گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 185 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات :۶۴ فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش متن
استفاده از این پروتئینهای هیدرولیزشده بعنوان غذا یا اجزاء تركیبی مواد غذایی ویا برای تهیه طعم غذاها در شرق دور و آسیای غرب در كشورهایی مثل ژاپن ، چین ، اندونزی ، جائیكه برای قرنهای متمادی به منظور حفظ و یا تغییر دادن طعم محتوای پروتئین غذاهایی از قبیل ماهی و گوشت از فرآیندهای تخمیری استفاده شده بود نشات گرفت

این پروژه ، تحقیقی برروی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (hvp) با هدف تولید و كوشش برای فصل آن می باشد .

در فصل اول كه به تعریف ساختار و ویژگیهای hvp  اختصاص دارد چگونگی فرآیند ایجاد رنگ و طعم بیان شده است .

فصل دوم اشاره ای دارد به محصولات و صنایعی كه در آن از HVP بعنوان یك طعم دهنده یا تقویت كننده طعم استفاده شده است . توضیحات بیشتر و فهرست مطالب در ادامه مطلب

چکیده

این پروژه ، تحقیقی برروی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (hvp) با هدف تولید و كوشش برای فصل آن می باشد .

در فصل اول كه به تعریف ساختار و ویژگیهای hvp  اختصاص دارد چگونگی فرآیند ایجاد رنگ و طعم بیان شده است .

فصل دوم اشاره ای دارد به محصولات و صنایعی كه در آن از HVP بعنوان یك طعم دهنده یا تقویت كننده طعم استفاده شده است .

در فصل سوم كه بخش اصلی پروژه می باشد چگونگی ساخت HVP  در ازمایشگاه بیان شده است در این فصل دو روش مجزا برای تولید آزمایشگاهی HVP  ارائه و تفسیر شده است .

در فصل چهارم با نظر به اهمیت فرآیند رنگبری در تولید HVP به بررسی اصول كلی این فرایند پرداخته ایم .

در فصل پنجم ابتدا به بیان چگونگی تولید و بررسی فرآیند صنعتی تولید HVP پرداخته و سپس كاربرد و وضعیت HVP  در ایران را ارزیابی كرده ایم

فصل ششم شامل تعدادی Patent كه با موضوع بحث مرتبط بوده می باشد و برای استفاده علاقمندان در آخر پایان نامه آورده شده است .

 • فهرست مطالب:
 • چکیده ۹
 • فصل اول ۱۰
 • مقدمه ۱۰
 • (۲-۱) ساختار و ویژگیهای پروتئین های گیاهی هیدرولیزه ۱۱
 • (۳-۱) خواص ارگا نو لپتیكی : ۱۳
 • (۱-۳-۱) رنگ : ۱۳
 • (۲-۳-۱) مزه : ۱۳
 • (۵-۱) ویژگیهای پروتئین های گیاهی هیدرولیزه : ۱۴
 • حلالیت درآب : ۱۵
 • (۱-۶-۱) خواص عملكردی پروتئین های گیاهی هیدرولیزه: ۱۶
 • (۸-۱) فرآیند های توسعه طعم : ۱۸
 • كاربرد پروتئین های گیاهی هیدرولیزه ۲۲
 • (۱-۲)مقدمه ۲۲
 • (۲-۲)محصولات نیازمند به یك طعم دهنده : ۲۳
 • (۳-۲) محصولات نیازمند به یك تقویت كننده طعم: ۲۴
 • (۴-۲) پارامترهای موثر در انتخاب یك پروتئین گیاهی هیدرولیزه ۲۴
 • (۵-۲) لزوم استفاده از پروتئین گیاهی هیدرولیزه و كاربرد آن : ۲۵
 • سوپها ، خورشتهاو آبگوشتها: ۲۶
 • سوپها گوجه فرنگی و سبزیجات مخلوط : ۲۷
 • محصولات مرغ و گوشت : ۲۷
 • سوسیسهای جگر : ۲۸
 • نوشیدنیهای غیر الكلی : ۳۰
 • مرباها ،. مارملادها .پركنهای پای: ۳۰
 • فصل سوم ۳۲
 • (۱-۳) مقدمه: ۳۳
 • (۱-۲-۳) تئوری آزمایش : ۳۳
 • فصل چهارم ۳۸
 • (۱-۴) مقدمه : ۳۸
 • (۲-۴) جذب سطحی : ۳۹
 • (۳-۴)روشها ی جذب سطحی : ۳۹
 • (۴-۴) جذب ماده جذب شونده از محلول رقیق : ۴۰
 • (۵-۴) ویژگیهای مواد جاذب : ۴۰
 •  (6-4) خاكهای رنگبری : ۴۲
 • (۱-۵) مقدمه : ۴۴
 • (۳-۵) روشهای هیدرولیزكردن : ۴۵
 • (۱-۳-۵) هیدرولیزآنزیمی ۴۵
 • (۲-۳-۵) هیدرولیزقلیایی: ۴۵
 • (۳-۳-۵) هیدرولیز اسیدی: ۴۶
 • (۴-۵) فرآیند صنعتی: ۴۶
 • (۵-۵)مصرف پروتئین گیاهی هیدرولیزه  درایران: ۴۷
 • (۶-۵) تفاوت بین MSG و HVP : 48
 • فصل ششم ۴۹
 • (۱-۶) مقدمه : ۴۹
 • (۲-۶) عنوان و چكیده patent ها : ۵۰
 • (۲-۲-۶) فرآیند تهیه پروتئین سویای هیدرولیزشده : ۵۰
 • (۵-۲-۶) تولید چاشنی با طعم گوشتی : ۵۲
 • (۶-۶-۲) ایجاد طعم گوشتی در غذاها به كمك طعم دهنده: ۵۲
 • فصل هفتم ۵۳
 • خلاصه نتیجه گیری ۵۳
 • خلاصه و نتیجه گیری ۵۳
 • آمونیا نیتروژن ۵۴
 • MSG 55
 • بقیه عوامل بطور كامل در فصل ۲ بحث شده است ۵۶
 • چراها از پروتئین های گیاهی استفاده می كنیم ؟ ۵۶
 • این سوالی كه ممكن است برای خواننده های این پروژه مطرح ۵۷
 • و بنابراین آشنایی چندانی با این محصول در ایران نیست . ۵۷
 • حذف كلروهیدرین ها از مایع پروتئین گیاهی هیدرولیزشده ۶۴
 • فرآیند تهیه پروتئین سویای هیدرولیزشده ۶۴
 • فرآیند تولید پروتئین گیاهی هیدرولیزشده بابكار بردن HCL 66
 • تولید چاشنی با طعم گوشتی ۶۶
 • ایجاد طعم گوشتی در غذا به كمك طعم دهنده ۶۷
 • مراجع: ۶۸

عتیقه زیرخاکی گنج