف از انجام این  پژوهش، بررسي ضرورت سرمایه گذاری شركتهاي ورزش همگاني نقش در آن
فاكتورهای ۴ گانه گسترش زیرساختهاي ورزشي ایجاد شغل، افزایش سطح سلامت جامعه و كاهش هزینه هاي 
درماني بود. جامعه آماری این  پژوهش، ۶۰ از نفر كارشناسان ورزش بودند كه بطور مساوي ۳۰ نفر آنها از 
اعضاي هئيت علمي رشته تربیت بدنی  دانشگاههاي تهران با گرایش مدیریت ورزشي ۳۰ از نفر كارشناسان و 
صاحب نظران  بوده است.

  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر

دانلود فایل پروژه پایان نامه جدید مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
فهرست مطالب 

عنوان                                                                                صفحه

فصل اول – طرح تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲

بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………….. ۳

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………. ۵

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۷

هدف کلی پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۷

اهداف ویژه پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۷

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۸

فرضیه اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………… ۸

فرضیه های فرعی پژوهش……………………………………………………………………………….. ۸

پیش فرض های پژوهش…………………………………………………………………………………. ۹

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………….. ۹

تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………. ۱۱

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………. ۱۳

فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

بخش اول : مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………….. ۱۸

         مفهوم تربیت بدنی ……………………………………………………………………………… ۱۸

         تعریف ورزش…………………………………………………………………………………… ۱۹

         ورزش ……………………………………………………………………………………………. ۱۹

         تعاریف ورزش همگانی……………………………………………………………………….. ۲۳

         مفهوم جهانی ورزش…………………………………………………………………………… ۲۶

         مفهوم ورزش…………………………………………………………………………………….. ۲۷

         کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………. ۲۹

         حق به دنبال خوشحالی بودن…………………………………………………………………. ۳۰

         انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی…………………… ۳۱

         فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی………………………………………………… ۳۶

عنوان                                                                                صفحه

 

         تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار…………………………………………………………. ۳۸

         طبقه بندی ورزش های همگانی……………………………………………………………… ۳۹

         گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت……………………… ۴۲

         تعادل در ورزش………………………………………………………………………………… ۴۳

         مفهوم فراغت…………………………………………………………………………………….. ۴۴

         توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان…………………………………….. ۴۹

         فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن……………………………………….. ۵۴

         نگرش و چارچوب مفهومی آن………………………………………………………………. ۵۷

         تعریف نگرش……………………………………………………………………………………. ۵۸

         گرایش به ورزش و فعالیت بدنی……………………………………………………………. ۵۹

         انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی…………………………………………………….. ۶۱

         بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش…………………………………………………………. ۶۵

o       الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور……………………….. ۶۵

o       ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور………………………… ۷۸

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۹۱

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… ۹۲

نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………. ۹۳

ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۹۶

متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۹۷

اعتبار و روایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………………….. ۹۸

شیوه جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………. ۹۹

روش های آماری………………………………………………………………………………………….. ۹۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری

بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق……………………………………………………….. ۱۰۲

الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی………………………………………………………….. ۱۰۲

عنوان                                                                                صفحه

 

ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی……………………………………. ۱۱۴

ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی………………………………………………………………… ۱۳۲

د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی………………………………………. ۱۳۴

بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق …………………………………………………………….. ۱۳۶

سایر یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………. ۱۵۱

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۱

خلاصه ی پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۱۶۱

یافته های اصلی پژوهش………………………………………………………………………………… ۱۶۱

سایر یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………. ۱۶۳

بحث و تحلیل و نتیجه گیری…………………………………………………………………………… ۱۶۶

روش های گسترش ورزش همگانی………………………………………………………………….. ۱۷۱

پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش……………………………………………………………… ۱۷۳

پیشنهادات برای محققین دیگر…………………………………………………………………………. ۱۷۳

 

منابع و پیوست


فهرست جداول

 

عنوان                                                                                              صفحه

 

