گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ریشه ارتیاط و علاقه انسان به گیاه از سالهای بسیار دور و شاید از دوران انسانهای اولیه نشأت می گیرد. در طول تاریخ استفاده از گیاه مسیر تكاملی و اشتقاق علمی گسترده أی داشته است. در این راستا از زمان مهاجرت قوم ماد به فلات ایران ،مردم این سرزمین همواره در توسعه فضای سبز و كاشت گیاهان كوشا بوده اند به طوری كه روزگاری ایران به نام كشور گل وبلبل شهرت داشت. متأسفانه در دوران اخیر در كشور ماگیاهان مورد بی مهری بسیار قرار گرفته اند، بدین جهت بالا بردن سطح آگاهیهای مردم در مورد فضای سبز و آشنایی با خواص گیاهان ضرورتی است كه مانع بروز فاجعه نابودی شهرها بر اثر آلودگی هوا و محیط زیست می گردد. به همین منظور اهمیت دادن به نقش فضای سبز در زندگی انسانها و ایجاد علاقه بیشتر به درخت وگل وچمن در وجود هركس امری است بسیار مهم كه در اینجا به طور اختصار به مواردی از آن اشاره می شود كه امید است علاقه و تفكر بیشتری را برانگیزد و هركس بتواند مشوقی دلسوز برای ایجاد فضای سبز درمحیط زندگی خود باشد:
دو دسته از پرتوهای خورشیدی تأثیرات چشمگیری بر بدن انسان و سایرجانداران باقی می گذارند. یكی از آنها پرتومادون قرمز و دیگری پرتو ماوراء بنفش است. 
احساس آرامشی را كه انسان در سایه، به ویژه در سایه یك درخت احساس می كندتا حدی مربوط می شود به جذب پرتوهای مادون قرمز خورشید توسط درخت(نا گفته نماند كه كه پرتوهای مادون قرمز با طول موج بلند خود خاصیت گرمازایی دارند) و مقداری نیز به دلیل جذب پرتوهای ماوراء بنفش صورت می گیرد . امروزه تأثیرات پرتو ماوراء بنفش بربافت سلولی گیاهان و جانوران و همچنین خاصیت گندزدایی آن بخوبی روشن شده است بنابراین نقش درختان در حمایت از انسان و سایر جانداران در برابر آفتاب سوزان به خوبی روشن می شود. 
۲) جذب گرد و غبار 
درختان به سبب پراكندگی شاخ و برگ خودبر تمام زوایا و سطوح، همچون یك گردگیر عمل می كنند. اگر درخت را به دقت نظاره كنیم می توانیم تنه آن را به جای دسته و شاخ و برگ آن را به جای پرهای روی یك گردگیرمعمولی كه در خانه بكار گرفته می شود ، تصور كنیم. 
با این ویژگی ، درختانی كه در خاك ثابت مانده اند به منزله یك گردگیر كاشته شده در زمین نقش خود را ایفا میكنند.طی بررسیهای بعمل آمده یك هكتار از فضای سبز كه حدوداً ۲۰۰ درخت در آن كاشته شده باشد تا ۶۸ تن از گرد و غبار را در هر بارندگی در خود جذب می كند.كاملاً واضحاست كه با وجود چنین درختانی زدودن ۶۸ تن گرد وغبار ، رایگان خواهد شد در صورتیكه بدون این درختان باید هزینه بسیاری را برای این كار اختصاص داد. 
۳) تولیداكسیژن 
هوای مورد نیاز انسان در روز حدود۱۵ كیلوگرم است. درحالی كه جذب غذای مورد احتیاج وی به آب ۵/۱ كیلوگرم و غذا ۵/۲ كیلوگرم می باشد.از این مقدار هوای سالم كه به بدن انسان وارد می شود ۷۸ درصد آن را نیتروژن و ۲۱ درصد آن را اكسیژن تشكیل می دهد. گازهای دیگر مانند گاز كربنیك، نئون و هلیوم به همراه اكسیدهای ازت وگوگرد مقدار بسیار ناچیزی از وزن هوا را تشكیل می دهند.مثلاً گاز كربنیك ۰۳ %گازكربنیك سریعاً به مرگ انسان منتهی می شود. تأكید می شود كه مقدار زیادی از اكسیژنآزاد شده در طبیعت از طریق فضای سبز تولید می گردد. حال اگر درخت و فضای سبزی وجودنداشته باشد مشكل انسان در رابطه با وجود گازكربنیك در هوا و كمبود اكسیژن به خوبی نمایان می شود.علفها و چمنزارها اگر چیده و كوتاه نشوند سطح سبز زیادی را به وجودمی آورند مثلاً یك متر مربع چمن چیده(بریده) شده به ارتفاع ۳-۵ سانتیمتر دارای۶تا۱۰ مترمربع سطح سبز می باشد.در صورتی كه همین چمن در حالت كوتاه نشده در هر مترمربع دارای ۲۰۰متر مربع سطح سبز است.براساس این محاسبه تنها ۵/۱ مترمربع چمن كوتاه نشده میتواند به اندازه یك انسان در یك سال اكسیژن تولید كند. 
۴) تولیدفیتونسید: 
بررسیهای دانشمندان علم محیط زیست نشان می دهد كه درختانی مانندگردو،كاج ، نراد،بلوط ، فندق، سروكوهی،اكالیپتوس،بید،افرا،زبان گنجشك و داغداغان ازخود ماده ای به نام فیتونسید در فضا رها می سازند كه برای بسیاری از باكتریها وقارچهای تك سلولی و برخی از حشرات ریز اثر كشندگی دارد.در عین حال تولید چنین موادی توسط درختان برروی انسان اثر فرح بخشی دارد. دلیل این امر را دانشمندان چنین بیان می كنند:مغز انسان از دو نیمكره چپ و راست تشكیل شده است.نیمكره راست در تنظیم احساس غریزی و طبیعی انسان مانند احساس محبت،خواب و نیازهای دیگر طبیعی نقش دارد.درحالی كه نیمكره چپ كار به نظم كشیدن كارهای مكانیكی انسان مانند تنظیم وقت و سروقت حاضر بودن را بعهده دارد. انسان شهرنشین به دلیل درگیری در كارهای روزمره و شرایط محیط زیست شهری به مراتب كار بیشتری از نیمكره چپ خود می كشد كه ایت امر موجباختلال بین دو نیمكره مغز و در نتیجه عملكرد طبیعی مغز انسان می گردد.دانشمندان پی برده اند كه درختان به سبب رهاسازی مواد شبیه فیتونسید می توانند تعادل بین دونیمكره مغز را به خوبی برقرار ساخته و حالت طبیعی و آرام بخشی را به انسان ارزانی دارند.بنابراین نقش آرامبخشی درختان و فضای سبز به خوبی نمایان می گردد. 
۵) تعدیل آب و هوا: 
درختان با تعریق و تعرق خود نقش حساسی در كاهش دمای میكروكلیماو افزایش رطوبت نسبی هوا ایفا می كنند.دمای یك هكتار فضای سبز در مرداد ماه تا ۵/۴درجه كمتر از فضای مجاور خالی از درخت است.و به همین نحو رطوبت نسبی درون یك فضای سبز تا۱۱% بیش از محیط خارج اندازه گیری شده است.با تعدیل دو پارامتر یاد شده ،فضای سبز، میكروكلیمایی به وجود می آورد كه آسایش فیزیكی مناسبی برای زیست انسان در پیدارد. 
۶) موثر در كاهش آلودگی صدا: 
در حالی كه آلودگی هوای تهران یا آلودگی جویهای سیاه رنگ و گندیده قابل رؤیت می باشد،بسیاری از شهروندان تهرانی جنجال هیاهوی اطراف خود را آگاهانه یا ناخودآگاهانه نادیده گرفته و آن را جزئی تفكیك ناپذیر از زندگی شهری می دانند. صدای گوش خراش فروشندگان دوره گرد با بلندگو،موتورسواران با سروصدا در هر ساعت از روز،اتومبیلها با اگزوز ناقص و بوق زدنهای بیمورد،مته های مختلف جهت كندن و لوله گذاری و با آسفالت خیابانها ، صدای بلندگوهایگوناگون ، فضای شهررا با آلودگی صوتی ،آلوده می سازند. 
باید توجه كرد كه عادت به نوعی آلودگی دلیل برمصونیت در مقابل آن نیست بلكه عادت به معنای كاهلی ، و هرچهبیشتر مستهلك شدن و غرق شدن در آلودگی است.اخطاریه اتحادیه پزشكان مبنی برآلودگی صوتی را باید جدی تلقی كرد. هرصدای نا خواسته ای كه به گوش انسان برسد آلودگی صوتی محسوب می شود و حتی صدای موسیقی ملایمی كه به طور نا خواسته از خانه همسایه به گوش برسد آلودگی صوتی به حساب می آید زیرا خود مخل آسایش فرد است.عكس العمل انسان دربرابر صدا بستگی به عوامل ذهنی مثل شدت صدا ، فركانس صدا و به عوامل عینی مانندمقبولیت یا عدم مقبولیت فرستنده صدا دارد.صداهای ملایم عكس العملهای خاصی را درانسان پدید می آورد هنگامی كه شدت صدا به ۷۰ یا ۸۰ دسی بل می رسد تأ ثیرات سر وصدامی تواند ایجاد كری موقتی یا دائمی كند،و آن در حالی است كه سلولهای گیرنده گوش به طور شدیدی در معرض صدا قرار گیرند.این تأثیرات بر انسان به طور مستقیم صورت میگیرد.تآثیرات غیر مستقیم صدای ناخواسته بر انسان غیر قابل لمس است.بی خوابی ،پاره شدن افكار ،كم حوصلگی ،عصبی بودن ، بروز بیماریهای روانی ، از عوارض صداهای ناخواسته است. 
سبك شدن خواب ـ كاهش زمان خواب عمیق كه جزء آلودگیهای ناخودآگاه هستند.كاهش مدت رویا ـ پریدن از خواب بر اثر صداهای ناهنجار كه آلودگی آگاه شمرده می شوند.واكنشهای فوق به وسیله آلودگی صوتی معادل ۴۰-۵۰ دسی بل ایجاد می شود و حاصلاین واكنشها بدون تردید ، كاهش بازده قدرت فكری و جسمی را در پی دارد. 
● به علاوه واكنشهای اعصاب گیاهی انسان نیز به نسبت آلودگی متفاوت است: 
۱) كاهش ضربان قلب و ناراحتی در آهنگ قلب و چرخه خون(افزایش احتمال سكته قلبی 
۲) واكنشهای ناشی از فشار عصبی،در نتیجه تولید بیش از حد هورمون فرار آدرنالین وهورمون حمله آدرنالین می گیرد. 
۳) دگرگونی آهنگ تنفس و نبض 
۴) كاهش گرمایپوست 
۵) كاهش واكنش مقاوم به صوت 
۶) تنگی عروق 
۷) اختلال در نظم متابولیسم بدن 
۸) آلودگی صوتی غیرقابل تحمل كه خود موجب انحراف سیستم اعصاب گیاهی و حركتی شده كه در نتیجه این اختلال بر كل بدن مؤثر است.این جریان موجب بروزیك سلسله واكنشهای احساسی می گردد.مانند اختلال در حركت معده پیدایش تومور در معده و روده ، درد اعضاء درونی به صورت كنش و پیچش. 
● رابطه بین سروصدا و سرطان: 
براساس تازه ترین مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران فرانسوی ، بین سر و صدا وبیماری سرطان در انسان رابطه ای نزدیك وجود دارد.این مطالعات جدید و نتایج حاصل ازآن در آخرین شماره مجله فرانسوی(پاری ماچ) درج شده است.در آنجا آمده است:سروصدای شدید و تكرار آن باعث تضعیف عمومی مصونیت بدن انسان و در نتیجه تضعیف مقاومت وی درمقابل بیماریهای خطرناك می شود. بر اساس این مطالعات ، سروصدای زیاد بر ساختارهورمونهای بدن انسان تأثیر منفی می گذارد و باعث اخلال در كار آنها و سپس سرطان هورمون می شود. 
●نقش گیاهان در كاهش آلودگی صدا: 
امروزه دانشمندان ثابت كرده اند كه درختان و درختچه های می توانند در كاهش آلودگی صدا مؤثر باشند اگرچه خود صدا ممكن است رشد گیاه را به مخاطره می اندازد. كاهش رشدی در حدود۴۱% دریكمزرعه توتون كه در معرض صدای شدید قرار گرفته ، دیده شده است. به هر حال كیفیت كاهش صدا در درختان و درختچه های مختلف برحسب اندازه برگ ، تراكم شاخ و برگ ، نوع وبلندی درخت تفاوت دارد. 
با آزمایشهایی كه به عمل آمده دیده شده كه درختان وفضای سبزی كه درحاشیه خیابانها ایجاد شده است اثركاهندگی بیشتری نسبت به دیوارهای صداگیرپیش ساخته و مصالح ساختمانی دارند.با این حساب نقش فضای سبز در كاهش آلودگی صوتی و كاهش هزینه های ساختمانی (دوجداره شدن پنجره ها و دیوارهای بلند) و زیبایی شهر كاملاً مشخص می شود.موضوع ایجاد فضاهای سبز عمودی در دنیادیرزمانی است که مورد توجه کارشناسان و مهندسان طراحی منظر قرار گرفته است. نخستین اقدامات در این زمینه در ایران، در اصفهان شکل گرفت                   

