گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبPDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری عمران با عنوان  ارائه مدلی جهت بهینه سازی پارامترهای اقتصادی وقتی سیستم های انحراف آب در سدها دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۲۸ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد PDF قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیزدرمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب می باشد

از این پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
فصل اول: کلیات
-۱-۱ اهداف و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………… ۳
-۲-۱ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
فصل دوم: مطالعات نظري
١- مقدمه اي بر انحراف آب و روشهاي مختلف آن………………………………………………………………………………. ۵ -٢
٢- انتخاب سیلاب انحراف…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵ -٢
٣- فاکتورهاي موثر برطرح و اجرا عملیات سازه هاي آبی…………………………………………………………………… ۶ -٢
٤- روش هاي عمومی انحراف مسیر رودخانه……………………………………………………………………………………….. ۶ -٢
-۱-۴-۲ انحراف یک مرحله اي……………………………………………………………………………………………………………. ۷
-۲-۴-۲ انحراف دو مرحله اي…………………………………………………………………………………………………………….. ۹
-۳-۴-۲ انحراف چند مرحله اي………………………………………………………………………………………………………….. ۹
٥- روشهاي مختلف انحراف آب…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰ -٢
-۱-۵-۲ کانالهاي رو باز ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
-۲-۵-۲ آبگذر یا مجاري سرریزشونده………………………………………………………………………………………………… ۱۱
-۳-۵-۲ کانالهاي روبسته (تونلها)……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
-۱-۳-۵-۲ طرح سازه اي تونل انحراف آب…………………………………………………………………………………….. ۱۲
-۲-۳-۵-۲ طرح هیدرولیکی تونل انحراف آب……………………………………………………………………………….. ۱۲
-۳-۳ -۵-۲ تونل هاي جفت…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
-۴-۳-۵-۲ کالورت………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
٦- تونل هاي انحراف آب و انواع مقاطع مورد استفاده…………………………………………………………………………. ۱۵ -٢
-۷-۲ انواع تونل ها با توجه به جریان………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
-۸-۲ انواع مقاطع تونل ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
-۹-۲ عوامل موثر در انتخاب مقطع تونل…………………………………………………………………………………………………… ۱۸
-۱۰-۲ کاربرد تونل انحراف آب قبل و بعد از بهره برداري از سد…………………………………………………………….. ۱۹
-۱۱-۲ پارامتر هاي اصلی موثر در طراحی تونل انحراف …………………………………………………………………………. ۱۹
-۱-۱۱-۲ مسیر تونل………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
-۲-۱۱-۲ شکل مقطع………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
-۳-۱۱-۲ شیب ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
-۴-۱۱-۲ سرعت…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
و
-۵-۱۱-۲ فشار……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
-۱۲-۲ جزئیات تونل ها………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
-۱-۱۲-۲ پوشش………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
-۲-۱۲-۲ سیستم تسلیح تونل…………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
فصل سوم: مبانی طرح و سوابق مطالعاتی
-۱-۳ مقدمه بر بهینه سازي…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
-۲-۳ اجزاي اصلی یک مسئله بهینه سازي………………………………………………………………………………………………… ۲۸
-۱-۲-۳ متغیرهاي طراحی…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
-۲-۲-۳ قیدهاي طراحی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
-۳-۲-۳ تابع هدف……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸
-۳-۳ دسته بندي مسائل بهینه سازي………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
-۴-۳ برخی ازانواع مدلهاي بهینه سازي……………………………………………………………………………………………………… ۲۹
-۱-۴-۳ مدلهاي برنامه ریزي خطی……………………………………………………………………………………………………. ۲۹
-۲-۴-۳ مدلهاي برنامه ریزي غیر خطی…………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۳-۴-۳ مدلهاي برنامه ریزي هندسی………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
-۴-۴-۳ مدلهاي بهینه سازي استوکستیک ضمنی……………………………………………………………………………. ۳۰
-۵-۴-۳ مدلهاي الگوریتم هاي هاي فراابتکاري…………………………………………………………………………………. ۳۱
-۵-۳ الگوریتم هاي تکاملی………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۳۳…………………………………………………………………………………( PSO) -6-3 شرح نحوه ایجاد الگوریتم پیشنهادي
-۱-۶-۳ تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۳۴………………………………………………………………………………..PSO ( -2- 6-3 سبب شناختی ( علت شناسی
-۳-۶-۳ بردار مزرعه ( گندم زار ) ……………………………………………………………………………………………………… ۳۵
