گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
این فایل به صورت زیر تهیه شده است:

آموزه‌های اخلاقی آن، سبب ‌سازگاری بیشتر و بهتر دانش‌آموزان می‌شود. همچنین، پژوهشها حاکی از آن است که هوش هیجانی با سلامت روانی، سازگاری و اخلاقیات نیز مرتبط است. این پژوهش نشان می­دهد که هوش هیجانی نیز با وضعیت مذهبی دارای رابطة همبستگی مثبت و معنی­دار است. نمونه پژوهش شامل ۴۵۰ دانش‌آموز دختر و پسر پیش‌دانشگاهی از مناطق ۴ و ۱۱ و ۱۸ آموزش و پرورش شهر تهران است که با روش نمونه‌گیری هدفدار انتخاب شده‌اند. روش پژوهش از نوع همبستگی است. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامة سنجش وضعیت مذهبی دانش‌آموزان جوان و پرسشنامه هوش هیجانی بار ـ اون است که دربارة دانش‌آموزان اجرا شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده و نتیجه نشان داده است که وضعیت مذهبی دانش‌آموزان با هوش هیجانی آنان رابطة مثبت معنادار دارد. بنابراین آموزش دادن مسائل مذهبی و اصول اخلاقی روشی مکمل در آموزش هوش هیجانی به دختران و پسران پیش‌دانشگاهی است و زندگی بهتر را برای آنان به ارمغان می‌آورد.
امروزه هوش هیجانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است مطالعات و پژوهشهای گوناگون انجام شده در این زمینه مبین نقش و اهمیت آن در شئون مختلف زندگی افراد اعمّ از تحصیل، شغل و محیط اجتماعی زندگی می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری در دانش آموزان مقطع متوسطه استان رضوی انجام شد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی (از نوع همبستگی)، به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی از منطقه ۵ انتخاب شدند. تعداد نمونه ۱۲۱ نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد شده هوش هیجانی بار-ان و اضطراب اجتماعی جرابک و پرخاشگری آیزنک جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار Spss و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج بدست آمده نشان می دهد که:

۱) بین هوش هیجانی و اضطراب اجتماعی و پرخاشگری رابطه معناداری وجود دارد (P=0/05).

۲) نشان می دهد که بین هش هیجانی و اضطراب اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد (P=0/05).

۳) نشان می دهد که بین هوش هیجانی و پرخاشگری ارتباط معناداری وجود دارد (P=0/05).

واژه کلیدی: هوش هیجانی، اضطراب اجتماعی، پرخاشگری
 


عتیقه زیرخاکی گنج