بلندمرتبه‌ها و ساختمان‌های متراکم با قامتی برافراشته در خیابان‌هایی تنگ،علاوه بر درختان خسته و خمیده، بر گلدان‌های رنگ و رو رفته در پشت پنجره‌های دودگرفته شهرمان نیز سایه انداخته‌اند. 

خاطرات رنگ‌ و طراوت شمعدانی‌های بالکن‌ها، پنجره‌ها و حیاط خانه‌های‌مان در هزار توی خاکستری دیوارهای بلند و بتنی آپارتمان‌ها و بلندمرتبه‌ها گم شده‌اند. خانه‌ها دیگر آن بالکن‌ها، حیاط های پردرخت و ردیف گلدان‌های چیده بر لب حوض را فراموش کرده‌اند. 

در این میان اما، بارها از پویایی، از شادابی،از دردهای پنهان و پیدای شهرمان گفته‌ایم و بقای آن را در گرو وجود اصول معین و مشخص شهرنشینی معرفی کرده‌ایم. 

شایدمهم‌ترین این اصول ایجاد و گسترش فضای سبز مناسب باشد و اهمیت آن به اندازه‌ای است که می‌توان مشخصه اصلی یک شهر سالم و پرنشاط را گستردگی و توسعه فضای سبز در آن شهردانست. 

شهرنشینی و تشدید روند مهاجرت به شهرها، انبوهی از جمعیت‌های انسانیرا در محیط‌های محدودی، متراکم و ساکن کرده است. این وضعیت شرایط را به گونه‌ای درآورده است که جز با حفظ و توسعه فضای سبز متناسب با میزان توسعه جمعیت شهر، زیستن برای مردم ساکن شهرها، امکان‌پذیر نیست. 

از میان رفتن باغات و فضای سبزطبیعی در شهرها به منظور احداث فضاهای مسکونی علاوه بر کاهش فضای سبز شهر، موجب افزایش سطح زیر پوشش محله‌های مسکونی و کمبود زمین برای ایجاد فضاهای افقی شده است. 

توسعه فیزیکی شهر در سطح افقی و ایجاد محدودیت از نظر فضاهای باز در سطح زمین، بلندمرتبه‌ها را بیش از پیش در اولویت برنامه‌های ساخت‌وساز شهری قرارمی‌دهد. 

این بلندمرتبه‌ها هر چند، خود بر فضای سبز موجود در سطح زمین سایه افکنده‌اند اما می‌توانند در تقویت و اعتلای محیط زیست شهری نقش مهمی را ایفا‌کنند. 

موضوع ایجاد فضاهای سبز عمودی در دنیا دیرزمانی است که مورد توجه کارشناسان و مهندسان طراحی منظر قرار گرفته است. این کار در ایران برای نخستین باردر اصفهان شکل گرفت، حال آنکه فعالیت‌های انجام شده به شکل محدود و در اندازه طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام باقی ماند. 

طی دهه ۱۳۷۰، موضوع فضاهای سبز عمودی در سیاست‌های شهرسازی غلامحسین کرباسچی (شهردار وقت تهران) مطرح شد و در مدت زمان کوتاهی نه تنها دیوارهای تهران و اطراف بزرگراه‌ها سبز شدند بلکه گلدان‌های سبز،ساختمان‌های اداری متعلق به شهرداری تهران را آراستند. 

در پی این موضوع فعالیت‌هایی در برخی سازمان‌ها و ادارات وابسته به شهرداری انجام شد به نحوی که هنوز هم آثاری از آن را می‌توان در سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران مشاهده کرد. 

اما از آنجا که برنامه‌های اجرایی در شهرها هیچ گاه از زیرساخت‌های بنیادی و برنامه‌ریزی‌های اساسی برخوردار نبوده‌اند، این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر با تغییر مدیریت مسکوت و عقیم ماند و پس از آن هیچ فعالیت چشمگیری در راستای ادامه پروژه ایجاد فضای سبز عمودی در تهران مجال بروز پیدا نکرد. 

دکتر «امیر منصوری»، استاد دانشگاه و صاحب‌نظر در حوزه شهری از کارشناسانی است که ضمن اشاره به مفهوم فضای سبز عمودی می‌گوید: 

«کمبود زمین از یک سو و رشدبدنه‌ها و ارتفاع شهر از دیگر سو، زمینه‌ساز احساس نیاز به طبیعت در شهر و شهروندان شد. ساکنان شهرهای بزرگ در پاسخ به این نیاز علاوه بر فضاهای سبز افقی، فضاهای عمودی را نیز به عنوان راه حل مناسب انتخاب کردند.» 

برخی کارشناسان اعتقاددارند که فضاهای سبز عمودی غیر از نقش بهبود سیما و منظر شهری و همچنین رنگ بخشی برسیمای خاکستری شهر دارای تاثیرات دیگری از جمله کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی هستند. منصوری اما نظر دیگری دارد و معتقد است، نقش بیولوژیکی این عناصر چندان مهم و در خور توجه نیست و آنچه که اهمیت دارد بعد انسانی و تاثیرات روانی آن است. 

به گفته منصوری، «در شهرهایی که مردمانش طبیعت را به دلیل زندگی پرمشغله وگرانی زمین و مسکن و سکونت در آپارتمان‌های تنگ و کوچک فراموش کرده‌اند، پرداختن به چنین موضوعی و گسترش آن در تلطیف روحیه و ایجاد آرامش روانی آنها تاثیر به‌سزایی دارد.» 

از دیدگاه این استاد دانشگاه تهران، تنها راه‌حل در جهت به خاطرآوردن طبیعت فقط ایجاد ساختمان‌هایی با حیاط‌های بزرگ و پردرخت نظیر آنچه درخانه‌های قدیمی ایران وجود داشته نیست، بلکه گسترش فضای سبز در هر جهت (چه عمودی وچه افقی) امکان بازگشت خاطرات گم‌شده مردم از طبیعت را فراهم می‌سازد. 

مهندس «محسن زارع»، کارشناس واحد طراحی سازمان پارک‌ها و فضای سبز مشهد،نیز از کارشناسانی است که اعتقاد دارد، ایرانی همیشه دارای طبعی هنرمندانه است وایران از دیرباز خاستگاه بسیاری از هنرها از جمله هنر باغ‌سازی به ویژه منظرسازی بوده است. 

هنوز هم در دنیا هنر ساختن و ایجاد باغ ایرانی به عنوان نمونه‌ای منحصربه‌فرد و پیش‌گام در جهت توسعه فضای سبز مطرح می‌شود. 

زارع همچنین می‌گوید: «اگر بسیاری از طرح‌های موجود برای ایجاد فضاهای سز عمودی عقیم مانده‌اندبه دلیل این است که مفهوم معماری سبزهنوز در فرهنگ مردم ما وارد نشده و تعریف خاصی ندارد. همچنین مشکلات موجود برای ایجاد فضاهای سبز افقی فرصت پرداختن به موضوع فضای سبز عمودی را از مسئولان و طراحان شهری گرفته است.» 
 • بازدید : 196 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

طراحی،اجرا و نگهداری فضای سبز ادارات و منازل و …(چمن کاری، گلکاری،درخت کاری، هرس و…) نظارت و رسیدگی به باغها ی میوه .
حفاری چاه اب
قابل توجه: کارگاها وکا رخانهای صنعتی:مرغداریها:دامداریها:گاوداریها:و کشاورزان: حفاری چاه اب عمیق ونیمه عمیق کف شکنی و
طراحی پارک و فضای سبز
مجموعه نرم افزاری طراحی پارک و فضای سبز این مجموعه شامل ۹ سی دی می باشد جدید ترین و کاملترین مجموعه آموزشی کاربردی طر
اجاره زمین زراعی
خواهان اجاره ۴ تا ۵ هکتار زمین زراعی در یزد و اطراف یزد برای کشت یونجه هستم. همراه ۰۹۱۳۱۵۹۸۴۶۸ ساعات تماس ۹ تا ۱۰ شب
سوپر آب

گرم وخشک سوپر آب ( آب انبار مینیاتوری) سوپر آب : تنها رزین سوپر جاذب پایه کشاورزی سوپر آب :کشت در مناطق وبیابانی ر .


محوطه سازی و فضای سبز -آبنما و آلاچیق-آبرسانی

محوطه سازی-طراحی و اجرا,نگهداری فضای سبز-آلاچیق -آبنما -برکه-سیستمهای آبرسانی – نورپردازی فضای سبز


گل فروشی پامچال

انجام پروژه‌های فضای سبز مجتمعهای مسکونی، منطق شهرداری و فروش گل و گیاه مرغوب با شرایط ویژه. پیمان سبز صبا برگزیده تو

شرکت سبز آریا ایرانیان


طراحی. مشاوره . اجرای واحدهای دام و طیور .گلخانه. زراعی. راه اندازی فضای سبز . سیستمهای آبیاری و مبارزه بیولوژیک و شیمیا ..

طراحی فضای سبز


شرکت مهندسی سرو چمن تهران با دارا بودن ۵۰کار طراحی و اجرائی در زمینه فضای سبز آماده ارائه خدمات می باشد
شرکت سرو چمن تهران

طراحی و اجرای محوطه و فضای سبز آلاچیق آبنما برکه تولید کننده گل و گیاه با بیش ۹۰ مورد کار و ۸ سال سابقه

تبلیغ شرکت شما در عسلویه پایتخت اقتصاد ایران

هفته نامه بهارستان با ۱۷ هزار شمارگان در حال حاضر در منطقه عسلویه توزیع می شود عسلویه به عنوان بزرگتریت منطقه تولید انر …

 
مقدمه 
افزایش جمعیت شهرها باعث بالا رفتن ارزش زمین و در نتیجه استفاده حداکثر از زمین جهت ساختمان سازی شده است. این مسأله متأسفانه نمای شهرها را به مجموعه ای از سنگ و بتن تبدیل کرده است. تراکم جمعیت به همراه ایجاد آلودگیهای مختلف منجر به پیدایش و افزایش بیماریهای قلبی و تنفسی می شود. علاوه بر اینها، ابتلا به بیماری روحی و روانی هزینه ای است که انسان در ازای دور شدن از طبیعت می پردازد. در این شرایط فضای سبز شهری می تواند عاملی راهگشا در تعدیل آلودگی هوا (از طریق جذب آلاینده های هوا)، بالا بردن رطوبت نسبی هوا، کاهش آلودگی صوتی (به عنوان لایه اکوستیک) و ایجاد زیبایی بصری نقش داشته، محیط دلنشینی را در کنار محیطهای کار و زندگی برای شهروندان فراهم آورد. 
فضای سبز فراشهری نیز با ایجاد پارکها و شکل دادن مناطق گردشگری و منظره سازی محوطه های ویژه می تواند نقش موثری در جاذبه های گردشگری و اقتصاد شهرها داشته باشد. 
در ذیل به ذکر خلاصه ای از اقدامهای انجام شده در راستای تأسیس این رشته و اهمیت آن می پردازیم: 

تعریف و هدف 

بر اساس نیاز کشور به تربیت نیروی متخصص فضای سبز جهت برنامه ریزی، طراحی، احداث، نگهداری و مدیریت فضای سبز شهری و فراشهری (نظیر کمربند سبز و پارکهای جنگلی) شورای عالی برنامه ریزی در سال ۷۲ در دویست و شصت و یکمین جلسه خود تأسیس رشته مهندسی فضای سبز را تصویب نمود. 
این رشته ابتدا در دانشگاه تبریز و سپس در دانشگاه تهران (در سال ۱۳۷۹) دانشجو پذیرفت. مواد درسی این رشته شامل دروس عمومی، کشاورزی، معماری و عمران می باشد که دانشجویان در طی یک دوره چهار ساله با تلفیق هنر، فن و علم کارآیی لازم برای حرفه خود را می یابند. 

اهمیت و جایگاه در جامعه 

امر طراحی و اجرای فضای سبز و همچنین نگهداری و مدیریت آن تاکنون به دست افراد غیر متخصص بوده است. افراد نیمه متخصص نیز با دیدگاه تک بعدی معماری یا باغبانی قادر به حل مشکل فضای سبز و ارتقای آن از نظر کیفی نمی باشند. اهمیت و برتری فارغ التحصیلان مهندسی فضای سبز در این نکته است که توانایی تلفیق علم، فن و هنر را دارند. به عبارت روشن تر، قسمت عمده ای از علوم و فنون کشاورزی نظیر باغبانی ، خاک شناسی و آبیاری، علوم پایه نظیر اکولوژی و گیاه شناسی را با هنر طراحی در هم می آمیزند و همین دخالت دادن علوم مختلف در احداث فضای سبز، دانش آموختگان این رشته را منحصر به فرد می کند. 
ضعف محاسبات مهندسی در فضاهای سبز تاکنون باعث وارد آمدن زیانهای بی شماری نظیر ضربات ناشی از سرما، گرما، و خشکسالی شده که این مسائل با انتخاب نوع گیاه (که می تواند علاوه بر سازگاری اکولوژیکی دارای جنبه های زیبایی شناسی منحصر به فرد باشد) سیستم آبیاری مناسب، نوع خاک و… قابل پیشگیری است. مهندسی فضای سبز همچنین از نظر هنری نظیر شعر و موسیقی حایز اهمیت است. یک مهندس فضای سبز باید رنگها را به خوبی بشناسد و با دنیای مرموز رنگها آشنا باشد. همچنین با شکلها و بافتها که در بخش فضای سبز بسیار متنوع می باشند (نظیر شکل درختان و درختچه ها، بوته ها و گلها) آشنایی داشته و همان طور که یک موسیقیدان با ترکیب نتها موسیقی دلنشینی می سازد، در مهندسی فضای سبز نیز با ترکیب شکلها، رنگها و بافتها و با در نظر گرفتن اصولی مثل سادگی، تنوع، تکرار، تأکید، تسلسل و مقیاس، وحدتی به وجود آورده می شود که می تواند بی نظیر باشد.صنعت و بازارکار 

تواناییهای لازم برای داوطلبان این رشته و ادامه تحصیل در آن 
همان طور که اشاره شد، این رشته یک رشته بینابینی است. لذا داوطلب لازم است از طرفی دارای ذوق خلاقیت و ابتکار در طراحی با توجه به کاربرد محوطه مورد نظر باشد و از سوی دیگر به دروس کشاورزی علاقه مند باشد و برای موفقیت بیشتر در دوران تحصیل باید به علوم روان شناسی و اطلاعات جدید در خصوص منظره سازی و فن آوریهای زیباسازی منظره نظیر سیستمهای آب نما و نورپردازیهای ویژه توجه نماید. 

تواناییهای فارغ التحصیلان 

فارغ التحصیلان با توجه به دروس متنوعی که در دوره تحصیل می گذرانند قادر خواهند بود تا: 
در زمینه پرورش گیاهان زینتی (درختان و درختچه ها، گیاهان آپارتمانی، گلهای شاخه بریده و…) فعالیت و تحقیق نموده و حتی گونه های وحشی بومی ایران را به مجموعه گیاهان زینتی اضافه نمایند. 
با توجه به شناخت عوامل اقلیمی و اکولوژیکی هر منطقه، طرح کاشت گیاهان مناسب محل را ارائه دهند و به انتخاب گیاهان با راندمان اکولوژیکی بالا که در امر پالایش هوا موثر باشند، بپردازند. 
معابر، سازه ها و سیستمهای آبیاری فضاهای سبز مختلف نظیر پارکها، مجتمعهای مسکونی، محوطه های توریستی و… را طراحی نمایند. 
چمن کاری استادیومها و سایر محوطه های ورزشی را اجرا و نظارت کنند. استفاده از داربست و الاچیق از گذشته دور در باغسازی و محوطه سازی رایج بوده و برای ان قدمتی مساوی با قدمت تاریخ باغسازی در نظر گرفته اند . داربست از بعداقتصادی و باغبانی از گذشته های دور در کشاورزی مورد استفاده قرار می گرفت.اما در باغسازی و ساخت محوطه های سبز ، داربست به عنوان یک عنصر کاربردی و یکی از تجهیزات باغ ، پارک یا محوطه بکار می رود . داربست را می توان با عرض کم و طول زیاد به عنوان یک مسیر عبور طراحی نمود و یا با طول و عرض و ارتفاع محدود به عنوان محلی برای مکث واستراحت در نظر گرفت . داربستی که به صورت سر پوشیده و برای استراحت و احتمالا ایجاد سایه و محیطی اختصاصی و محدود در محوطه تعبیه می شود را الاچیق منیز می نامند. بسته به اینکه هدف از قرار دادن داربست در محوطه چیست و نحوه طراحی ان به چه صورت است ، می توان برای ان کاربری های متفاوتی در نظر گرفت. 
مفاهیم طراحی 
عناصر عمودی در پارک مانند درختان بلند ، ساختمانها و فواره های عمودی دید بیننده را به سوی بالا هدیایت می کنند . ایجاد الاچیق نیز  در محوطه  ، اصولا به محور عمودی و سقف  باغ یا یک پارک می افزاید و نگاه را به بالا هدایت میکند. به طورکلی قرار دادن هر عنصر مصنوع در محوطه سبز دید بیننده را به سوی خود متوجه می سازد و تاثیر بصری خاص خود را بر ذهن بیننده می گذارد . بسته به مصالح و رنگ بکار رفته همچنین فرم و شکل ، عنصر مصنوع بکار رفته می تواند حالت ارامش ، سردر گمی یا ترس را به بیننده القا کند. در نظر گرفتن سبک باغسازی محوطه وهویت مکان بر طراحی شکل الاچیق  بسیار تاثیر گذار است. به عنوان مثال هنگامیکه برای یک سبک رسمی با زوایای تیز و معمارانه الاچیق طراحی می شود باید بر اساس زوایا و اصول هندسی حاکم بر مکان از فرم های گوشه دار مانند شش ضلعی ، مربع و …استفاده نمود . در فضای ارگانیک و طبیعی مانند یک پارک جنگلی بنا بر اصل وحدت که باید در کلیه اجرای یک محوطه در نظر گرفته شود فرم های کروی وارگانیک که فاقد هرگونه زاویه هستند مناسب است. مصالح و رنگ بکار رفته نیز باید با محیط همخوانی مناسب را داشته باشد و با محوطه اطراف خود تقابل ننماید و وحدت عناصر را مخدوش نکند.
نقش گیاهان در طراحی الاچیق: 
در کاشت گیاهان اطراف داربست باید نهایت دقت به عمل ایئ تا رنگ گلها و برگها و فضای بین انها زیبایی افرین باشد. 
باید مواظب بود برگهای پهن یک گونه معین مانند انگور گلهای زیبای پیج امین الدوله و یا رز را که بصورت مخلوط کاشته شده اند پنهان نسازد و اصولا انتخاب گونه های گیاهی برای کاشت اطراف الاچیق باید بر اساس همین مسائل و کاربری انها باشد. 
پهن شدن شاخه ها روی سقف داربست و اویزان شدن میوه هایی مانند انگور و گلهایی رزو سبزیجاتی مانند کدو حلوایی از سقف انها و در اطراف دیدنی است و حالت ارامش و صلح و دوستی را در انسان ایجاد  میکند . و می توانند به صورت تونلی ممتد و راز افرین تبدیل شوند که در باغهای مناطق گرم خنکی و شادابی خاصی به محیط اطراف خود مخصوصا به پیاده روها و گذرگاهها می بخشند. 
اصولا کاربری و هدف از ایجاد الاچیق برای طراح باید  کاملا مشخص باشد.اگر احتیاج به سایه مطرح است، یک گیاه کاملا فشرده مانند پیچ امین الدوله و یا انگور شمال- که فقط برای غوره کاشت می گردد – باید در اولویت قرار داده شود. اگر زیبایی ان مورد نظر است گیاهانی مانند پیج گلیسین و یا پیچ اناری مناسبند . 
در اینجا باید مواردی را درنظر گرفت: 
گیاهان رونده مناسب الاچیق هرکدام در فصلی از سال زیبا هستند و کاشت ترکیبی دو با سه نوع گیاه هم خانواده و با نگهداری تقریبا مشابه بهترین را پایداری زیبایی گیاهان در زمان بیشتر است. 
یک نوع گیاه برگ ان رنگی و زیباست و در بهار کاربری دارد و دیگری رنگ پاییزی ان ، یا گاه در گیاه دیگر مهمتر از بقیه اندامها است. 
گل رز بسیار زیباست . اما تیغ های ممکن است مشکل افرین باشد.و در صد امنیت را بخصوص برای کودکان پایین بیاورد. 
انگور همزمان گیاهی اقتصادی زیبا و سایه زا است . اما ممکن است مساله زنبورها وحشرات نیز برای کابران مشکل افرین باشد و احساس امنیت و ارمش در الاچیق را تهدید نماید . 
مصالح الاچیق: 
. قبل از اینکه امنیت نوع مصالح مطرح باشد همخوانی ساختمان و دیوارساختمانهای موجود در  محوطه  با داربست است که نباید به عنوان وصله ناجور در باغ جلوه کند . مسلما در ناحیه جنگلی و با فراوانی چوب استفاده از سنگ و اجر و اهن ناهماهنگی و بی نظمی و بی سلیقگی است.مسئله مهم در مصالح محکم بودن داربست است تا بتواند کاربری خود یعنی نگهداری گیاه بلا رونده یا گل وکدوی زینتی یا هر گیاه دیگر را بهراحتی تحمل کند وگرنه هیچ کس از نشستن ویا راه رفتن زیر چنین داربستی احساس ارامش نمی کند .
 محل تعبیه الاچیق در محوطه : 
در احداث الاچیق باید توجه داشت که ماهیت و سطح  و سبک گذر گاهها و احتیاج به محل استراحت در انتخاب محل تعبیه الاچیق در نظر گرفته شود و به بیان دیگر وجود الاچیق در ان مکان توجیه پذیر باشد. برای مثال احداث داربست در و سط باغی که نه گذر گاه دارد که جهت را معرفی کند و نه احتیاج به محل استراحت دارد و نه سایبان در ان محل نیاز است  برای ان محوطه غیر متصور و بی ربط است . داربست و الاچیق زمانی معنی پیدا می کند که در وسط و یا اخر یک گذر گاه قرار داشته باشد. در انتهای داربست طویل انتخاب یک نقطه کانونی یک درخت بزرگ ، یک مجسمه ، یک محل نشستن با صندلی و میز و یا هر شیء دیگر که جلب توجه کند بر زیبایی می افزاید . گیاهان مورد استفاده در داربستها رز رونده ، پیچ گلیسین ،کلماتیس ،پیچ امین الدوله ، انگور ، گل ساعنی ، پیج اناری و … است . 
 
ستون ها و سقف در الاچیق 
تحمل گیاهان بالا رونده و بعضا وزن سنگین میوه های ان مانند کدو تنبل و یا مقاومت در برابر باد از عواملی هستند که هر چه بیشتر محکم بودن چوب های الاچیق بطور عمومی و خصوصا تیرها و ستون ان را توصیه می نماید. در ختانی که چوب ستونها را تامین می کنند. باید از گونه هایی انتخاب شوند که دارای چوبهای محکم هستند مانند بلوط ، توت و چوبهای در ختان سوزنی برگ به خاطر بسپارید که چوب چه نرم و چه محکم باید به مواد نگهدارنده اغشته گردد، استفاده از موادی مانند (کرتوزوت) که برای گیاهان سمی هستند باید پرهیز کرد. عمق شالوده بتونی که ستونها در ان قرار می گیرند حدود ۶۰ سانتی متر است. در الاچیق هایی که ستون انهااجر است شالوده محکم مورد احتیاج است و اتصال محکم تر ستون اجری به شالوده باید توسط چهار میل گرد و گوشه های ستون تضمین گردد.جهت عدم نفوذ اب به داخل ستونها ساخت کلاه بتونی برای انها الزامی است. 
 آلاچیق هدفمند: 
کاربری الاچیق و محل ان باید کاملا تعریف شده باشد و از این رو الاچیق در وسط باغ که نه جهت را معرفی می کند و نه محلی برای  قدم زدن است معنی ومفهومی ندارد. زمانی که یک یا چند گیاه بالارونده زیبا اما بدون هدف در محلی کاشت گردیده وهیچ قیمتی بجز الاچیق نتواند انها را عمودی نگه داردو باغبان را مجبور به ساخت الاچیق می سازد . برای هربیننده روشن ومعلوم است که این الاچیق حرفی برای صحبت ندارد و از اول بدون هدف ساخته شده است .هر آلاچیق باید دارای یک نقطه کانونی باشد تا نظر بیننده را به خود جلب کند . نشان دادن درب خروج، مجسمه یا فوراه در انتهای گذرگاه و یا یک درخت زیبا در اخر مسیر کاشت گردیده از مثالهای قابل ذکر هستند. تفریبا همان وظیفه الاچیق را بر عهده دارد با این تفاوت که محیط ان بسیار کوچک ومحدود است وسایه ان دارای نقاط روشن افتاب است ، برای نشستن داخل ان صندلی طراحی شده است ، بهترین محل برای تفکرو تعمق است.  
     


استفاده از مصالح
در هنگام استفاده از مصالح در محوطه سازی پارک ها و باغات نیاز به توجه تکنیکی در این خصوص وجود دارد. مثلا استفاده از کالار سیمان در پارک ها که امروزه رایج شده و بسیاری از جنبه های زیبا شناختی آنها را نابود ساخته است. زیرا سیمان از نظر ساختار بسیار ناپایدار است، هنگامی که اولین برف می بارد بسیار شاداب و پرطراوت به نظر می رسد اما پس از آن کیفیت خود را از دست می دهد. دومین مساله این است که برف سمبل پاکی و عفت است و این درحالی است که سیمان و بتون معنای وحشت و خشونت را به انسان القا می کند. بنابراین از سیمان و بتون می بایست در مکان هایی از پارک که در معرض دید نیستند مورد استفاده قرار گیرد. در مقابل سنگ نشان دهنده استحکام، وحدت و جاودانگی است. سنگ در بسیاری از ادیان مقدس است. مثلا در دین اسلام سنگ سیاهی که در کعبه زائرین ان را می بوسند و معتقدند که از بهشت آمده و در هنگام نزول از آسمان به رنگ سفید بوده اما در اثر گناهانی که بشر مرتکب شده سیاه شده است. 
در قدیم دیوار باغها از ملاط ساخته می شدند که بسیار مهربان تر و ملایم تر از سیمان پورتلندی به نظر می رسید. آهک آبی از طریق حرارت دادن گچ و سنگ آهک بمنظور آزاد شدن دی اکسید کربن، بدست می آید. هنگامیکه این مواد دوباره با آب مخلوط شدند و در معرض هوا قرار می گیرند و دوباره با دی اکسد کربن ترکیب شده و به همان حالت شیمیایی اولیه باز می گردد. دی اکسید کربن به استحکام لایه های بیرونی ملاط می افزاید و بهمین دلیل شاید یک قرن بتواند استحکام خود را حفظ کند. این نوع ملاط امروزه از نظر ساختمان سازان دور مانده است در صورتیکه هنوز هم می توان از آن در محوطه سازی پارک ها و باغات استفاده کرد. 
مثلا امروزه استفاده از آجر و خشت به کلی از مد افتاده تلقی می شود. اما باید بدانیم که دوام این محصول می تواند با توجه به کیفیت آن مناسب باشد. خشت های گلی که شهر باستانی بابل به کار می رفته بوسیله شل دادن به گل مرطوب درست شده است. این بلوک های گلی سپس در مقابل نور آفتاب خشک می شوند و در مکان مناسب مورد استفاده قرار می گرفتند و در ساخت خانه ها کاربرد داشته اند. 
حدود ۳ هزار سال پیش از میلاد مسیح انسان این مساله را دریافته بود که هنگامی که گل مرطوب خشک شود تبدیل به ماده ای سخت می شود. در آن زمان از گل رس برای ساخت ظروف استفاده می شد. رومی ها مهارت لازم را در ساخت خشت کسب کرده و سپس این هنر را در اختیار مردمان شمال اروپا قراردادند. این خشت ها در قرون وسطی در ساخت دودکش ها و مناره کلیساها مورد استفاده قرار گرفت. البته امکان این نبود که در کوره های آجرپزی ابتدایی این خشت ها در دمای بالایی درست شوند.بعد از ۱۲۰۰ سال پس از میلاد مسیح کشورهای سفلی مانند هلند و جنوب انگلستان مبادرت به ساخت این خشت ها ورزیدند. اما در زمان حاضر این خشت ها و در واقع آجر ها به اندازه استاندارد رسیده اند اما در ساخت دیوار باغاها کاربردی ندارند، آجرهای دست ساز از نظر ساختار به گونه ای هستند که هرگز ماشین نمی تواند ان را بسازد؛ آجر های دست ساز را می توان به اندازه مورد نیاز ساخت. این طور به نظر می رسد که آجرهای دست ساز از نظر زیبایی و آذین بندی بهتر از آجرهای کارخانه ای است، البته هزینه دستمزد ساخت آنها از مواد خام بیشتر می شد؛ این مساله هم حل شد و زیبایی حاصله جای خود را به پرداخت هزینه های کلان داد. در دهه سوم قرن بیستم “وینستون چرچیل” به ساخت خشت و آجر و کارگران این حرفه بسیار اهمیت می داد.
سفال هم یکی از مصالح قدیمی است که در امر محوطه سازی باستان اهمیت بسیاری داشته است. سفال همان گل رس است که در دمایی پایین تر از کوره آجرپزی خشک می شود و به رنگ سرخ بسیار زیبایی در می آید و در گذشته بیشتر در ساخت ظرف و ظروف مورد استفاده قرار می گرفت. امروزه بسیاری از کارخانه ها به جای اساتفاده از پلاستیک و بتون استفاده از این ماده را توصیه می کنند. بسیاری از باغهای بر جای مانده از مصر باستان و روم دارای دیوارهای رنگین بوده اند که دلیل آن استفاده از گل رس و سفال بوده است. در زمان برگزاری فستیوال ها برای تزئینات روی دیوارهای پارک ها و باغها می توان از سفال استفاده کرد. هن.ز هم “توسکانی” در ایتالیا در مرکز ساخت سفال قرار دارد.
 
استفاده از سایه ها 
حرکت دورانی زمین، حرکت قابل پیش بینی و تدریجی سایه را در صفحه یک ساعت آفتابی سبب می شود. یک اصل مهم در این زمینه این است که ساعت آفتابی می بایست در یک مکان دقیق و حساب شده طراحی شود و انتخاب این مکان از اهمیت خاصی برخوردار است. طول عقربه ساعت آفتابی به زمان، عرض جغذافیایی ساعت آفتابی، موقعیت زمین در چرخش روزانه این بستگی دارد. وضعیت سایه عقربه های در دو ساعت آفتابی همسان یک زمان واحد اما در دو باغ متفاوت، هیچگاه یکسان نخواهد بود.
 
نور خورشید در اثر تبدیل هیدروژن به هلیوم تولید می شود و ۸ دقیق زمان می برد تا مسافت ۱۴۹٫۶ میلیون کیلومتری از خورشید به زمین را بپیماید. اگر در ساختمان این ساعت ها به دقت بنگریم تا حدودی شگفت زده خواهیم شد. این ساعت ها بیشتر در بالای برج کلیسا نصب می شود چون زمان امر مقدسی است. چون این ساعت ها خودبخود تنظیم می شوند و اصلا نیازی به تنظیمات ندارد. 
 
یکی از صاحبنظرن در مورد این ساعت ها می گوید : “خدای بزرگی که خورشید را طوری قرار داد تا بر شب و روز فرمانروایی کند و ستاره ها را آفرید تا شب را مغلوب خود کنند، طبیعت بشر را هم طوری خلق کرده که با این تغییرات متناوب سازگاری داشته باشد و این میل را در وجود او قرار داده تا همواره در صدد پی بردن به چگونگی گذران دقایق و لحظه ها و در نهایت زندگی باشد.
ساعت آفتابی تنها ۴ روز در طول سال با ساعت های مکانیکی مطابقت می کند: ۱۶ آوریل، ۱۴ ژوئن، ۲ سپتامبر و ۲۵ دسامبر و در طول سال کبیسه هم این تطابق تا حدودی وجود دارد. در روزهایی غیر از این تاریخ هایی که ذکر شد در بقیه روزها در حدود ۱۶ دقیقه این زمان عقب تر از زمان رسمی و یا ۱۴ دقیقه جلوتر از زمان رسمی می باشد. علت این امر این است که زمین در مدار بیضی شکلی دوران می کند و زمانی که به خورشید نزدیک می شود حرکتش سریعتر می شود. هنگامی که سرعت حرکت خورشید بیشتر می شود، زمان خورشیدی جلوتر از زمانی که بر روی ساعت های مکانیکی نشان داده می شود، است. 
ساعت های آفتابی باید طوری تنظیم شوند که اطلاعات نجومی را منعکس کنند. مثلا هنگامیکه سرعت کند و یا تند می شود این مسئله را نشان می دهد که سرعت زمین افزایش و یا کاهش یافته است. قرار دادن یک صفحه میزانگر در صفحه ساعت آفتابی می تواند این زمان را به زمان رسمی تبدیل کند.
چون ساعت های مکانیکی چون با زمان رسمی و استاندارد یک کشور تنظیم می شوند در بشتر موارد نمی توانند ظهر واقعی را نشان دهند. مثلا اگر انسان بخواهد بداند که خورشید چه موقع به سمت الرأس خود می رسد و باغ در چه وقت به بیشترین میزان روشنایی دست پیدا می کند. علامت و مشخصه ظهر راهترین راه برای نشان دادن سمت الرأس خورشید است. این مشخصه می تواند خط راستی باشد که در امتداد سایه محور عمود در هنگام ظهر می افتد. 

مقدمه 
o   هرچند که فضای سبز در ایران قدمت چندین هزار  ساله دارد ولی وضعیت فضای سبزشهری ایران در حد مطلوب نبوده که مهمترین دلیل آن را می توان به خاطر عدم مدیریت فضای سبز شهری ذکر کرد. با مدیریت فضای سبز شهری می توان هر شهری را با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود فضای سبز متناسب با محیط فراهم کرد که سالهای سال اثرات مطلوب خود را به شهر ارزانی دارد .  
فضای سبز شهری چیست ؟ 
 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر

این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

به منظور وارد کردن طبیعت و نیز تامین چشم انداز و دید مناسب برای مجموعه در فضای میانی بلوک ها از ترکیب فضای سبز و آبنماها و عناصر مختلف محوطه سازی به نحوی استفاده شده است که فضا و محیط فرحبخشی در مجموعه ایجاد شود.

استفاده از پوشش گیاهی بومی و ایجاد بستر آب وسیع و گسترده و کاشت درختان حرا در سراسر محوطه جهت تامین منظر بومی
________________________________________
کاربرد به جا از درختان سایه افکن بومی برای ایجاد سایه و محیطی خنک در زیر سایه انداز ها 
________________________________________
کاشت گیاهان حساس در زیر سایه اندازها
________________________________________
رنگ بخشیدن به محیط با کاشت درختچه های همیشه سبز و گلدار
________________________________________
استفاده از گیاهان پوششی غیر از چمن برای گسترش سبزینگی و بالا بردن کیفیت خاک
________________________________________
ایجاد بخشهای رفاهی مانند بوفه و رستوران در زیر سایه انداز درختان با سایه بانهای مصنوع یا آلاچیق
________________________________________
ایجاد بخش هایی برای تامل و تمرکز در مدت روز
________________________________________
احداث کانال آبی وسیع در بخش میانی سایت به عنوان بستری جهت کاشت درختان حرا به منظور هماهنگی با طبیعت منطقه
  
در اینجا تصاویری از نمونه های در نظر گرفته شده جهت استفاده در طرح فضای سبز و محوطه پارک اداری ارایه می گردد:
 
 • بازدید : 149 views
 • بدون نظر

در اين پست فايل وردي با عنوان”گزارش کارآموزی پارك جنگلي تلار قائم ” در ۲۴ صفحه
 براي شما عزيزان آماده نموديم اميداست که مورد پسندتان واقع شود همچنين مبلغي
 که براي اين فايل در نظر گرفته شده مناسب مي باشد.
با تشکر خدمت شما عزيزان

 • بازدید : 157 views
 • بدون نظر

آب نما و استخر در باغ‌هاي ايران يكي از ضروري‌ترين عناصر ايجاد باغ بوده است. استخر باغ‌هاي قديمي داراي عمق زياد و چندين فواره بوده‌اند از جمله استخر باغ بزرگ هزار جريب كه در دوره صفويه در اصفهان احداث شد و پانصد فواره داشت .

در ايران باستان آب پيام‌آور روشنايي و پاكي به شمار مي‌رفت و از ارزش زيادي برخوردار بود. شايد به علت اينكه ايران كشوري كم‌آب بوده، اين مايع حياتي بين ايشان قدر و منزلتي والا داشته است. آب در نزد ايرانيان نه تنها براي رفع نيازها مورد استفاده قرار مي‌گرفته، بلكه از لحاظ معنوي و روحي نيز تاثير بسياري داشته است. آب با قابليت‌هاي مختلف خود مانند حيات، تازگي، درخشندگي، پاكيزگي، رونق و رواج روشنايي، سكون و آرامش و تحرك، احساس‌هاي متفاوت در روح و روان انسان گذارده است. به همين دليل همواره در مكان‌هايي كه ساخته دست بشر هستند، به صورت‌هاي مختلف براي خود جا باز كرده است. 

آب نما و استخر در باغ‌هاي ايران يكي از ضروري‌ترين عناصر ايجاد باغ بوده است. استخر باغ‌هاي قديمي داراي عمق زياد و چندين فواره بوده‌اند از جمله استخر باغ بزرگ هزار جريب كه در دوره صفويه در اصفهان احداث شد و پانصد فواره داشت .

در ايران باستان آب پيام‌آور روشنايي و پاكي به شمار مي‌رفت و از ارزش زيادي برخوردار بود. شايد به علت اينكه ايران كشوري كم‌آب بوده، اين مايع حياتي بين ايشان قدر و منزلتي والا داشته است. آب در نزد ايرانيان نه تنها براي رفع نيازها مورد استفاده قرار مي‌گرفته، بلكه از لحاظ معنوي و روحي نيز تاثير بسياري داشته است. آب با قابليت‌هاي مختلف خود مانند حيات، تازگي، درخشندگي، پاكيزگي، رونق و رواج روشنايي، سكون و آرامش و تحرك، احساس‌هاي متفاوت در روح و روان انسان گذارده است. به همين دليل همواره در مكان‌هايي كه ساخته دست بشر هستند، به صورت‌هاي مختلف براي خود جا باز كرده است. 

 • بازدید : 304 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۲۷۸    کد محصول : ۱۳۷۷۷    حجم فایل : ۲۷۲۵ کیلوبایت   
دانلود تحقیق و پایان نامه word درباره محیط زیست و مسائل گوناگون پیرامون محیط زیست

مقاله تحقیق کمک پایان نامه درباره محیط زیست، در قالب word برای دانلود دراین فروشگاه برای شما دانشجویان و علاقمندان عزیز به محیط زیست قرارداده شده است. در این مقاله مسائل گوناگون پیرامون محیط زیست بررسی شده است که از جمله آنها مسائل مربوط  به باغ وحش در شهر و شرایط آن برای حیوانات و پرندگان ، آب و فاضلاب و موارد مهم در این موضوع، آلودگی های صوتی و منشا آن وراه های جلوگیری، آلودگی های ناشی از آفت کش ها، مخاطرات طبیعی از جمله زلزله، فضای سبز از جمله پارک ها در شهرها، ترافیک و… می توان اشاره کرد.این کمک تحقیق جامع در باره محیط زیست در ۲۲۷ صفحه تنظیم شده است و می تواند راه نمای بسیار مفیدی در ارائه پایان نامه ویا حتی افزایش اطلاعات در این زمینه برای شما دوستان باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج