گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده  وشامل موارد زیر است:

به علت داشتن نفوذ بیشتری بالای از میومتال گشتاور کافی ای ، با مقادیر کلی از چگالی شماره می تواند حاصل شود. در ضمن شکل دهی آهن ها ، به طوری توسته یافته است که حالا یک مقیاس یکسان و یکنواخت عملی ، از انحراف در مقیاس کل تا اغراض برابر با حدود ۵٪ جریان برای انحراف در مقیاس کل، امکان پذیر است. برای شدت جریان پایین تر از این مقدار و مقیاس به طور فزاینده ای ، محدود می شود و بخش از این عمل به علت این آمپر     می باشد که گشتاور انحراف متناسب با تولید توان قطب     می باشد و بخشی به علت اثرات شکل منحنی B – H در نزدیکی مبداأ می باشد، که منجر به مقادیر بسیار کم ۱ می شود. 
فرمول بالا از نظر تئوری مناسب و مفید است ، همانطور که نشان می دهد که گشتاور آنی با مجزور مقدار آنی  جریان متناسب است. بنابراین جهت انحراف به  جهت ریزش جریان وابسته نیست و یک دوم گشتاور انحراف با یک دوم مجزور جریان متناسب است برای مثال انحراف توسط مقدار rm های جریان مشخص      می شود. 
فرمول ریاضی دیگری نیز برای گشتاور ممکن است بر حسب القاگری مغناطیسی (inductance) ابزار اندازه گیری بدست آید. 
ما را خود القایی متقابل با انحراف کلی زاویه دار ѳ رادیان قرار دهید و تغییر در القاگری dl را متقابل با تغییر کوچک در زاویه Dѳ انحراف ، به علت تغییر در شدت جریان تغییر در انرژی میدان مغناطیسی  = 
هم چنین ، اگر   گشتاور انحراف باشد، قادر در طول حرکت آهن ، انجام می شود. 
 
به دلیل تغییر در انرژی کار انجام شده DW   ,   DE = 
بناین گشتاور متناسب با مجزور شدت جریان ابزار و نرخ تغییر القاگری با انحراف می باشد. به دلیل اینکه محاسبه ما برای مقادیر متفاوت انحراف مسئله پیچیده ای است ، در اعمال کردن این نتیجه در طراحی ابزارهای اندازه گیری به مشکل برخورد می کنیم. در ضمن انحنای غیر قابل اجتناب منحنی B – H برای آهن، پیچیدگی و مقادیر نهایی بین مقادیر محاسبه شده و مقادیر اندازه گیری شده گشتاور را مطرح می کند و هر مقدار L که توسط یک متر ac اندازه گیری شده است باید مقدار متوسطی در محدوده ای از مقادیر مضاعف (park to park) شدت جریان ، باشد. اما ممکن است تئوری بالا که در مورد هر نوع از ابزارهای آهن متحرک(moring iron instrument ) اعمال می شود ، مورد توجه قرار نگیرد. در نوع جاذب، افزایش القاگری با افزایش انحراف ، به علت تغییر گسترده ای است که آهن در آن سیم پیچ شده است. در نوع دافع ، آن به علت ، افزایش شاره تولید شده توسط کاهش تأثیر مغناطیسی شدن یک آهن به دیگری ، هنگامیکه ۲ آهن از یکدیگر دور می شوند ، می باشد. یک ابزار جاذب ، معمولاً القاگری کمتری به نسبت ابزار دافع خواهد داشت و بنابراین ولت مترها در محدوده وسیعتری از فرکانس ، دقیق خواهند بود و احتمال بیشتری از استفاده شنت ها با آمپرمترها وجود دارد. 
از سوی دیگر ، ابزارهای دافع ، برای تولیدات اقتصادی در کارخانه مناسب هستند و یکنواختی تقریبی ، آسانتر در آنها فراهم می شود بنابراین آنها به نسبت نوع جاذب ، متداولتر هستند. شکل مقیاس، گشتاور انحراف ابزار اندازه گیری آهن متحرک، همانطور که در بالا استنتاج شد توسط فرمول زیر ارائه می شود. 
برای کنترل فنری ، گشتاور کنترل 
به دلیل موازنه 
بنابراین انحراف زاویه ای متناسب با مجزور شدت جریان می باشد و ابزار یک پاسخ مربعی یا مجزور (squar   law) دارد. 
اگر هیچ اشباعی وجود نداشته باشد، تغییر القاگری با زاویه انحراف یکنواخت و یکسان است ( برای مثال    ثابت است ) و ابزار یک پاسخ کاملاً مربعی دارد. 
