گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 105 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه قدرت و اثرگذاری رسانه های جمعی بر مردم دنيا غيرقابل انکار است، مطبوعات هم به عنوان يکی از اعضاء تشکيل دهنده رسانه های جمعی از قدرت خاص خود برخوردارند مطبوعات می توانند همانند ساير رسانه های جمعی به افکار عمومی شکل دهند آنها را تهييج کنند و يا با تشنج زدايی از جامعه افکار عمومی را به سوی راحتی خيال و آسايش و امنيت پيوند به جرأت می توان گفت که اثرگذاری مطبوعات و نشريات بر اذهان بيشتر و مستمرتر از راديو و تلويزيون است
در اين تحقيق سعی شده است رابطه بين رشتة تحصيلی دانشجويان با ميزان گرايش آنان به مطبوعات سياسی بررسی شود که آيا رابطه ای وجود دارد و مسائل مختلفی که باعث اين گرايش می شوند سنجيده شود مثل شغل و سن افراد و با وخامت وضعيت سياسی تا چه حد باعث گرايش دانشجويان رشته های مختلف به اخبار سياسی می شود و در نهايت وضعيت رابطه به چه صورت است، معنی دار است يا خير. 

“بيان مسئله”
در جهان امروز وسايل ارتباط جمعی با انتقال اطلاعات و معلومات جديد و مبادله عقايد عمومی در راه پيشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی بر عهده گرفته اند بطوريکه بسياری از دانشمندان عصر کنونی زندگی انسان را عصر ارتباطات ناميده اند در اين ميان مطبوعات به عنوان فراگيرترين رسانه جمعی نقش مهمی از فضای زندگی مردم بويژه جوانان و قشر تحصيلکرده را به خود اختصاص داده است اطن رسانه نقش برجسته ای در ميان طبقه روشنفکر جامعه دارد برخی از مطبوعات با توجه به اينکه به نيازهای جامعه توجه دارند گاهی در رابطه با بعضی اخبار بنا به موقعيت و خط مشی مديران و مسئولان پيش می روند البته موقعيت اجتماعی امروز مملکت ما به گونه ای است که جامعه به طور کامل سياسی شده و همة مردم به طور دائم در تمام امور زندگی با مسائل سياسی برخورد زيادی دارند و اين موضوع باعث شده که تعداد کمی به مسائل سياسی بی توجه شوند و به مطبوعاتی که بيشتر مطالب فرهنگی و اجتماعی و هنری می پردازند توجه بيشتری نشان می دهند و خوانندگان زيادی جذب اين مطبوعات شوند. چرا که احساس می کنند مسائل سياسی زياد از حد ايشان تکراری شده است در کل می توان گفت اينگونه مطالب خوانندگان خود را تا حدودی از دست داده اند و مردم می خواهند لااقل زمانی که روزنامه می خوانند از اين وضعيت فرار کنند و کمی آسايش و دوری از سياست داشته باشند.

“اهداف تحقيق”
هدف اصلی: بررسی رابطه بين رشته تحصيلی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات به منظور شناخت بيشتر گرايش دانشجويان نسبت به مطبوعات سياسی و توصيف وضعيت دانشجويان از نظر ميزان بهره گيری جهت ارائه راهکارها. 

اهداف فرعی: 
۱- بررسی رابطه بين پايگاه اقتصادی اجتماعی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات
۲- بررسی رابطه بين جنس دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوهات 
۳- بررسی رابطه بين تنوع و تازگی مطالب روزنامه ها و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات
فرضيه ها: 
۱- به نظر می رسد بين رشته تحصيلی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه معنی داری وجود دارد.
۲- به نظر می رسد بين پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه معنی داری وجود دارد.
۳- به نظر می رسد بين جنس دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه معنی داری وجود دارد.
۴- به نظر می رسد بين تنوع و تازگی مطالب روزنامه ها و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه معنی داری وجود دارد. 
در رابطه با اهميت اين تحقيق بايد گفت که در کشور ما مطالب سياسی خوانندگان زيادی پيدا نکرد حتی در زمان پيروزی مشروطيت که اوج فعاليتهای سياسی نشريات بود ما شاهد يک اتحاد کامل بين نشريات نبوديم با وجود زياد بودن نشريات در آن زمان مشاهده می شود که به غير از چند روزنامه که به سياست پرداخته اند سايرين اجتماعی و ادبی عمل می کردند پس بديهی است که اين پايه و اساس تا امروز باقی مانده است. با اين بررسی می توان عدم بهره مندی قشر تحصيلکرده جامعه را از اخبار سياسی مطبوعات برطرف کرد. 
به همين دليل اين روزها مطبوعاتی که به مطالب سياسی کمتر و با شکل هيجان انگيز نمی پردازند با مخاطبان بيشتری مواجه هستند و وجود همين مخاطبان زياد، پشتيبان مناسبی برای ادامه کار و حيات روزنامه هاست البته بايد يادآورد شد که در بعضی موارد برخی از مسائل سياسی هستند که خوانندگان زيادی می طلبند مانند زمانی که هويت و امنيت ملی جامعه يا ارزشهای فرهنگی کشور در خطر باشد و يا زمانی که مردم هدف مشترکی را دنبال می کنند در اين زمان مطبوعات به مسائل سياسی می پردازند و از محبوبيت بيشتری برخوردارند. 
* اين تحقيق درصدد است رابطة بين ويژگيهای اقتصادی ، اجتماعی، جنس و رشتة تحصيلی دانشجويان و گرايش آنان به اخبار سياسی مطبوعات را بررسی کند که آيا رابطه ای وجود دارد؟ و آيا تنوع و تازگی مطالب سياسی باعث گرايش دانشجويان با توجه به رشته تحصيلی آنان می شود؟ 

طرح سؤالات: 
۱- آيا بين رشتة تحصيلی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات کثيرالانتشار رابطه وجود دارد؟ 
۲- آيا بين پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوهات کثيرالانتشار رابطه وجود دارد؟ 
۳- آيا بين جنس دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه وجود دارد؟ 
۴- آيا بين تنوع و تازگی مطالب روزنامه ها و ميزان بهره مندی دانشجويان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه وجود دارد؟ 

اهميت و انگيزه انتخاب موضوع: 
در بحث  انگيزه انتخاب موضوع بايد گفت روزنامه هايی بيشتر مطالب آن سياسی است عملی و تا زمانی که مطالب سياسی برای چاپ باشد اين اخبار در الويت هستند ولی با دقت به ميزان فروش اين روزنامه ها می توان دريافت که مخاطبان زيادی ندارند يعنی همة اقشار ملت يا قشر دانشجو را دربرنمی گيرد جز افرادی که خط فکری و سياسی خاص دارند با تعدادی از خريداران اين مطبوعات که صحبت و سؤال شد که چرا اين روزنامه ها را می خريد يا آيا هر روز می خريد يا نه می گفتند می خريم ببينيم چه چيزهايی دارد يا می گفتند که هر چند وقت يکبار آن را می خريم و يا می گفتند اگر ما اين روزنامه را می خريم به خاطر وجود ساير مطالبی است که در آنها به چاپ می رسد پس تصميم گرفتم که در اين مورد به تحقيق بپردازم تا به صحت و سقم اين دريافت ذهنی خود پی ببرم پس همانطور که گفته شد يکی از اهداف اين تحقيق پی بردن به صحت و سقم دريافت ذهنی خود و همچنين تعيين نياز مردم جامعه علی الخصوص دانشجويان نسبت به نوع مطالب منتشره در مطبوعات را دريابيم و پيدا کردن انگيزه خوانندگان از مطالعه يا عدم مطالعه مطبوعات علی الخصوص اخبار سياسی آن است. 

پيشينه تحقيق: 
بر اساس مطالعات و بررسی پايان نامه های گوناگون، تعدادی از آنها که به نوعی مرتبط با موضوع تحقيق می باشند، به اين ترتيب است: 
– يکی از اين تحقيقات توسط خانم بيتا بابايی را در سال تحصيلی ۸۳-۸۲ در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی تحت عنوان « بررسی تطبيقی ميزان اعتماد دانشجويان علوم ارتباطات دانشگاه آزاد نسبت به اعتبار اخبار رسانه های مکتوب و تلويزيون صورت گرفت. در اين تحقيق ميزان اعتماد دانشجويان به اعتبار اخبار تلويزيون و اخبار روزنامه های يوميه در مقايسه با يکديگر مورد بررسی قرار می گيرد و محقق بر آن است که به سؤالات زير پاسخ دهد: 
۱) آيا ميزان اعتماد دانشجويان به اعبتار اخبار روزنامه ها بيش از اعتماد آنها به اخبار تلويزيون است؟ 
۲) آيا بين مدت زمان تماشای اخبار تلويزيون در مقايسه با مدت زمان مطالعه اخبار و روزنامه ها و بی اعتمادی دانشجويان به اخبار تلويزيون رابطه وجود دارد؟ 
۳) آيا بين عدم وجود جاذبه محتوايی در اخبار تلويزيون در مقايسه با اخبار روزنامه ها و بی اعتمادی دانشجويان رابطه وجود دارد؟ 
۴) آيا بين سوگيری در اخبار تلويزين در مقايسه با اخبار روزنامه ها و ميزان بی اعتمادی دانشجويان به اخبار تلويزيون رابطه وجود دارد؟ 
۵) آيا بين درستی و نادرستی اخبار تلويزيون در مقايسه با اخبار روزنامه ها و ميزاان بی اعتمادی دانشجويان به اخبار تلويزيون رابطه وجود دارد؟ 
آنچه در نهايت از يافته های اين پژوهش به دست آمده اين است که دانشجويان اخبار تلويزيون را در مقايسه با اخبار روزنامه ها رسانه معتبری نمی دانند. 
– محقق ديگری به نام آقای داريوش کريمی در سال ۱۳۷۹ در پايان نامه خود با عنوان « مطبوعات و توسعه سياسی در ايران» به بررسی تأثير مطبوعات بر روند توسعه و ايجاد فضای مناسب سياسی پرداخته است و نتايج به دست آمده از بررسی تأثير مطبوعات بر تحولات و توسعه سياسی بيانگر اين واقعيت است که مطبوعات هميشه در تحولات سياسی و اطلاع رسانی به مردم نقش به سزايی را ايفا نموده است. 

عتیقه زیرخاکی گنج