جدول ۱-۲ : مشخصات کمیته های تحت پوشش و افراد شرکت کننده ……………………… ۵۵

جدول ۲-۲: رشد مشارکت مردم آلمان……………………………………………………………….. ۸۶

جدول۱-۳: حجم نمونه به صورت متناسب در زنان و مردان…………………………………….. ۹۵

جدول ۲-۳:  سؤالات مربوط به هریک از مؤلفه های انگیزه پرداختن به ورزش همگانی….. ۹۷

جدول ۱-۴:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت……………………………. ۱۰۲

جدول ۲-۴:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن…………………………………. ۱۰۴

جدول۳- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی به تفکیک رشته………………………………… ۱۰۶

جدول۴- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل………………………………….. ۱۰۸

جدول۵- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات…………………………… ۱۱۰

جدول۶- ۴ : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته………………………….. ۱۱۱

جدول۷- ۴ : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز…………………………….. ۱۱۲

جدول۸- ۴ : توزیع فراونی عامل آرامش و فراغت……………………………………………….. ۱۱۴

جدول ۹-۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل آرامش و فراغت…………………………… ۱۱۵

جدول ۱۰-۴ :  توزیع فراوانی عامل اجتماعی………………………………………………………. ۱۱۷

جدول ۱۱-۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل اجتماعی…………………………………… ۱۱۸

جدول ۱۲- ۴ : توزیع فراوانی عامل درمانی………………………………………………………… ۱۲۰

جدول ۱۳- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی………………. ۱۲۱

جدول ۱۴- ۴ : توزیع فراوانی عامل آمادگی جسمانی………………………………….. ۱۲۳

جدول ۱۵- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل آمادگی جسمانی………………….. ۱۲۴

جدول ۱۶- ۴ : توزیع فراوانی عامل بهبود و یادگیری مهارت ها………………………………. ۱۲۶

جدول ۱۷- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها …………. ۱۲۷

جدول ۱۸- ۴ : توزیع فراوانی عامل اختصاصی……………………………………………………. ۱۲۹

جدول ۱۹- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل اختصاصی……………………………….. ۱۳۰

جدول ۲۰- ۴ :  توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی مطرح شده…………………………………. ۱۳۲

جدول ۲۱- ۴ :  میانگین نمرات مربوط به عوامل………………………………………………….. ۱۳۴

جدول ۲۲- ۴ : میانگین نمرات مربوط به عوامل به تفکیک جنس……………………………… ۱۳۵

جدول ۲۳- ۴ : آزمون مربوط به فرضیه اصلی……………………………………………………… ۱۳۷

جدول ۲۴- ۴ : آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول………………………………………………… ۱۳۹

جدول ۲۵- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………. ۱۴۱

جدول ۲۶- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم……………………………………………… ۱۴۳

جدول ۲۷- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم…………………………………………… ۱۴۶

جدول ۲۸- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم…………………………………………….. ۱۴۸

جدول ۲۹- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم…………………………………………….. ۱۵۰

جدول ۳۰- ۴ : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب تأهل…… ۱۵۱

جدول ۳۱- ۴ : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سطح تحصیلات     154

جدول ۳۲- ۴ : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سن…….. ۱۵۶


فهرست نمودارها

عنوان                                                                                              صفحه

 

نمودار ۱-۴:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت……………………………. ۱۰۳

نمودار ۲-۴:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن…………………………………. ۱۰۵

نمودار۳- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب سن ………………………………….. ۱۰۷

نمودار۴- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل………………………………….. ۱۰۹

نمودار۵- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات…………………………… ۱۱۰

نمودار۶- ۴ : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته………………………….. ۱۱۱

نمودار۷- ۴ : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز…………………………….. ۱۱۳

نمودار۸- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آرامش و فراغت……………………….. ۱۱۶

نمودار ۹-۴ :  مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اجتماعی………………………………… ۱۱۹

نمودار ۱۰- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل پیشگیرنده و  درمانی……………….. ۱۲۲

نمودار ۱۱- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آمادگی جسمانی…………………….. ۱۲۵

نمودار ۱۲- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها ………. ۱۲۸

نمودار۱۳- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اختصاصی……………………………… ۱۳۱

نمودار ۱۴- ۴ :  توزیع فراوانی پاسخ «بلی» به سؤالات دو وجهی مطرح شده………………. ۱۳۳

نمودار ۱۵-۴ : میانگین انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی ……………………………. ۱۳۷

نمودار ۱۶-۴ :میانگین عامل آرامش و فراغت در انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی ۱۳۹

نمودار ۱۷-۴: میانگین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی .. ۱۴۱

نمودار ۱۸-۴: میانگین عامل پیشگیرنده و درمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی ۱۴۳

نمودار ۱۹-۴: میانگین عامل آمادگی جسمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی      145

نمودار ۲۰-۴: میانگین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی    147

نمودار ۲۱-۴ : میانگین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی ۱۵۰

نمودار ۲۲-۴: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تأهل…………….. ۱۵۳

نمودار ۲۳-۴: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تحصیلات……… ۱۵۵

نمودار ۲۴-۴: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب سن……………… ۱۵۸

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                              صفحه

 

شکل ۱-۲ : مدل سلسله مراتبی ورزش (مول )……………………………………………………… ۳۵

شکل ۲-۲ : طبقه بندی ورزش همگانی ……………………………………………………………… ۴۱

مقدمه

ورزش و تربيت بدني و اصولاً فعاليت هاي جسماني در دنياي امروز نه تنها به دليل داشتن اثرات تربيتي و بهداشتي بلکه به دليل نياز انسان به حرکت و فعاليت داراي موقعيت هاي ممتازي مي باشد.

ورزش به عنوان يک رفتار مرتبط با سلامتي و نشاط مورد توجه و امعان نظر مي باشد، به گونه اي که بسياري از مؤسسات زيبايي و سلامتي در نقاط مختلف دنيا، با استفاده از علوم روان شناختي و جامعه شناختي پيرامون علل و عوامل گرايش و مشارکت در فعاليت هاي بدني و نيز شناسايي عوامل مؤثر بر آن تحقيقات دامنه داري را آغاز نموده اند.

تحقيقات انجام شده در مورد اثر فعاليت هاي ورزشي بر سلامتي جسمي و رواني، طول عمر، شادابي، گسترش روابط اجتماعي، غني سازي اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها و به ويژه شرکت آنها در انواع ورزش هاي همگاني در جهان افزايش يابد و به همين دليل است که امروز اغلب کشورهاي پيشرفته جهان در برنامه ريزي و سازماندهي ورزش همگاني کشور خود با ديگر کشورها رقابت مي کنند و مرتباً در حال ارايه برنامه هاي خلاق براي رشد اين ورزش هستند. بديهي است هر کشوري از اين موج فزاينده عقب بيافتد، به هيچ وجه نمي تواند خلاء ايجاد شده را پر نمايد و نهايتاً تفاوت ها در بهره وري از تأثيرات ورزش و فعاليت هاي حرکتي روشن و واضح خواهند بود.

در پژوهشي که در دانمارک انجام شده معلوم گرديد انگيزه مردم از شرکت در فعاليت هاي ورزشي، رسيدن به درجات بالا و دستيابي به شعار المپيک (سريع تر، بالاتر و قوي تر) نيست بلکه تندرستي، نشاط و روابط اجتماعي دلايل مهم شرکت در ورزش اند (لارسن گراد[۱]، ۲۰۰۲).

اين پژوهش با اولويت سنجي چنين موضوعي و با در نظر گرفتن اهميت مضاعف ورزش همگاني براي عموم مردم درصدد است تا در نخستين گام هاي اعتلاي فرهنگ ورزش همگاني سهيم باشد. زيرا ارتقاي فرهنگ مشارکت هاي ورزشي، مستلزم نگرش علمي افراد نسبت به ورزش و بهره مندي مفيد و مؤثر از آن مي باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش انگيزه مردم از مشارکت در ورزش همگاني باشد، لذا شناخت اين عوامل و مقايسه آن در زنان و مردان شرکت کننده شايد بتواند زمينه هاي لازم را براي توسعه هرچه بيشتر این ورزش که يک تقاضا و نياز اجتماعي است فراهم آورد.


[۱] .  Larsen


عتیقه زیرخاکی گنج