برای همچنین ابزاری ، مقیاس می تواند به راحتی طرح بندی شود، چون مقدار اندازه گیری متناسب با مجزور مجزور. ریشه انحراف زاویه ا ی می باشد . اما در ابزار آلات حقیقی     ثابت نیست و معمولاً تابعی است از موقعیت زاویه ای آهن متحرک و مقیاس منحرف شده از مجزور یا مربع در یک روش وابسته به طریقی که در آن القاگری مغناطیسی با زاویه انحراف تغییر پیدا می کند. وابسته است. همانطور که قبلاً ذکر شده توسط انتخاب آهن هایی با ابعاد و شکل مناسب و موقعیتهای مرتبط با یکدیگر و مرتبط با سیم پیچ ، این تغییر قابل کنترل است. بنابراین ساخت ابزاری با مقیاسی به یکنواختی و یکسان بودن خیلی نزدیک در گستره بزرگتری از طول آن یک عمل متداول است. از بحث های بالا این نکته مشخص می شود که یک مقیاس خطی کامل می توانست کسب شود، اما به واسطه معادله گشتاور خواهیم فهمید که مقیاس ابزار اندازه گیری آهنی متحرک تنها می تواند ، در اندازه محدودی تغییر پیدا کند. 

بنابراین بخشی از مقیاس نزدیک به صفر هرگز نمی تواند گسترش یافته یا یکنواخت شود، چون این عمل به این احتیاج دارد که مقدار اولیه    ، بی نهایت باشد. 
برای مثال ، طراحی و ساخت، ابزار آهن متحرک بمنظور داشتن مقیاس خطی از محدوده بالاتر تا بخشی از مقیاس کل و مقیاس مربعی از این نقطه تا صفر امکان پذیر است. تغییر مورد نیاز     ، برای دادن مقیاس این چنین در شکل(a) 5.21 نمایش داده شده است. مقیاس های معمولی برای ابزارهای اندازه گیری آهن متحرک ، در شکل ۵٫۲۱(b) نمایش داده شده ان
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ابتدا مقاومت متغییر دروانی را در روی دستگاه شناسایی می کنیم و سپس با استفاده از سیم های مدار اتصال بین پتانسیومتر دورانی منبع برق ۱۲ ولت و یک ولت متر دیجیتال را برقرار میسازیم سپس پتانسیومتر دورانی ۱۰۰ کیلواهمی را در جهت پادساعتگرد می چرخانیم تا در حداقل مقدار قرار بگیرد بعد از آن که  ولت متر را بطور صحیح قرار دادیم ابتدا  از ولتاژ ورودی که۱۲ولت است وبا استفاده از سیم های اتصال به ترمینال(c)پتانسیومتر دورانی وصل کرده و از قسمت (B)به جاروبک پتانسیومتر به ولت متر وصل کرده واز (Vo)دستگاه به(A) پتانسیومتر وصل میکنیم. دستگاه را روشن می کنیم سپس پتانسیومتر را به ترتیب در وضعیت های ۱ تا ۱۰ قرار میدهیم و در هر وضعیت مقدار ولتاژ را میخوانیم و ثبت میکنیم یعنی با قرار دادن هر کدام ازرنج ها وبا تغییر دادن مقاومت  ولتاژ ورودی نسبت به رنج های پتانسیومتر دورانی ولتاژ خروجی را روی ولت متر دیجیتالی خوانده ودر جدول مربوطه را میدهیم
موارد مصرف صنعتي :
۱-پتانسیومتر خطی   2-ولت متر دیجیتالی       3-سیم های اتصال          4- منبع ولتاژ ۵+و۵- ولت
شرح آزمایش:
       ابتدا منبع برق۵ ولت را توسط سیم های اتصال ترمینال(C)پتانسیومتر خطی وصل کرده واز ترمینال (B) پتانسیو متر به ولت متر دیجیتالی واز ترمینال (A)به منبع ولتاژ ۵-ولت وصل می کنیم. ولتاژ ورودی که به مقاومت داخلی پتانسیو متر خطی ولتاژ وارد می شود. تغییراتی توسط مقاومت روی ولتاژ که به تغییر روی رنج های مختلف که از ۱تا۱۰ کیلو اهم می باشد.ولتاژ خروجی تغییر می یابد وبا خواندن ولتاژ خروجی نسبت به رنج پتانسیومتر  1تا۱۰ کیلو اهم در جدول مزبور قرار داده ونمودار مربوطه ترسیم شده است.
سوالات:
۱-با استفاده از مالتی متر دیجیتال و انتخاب مقیاس مناسب (۲۰ کیلو اهمی) مقاومت بین اتصالA وجاروبکB وقتی که جاروبک در وضعیت۹ قرار دهید و اندازه گیری را تکرار کنید.
دستگاه خاموش بود ۱۰٫۸۳ کیلو اهم
۲-جاروبک را در ۲ قرار دهید و اندازه را تکرار کنید؟
 2.25 کیلو اهم
۳-مقاومت بین دو وضعیت ۹و۲را محاسبه کنید. ولتاز بین این دو وضعیت را محاسبه نمائید؟
که در جدول موجود است.
۴-ولتاژ را به ازائ هر کیلوات اهم حساب کنید؟
که در جدول موجود است.
موارد مصرف صنعتي :
۱-آمپلی فایر تفاضل 
۲-آمپلی فایر بهره درشت وریز   
 3-ولت متر آنالوگ 
شرح آزمایش:
    در شکل زیر یک دستگا ه صفر کنند ه دیده می شود که البته به جای گا لوانومتر در این آزمایش ابتدا تر کیب آمپلی فایر و ولت متر را تنظیم می کنیم که وقتی بهره آمپلی فایر شماره ۲ در حد اکثر مقدار قرار دارد ورودی صفر در آمپلی فایر تفاضلی مساوی خرو جی صفر در ولت متر آنالگ با شد . و ولت متر و آ مپلی فایر را مانند شکل زیر به هم وصل می کنیم ابتدا دو ورودی آمپلی فایر تفاضلی را را که اتصال کو تا ه هستند به هم وصل می کنیم و در نتیجه ورو دی این آمپلی فایر ها صفر میبا شد و سپس خرو جی آ مپلی فایر تفاضلی را با سیمی به ورو دی آ مپلی فایر شماره وصل می کنیم وسپس در آ مپلی فایر شما ره ۲ کنترل در شت بهره را در روی ۱۰ و کنترل ریز بهره را در روی ۱ قرار می دهیم و سپس دستگاه را روشن کرده و توسط کنترل آ فست آمپلی فایر شماره ۲ ولت متر را صفر می کنیم  این تنظیم مشکل و حساس است و به همین خاطر ابتدا ولتمتر روی بهره ۱۰ آمپلی فایر صفر شد در حین آ زمایش درجه حرارت دستگاه ممکن است تغییر نماید و این تغییر در اندازه گیری موثر می باشد و به همین خاطر گاهی دستگاه را صفر می کنیم و زمانی که سو یچ پل وتستون در حالت ((  IN   می با شد یعنی مقاومت مجهول وجود دارد کنترل در شت بهره آمپلی شماره ۲ را در روی ۱۰ قرار می دهیم و سپس مقاومت ۱۰- دوری متغیر را طوری تنظیم می کنیم که ولت متر تقریبا صفر باشد سپس کنترل بهره در شت آ مپلی فایر شما ره ۲ را در روی ۱۰۰ قرار داده و دو با ره با تغییر دادن مقاومت متغیر پل ولت متر آ نا لگ را صفر می نماییم و با این کار در واقع پل وتستون در حالت تعادل قرا ر می گیرد . در این آ زما یش ابتدا کلید مر بو ط به مقاومت مجهول را در وضعیت  out  قرار داده تا مقاومت Rx از مدار خارج شود سپس مقا ومت متغییر خطی ۱۰ کیلو اهمی را وارد مدار می کنیم که این کار به این تر تیب است که  تر مینا ل های A و  B در این پتا نسیو متر را به تر تیب به تر مینا لها ی   C و   V0وصل می کنیم و در حالی که پتا نسیومتر خطی در حد اکثر مقدار خود یعنی ۱۰ کیلو اهم است مقاومت آن را به این تر تیب که بهره در شت آمپلی فایر شماره ۲ در ۱۰ قرار دارد و با استفاده از مقاومت متغییر پل وتستون وضعیت تعا دل را در پل ایجاد می کنیم سپس با قرار دادن بهره در شت در ۱۰۰ تنظیم نهایی را برای با لا نس کردن پل انجام می دهیم در این حالت عدد مربو ط به مقاومت متغییر پل را یاد داشت کرده و بقیه مقاومت های پل  را محاسبه می کنیم و این کار را در وضعیت های ۱ تا ۱۰ قرار می دهیم و این عمل را تکرار کرده و جدول زیر را  پرمیکنیم . 

عتیقه زیرخاکی گنج