گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰اسلاید قابل ویرایش تهی شده وشامل موارد زیر است:

شاخه‌اي ازفنّاوري است كه با استفاده از سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبكه‌افزار‍ وفكرافزار، مطالعه وكاربرد داده وپردازش آن را درزمينه‌هاي: ذخيره‌سازي، دستكاري، انتقال، مديريت، جابه‌جايي، مبادله، كنترل، سوييچينگ وداده‌آمايي خودكار امكانپذير مي‌سازد.
جامعه‌اي است كه شاخصهاي آن تراكم بسيار زياد اطلاعاتي درزندگي روزمرة شهروندان، استفاده ازرايانه درطيف گسترده‌اي ازفعاليتهاي فردي واجتماعي و دريافت سريع داده‌هاي رقمي بين مكانهاي مختلف است
شاخصهاي استقرار جامعة اطلاعاتي
زيرساختهاي ارتباطات راه دور: وجه سخت‌افزاري جامعه
     جامعة كشاورزي: راههاي شوسة آسفالت
     جامعة صنعتي: لوله‌كشي نفت وگاز
   جامعة اطلاعاتي: زيرساختهاي فيبر نوري ومخابراتي 
 زيرساختهاي دانش‌پي: وجه فكرافزاري جامعه
(انديشة خلاق وخبرگي)
 زيرساختهاي فناوري رابط اطلاعات: وجه نرم‌افزار جامعه
)هنجارهاي مشترك، محيط حقوقي وپيمانها(
چشم‌انداز جامعة اطلاعاتي:

 جامعه دانش‌بنياد مي‌شود؛
  گردش اطلاعات شريان اصلي حيات جامعه است؛
  فاصله‌ها كوتاه وارتباطات وسيع وپيچيده مي‌شود؛
  اطلاعات به كالا تبديل مي‌شود
ويژگيهاي عصر اطلاعات
 كاهش فاصلة جغرافيايي وزماني؛
  تغيير بنيادين درنحوة توليد ثروت (تبديل منابع سنتي اقتصاد (منابع اوليه/ منابع فيزيكي) به خبرگي ومهارتهاي انساني)؛
  تحول درمفاهيم وشاخصهاي اقتصادي، اجتماعي، مديريت وسازماندهي‌؛
  شمول سرماية اين دوره برداراييهاي نامشهود، تحقيقات، مهارت، دانش ونوآوري
تغيير درساختار وماهيت اشتغال، تبديل عملكرد سنتي به‌كاركرد دائمي مبتني بريادگيري مداوم
  تأكيد فراوان برآموزش دمكراتيك وفراگيرمحور
  تقويت مهارتهاي فنّاوري اطلاعات وگسترش مشاغل جديد با ارزش افزايي بالا
  تضعيف سريع وزوال عوامل پايداري سيستمهاي بستة اقتصادي، اجتماعي وسياسي
تغيير مؤلفه‌هاي اقتدار خصوصاً عوامل مؤثر در قدرت سياسي حكومتها وتوزيع قدرت درجوامع؛
  افزايش چشمگير پيچيدگي درمسائل جهاني وتعاملات بين‌المللي اقتصادي واجتماعي؛
  سرعت به عنوان استراتژي حركت؛
  تبديل شدن اطلاعات به كالا

عتیقه زیرخاکی گنج