گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

موضوع قرارداد عبارتست تولید ، فروش و تحویل پارتیشن پروژه           به نشانی                 مطابق با مشخصات ارائه شده در نقشه ارسالی از طرف فروشنده و برآورد هزینه شماره            مورخ         پیوست که جز لاینفک این قرارداد می باشد . 
تبصره یک – مقادیر برآورد شده مندرج در پیش فاکتور تقریبی است که پس از اتمام عملیات تحویل پروژه ، متره دقیق انجتم و پس از تایید نماینده خریدار و فروشنده ، صورتحساب قطعی فروش ملاک محاسبه خواهد بود .
تبصره دو- خریدار می تواند ۷ تا ۱۰ درصد مقادیر مورد قرارداد را افزایش دهد ، بدیهی است مقادیر افزایش یافته طبق الحاقیه تنظیمی و بر مبنای قیمت توافق شده مندرج در برآورد هزینه شماره             مورخ           محاسبه و برکل مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد .  

ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد 
۲-۱- قرارداد حاضر
۲-۲- نقشه و مشخصات فنی
۲-۳- استعلام بها شماره                    مورخ 

ماده سه – مشخصات اجرا
۳-۱- کلیه پارتیشنها مدولار که تا ارتفاع سقف می باشند از نوع                خواهد بود .
۳-۲-  در قسمتهائی که مدول            سانتیمتر قابل اجرا نمی باشد پارتیشن از نوع ساده اجرا می گردد.
۳-۳- در برخی از قسمتها از پارتیشن کوتاه به ارتفاع                        که بر روی نقشه ها مشخص شده استفاده می گردد این پارتیشنها از نوع           به ارتفاع                             می باشد . 
۳-۴- شیشه ها مصرفی در پارتیشنها به سمت راهرو از نوع سند پلاست           می باشد .
   هلندی با کد                  است . PVC  3-5- روکش های دیواری از نوع روکش  
۳-۶- پروفیلهای مصرفی رنگ                 مد نظر است . 
 داخل فریمها                    می باشد . PVC3-7- 
۳-۸- سقف کاذب از نوع رابیتس می باشد .
۳-۹- پرده کرکره با کد                        می باشد .

ماده چهار –  مدت قرارداد 
مدت قرارداد از تاریخ امضاء و دریافت اولین قسط                      روزکاری تعیین گردید و فروشنده متعهد می گردد ظرف مدت                    روز ( باستثنای ایام تعطیلات رسمی ) کلیه تجهیزات موضوع قرارداد را به محل تعیین شده از طرف خریدار حمل نماید .
آخرین مهلت تحویل پارتیشن و امکان بهره برداری از مجموع تجهیزات تحویل شده             روز می باشد .
در صورتی که پیش پرداخت بند ۶-۱ در تاریخ عقد قرارداد پرداخت گردد وگرنه بازاء هر روز تاخیر یک روز به مدت قرارداد اضافه می شود . 

ماده  پنج – مبلغ قرارداد 
بهای کل قرارداد بر اساس پیش فاکتور پیوست در حدود                  ریال می باشد که پس از کسر ۵ درصد مالیات قابل پرداخت می باشد . 





ماده شش- نحوه پرداخت 
۶-۱-۶۰ درصد از مبلغ قرارداد معادل                ریال بعنوان پیش پرداخت در هنگام عقد قرارداد از خریدار دریافت و در قبال آن یک فقره چک به شماره              عهده بانک                معادل مبلغ پیش پرداخت بعنوان تضمین پیش پرداخت به خریدار ارائه می گردد که در تاریخ خاتمه قرارداد عینا به فروشنده مسترد می شود . 
۶-۲- ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد معادل                    ریال پس از حمل کامل تجهیزات به محل خریدار دریافت می گردد .
۶-۳- ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد معادل                         ریال پس از تحویل کامل موضوع قرارداد طی صورتجلسه تنظیمی که به امضاء نمایندگان فروشنده و خریدار رسیده باشد ، دریافت می گردد و فروشنده معادل ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد طی یک فقره چک به مبلغ                     ریال جهت حسن انجام کار به خریدار ارائه داده که پس از مدت ۳۰ روز از زمان تحویل و امضاء صورتجلسه اتمام پروژه و رضایت خریدار عینا به فروشنده مسترد گردد . 

ماده هفت – تعهدات فروشنده 
۷-۱- فروشنده متعهد است تجهیزات مورد سفارش خریدار را در محل شرکت و در قبال اخذ رسید به نماینده شرکت تحویل نماید .
۷-۲- فروشنده متعهد است که کلیه تجهیزات مورد سفارش را مطابق با طرح و کیفیت نمونه ارائه شده و مطابق با مشخصات فنی مندرج در ماده سه قرارداد و استانداردهای قابل قبول به خریدار تحویل نماید . 
۷-۳- فروشنده متعهد می گردد در صورتی که مشمول فورس ماژور موضوع ماده ۱۰ این قرارداد نباشد به ازای هر روز تاخیر معادل                   ریال از مبلغ قرارداد را بعنوان خسارت تاخیر انجام تعهد و خریدار پرداخت نماید .
۷-۴- فروشنده اعلام می دارد که با بازدید از نقشه ها و محل کار ، در مورد نحوه اجرای کار و خصوصیات محل و شرایط اقلیمی شرکت خریدار و همچنین کلیه اطلاعاتی که لازم داشته است آگاهی کامل حاصل نموده و با بصیرت کامل اقدام به امضاء این قرارداد و قبول تعهدات در آن نموده است . 
 7-5-فروشنده متعهد می گردد با دقت کلیه نقشه ها را رویت نموده و به هنگام اجرای کار چنانچه با اشکال و یا ایرادی برخورد نماید در اسرع وقت کتبا به اطلاع خریدار رسانده و پیگیر رفع اشکال باشد و به هر صورت فروشنده مسئول اجرای صحیح موضوع قرارداد خواهد بود .
۷-۶- فروشنده متعهد می گردد که مورد اجرا را به نحو احسن و مطابق نقشه ها و استانداردهای قابل قبول در مدت زمان تعیین شده به اتمام رساند .
۷-۷- تامین کلیه نیروی انسانی مورد نیاز ، ابزار آلات و مواد لولیه برای اجرای کار تماما به عهده فروشنده می باشد و خریدار هیچگونه مسئولیتی در قبال نیروهای اعزامی فروشنده به مقابل سازمانهای ذیربط ندارد . 
۷-۸- کلیه هزینه ایاب و ذهاب و بارگیری و بسته بندی از محل کارهانه تا محل پروژه به عهده فروشنده خواهد بود و خریدار هیچگونه هزینه دیگری بجز مبالغ مندرج در ماده شش این قرارداد را تقبل نخواهد کرد .
تبصره – در صورتیکه عملیات اجرائی در خارج از شهرستان تهران باشد محل اقامت پرسنل فروشنده به عهده خریدار می باشد .

ماده هشت – تعهدات خریدار 
۸-۱- خریدار متعهد است کلیه پرداختها را در راس موعد مقرر در ماده ۶ قرارداد پرداخت نماید . در غیر اینصورت فروشنده می تواند از اجرای مرحله بعدی تا دریافت وجه معوقه مرحله قبل خودداری نماید و به ازاء هر روز تاخیر مبلغ                ریال جریمه تعلق و به مبلغ قرارداد اضافه و معادل زمان تاخیر نیز به مدت قرارداد اضافه خواهد شد . 
۸-۲- خریدار مکلف است محل اجرای سفارش ساخت را جهت انجام عملیات موضوع قرارداد آماده و تحویل فروشنده نماید و در صورت وجود نواقص یا موانع احتمالی نسبت به رفع نواقص و موانع اقدام نماید .
۸-۳- خریدار متعهد می گردد طی مدت ۲ روز پس از عقد قرارداد نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود جهت نظارت بر اجرا و پیگیری مراحل قرارداد تا اتمام پروژه و تحویل آن اقدام نماید .
۸-۴- خریدار متعهد می گردد به موقع جهت بازرسی و تحویل اقلام پس از اعلام فروشنده اقدام نماید . 


۸-۵- طبق بازدید کارشناسان فروشنده از موقعیت انجام کار و بررسی نواقص احتمالی و بر حسب یک برنامه زمان بندی خریدار متعهد می گردد طبق این برنامه زمانبندی ، نواقص موجود در محل پروژه را بر طرف نماید . 
 8-6- مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح ، قطعات و تجهیزات تحویلی به عهده خریدار می باشد . بدیهی است هرگونه خسارت و ضرورت و زیان احتمالی وارده از عهده فروشنده ساقط می باشد . 
۸-۷- چنانچه محل انجام پروژه به موقع آماده نگردد و این امر باعث تاخیر اجرای کار شود و یا اینکه فروشنده در حین کار با مانع یا موانعی مواجه گردد که مربوط به خریدار یا محل اجرای سفارش ساخت باشد و رفع موانع مذکور مستلزم ایجاد وقفه یا تاخیر در اجرای کار گردد ، ایام وقفه و یا تاخیر به مدت قرارداد امضا شده و در هر حال ایام مزبور نباید بیش از ۵ روز باشد . تشخیص آماده نبودن محل یا وجود مانع در محل اجرای پروژه با ذکر دلیل موجه و اعلام کتبی از طرف فروشنده به خریدار می باشد . 
۸-۸- در صورت عبور تاسیسات مکانیکی و برقی از میان فضای دو جداره پارتیشنها ، خریدار می بایست سریعا ظرف مدت سه روز از اعلام فروشنده نسبت به عبور تاسیسات مذکور اقدام نماید . بدیهی است در غیر اینصورت زمان تحویل متناسب با تاخیر در اجرای تاسیسات به تاخیر خواهد افتاد . 
۸-۹- فروشنده با توجه به نقشه های تایید شده خریدار اقدام به برش پانل و شیشه و آلومینیوم و ثبت سفارش خارجی روکش پی . وی . سی و پرده کرکره می نماید لذا هر گونه تغییر پس از تایید و شروع برشکاری موجب تاخیر در تحویل و خسارت مالی می باشد که به عهده خریدار می باشد. 
  • بازدید : 203 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۳    کد محصول : ۱۷۰۰۶    حجم فایل : ۶۹۰ کیلوبایت   
دانلود فایل تحقیق پروژه پایان نامه امکان سنجی مقدماتی تولید پارتیشن

طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی هست که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برای شروع یک کار تجاری تولیدی و یا خدماتی می باشد . اطلاعاتی از قبیل سرمایه مورد نیاز ، دستگاه ها و لوازم مورد نیاز ، میزان تولید سالیانه و … تا میزان حقوق و دستمزد در این طرح ها تنظیم گردیده است . داشتن یک طرح توجیهی نه تنها برای افرادی که مایل به استفاده از تسهیلات بانکی هستند مفید می باشد بلکه برای افرا علاقه مند به راه اندازی کسب و کار نیز ضروری می باشداین محصول به صورت سی دی ارائه شده است

برخی مطالب موجود در طرح توجیهی فیبر نوری:

_معرفی کامل محصول

_دلایل تولید

_استانداردها

_موارد مصرف

_کالاهای جایگزین

_بازار خارجی و داخلی

_بهای محصول

_صادرات و واردات

_حمایت های اقتصادی

_بررسی بازار


عتیقه زیرخاکی گنج