-۴ -۶-۳ حذف متغیرهاي فرعی (کمکی) ………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۳۷…………………………………………………………………………………………………….PSO -5 -6-3 پارامترهاي الگوریتم
۳۷……………………………………………………………………………………………….PSO -6-6-3 شرح الگوریتم کاربردي
۴۰………………………………………………………………………………………………………………..PSO -7-6-3 شرح ریاضی
۴۱…………………………………………………………………………………………………PSO -8-6-3 شرایط توقف الگوریتم
۴۲……………………………………………………………………………………..GA و PSO -9-6-3 مقایسه الگوریتم هاي
-۱۰-۶-۳ سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
فصل چهارم: الگوریتم حل مسئله (متدلوژي)
-۱-۴ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
– ۲-۴ فرضیات پایه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
-۱ -۲-۴ فرضیات هندسی…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
ز
-۲ -۲-۴ فرضیات سیستم تسلیح تونل……………………………………………………………………………………………….. ۵۰
-۳-۲-۴ فرضیات هیدرولیکی…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
-۴-۲-۴ فرضیات هزینه اي………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱
-۵-۲-۴ ملاحظات هیدرولوژیکی……………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
-۶-۲-۴ محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳
-۳-۴ مدلسازي تابع هدف………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
-۴-۴ حل مسئله بصورت تقریبی……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
-۵-۴ حل دقیق مسئله بدون اعمال محدودیت………………………………………………………………………………………….. ۵۶
-۶-۴ مینیمم سازي براي همه محدوده داده ها…………………………………………………………………………………………. ۵۷
– ۷-۴ کدبندي مسئله جهت حل کامپیوتري……………………………………………………………………………………………… ۵۹
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل نتایج
-۱-۵ نتایج حل دقیق مسئله بدون اعمال محدودیت…………………………………………………………………………………….. ۶۵
۷۲……………………………………………………………………………………………………………….PSO -2-5 نتایج حل مسئله بروش
۷۴……………………………(Acc) و حل دقیق بدون اعمال محدودیت PSO -3-5 مقایسه نتایج حل مسئله بروش
-۴-۵ مطالعات حساسیت………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
-۱-۴-۵ حساسیت به سطوح قیمت بالا……………………………………………………………………………………………………… ۷۹
-۱-۴-۵ حساسیت به سطوح قیمت نسبی…………………………………………………………………………………………………. ۸۰
-۲-۴-۵ حساسیت به نوع سیستم تسلیح…………………………………………………………………………………………………… ۸۱
-۳-۴-۵ حساسیت نسبت به هندسه منطقه ………………………………………………………………………………………………. ۸۱
-۵-۵ مطالعه موردي جهت صحت سنجی مدل ……………………………………………………………………………………………… ۸۳
۸۳………………………………………………………………………………… Stontia Springs – 1 -5-5 سیستم انحراف سد
۸۵……………………………………………………………………………………………………… -۲ -۵-۵ سیستم انحرافی سد خرسان ۳
-۱-۲ -۵-۵ ضوابط طراحی طراح……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
-۲-۲ -۵-۵ بهگزینی ابعاد سیستم انحراف آب…………………………………………………………………………………………… ۸۶
-۳-۲ -۵-۵ بررسی نحوه تخلیه سیلاب به ازاي انتخاب قطر هاي مختلف تونل……………………………………… ۸۷
– ۳ -۵-۵ برآورد هزینه هاي اجرایی……………………………………………………………………………………………………………. ۸۸
-۱-۳ -۵-۵ برآورد هزینه هاي تونل انحراف………………………………………………………………………………………………. ۸۸
-۲-۳ -۵-۵ برآورد هزینه هاي فرازبند……………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
-۴ -۵-۵ انتخاب قطر تونل براي سیلاب هاي طراحی مختلف………………………………………………………………….. ۸۹
-۵ -۵-۵ مطالعات آنالیز ریسک…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۹۵…………………………………………………………………………………………..PSO -6 -5-5 حل مسئله با استفاده از مدل
فصل ششم : نتیجه گیري و پیشنهاد
نتیجه گیري…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
ح
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
مراجع و منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
مراجع و منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

توضیحات متن:

ارائه مدلی جهت بهینه سازي پارامترهاي اقتصادي وفنی سیستم هاي انحراف
آب در سدها
عملیات ساخت سد ممکن است تا ۱۰ سال یا بیشتر بطول بیانجامد. در این دوره زمانی ناچاریم مسیر آب رودخانه را
منحرف کن یم تا محل ساخت سد عاري از آب باشد. روشهاي مختلفی جهت انحراف آب از مس یر اص لی خود و جود
دارد اما روش معمول انحراف رودخانه در مناطق وهستا نی استفاده از تونل و کافردم م ی باشد . از آنجائیکه هز ینه
کارهاي مربوط به انحراف رودخانه در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه ساخت کل سد است، طرح به ینه س ی ستم
انحرافی ب اید مورد توجه قرار بگ یرد. هزینه کاره اي مربوط به انحراف آب در م یان عوامل فراوان اساسا به ابعاد تونل و
میزان نگهدارنده ه اي لازم در ح ین و بعد از حفار ي تونل و ارتفاع و ابعاد کافردم ه اي بالا دست و پ ایین دست،
که تونل ب اید بر اي آن طراح ی شود، (Q) خصوصیات ومشخصات سنگ در محل حفر تونل و بزرگ ی س یلاب طرح ی
بستگی دارد.
در این تحق یق جهت سازمانده ی یک چار چوب ریاضی مناسب جهت بهینه سازي هزینه هاي مربوط به س ی ستم
انحرافی شامل تونل و کافردم به عنوان یکی از روشه اي معمول در ساخت سدها یک سري فرضیات پایه و محدودیت
در نظر م ی گ یریم. این فرض یات پ ای ه شامل فرضه اي هندس ی ، فرضه اي هی درولیکی ، فرضه اي هی درولوژیکی
وفرضیات هز ینه اي م ی باشند و محدودیت ها از قبیل حداقل وحداکثر سرعت آب در تونل می باشد. سپس با کمک
هزینه مربوط به حفار ي تونل ،پوشش تونل وس یستم تس لیح تونل (آرماتور گذار ي وشاتکر یت) و خاکر یزي کافردم
تابع هز ینه که همان تابع هدف است برح سب قطر تونل و ارتفاع کافردم مدل می گردد. سپس با بکارگیري الگوریتم
به مینیمم سازي ای ن تابع در محدوده ه اي مشخص شده م ی (Particle Swarm Optimization) PSO
پردازیم. از نت ایج حاصل شده م ی توان چن ین استنباط کرد که قطر به ینه وهز ینه کل س ی ستم انحراف در شر ایط
هندسی ثابت توابعی از دبی سیلاب می باشند. همچنین می توان نشان داد که قطر بهینه اساسا علاوه بر دب ی
سیلاب ، عرض رودخانه و طول تونل تابع ی از نسبت قیمت هاي واحد نیز می باشد وبه سطح قیمتها در ی ک کشور
خاص بستگ ی ندارد . بدین معن ی که هرگاه ق یمتهاي واحد به یک نسبت تغ ییر کنند نت ایج قطر به ینه و ارتفاع بهینه
کافردم تغ ییر نم ی کنند . نتایج به ینه ساز ي توان ایی این مدل جد ی د را در کاهش هز ینه ه اي مربوط به س ی ستم
انحراف در برخ ی سد ه اي مورد مطالعه نشان م ی دهد.
٢
مقدمه
با وجود افز ایش نگرا نی ها در مورد صدمات زیست محیط ی سد ه اي بزرگ در کشوره اي توسعه یافته،
.( WCD, ) سدهاي بزرگ زیادي همچنان در کشوره اي در حال توسعه ساخته و ی ا طراح ی م ی شود
۲۰۰۰ این امر در کشوره اي در حال توسعه بطور خاص بیشتر می باشد. بطور مثال ۴۴ سد با ارتفاع ب یش از ۶۰
و ۴۵ سد در مالز ي در حال ساخت ی ا (JCOLD, متر در ژاپن در سال ۲۰۰۱ در حال ساخت بودند ( ۲۰۰۴
طراحی م ی باشند . این در حا لی است که تعداد کل سده اي موجود در کشور مالز ي ۵۶ می باشد . در ای ران نی ز
سدهاي ز یادي با ارتفاع بیش از ۱۵ متر در حال طراح ی و ساخت م ی باشند. ساخت سد ها ممکن است ۱۰ سال
یا بیشتر بطول بیانجامد که در این دوره زما نی ب ایستی مسیر اصلی رودخانه منحرف گردد. پس می توان چن ین
نتیجه گرفت که در ک لیه پروژه ه اي سد ساز ي ناچار به اجراي یکی از سی ستم ه اي انحراف م ی باش یم. روش
معمول انحراف رودخانه استفاده از تونل و کافردم م ی باشد . بطور تئور ي یک طراح ممکن است یک تونل با قطر
بزرگ که توان ایی انتقال بزرگتر ین س یلاب پیش بینی شده براي ی ک دوره بازگشت مشخص و در نت یجه ی ک
کافردم با ارتفاع کم انتخاب بنم اید یا اینکه براساس یک طرح تئور ي یک کافردم با ارتفاعی چنان زیاد که بتواند
سیلاب طرح را وارد تون لی با قطر کم بکند، طراح ی بنماید. در بین این دو طرح کرانه اي تعداد زی ادي از حالات
ممکن ترکیبات قطر و ارتفاع کافردم وجود دارد که از میان آنها ترکیبی که کمترین هزینه را دارد بهترین است.
در این تحق یق سع ی بر این است که با جمع آور ي اطلاعات و بررس ی نحوه عملکرد تونله اي انحراف آب و با
مد لی مناسب جهت به ینه نمودن قطر تونل و ارتفاع کافردم ارائه شود. بطوریکه اکثر ، PSO بکارگیري الگور یتم
پارامترهاي موثر در طراح ی مورد توجه قرار گرفته شود . جهت رس یدن به این هدف، نیاز به تعی ین تابع هدف
مناسب م ی باشد. تابع هدف در این مدل، تابع هز ینه است که از نوع م ینیمم می باشدعتیقه زیرخاکی گنج