گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 194 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال

ليگ برتر ايران در سال تحصيلي ۸۷-۸۶-خرید اینترنتی تحقیق   بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال
ليگ برتر ايران در سال تحصيلي ۸۷-۸۶-دانلود رایگان مقاله   بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال
ليگ برتر ايران در سال تحصيلي ۸۷-۸۶-تحقیق   بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال
ليگ برتر ايران در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ 
این فایل در ۱۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ورزش پديده اي جمعي و اجتماعي- جهاني و تاريخي است، ورزش از يك طرف به عنوان يك نهاد اجتماعي داراي كاركردهاي خاص خود براي نظام اجتماعي مي باشد و از طرف ديگر به عنوان بخشي از يك نظام اجتماعي تحت تأثير نظام اجتماعي كل بوده و درعين حال بر آن تأثير نيز مي گذارد. ورزش فوتبال بين رشته هاي مختلف ورزشي در سراسر دنيا بيشترين مخاطب و طرفدار را دارد و اين موضوع به روشني هم در تعداد افرادي كه به اين رشته ورزشي مي پردازند و هم در تعداد طرفداران و علاقه مندان اين ورزش مشخص است. شايد بتوان گفت كه ورزش در گذشته هاي دور بيشتر به عنوان يك امر تفريحي براي مردم بوده ولي امروزه شاهد آن هستيم كه يادآوري تاريخ رويدادهاي زندگي بيشتر افراد جامعه مصادف با تاريخ برگزاري يا خاتمه رويدادهاي ورزشي مهم از جملعه فوتبال در جهان و ايران است بطوريكه مثلاً مشاهده مي كنيم افرادي تاريخ سال تولد، گردش و تفريح دسته جمعي با دوستان در يك مكان و … خودشان را مصادف با تاريخ فلان جام جهاني فوتبال يا فلان برد تيم فوتبال مورد نظرشان در يك رقابت ورزشي و … مي دانند و از آن ياد مي كنند. و اين ساير ناشي از تعلق خاطري است كه اين افراد در جامعه به اين رشته ورزشي دارند و خود سعي مي كنند در آن مشاركت نيز داشته باشند. تجربه نشان داده است كه طرفداران تيم هاي فوتبال را افرادي تشكيل مي دهند كه با طرفداري از دو تيم مورد نظر هويت هاي ورزشي خلق مي كنند و اين هويت ها نه تنها از عوامل و عناصر متمايز كننده اجتماعي و فرهنگي تأثير نمي پذيرد، بلكه در مواردي تحت تأثير هويت هاي فراتر مانند هويت هاي ملي يا ديني نيز قرار مي گيرند.

در اين تحقيق سعي بر آن است كه عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر افراد بر تيم هاي فوتبال ليك برتر ايران را در بين دانشجويان دانشگاه يزد مطالعه كنيم. اين تحقيق در پنج فصل تدوين شده است كه در فصل اول به بيان طرح مسأله، ضرورت و اهميت تحقيق، اهداف و تاريخچه موضوع پرداخته شده است. در فصل دوم مباني نظري تحقيق شامل ادبيات تحقيق، چارچوب نظري تحقيق، فرضيات مي باشد. فصل سوم روش شناسي تحقيق را كه شامل تعريف عملياتي مفاهيم، نوع تحقيق، جامعه آماري، روش تحقيق، حجم نمونه و تفكيك هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده هاست را در بر مي گيرد.

فصل چهارم شامل تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده است و فصل پنجم شامل نتيجه گيري و پيشنهادات است در پايان منابع و مآخذ همراه يك نسخه از پرسش نامه ضميمه شده است.

در اينجا لازم مي بينيم از همه دانشجوياني كه با حسن نظر و دقت خودشان بنده را در تكميل و پاسخگويي به پرسشنامه تحقيق ياري نموده اند، تشكر و قدرداني نمايم و همچنين ضروري مي دانم كه از استاد راهنما؛ جناب آقاي دكتر افشاني كه در تهيه و تدوين اين تحقيق با دقت و حسن نظر صبورانه شان راهنماي اينجانب بوده اند، كمال سپاسگزاري را بنمايم و براي زندگي علمي ايشان آرزوي موفقيت دارم. 


در اين تحقيق تحت عنوان بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال ليگ برتر ايران، تلاش شده تا تأثير متغيرهايي از قبيل جنسيت، پايگاه اقتصادي اجتماعي دانشجويان، رشته تحصيلي، ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي و تأثير الگوي نقش را بر تعلق خاطر نيست به تيم هاي قوتبال مورد بررسي و آزمون قرار بگيرد.

به منظور آزمون فرضيات تحقيق، از طريق پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوري شده و سپس با استفاده از روش هاي آماري مناسب شامل : آزمون T-test، ANORA، ضريب همبستگي پيرسون ارتباط هركدام  از متغيرهاي مذكور با ميزان استفاده از اينترنت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. و نتايج نشان داد كه :

تأثير الگوي نقش در علاقه مندي و تعلق خاطر نسبت به يك تيم فوتبال و ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي و جنسيت به ميزان متعلق خاطر داراي رابطه معني دار است اما ساير متغيرهاي مورد بررسي (پايگاه اقتصادي- اجتماعي و رشته تحصيلي) رابطه معني داري با تعلق خاطر نداشته اند. 

 • بازدید : 206 views
 • بدون نظر

خرید اینترنتی فایل تحقیق تاثیر ورزش بر قلب-دانلود رایگان فایل تحقیق تاثیر ورزش بر قلب-دانلود رایگان مقاله تاثیر ورزش بر قلب-دانلود فایل تحقیق تایر ورزش بر قلب-دانلود سمینار تاثیر ورزش بر قلب-تحقیق تاثیر ورزش برقلب

این فایل در۱۹صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه شده است ودرباره تاثیرات مثبت ورزش کردن برای قلب انسان مطالبی را گرد آوری کرده است امیدواریم لذت ببرید.
اگر بپذیریم که عقل سالم در بدن سالم است و یک فرد با عقل سالم می تواند فرد مفیدی به حال خود و اجتماع باشد، در آن صورت درمی یابیم که چرا جوامع پیشرفته سرمایه گذاری زیادی بر روی این امرخطیر یعنی ورزش می کنند

بنا به تعریف ، ذخیره قلبی عبارت است از نیروی مصرف نشده قلب در حال استراحت ، برای رسانیدن اکسیژن به بافتهای بدن.  مکانیزمهای ذخیره قلبی شامل تغییرات در : ۱- تعداد ضربان قلب  ، ۲- حجم انقباضی و انبساطی ، ۳- حجم ضربه ای ،  4- جذب اکسیژن توسط بافتهای بدن،  می باشد. در یک انسان بالغ جوان ورزشکار در خلال ورزش سنگین، برون ده قلب ممکن است از حالت عادی که ۶ لیتر در دقیقه است ، به ۲۵ لیتر در دقیقه یا بیشتر برسد، مصرف اکسیژن از ۲۵۰ میلی لیتر در دقیقه به ۱۵۰۰ میلی لیتر در دقیقه افزایش یابد، و ضربان قلب ممکن است از حالت عادی که ۷۲ تا در دقیقه است به ۱۸۰ تا در دقیقه افزایش یابد. افزایش نیاز بدن به اکسیژن، به منظور برآورده کردن نیازهای سوخت و ساز در خلال ورزش با افزایش چشمگیر برون ده قلب ( حجم ضربه ای × تعداد ضربان قلب ) و یا جذب بیشتر اکسیژن توسط بافتها از مویرگها برآورده می شود. در یک انسان بالغ جوان ورزشکار در حال استراحت، خون شریانی حاوی ۱۸ میلی لیتراکسیژن در هر    دسی لیتر خون و خون وریدی حاوی ۱۴ میلی لیتراکسیژن در هر دسی لیتر خون می باشد. بنابراین اختلاف اکسیژن شریانی و وریدی در حال استراحت در حدود ۴ میلی لیتر اکسیژن در هر دسی لیتر خون می باشد. در خلال ورزش ، افزایش در برون ده قلب حتی اگر به حداکثر مقدار ممکن هم برسد به آن اندازه کافی نیست که بتواند احتیاجات متابولیک بدن را برآورده نماید و مکانیزمی که در اینجا به کمک بدن می آید جذب زیاد اکسیژن توسط بافتها از مویرگها در خلال ورزش است که آنقدر اکسیژن را جذب می کند که اکسیژن وریدی بطور چشمگیری کم شده و اختلاف اکسیژن شریانی و وریدی در حال ورزش به ۱۴ میلی لیتر اکسیژن در هر دسی لیتر خون می رسد.

 

واکنش قلب و عروق به ورزش

در هنگام ورزش جریان خون از پوست ، کلیه ها و احشاء به طرف ماهیچه های در حال فعالیت سرازیر شده ، مقاومت عروق محیطی کاهش می یابد و اختلاف فشار خون ماکزیمم و می نیمم زیاد شده و تعداد تنفس افزایش می یابد.

 

قلب ورزشی

یک گروه واکنش های فیزیولوژیک در افراد ورزشکار که به ورزشهای سخت و سنگین می پردازند ایجاد می شود. کاهش تعداد ضربان قلب یکی از مشخصات برجسته این افراد است و بزرگ شدن هر دو بطن قلب در عکس ساده قفسه سینه این افراد به وضوح دیده می شود. این بزرگی قلب که در یک فرد غیر ورزشکار ، غیر طبیعی در نظر گرفته می شود، در افراد ورزشکار نباید اشتباها به عنوان یک بیماری قلب در نظر گرفته شود.

 

 

 

فیزیولوژی قلب ورزشی

بزرگی و گشادی قلب از مشخصات برجسته ورزشکاران سخت کوش است. بزرگی و گشادی قلب در ورزشکاران سخت کوش توانایی پمپ کردن قلب را بالا برده و رها شدن اکسیژن در بافتها را چه در هنگام استراحت و چه در هنگام فعالیت افزایش می دهد ، که همه اینها بخاطر بالا رفتن حجم ضربه ای قلب می باشد. افزایش در زمان پر شدن یعنی هنگام انبساط قلب ایجاد می شود. کل مقدار هموگلوبین و حجم خون ورزشکاران سخت کوش هم افزایش می یابد که باعث می شود انتقال اکسیژن به بافتها ساده تر انجام گیرد. تعداد ضربان قلب چه درحال استراحت و چه در ورزشهای سبک در ورزشکاران سخت کوش به طور واضحی کم است.

اگر چه افزایش حجم بطنی باعث افزایش کار ضربه ای بطن چپ می شود، اما کم بودن تعداد ضربان قلب باعث به هدر نرفتن اکسیژن شده ومصرف اکسیژن توسط عضله قلب کاهش می یابد واین امر کاملا به نفع قلب می باشد.

اگر ورزش سخت در زندگی فرد ادامه پیدا نکند، بزرگی قلب و کم بودن ضربان قلب که از مشخصات این افراد است بتدریج از بین می رود. یک فرد غیر ورزشکار برون ده قلب خود را در موقع فعالیت در درجه اول با افزایش تعداد ضربان قلب بالا می برد ، اما فرد ورزشکارسخت کوش این عمل را با بالا بردن حجم ضربه ای انجام می دهد. فشارهای داخل قلبی را اگر در افراد ورزشکار سخت کوش اندازه گیری کنیم طبیعی است. همچنین فشار داخل حفره های قلب و ریه و عروق محیطی بطور طبیعی به فعالیت پاسخ می دهند. 

 • بازدید : 161 views
 • بدون نظر

شامل ۸۲ اسلاید
عدم توانايي بسياري از مديران رويدادهاي ورزشي در كسب درآمد
عدم شناخت صحيح از رويداد و وجهه آن در جامعه
 مقصر شناختن عوامل بيروني به جاي عوامل تحت كنترل
ارزان فروشي رويداد و تاثير مخرب آن بر وجهه رويداد
 عدم اطلاع از وجود برخي منابع درآمدي بالقوه
و …..  

تعریف حمایت مالی:
ارائه تعاريف مختلف به دليل مواجه بودن با موقعيت هاي مختلف با ويژگي هاي متفاوت
 موضوع مشترك در همه تعاريف :
  وسيله اي ارتباطي
ارتباط يك شركت با يك رويداد ورزشي ، فرهنگي و …
به عنوان ارتباط اقتصادي بين موضوع مورد حمايت و شركت حمايت كننده
سود براي هر دو طرف قرارداد (Win Win Situation)
 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق تاریخچة استفاده از حرکات ورزشی برای درمان-خرید اینترنتی تحقیق تاریخچة استفاده از حرکات ورزشی برای درمان-دانلود رایگان مقاله تاریخچة استفاده از حرکات ورزشی برای درمان-تحقیق تاریخچة استفاده از حرکات ورزشی برای درمان

این فایل در ۱۶۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

 تاثیر مثبت ورزش بر سلامت روحی و جسمی ما غیر قابل انکار است. بهترین حالت، زمانی است که شما برنامه ورزشی خاصی که متناسب با شیوه زندگی، علایق و شرایط جسمیتان باشد برگزینید، زیرا ورزش کاری است که باید از آن لذت ببرید.
اگر در فصل تابستان، گرما شما را از انجام ورزش منصرف میکند، به جای آنکه ورزش را قطع کنید، به شنا بپردازید. شنا نه تنها موجب طراوت و شادابی میشود، بلکه میتواند تاثیری معجزه آسا بر جسم و از بین رفتن وزن اضافه بگذارد
راهنمای ورزش شنا
تاثیر مثبت فراوانی که چند مرتبه شنا در طول یا عرض استخر بر سلامت ما میگذارد، باورکردنی نیست. شنا سلامت را بهبود بخشیده و موجب تناسب تمام بدن میشود و قدرت، استقامت و انعطاف آنرا تقویت میکند. شنا به عنوان یک ورزش، با بدن بسیار ملایمتر برخورد میکند و آسیبهای ناشی از آن در حد اقل هستند.
وزن بدن در آب به یک دهم وزن واقعی تقلیل یافته و خاصیت شناوری در آب، از شدت ضربه های وارد شده بر مفاصل میکاهد. کم شدن وزن در آب به افرادی که بدن آماده ای ندارند کمک میکند تا راحتتر حرکت کنند. به این ترتیب، شنا به خصوص برای افراد مبتلا به آرتروز، مشکلات پشت و کمر، مشکلات ناشی از اضافه وزن، بارداری و در کل افرادی که نمیتوانند به ورزشهای خشکی بپردازند، بهترین انتخاب خواهد بود.
مزایای ورزش شنا
علی رغم سبکی بدن در آب، شنا ورزشی سنگین به شمار میرود و تمام عضلات اصلی بدن را به حرکت وامیدارد. شنای کرال سینه، غورباقه و کرال پشت تقریبا از تمام عضلات اصلی بدن- شکم، عضلات دوسر و سه سر، سرین، عضلات پشت ران و چهارسر- استفاده میکنند. 
شنا علاوه بر استفاده از گروههای متعدد ماهیچه ها، موجب انعطاف پذیری و حفظ نرمی مفاصل به خصوص در ناحیه لگن، گردن، شانه و دست و پا میشود. شنا در دسته ورزشهای ایروبیک-هوازی- قرار دارد زیرا چند دور شنا بیش از سه دقیقه زمان میبرد و مقدار مصرف اکسیژن عضلات بسیار زیاد است.
از مزایای دیگر شنا میتوان به کاهش فشار خون اشاره کرد که به نوبه خود موجب کاهش خطر سکته قلبی میشود. این ورزش توان قلب را بالا برده و میزان خون پمپ شده به بدن را افزایش میدهد و همچنین با افزایش جریان خون در ریه، موجب سوخت کالری بیشتر میشود. 

بنابر گزارش کارشناسان، ورزشهای آبی دارای مزایای جسمی، اجتماعی و روحی متعددی هستند که تعدادی از آنها بدین قرارند:
• بهبود یافتن قدرت و انعطاف پذیری بدن
• استقامت و تعادل عضلانی بهتر (به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه ای در رشته های دیگر، به تمرینات آبی هم میپردازند(
• قلب قدرتمند
• تناسب اندام
• بهبود جریان خون 
• توان بخشی درمانی برای عضلات مستهلک و آسیب دیده و بهبود از تصادفات و آسیبهای بدنی
• کنترل وزن
• از بین رفتن اضطراب و تنشهای روحی
• افزایش انرژی

این تصور غلط وجود دارد که چون بدن در طی شنا کردن متحمل فشار زیادی نمیشود، پس نمیتوان آنرا ورزش خوبی دانست، در صورتی که هر چند بدن در آب سبک میشود، اما برای هر حرکت باید بر مقاومت آب غلبه کرده، انرژی زیادی مصرف کند، به این ترتیب حتی راه رفتن در آب از پیاده روی در خشکی کالری بیشتری میسوزاند. 
انواع ورزشهای قابل اجرا در آب از این قرارند:
۱- راه رفتن و دویدن آهسته در آب : این دو ورزش در آب دارای همان مزایای راه رفتن و دویدن در خشکی هستند، اما آسیبهای کمتری دربر دارند. راه رفتن در آب میتواند در حالی که آب تا کمر یا سینه رسیده باشد انجام شود. مقاومت آب تاثیر این دو ورزش را بالا میبرد.

۲- ایروبیک در آب : همانطور که گفتیم، ایروبیک در آب شامل حرکاتی برای تقویت قلب و عروق است، حرکات ایروبیک ریتمیک و منظم هستند و میتوان حرکات رابه مدت ۲۰ دقیقه در آب اجرا نمود. مقاومت آب، تاثیر مثبت این حرکات را افزای میدهد.

۳- یوگا و حرکات نرمشی در آب : آب خود به عنوان ماده ای آرامش بخش شناخته شده است و حرکات آرام، آهسته و روان بخشی از یوگا در آب هستند.

۴- حرکات کششی و انعطاف پذیری : بهترین محیط برای تمرین و افزایش انعطاف پذیری بدن آب است که شامل حرکات کششی و حرکاتی برای تمام بدن است
 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

خرید اینترتی فایل تحقیق ايمني و بهداشت شناگران-دانلود رایگان فایل تحقیق ايمني و بهداشت شناگران-دانلود رایگان مقاله ايمني و بهداشت شناگران-فایل تحقیق ايمني و بهداشت شناگران-دانلود رایگان سمینار ايمني و بهداشت شناگران

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه ده است امیدواریم که بتواند به کسانی که به شنا علاقه دارند فایل مناسب ومفیدی باشد 

فوايد شنا

آنچه ورزش شنا در سراسر دنيا زيرپوشش قرار مي دهد، طيف وسيعي از اقشار مردم علاقمند به ورزش و تحرك جسماني مي باشد عده اي از مردم به ورزش علاقمندند اما وقتي به ياد كوفتگي عضلاني ناشي از ورزش مي افتند، از انجام آن منصرف مي شوند و اصولاً علاقه اي به جنبش توأم با تعرق زياد و كوفتگي عضلاني ندارند. آنچه به اين افراد توصيه مي شود” ورزش در آب” است چرا كه به دور از تعرق زياد مي توانند نشاط و شادي ناشي از تحرك جسماني را به دست آورند.

ورزش در آب را مي توان به ورزشكاران و كساني كه در سطح بالايي از آمادگي جسماني هستند نيز توصيه كرد. همچنين براي كساني كه در فصل خارج از مسابقه، آمادگي خود را در سطح مطلوب حفظ مي كنند و يا اينكه بخواهند تمرينات اختصاصي براي افزايش قدرت و استقامت عضلاني خود بسته به رشته ورزشي كه به آن مي پردازند انجام دهند.

شنا را مي توان به كساني توصيه كرد كه پس از بهبودي نسبي از آسيب هاي فيزيكي ممكن است تا مدتها از انجام ديگر تمرينات محروم شده چرا كه از اين طريق مي توانند دوره درمان را سريع تر پيش برده و بهبودي حاصل نمايند.

زنان باردار از جمله افرادي هستند كه همواره در جستجوي ورزشي ملايم و مطلوب براي گذران اين دوران مي باشند. هر چند كه بسياري از نرمشها و ورزشهاي سبك ويژه اين دوران از سوي متخصصين معرفي شده است، اما آنچه به اين افراد در سراسر دنيا توصيه مي شود، ورزش در آب و انجام حركات ملايم در آن مي باشد. ورزش در آب علاوه بر آن كه شادي و نشاط بودن در آب را با خود دارد، سستي و كسلي ناشي از وزن زياد در اين دوران را به در كرده، مي تواند سبب بهبود وضعيت جسماني در اين قبيل افراد شود يك آمادگي جسماني خوب، مادر را در تحمل وزن رو به رشد جنين ياري داده، مي تواند با تقويت عضلات كمر و شكم، يك زايمان خوب و سالم را به ارمغان آورد. همچنين در دوران پس از زايمان، در برگشت عضلات به وضع اوليه قبل از زايمان بسيار موثر خواهد بود.

شنا براي كساني كه اضافه وزن دارند، ورزش فوق العاده مفيدي است چرا كه اين ورزش به دليل هوازي بودن در سوختن كالريهاي اضافي كه مي تواند منجر به اضافه وزن شود تأثير مطلوبي دارد. اين ورزش مي تواند تأثيري عمده در كم كردن استرسها داشته باشد. خاصيت ماساژ دهندگي آب آرامش خاطر و تمدد اعصاب را به انسان برمي گرداند. اين ورزش به همه كساني كه علاقه مند به بهبود وضعيت روحي و جسمي خود هستند، صرفنظر از سن، سابقه آمادگي جسماني و يا بيماري كه دارند توصيه مي شود. آنچه در اين مورد به افرادي كه به نوعي مشكل پزشكي عمده اي دارند، توصيه مي شود مشورت با پزشك و رعايت برخي توصيه ها پيرامون عدم انجام حركات خطرناك در مورد هر بيماري است.

اين ورزش بيشتر قسمت بالاتنه را درگير فعاليت مي كند. ماهيچه هاي كوچك بازوها در اثر ورزش شنا نسبت به ماهيچه هاي بزرگتر پا بيشتر به حركت گرفته مي شوند.

تقويت عضلات و بهبود ظرفيت تنفسي، همچنين بالارفتن قدرت خون رساني قلب از ديگر فوايدي است كه مي توان براي ورزش شنا ذكر كرد.

آنچه شناگران در استخر بايد به آن توجه كنند

قبل از ورود به استخر بدن خود را با يك شوينده مناسب شستشو دهيد.

قبل از ورود به استخر پاي خود را در داخل حوضچه كلر قرار دهيد.

به همه كساني كه به استخر مي روند توصيه مي شود پيش از ورود به استخر مثانه خود را تخليه كنند.

از تف كردن، مضمضه كردن آب، شستن و خارج كردن ترشحات بيني و… خودداري كنيد.

هنگام شنا كردن خلط گلوي خود را به آب استخر وارد نكنيد. ترجيحاً هنگام ابتلاء به بيماري توأم با خلط عفوني، به شنا نپردازيد.

اگر بيماري پوستي از قبيل بيماريهاي قارچي قابل سرايت داريد به هيچ عنوان به استخر عمومي مراجعه نكنيد.

بعد از استخر نيز بدن خود را شستو دهيد.

آنچه متصديان استخر بايد توجه كنند

كلر آزاد باقيمانده استخر حداقل ۲-۵/۱ ميلي گرم در آب باشد مقادير كمتر از اين ميزان ممكن است عواملي از قبيل كريپتوسپوريديوم را از بين نبرد.

مرتباً محيط استخر را تميز كنيد و آب آن را به دفعات كافي تخليه و تعويض نمائيد.

آب استخر را جهت وجود باكتريهاي كلي فرم و پسودوموناس كنترل كنيد، اين دو مي توانند شاخصهاي مناسبي جهت سنجش ميزان كارايي سيستم هاي ضدعفوني كننده و بهداشت آب باشند.

ايمني شناگران

نكات ايمني بايد در سالن استخر با نصب هشدارها و پيامهاي نوشته شده به اطلاع عمومي برسد. خودداري از دويدن در محيط استخر، شنا كردن در عمق متناسب با توانايي شنا كردن و اجتناب از بازي و شوخي هاي خطرناك مي تواند ايمني نسبي افراد را تأمين كند. استفاده از وسايل مورد نياز جهت شنا از قبيل عينك، گوشي و دماغي را فراموش نكنيد.

چنانچه دچار خستگي و گرفتگي عضلاني شديد از شنا كردن در قسمتهاي عميق خودداري كنيد.

از شنا كردن در دريا هنگامي كه شرايط طوفاني وجود دارد پرهيز كنيد.

 • بازدید : 105 views
 • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد پژوهشي در ارتباط با ورزش رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
برخی از عناوین موجود در این فایل:
بخش اول: نقد عملكرد ورزشي…………………………………………………………………. ۶

الف- عملكرد خوب و بد………………………………………………………………………….. ۷

ب- عملكرد خوب، باخت…………………………………………………………………………. ۷

ج- عملكرد ضعيف، برد……………………………………………………………………………. ۸

د- عملكرد ضعيف، باخت…………………………………………………………………………. ۸

بخش دوم: سطح انگيختگي/ فعال سازي……………………………………………………… ۱۰

كاهش انگيختگي/ فعال سازي……………………………………………………………………… ۱۱

افزايش انگيختگي…………………………………………………………………………………….. ۱۲

بخش سوم: كنترل و هدايت انرژي……………………………………………………………… ۱۳

شناخت سطح انرژي…………………………………………………………………………………. ۱۳

كنترل سطح انرژي……………………………………………………………………………………. ۱۴

هدايت سطح انرژي………………………………………………………………………………….. ۱۶

خلاصه………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

بخش چهارم: فنون آرميدگي……………………………………………………………………… ۱۸

فوايد آرميدگي چيست؟…………………………………………………………………………….. ۱۹

فنون آرميدگي…………………………………………………………………………………………. ۲۲

خلاصه………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

بخش پنجم: تمرين تجسمي……………………………………………………………………….. ۲۵

تمرين ذهني براي اجراي بهتر……………………………………………………………………… ۲۵

فنون تمرين ذهني براي دو و ميداني…………………………………………………………….. ۳۰

بخش ششم: تمركز………………………………………………………………………………….. ۳۰

تمركز و توجه…………………………………………………………………………………………. ۳۳

نكته كليدي…………………………………………………………………………………………….. ۳۷

به سوي تمركز بهتر…………………………………………………………………………………… ۴۰

عوامل موثر در تمركز………………………………………………………………………………… ۴۳

افزايش تمركز…………………………………………………………………………………………. ۴۵

تمرين مركزگرايي…………………………………………………………………………………….. ۴۶

بخش هفتم: اطمينان…………………………………………………………………………………. ۴۷

اعتماد به نفس: عاملي مهم براي بهترين عملكرد ورزشي……………………………………. ۴۷

نگرشها و اثراتشان روي اجرا………………………………………………………………………. ۵۰

قرار گرفتن در چهارچوب صحيح ذهن…………………………………………………………. ۵۴

استفاده از خودگفتاري……………………………………………………………………………….. ۵۵

خود انگاره……………………………………………………………………………………………… ۵۷

فنوني براي تكامل چهارچوب صحيح ذهن…………………………………………………….. ۵۸

فصل دوم

بخش اول: انگيزش و ورزش…………………………………………………………………….. ۶۲

ديدگاههاي انساني به انگيزش: تئوري نيازهاي مازلو………………………………………….. ۶۳

تئوري انگيزه پيشرفت مك كلند و اتكينسون…………………………………………………… ۶۶

ارزيابي تئوري FOS…………………………………………………………………………………. 67

بخش دوم: رويكردهاي شناختي نسبت به انگيزش………………………………………….. ۶۸

اسناد…………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

مدل اسناد وينر………………………………………………………………………………………… ۶۹

نااميدي آموخته شده و آموزش بازسازي اسناد…………………………………………………. ۷۰

خودباوري……………………………………………………………………………………………… ۷۱

پژوهش معاصر روي انگيزه مشاركت ورزشي…………………………………………………. ۷۳

فصل سوم

مقدمه: تنيدگي…………………………………………………………………………………………. ۷۵

بخش اول: تنيدگي و زندگي حرفه اي…………………………………………………………. ۷۷

بخش دوم: هزينه تنيدگي…………………………………………………………………………… ۷۸

تنيدگي خلبانهاي خطوط تجاري………………………………………………………………….. ۸۰

تنيدگي كارگران سكوهاي صنايع تصفيه نفت و گاز………………………………………….. ۸۱

تنيدگي كارمندان مراكز هسته اي…………………………………………………………………… ۸۲

بخش سوم: تنيدگي در پاره اي حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي………………………. ۸۴

تنيدگي دندانپزشكان………………………………………………………………………………….. ۸۴

تنيدگي پرستاران………………………………………………………………………………………. ۸۵

تنيدگي مديران موسسات……………………………………………………………………………. ۸۷

بخش چهارم: تعامل سيستمها و شكل گيري پاسخهاي ارگانيزم نسبت به

تنيدگي………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

نقش هورمونها…………………………………………………………………………………………. ۸۹

محور هيپوفيز- غدد فوق كليدي…………………………………………………………………… ۸۹

مكانيزمهاي تسريع كننده و بازدارنده ترشحات…………………………………………………. ۹۰

بيماريهاي تنيدگي…………………………………………………………………………………….. ۹۱

بخش پنجم: زنان در برابر تنيدگي……………………………………………………………….. ۹۳

نشانگان تنيدگي زنان………………………………………………………………………………… ۹۳

تنيدگي زنان كارمند…………………………………………………………………………………… ۹۶

بيماريهاي تنيدگي ناشي از رويدادهاي استثنايي، تهاجمهاي عصر جديد و زندگي

در محيطهاي افراطي…………………………………………………………………………………. ۹۸

فصل چهارم

بخش اول: پيشگيري و درمان تنيدگي………………………………………………………….. ۱۰۲

شيوه هاي سنتي……………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

شيوه هاي جديد………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

بخش دوم: درمانگريها و روشهاي مبارزه عليه تنيدگي…………………………………….. ۱۰۷

تنش زدايي بدني……………………………………………………………………………………… ۱۰۸

تنش زدايي رواني…………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

تنش زدايي با استفاده از ابزار فني………………………………………………………………… ۱۰۹

روان درمانگري……………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

بخش سوم: پيشگيري و درمان تنيدگي در موسسات……………………………………….. ۱۱۰

نتيجه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

فصل پنجم

بخش اول: افسردگي در ايران……………………………………………………………………. ۱۱۴

افسردگي در غرب…………………………………………………………………………………… ۱۱۸

نقدي بر روانشناسي افسردگي غرب……………………………………………………………… ۱۳۴

فصل ششم

بخش اول: اعتماد به نفس…………………………………………………………………………. ۱۴۲

خودپنداره………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

خودپنداره آموختني و قابل تغييرات………………………………………………………………. ۱۴۳

خويشتن‌داري و تاثير آن بر اعتماد به نفس كودك…………………………………………….. ۱۴۶

ظاهرسازي و پرورش خودپنداره غيرواقعي…………………………………………………….. ۱۴۸

روشهاي تقويت خودپنداره كودك………………………………………………………………… ۱۴۹

بخش دوم: اهميت و نقش بازي………………………………………………………………….. ۱۵۲

بازي و رشد خود…………………………………………………………………………………….. ۱۵۳

انواع بازي………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

فصل هفتم

بخش اول: چگونه بر كم تحركي غلبه كنيم………………………………………………….. ۱۵۷

شيوه هاي تجربي براي رهايي از كم تحركي……………………………………………………. ۱۵۹

فصل هشتم

چگونه سلامتي به دست آورده خود را حفظ كنيد…………………………………………….. ۱۶۱

فصل نهم

درمان اختلالات رواني با ورزش………………………………………………………………….. ۱۶۵

درمان استرس با يوگا………………………………………………………………………………… ۱۶۶

كلاشا- منبع استرس………………………………………………………………………………….. ۱۶۹

ميدان هاي انرژي در بدن……………………………………………………………………………. ۱۶۹

تحقيقات علمي يوگانيدرا…………………………………………………………………………… ۱۷۰

ساماسكاراها……………………………………………………………………………………………. ۱۷۱

غذا خوردن تحت استرس………………………………………………………………………….. ۱۷۳

مقابله با استرس با روش SIT……………………………………………………………………… 178

فصل دهم

پايان نامه……………………………………………………………………………………………….. ۱۸۱

– بررسي اثرات تربيت بدني بر فشارهاي جسماني- رواني با عنوان شاغل و ارايه

الگوي بهينه ورزشي………………………………………………………………………………….. ۱۸۲

بررسي اثر ويتامينC,E در پيشگيري از ضعف سيستم‌ايمني در ورزشكاران      192

– مقايسه رشد اجتماعي و اختلالات رفتاري دانش آموزان كم توان ذهني ورزشكار

و غير ورزشكار در شهر تهران…………………………………………………………………….. ۱۹۴

فصل يازدهم

ترجمه مقالات اينترنتي

مقاله A: تراكم استخوان و افسردگي…………………………………………………………………………………………….. ۲۰۰

مقاله B: تائيد جنسيت در افسردگي: يافته‌هاي واگير شناسي بدست آمده از مطالعات II و DEPRESI.. 202

مقاله C: خدمات جمعي رفاهي براساس جنسيت افراد، ورزش و بازآفريني نيروي از دست رفته زنان در

زمان ابتلا به افسردگي در “ايتون”……………………………………………………………………………………………….. ۲۱۸

مقاله D: ارتباط كاهش سطح افسردگي در بزرگسالان با انجام حركات ورزشي درحد متعادل……………. ۲۲۳

فصل دوازدهم

منابع:

منابع فارسي………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۹

منابع پايان نامه اي……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۱

منابع اينترنتي با سايت Ebscohost……………………………………………………………………………………………… 232

«مقدمه»

 

تاريخچه مختصري از روانشناسي ورزش

روانشناسي ورزش به شكلهاي مختلف از همن زماني كه روانشناسي پا به عرصه وجود گذاشت، بوجود آمده است. نخستين مطالعه ثبت شده در روانشناسي ورزش در قرن نهم انجام شده است. نورمن تريپليت[۱] (۱۸۹۸) آنچه را كه به عنوان نخستين آزمايش در روانشناسي اجتماعي و نخستين آزمايش در روانشناسي ورزش ذكر مي‌شود را انجام داد.تريپليت پديده تسهيل اجتماعي (به طور مفصل در فصل ۶ مورد بحث قرار مي‌گيرد) را مورد بررسي قرار داد. او ثابت كرد كه دوچرخه سواران تمايل دارند وقتي با شخص ديگري مسابقه مي دهند نسبت به زماني كه به تنهايي دوچرخه سواري مي‌كنند، سريعتر برانند. اما تريپليت پژوهش مربوط به ورزش را بيشتر دنبال نكرد وتا ۱۹۲۰ كه اصول روانشناسي ورزش به طور رسمي به ثبت رسيد، كاري در اين مورد انجام نگرفت.

در ۱۹۲۵ كليمن گريفث آزمايشگاه پژوهشي ورزش را در دانشگاه الينوئزتاسيس كرد. گريفث، كه روانشناسي ورزش را تثبيت كرد و كرسي دانشگاهي براي آن بوجود آورد، دوكتاب درسي مهم را نيز منتشر ساخت و به عنوان مشاور تيمهاي حرفه اي ورزشي به كار خود ادامه داد، به همين دليل اغلب به «پدر روانشناسي ورزش» معروف است. اما روند اوليه روانشناسي ورزش بسيار كند بود و آزمايشگاه پژوهشي ورزش در ۱۹۳۲ به دليل فقدان بودجه تعطيل شد.

 

 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان فایل تحقیق ژیمناستیک-خرید اینترنتی تحقیق ژیمناستیک-دانلود رایگان مقاله ژیمناستیک-تحقیق ژیمناستیک-دانلود رایگان مقاله تربیت بدنی
این فایل در ۱۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
این فایل برای کسانی که به ورزش علاقه دارند خوب است به خصوص ورزش های رزمی با تهیه این فایل به جای چندین کتاب قطور به راحتی می توانند با قوانین این ورزش آشنا شده ونحوه انجام این ورزش را یاد بگیرند.

تعليم رقص براي ژيمناستيك

به سولات زير در طول دوره پاسخ دهيد و جوابهاي درست را تهيه كنيد خصوصاً در قسمتهايي كه مربوط به ورزشكار است. دوماً چنين دوره اي وقتي كه ورزشكار يك دوره كامل را داشته باشد اتفاق مي افتد. اگر حركات عادي نبايد به درستي مورد بررسي قرار بگيرند. تا هنگاميكه تمام نيازهاي زير با رضايت تلاقي پيدا كنند.

(۱) آيا رقص باله شامل تمام مراحل لازم و عوامل سختي مي شود.

(۲) آيا حركات و حالتهاي برگزيده هر دو تنوع و هيجان را پيشنهاد مي كند؟

(۳) آيا تمام عوامل فاصله اي كاملاً مورد بررسي و استفاده شيرين فايده قرار گرفته‌اند.

(۴) آيا حركات عادي تنوع موزون را اظهار مي كند؟

(۵) آيا حركات با هم ناشي مي شوند بدون آمدن آنها ثبت سرهم؟ اگرچه داوري‌ها تاكيد قابل توجهي بروي حركات پيوسته قرار مي دهند و ورزشكار بايد مطمئن باشد كه هر حركت با يك شروع و پايان روشن، شمرده انجام مي شود.

(۶) آيا جريان عادي تنها شامل مهارتهايي مي شود كه ورزشكار در يك سرعت مناسب موفق داشته باشد؟ ورزشكار بايد ۹۰ درصد سرعت موفلق داشته با مهارتهاي نمايشي روي نورد كوتاه قبل از سعي كردن آنها روي يك نورد از تنظيم ارتفاع. همين طور، او بايد ۹۰ درصد نمايش مثبت روي نورد بلند داشته باشد. قبل از تكامل آنها براي اجراي مهارتهاي در طمي يك رقابت.

(۷) آيا (حركات عادي) بين تنظيم زمان ۱:۱۰ تا ۱:۳۰ دقيقه اتفاق مي افتد. دوباره بخاطر حالت عصبي توجه مي شود يك نقش بزرگ را در طول نمايش واقعي بازي كند. يك كار عادي كه استافده مي شود در هر دو حداقل بي نهايت يا شيرين مقدار زمان ممكن است در طول رقابتي كوتاهي شود. آن ورزشكارهايي كه تجربه كمتر دارند مخصوصاً بايد از اين بي نهايت ها خودداري مي كنند.

(۸) آيا بنيه ورزشكار در تعيين اندازه يك تمرين مورد بررسي قرار گرفته مي‌شود. يك كار عادي طولاني بهترين اثر را براي ورزشكاراني كه داراي مهار نيروي لازم هستند، دارد.

(۹) آيا كارهاي عادي يك برگستگاه مي سازند؟ يك دستكاري تكميلي آب و هوايي به اندازه اي كه روي يك سطح مهم است روي نورد تعادل هم مهم است.

(۱۰) آيا تمرين نشان مي دهد در راهي كه داوري مي كند و تماشاگران فراموش مي‌كنند محدوديت سطحي كه نمايش داده شده.

(۱۱) آيا هيچ شگفتي وجود دارد؟ (تغييرات ناگهاني در اداره، سطح يا تنوع)

اگر به مهارت كامل آن آشنايي داريد. اطلاعاتي كه در اين بخش آمده بايد در يك حركت عادي رقص خيلي با علاقه نتيجه دهد. نمايش موفق هنوز يك موضوع ديگر است. آن به آفرينش حركات برگزيده و يك نمايش درخشان از تنوع حركات موزون نياز دارد. اما حتي ورزشكاران با دقيق ترين حركات عادي باله هميشه انها را كاملاً انجام نمي دهند و بطور كلي، علت آن ناتواني انجام عناصر بالا نيست اما يك مورد از حالت عصبي است، ضروري است كه حركات عادي افكنده شود. مثل حركات عادي سطح و به شيوه و شخصيت ورزشكار در هرجا بخورد. در اين صورت ورزشكار فرصت شبيه‌ براي موفق شدن خواهد دانست. اغلب شبيه موفقيت را تجربه مي كند. شانس بيشتر كه اعتماد به نفس نه حالت عصبي- ايفاي نقش مي كند.

از آنها درخواست كنند كه تركيبات خودشان را از انرژي، بدون انرژي، رقص و مهارتهاي ژيمناستيك خلق كنند. حتي مقدار كمي كه در معرض ديد قرار مي گيرند كه مشكل را خودشان حل كند نتيجه مي دهد كه خلاقيت بالا مي رود و به احساساتي از موفقيت و اعتماد به نفس دست مي يابند.

كلاس رقص مردان پس، تنها به چهار قطعه كه عبارت است از: گرمي، حركات سر تا سر سطح و خنك شدن، نياز دارد. تا هنگاميكمه مردان احساس به نوع سبكي با رقصيدن كنند، قسمتهايي كه معلم باله بايد آگاهي كافي داشته باشد در واقع با اين شروع كه يك ساعت و نيم كلاس از هفته براي مردان ممكن است كافي و معقول باشد.

در آخر، موقعيت يك عامل اصلي است. چنانچه در هر دانش آموز پير يا جوان- مذكر يا مونث- تجربه موفقيت يك منبع بزرگ محرك و القاء است. بدست آوردن آن بوسيله ورزشكار و ممكن است كه معني بدهد آموزشكار رقص مجبور به اتخاذ كردن گام آهسته تر و نشان دادن صيد بيشتر بوده است.

متناوباً، ممكن است به سادگي براي معلم ضروري شود كه تلاش بيشتري در رابطه با هنر رقص دانش آموزان ورزشي صرف كند.

آرنو اين نكته را به خوبي خلاصه مي كند. بوسيله بازرس مخصوص در رابطه با رقص ورزشكاران «اول انجام حركات مشابه، معلم به فرد مذكر يك نوع فعاليت كه او با آن راحت است خواهد داد و تصور واقعي كه با آن مي تواند شناسايي كند.» و در نظر توبي تاوسون.

وقتي مردان زمان مي گيرند كه در دوره شان نكات اساسي رقص را ياد بگيرند. ما خواهيم ديد فوائدي كه تنها در ورزش سطح به كار نمي رود. اما در حوادث ديگر به خوبي رقص مجبور هست بيشتر به ورزشكار ارائه كند، هم تكنيك كيفيت حركات و دستيابي به بيان نفس.


در مورد موسس

ري پيكا يك رقصنده حرفه اي است و آموزگار رقص بچه ها و بزرگسالان. او متخصص معروف بين المللي آموزش حركت است و موسس و خالق و مدير حركت و يادگيري يك شركت كه مواد اصلي براي آموزش حركت تهيه مي كند. خانم پيكا مقاله هاي زيادي در مورد رقص و حركت براي ورزشكار بين المللي نوشته است كه شامل رقص براي ورزشكار «تشويق خلاقيت در ورزشكار» «جلوگيري از آسيب در طول دوره رقص» و «نيازمند به: معلمان رقص آزاد». تعدادي از مقاله هاي او در نهضت آموزش و پرورش براي بچه ها در بسياري انتشارات ظاهر شده مثل مجله آموزگار، مناظر كودكستان، و مركز نگهداري كودك.

يك غزل سراي مشهور و آواز خوان، خانم پيكا شعرهايي در مورد حركت نوشته است: شعرها و فعاليتهاي براي حركت و يادگيري با بچه هاي جوان. او يك ستون براي موسيقي اوليه كودكان نوشته و ميزبانان آن «حركت براي يك دقيقه» را از شبكه‌هاي تلويزيون عمومي در سر تا سر كشور پخش كردند.

ري در اوقات بيكاري اش از خواندن لذت مي برد و دوزندگي انجام مي دهد و با آب در كنار بركه خانه‌اش تفريح مي كند.


رقص و  ژيمناست مرد

من در بخش ۱ بحث كردم كه چند اختلاف نظر براي دخول تعليم رقص در برنامه  ژيمناستيك به وجود آمده است. اگرچه بحث تا اين اندازه ابتدا در  ژيمناستيك بانوان آمده است، تعدادي از اين اختلاف نظرها در  ژيمناستيك مردان بخوبي ديده مي شود. براي مثال، بحث براي جلوگيري از آسيب در هر دو مورد ديده مي شود. مطمئناً ورزشكاران مرد مي توانند از يك آگاهي مطبوع در مورد هم ترازي بدن سود ببرند و تعادل و كنترل را نتيجه دهند. بعلاوه آنها مي توانند از توانايي تا ادراك سود ببرند و استفاده بموقع از كل پا، اجازه براي ثبات بيشتر وقتي روي سطح هستند و ظرفيت بيشتر براي پريدن از آن بوجود آورند.

همين طور مهم است كه مردان ورزشكار مهارت روي اجزاي بدن مثل دستها، بازوها، صورت و سر به دست آورند. براي مثال، لازم است كه آنها ياد بگيرند كه با دستها و بازوها چه كارهايي مي توان انجام داد وقتي هيچ وسيله اي نيست كه با آنها مشغول شد. همچنين با همتاي مونثشان از صورت و سرهايشان استفاده كنند براي نشان دادن بيان درون و تنوع حركات موزون. تكنيك رقص براي هر كسي كه بايد چرخش ها را انجام دهد گرانبها است.

 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق دوچرخه سواری-خرید اینترنتی تحقیق دوچرخه سواری-دانلود رایگان مقاله دوچرخه سواری-دانلود فایل تحقیق دوچرخه سواری-تحقیق دوچرخه سواری
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
بخش نخست اين پژوهش با عنوان عوامل تأثيرگذار بر گرايش به دوچرخه سعي دارد به اين پرسش پاسخ دهد که جاذبه ها و دافعه هايي که در بستر شهر يزد براي تردد دوچرخه وجود دارد چه هستند و گرايش مردم به استفاده از اين وسيله را چگونه شکل مي دهند 

بخش دوم تحت عنوان ” پتانسيل ها کالبدي شهر براي برنامه ريزي مسير تردد دوچرخه ” مشخصا ً امکان طراحي مسيرها را در کالبد موجود شهر مي سنجد .

بررسي اين امکان از خلال تجربيات برنامه ريزي دوچرخه در شهر طي ۳۰ سال گذشته در بخش سوم مکمل بحث خواهد بود .

۱-   عوامل تأثير گذار بر گرايش به دوچرخه

ميزان استفاده از دوچرخه به عنوان عامل وابسته تحت تأثير پارامترهاي مستقلي به شرح زير است :(Hudson,1982,24,25) 1

۱- برخي از موارد مورد اشاره هادسن به منظور تطابق با بستر مطالعه حذف يا اصلاح شدند نظير مورد امنيت دوچرخه که تنها درصد کاربران دوچرخه يزد آنرا معضل پيش روي  دوچرخه سوار عنوان کردند

 

 

وجهه فرهنگي دوچرخه سواري وضعيت آلتوناتيدهاي سفر هزينه سفر فاصله مبدأ و

مقصد سفر ميزان ايمني تردد وضعيت آب و هوايي منطقه شيب بسته مطالعه

آلودگي هوا

وضع موجود اين عوامل و تحليل آن در قياس با استانداردها به تفکيک عنوان خواهد شد و در ادامه معرفي هر عامل جمع بندي و راه کارهايي ارائه مي شود .

۱-۱         وجهه فرهنگي دوچرخه سواري

آل احمد در بازديد خود از شهر يزد در سال ۱۳۳۷ شهر را چنين توصيف مي کند :

شهر پر بود از دوچرخه هاي فيليپس ورالي ، آخوندها هم سوار بودند و پا مي زدند و مي رفتند جوي کنار خيابان مجراي گذر آب نبود استراحتگاه عمومي دو چرخه ها بود… يزد شهر دوچرخه هاست …. درحدود ۲۰۰ هزار دوچرخه در يزد است ( قلمسياه ، ۱۳۷۵، ۲۳۷) .

در رقم ۲۰۰ هزار دوچرخه (با توجه به تخمين خود آل احمد از جمعيت يزد در آن سال يعني هزار نفر ) مي توان ترديد جدي کرد اما آنچه در اين سند قطعيت جدي دارد و فور حيرت انگيز استفاده از دوچرخه در آن زمان در شهر يزد مي باشد نکته قابل تأمل ديگر از اين نوشته اشاره به استفاده روحانيون از دوچرخه است که حکايت از آن دارد که دوچرخه هيچگونه احساس تنزل وجهه اجتماعي در بر نداشته است امروزه اما دوچرخه ابزاري است

۱-   جلال آل احمد (۱۳۰۲-۱۳۴۸) نويسنده و روشنفکر برجسته ايراني

که تا حد زيادي مغاير با تشخص اجتماعي به شمار مي رود و چنين ذهنيتي است که

دوچرخه را محدود به گروه هاي معيني از جامعه کرده است ( قريب ، ۱۳۸۳،۲۱)

نمودار مقايسه مشاغل با ۲۱۵ تردد دوچرخه / تحصيلات جامعه آماري با وضعيت شهر

سطح پايين تحصيلات دوچرخه سواران مورد مطالعه در قياس با وضعيت عمومي شهر نيز همين مدعا را تکرار مي کند :

سهم تردد دوچرخه توسط بانوان در انگليس يک سوم سفرها و در دانمارک بيش از نيمي از سفرها را شامل مي شود (Hundson,1982,23) اما متأسفانه اين پتانسيل عظيم در ايران به علت معذوريت هاي عرضي دچار محدوديت بسيار است هر چند در ساعات شب به صورت فردي مي توان دختران دانشجو را سوار بر دوچرخه ديد اما به طور کلي سطح شهر از دوچرخه سوار زن محروم است

گرايش جدي زنان به دوچرخه سواري در يزد را مي توان در فضاهاي خصوصي که در ازاي مبلغي به ارائه امکانات دوچرخه سواري به بانوان مي پردازند ديد در شهر يزد ۲ مورد از اين مراکز وجود دارد که به طور متوسط روزانه بيست ساعت نفر  سرويس مي دهند زنان دوچرخه سوار در اين مرکز انگيزه شان تفريح و سلامتي است که در مقايسه ۱۲ درصد از دوچرخه سواران مرد يزد تنها با اين انگيزه رکاب مي زنند در آلمان انگيزه لذت و

۱-  متاسفانه آمار مستندي در اين زمينه موجود نمي باشد و اين ارقام از حاصضلرب ميانگين تعداد مراجعه کرننده در ساعات استفاده آنان بدست آمده .

 

سلامتي دليل استفاده از % ۳/۳۵ کاربران از دوچرخه مي باشد ( کنف لاخر ۱۳۸۱ ، ۲۱۶ )

در تحليل جمعيتي دوچرخه سواران يزد گروه سني بالاي     سال و زير    سال بيشترين بسامد دوچرخه سوار را دارند .

گروه اول که علي رغم جمعيت کم اين گروه سني در شهر بخش وسيعي از دوچرخه سواران را شکل مي دهند .چه به دليل عادت ديرين و چه به علت ناتوانی رانندگی به اين وسيله گرايش داشته اند  رفته رفته از جمعيت دوچرخه سوار يزد حذف خواهند شد گرايش جدي گروه دوم به دوچرخه سواري با وجود وسعت جمعيت اين قشر درهرم سني و نرسيدن به سن قانوني رانندگي توجيه پذير است .

دوچرخه سواري در يزد هرچند ظاهرا ً چندان مغايرتي با منزلت اجتماعي افراد ندارد اما عملا ً هنوز نتوانسته اند پذيراي افرادي از اقشار فرادست اقتصادي و تحصيلکردگان باشد زنان نيز هر چند با تساعد روز افزون مشارکت شان در جامعه وحضور گاه و بيگاه اما مشتاقانه در عرصه دوچرخه سواري آينده روشني از لحاظ گرايش به دوچرخه سواري تصوير مي کنند اما اين آينده چنان دور به نظر مي رسد که در مجال برنامه ريزي فعلي نمي گنجد .

۱- جامعه آماري مورد تحقيق شامل ۴۱ نفر دوچرخه سوار مي باشد که در ساعات پيک در ۶ ميدان اصي شهر اقدام به توزيع پرسشنامه ميان آنان شد .

برنامه ريزي اصلي بايد حول جمعيت جوان کشور که هر چند سهم وسيعي از هرم سني را تسخير کرده اند اما کمتر بر زين دوچرخه ها ديده مي شوند صورت گيرد .

برنامه تبليغاتي براي گروه هاي سني نوجوان که از مشتريان جدي دوچرخه سواري اند و با ورود به سن رانندگي ريزش وسيعي را از اين خيل دارند مي تواند بسيار مؤثر واقع شود پيشنهاد اعمال فعاليت هاي فرهنگي و تبليغي خارج از گزينه هاي پرسش نامه توسط ۲۷ درصد از کاربران دوچرخه به عنوان راهکاري براي تقويت دوچرخه سواري مطرح شد .

 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر

ورزش بسکتبال

قوانین
ابزار و ویژگی های هر یک
ابعاد زمین
و….

فدراسیون بین‌المللی بسکتبال (Federation International de Basketball Amateur: FIBA) انجمنی متشکل از سازمان‌های ملی است که بر مسابقات بین‌المللی بسکتبال نظارت می‌کند. این رشته جزء رشته های ورزشی المپیک نیز می باشد.

بازی بسكتبال توسط دو تیم انجام می پذیرد كه هر تیم شامل ۵ بازیكن درون زمین و ۷ نفر ذخیره می باشد، هدف آنها عبور دادن توپ از حلقه و ممانعت از گل زدن تیم مقابل است. اندازه زمین بسكتبال باید (۲۸*۱۵) یا (۲۶*۱۴) یا (۲۴*۱۲) است.

حلقه و انواع آن: حلقهٔ بسکتبال در فاصلهٔ ۳۰ سانتی متری قاعدهٔ تخته ای مستطیل شکل به ابعاد ۱٫۸در ۱٫۲ متر، به آن متصل می‌شود. قطر حلقهٔ بسکتبال ۴۵ سانتی متر و ارتفاع توری که به شکل سبد به آن متصل می‌شود ۳۰ سانتی متر است. ارتفاع حلقه تا زمین بازی برای آقایان ۳٫۰۵ و برای بانوان ۳ متر می باشد.

توپ بسکتبال :توپ بزرگتر از توپ‌های معمولی است و آن را از جنس چرم، لاستیک یا پلاستیک می‌سازند و هنگام استفاده باد می‌کنند. میزان فشار هوای داخل توپ باید به حدی باشد که در صورت رها شدن از ارتفاع ۱٫۸ متری، پس از اصابت به زمین کم تر از ۱٫۲ و بیش تر از ۱٫۴ متر از زمین بلند نشود. محیط توپ باید حداقل ۷۵ سانتیمتر و حداکثر ۷۸ سانتیمتر باشد. وزن توپ نباید کمتر از ۶۰۰ و بیشتر از ۶۵۰ گرم باشد.

قوانین زمانی: بسکتبال در چهار دوره ۱۰ دقیقه‌ای (بین‌المللی) یا ۱۲ دقیقه‌ای (اِن.بی.اِی) انجام می‌شود. زمان استراحت بین دوره اول و دوم و بین دوره سوم و چهارم ۲ دقیقه و بین دوره دوم و سوم (بین دو نیمه) ۱۰ دقیقه‌استوقت اضافه در بسکتبال ۵ دقیقه می‌باشد. پس از استراحت بین دو نیمه زمین حمله و دفاع دو تیم عوض می‌شود. . زمان استراحت بین وقت‌های اضافه ۱ دقیقه‌است. هر تیم می تواند در هر ده دقیقه، یك تایم استراحت یك دقیقه ای و در ده دقیقه آخر دو تایم استراحت یك دقیقه ای درخواست کنند.

 • بازدید : 104 views
 • بدون نظر

خرید ودانلود پایان نامه تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال -دانلود رایگان تحقیق تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال -دانلود رایگان پایان نامه تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال 

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

 • بازدید : 204 views
 • بدون نظر

این مقاله در ۱۳ صفحه می باشد.

در زیر قسمتی از مقدمه قرار گرفته است.مقدمه:

در دنياي امروز، بيماري ايدز، مصرف دخانيات، نبود تحرک و ورزش، خشونت و سوء تغذيه، سلامتي بشر را تهديد مي کند.بدون شک مي توان گفت اگر ورزش در زندگي ما نقش و اهميت خودش را پيدا کند و براي آن برنامه داشته باشيم، اين عارضه‌هاي ناخوشايند شايد از بين بروند يا کم رنگ تر شوند. زيرا شخص ورزشکار معمولاً سيگاري نمي‌باشد، به تغذيه سالم اهميت مي دهد، از اعصاب آرام تري برخوردار است، انرژي خود را درست مصرف مي کند و کمتر اهل خشونت و عصبانيت است. افزون بر اين اثرات مثبت ورزش بيش از اين است زيرا ورزش باعث زياد شدن توده عضلاني بدن و مصرف بيشتر انرژي نيز مي شود. تمرينات مرتب و منظم ورزشي باعث کم شدن چربي مي‌شود و نمي گذارد چاق و بيمار شويد. انرژي مصرفي روزانه با ورزش و زيادشدن توده عضلاني افزايش مي يابد. ورزش پير شدن و سالمندي را به تاخير مي اندازد و باعث حفظ تناسب اندام و زيبايي بدن افراد مي شود، از پوکي استخوان جلوگيري مي کند و سبب تقويت سيستم اسکلتي بدن مي‌گردد. در ضمن ورزش به مصرف مستقيم اسيدهاي چرب مي‌انجامد


عتیقه زیرخاکی گنج