گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 215 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۸    کد محصول : ۱۶۸۵۹    حجم فایل : ۲۳۹۷ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه عمران ارائه مدلی جهت بهینه سازی پارامترهای اقتصادی و فنی سیستم های انحراف آب در سدها

عنوان پایان نامه: ارائه مدلی جهت بهینه سازی پارامترهای اقتصادی و فنی سیستم های انحراف آب در سدها

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱) اهداف و اهمیت موضوع
۲-۱) روش تحقیق
فصل دوم: مطالعات نظري
۱-۲) مقدمه اي بر انحراف آب و روشهاي مختلف آن
۲-۲) انتخاب سیلاب انحراف
۳-۲) فاکتورهاي موثر برطرح و اجرا عملیات سازه هاي آبی
۴-۲) روش هاي عمومی انحراف مسیر رودخانه
۱-۴-۲) انحراف یک مرحله اي
۲-۴-۲) انحراف دو مرحله اي
۳-۴-۲) انحراف چند مرحله اي
۵-۲) روشهاي مختلف انحراف آب
۱-۵-۲) کانالهاي رو باز
۲-۵-۲) آبگذر یا مجاري سرریزشونده
۳-۵-۲) کانالهاي روبسته (تونلها)
۱-۳-۵-۲) طرح سازه اي تونل انحراف آب
۲-۳-۵-۲) طرح هیدرولیکی تونل انحراف آب
۳-۳-۵-۲) تونل هاي جفت
۴-۳-۵-۲) کالورت
۶-۲) تونل هاي انحراف آب و انواع مقاطع مورد استفاده
۷-۲) انواع تونل ها با توجه به جریان
۸-۲) انواع مقاطع تونل
۹-۲) عوامل موثر در انتخاب مقطع تونل
۱۰-۲) کاربرد تونل انحراف آب قبل و بعد از بهره برداري از سد
۱۱-۲) پارامتر هاي اصلی موثر در طراحی تونل انحراف
۱-۱۱-۲) مسیر تونل
۲-۱۱-۲) شکل مقطع
۳-۱۱-۲) شیب
۴-۱۱-۲) سرعت
۵-۱۱-۲) فشار
۱۲-۲) جزئیات تونل ها
۱-۱۲-۲) پوشش
۲-۱۲-۲) سیستم تسلیح تونل
فصل سوم: مبانی طرح و سوابق مطالعاتی
۱-۳) مقدمه بر بهینه سازي
۲-۳) اجزاي اصلی یک مسئله بهینه سازي
۱-۲-۳) متغیرهاي طراحی
۲-۲-۳) قیدهاي طراحی
۳-۲-۳) تابع هدف
۳-۳) دسته بندي مسائل بهینه سازي
۴-۳) برخی ازانواع مدلهاي بهینه سازي
۱-۴-۳) مدلهاي برنامه ریزي خطی
۲-۴-۳) مدلهاي برنامه ریزي غیر خطی
۳-۴-۳) مدلهاي برنامه ریزي هندسی
۴-۴-۳) مدلهاي بهینه سازي استوکستیک ضمنی
۵-۴-۳) مدلهاي الگوریتم هاي هاي فراابتکاري
۵-۳) الگوریتم هاي تکاملی
۶-۳) شرح نحوه ایجاد الگوریتم پیشنهادي (PSO)
۱-۶-۳) تاریخچه
۲-۶-۳) سبب شناختی (علت شناسی) PSO
۳-۶-۳) بردار مزرعه (گندم زار)
۴-۶-۳) حذف متغیرهاي فرعی (کمکی)
۵-۶-۳) پارامترهاي الگوریتم PSO
۶-۶-۳) شرح الگوریتم کاربردي PSO
۷-۶-۳) شرح ریاضی PSO
۸-۶-۳) شرایط توقف الگوریتم PSO
۹-۶-۳) مقایسه الگوریتم هاي PSO و GA
۱۰-۶-۳) سوابق تحقیق
فصل چهارم: الگوریتم حل مسئله (متدلوژي)
۱-۴) مقدمه
۲-۴) فرضیات پایه
۱-۲-۴) فرضیات هندسی
۲-۲-۴) فرضیات سیستم تسلیح تونل
۳-۲-۴) فرضیات هیدرولیکی
۴-۲-۴) فرضیات هزینه اي
۵-۲-۴) ملاحظات هیدرولوژیکی
۶-۲-۴) محدودیت ها
۳-۴) مدلسازي تابع هدف
۴-۴) حل مسئله بصورت تقریبی
۵-۴) حل دقیق مسئله بدون اعمال محدودیت
۶-۴) مینیمم سازي براي همه محدوده داده ها
۷-۴) کدبندي مسئله جهت حل کامپیوتري
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل نتایج
۱-۵) نتایج حل دقیق مسئله بدون اعمال محدودیت
۲-۵) نتایج حل مسئله بروش PSO
۳-۵) مقایسه نتایج حل مسئله بروش PSO و حل دقیق بدون اعمال محدودیت (Acc)
۴-۵) مطالعات حساسیت
۱-۴-۵) حساسیت به سطوح قیمت بالا
۲-۴-۵) حساسیت به سطوح قیمت نسبی
۳-۴-۵) حساسیت به نوع سیستم تسلیح
۴-۴-۵) حساسیت نسبت به هندسه منطقه
۵-۵) مطالعه موردي جهت صحت سنجی مدل
۱-۵-۵) سیستم انحراف سد Stontia Springs
۲-۵-۵) سیستم انحرافی سد خرسان ۳
۱-۲-۵-۵) ضوابط طراحی طراح
۲-۲-۵-۵) بهگزینی ابعاد سیستم انحراف آب
۳-۲-۵-۵) بررسی نحوه تخلیه سیلاب به ازاي انتخاب قطر هاي مختلف تونل
۳-۵-۵) برآورد هزینه هاي اجرایی
۱-۳-۵-۵) برآورد هزینه هاي تونل انحراف
۲-۳-۵-۵) برآورد هزینه هاي فرازبند
۴-۵-۵) انتخاب قطر تونل براي سیلاب هاي طراحی مختلف
۵-۵-۵) مطالعات آنالیز ریسک
۶-۵-۵) حل مسئله با استفاده از مدل PSO
فصل ششم : نتیجه گیري و پیشنهاد
نتیجه گیري
پیشنهادات
مراجع و منابع فارسی
مراجع و منابع لاتین
چکیده لاتینامیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج