گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 202 views
 • بدون نظر
این فایل در ۵۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آب موردنيازنيروگاه ازچاه تامين مي شودكه درزيربخشي ازويژگيهاي آبهاي زيرزميني آورده شده است :

-موادمعلق درآنها بسياركم است

-ممكن است داراي ذرات شن باشد.

-معمولاًموادآلي بسياركم دارند.

اين اب حاوي آهن محلول وگاهي هم منگنز محلول هستندكه وقتي آب درمعرض اتمسفرقرارمي گيرددراثراكسيده شدن توسط هواذرات زردوقهواي درآنهاظاهرمي شود.

-دي اكسيدكربن ممكن است دراين آبهازيادباشدوPH اين آبهامعمولا ًبين۹-۷٫۹  .6  مي باشد.

-آب چاهاي خيلي عميق ممكن است معمولاًعاري ازميكروبهاوديگرميكروارگانيسمهاباشد ولي چاههاي
كم عمق معمولاًآلوده به ميكروارگانيسمهامي باشند.

-بخاطرانحلال جزئي مواد معدني معمولاًاين آبهاداراي املاح زيادمي باشند(حدود۵۰۰  ppm )كه بيشترين جزءآن بي كربنات كلسيم ميباشد
تصفیه خانه آب
درتصفيه خانه دوبخش مهم ازيكديگرجدامي شوند :
۱-بخش آبD.M   
۲-بخش سرويس دهي وشرب
تنها ناحيه مشترك بين اين دوبخش ،بخش مخازن ذخيره آب خام مي باشدكه هركدام داراي ظرفيت ۲۰۰۰ m3  مي باشد.

دستورالعمل بخش آب D . M   (تصفيه خانه) : شامل اجزاي ذيل مي باشد :
.
-۴خط موازي باهركدام داراي ظرفيت hr/m3110 مي باشد وجودداردكه قابليت سرويس
دهي آن مابين احياءيا شستشوي معكوس۲۳ساعت ميباشدودرموردستون بسترمختلط زمان  
سرويس دهي ۲۰۰ساعت مي باشد.هرخط داراي تجهيزات ذيل مي باشد :
-يك فيلترشني باظرفيت h/m3110به منظورحذف ذرات معلق
-يك فيلترذغال اكتيو جهت جداسازي يونهاي اكسيدكننده باقي مانده به منظورحفاظت رزينها درمراحل بعدي حذف رنگ ،بو،مزه ومواد آلي
-يك فيلتركاتيوني ،رزينهاي معاوضه كننده اسيدي ضعيف وقوي در مسير جريان عمل مي كند كه جهت احياءعكس عمل سرويس دهي عمل مي كنيم.
-يك دگازوركه داراي مخزن ذخيره درانتهاي آن بوده وداراي دوفن گريز از مركزمي باشد.
-يك پمپ آب دركناردگازورقرارداردكه آب كاتيوني (كاتيون آزادشده)رابه سمت ستونهاي آنييوني وبستر مختلط ودرنهايت مخازن ذخيره آب ريز(مقطر)مي فرستند.يك پمپ اصلي كه درحالت آماده به كارمي رودبراي۴خط آبD.M   درنظرگرفته شده است.
-يك فيلترآنييوني بارزيتهاي معاوضه كننده يوني بازي ضعيف وقوي در مسير جريان عمل مي كندكه جهت احياءعكس عمل سرويس دهي عمل مي كنيم.
-يك فيلتربسترمختلط با رزينهاي معاوظه كنندهبازي قوي واسيدي
-يك مخزن ذخيره اسيد سولفوريك %۹۸ظرفيت كافي براي يك ماه بهره برداري ازتصفيه خانه 
براي توليد آب D.M 
-يك مخزن مكنده اسيدبراي مكش سيستم دربين تانك اصليذخيره اسيدوپمپهاي انتقال دهنده اسيدوجوددارد.
-يك مخزن ذخيره سودسوزان%۵۰به ظرفيت كافي جهت استفاده بهره برداري يك ماه آب
D.M (تصفيه خانه)
-يك تانك روزانه سودسوزآورجهت بهره برداري واستفاده يك روزدرتصفيه خانه جهت تهيه آب D.M
-دوپمپ تخليه وانتقال دهنده سودبه منظورانتقال سودازمخزن ذخيره به تانك روزانه(يكي ازآنهامورداستفاده قرارمي گيرد)
-يكمخزن مكنده سودبراي مكش سيستم دربين تانك اصلي ذخيره سودوپمپ هاي انتقال سودوجود دارد.
-يك مخزن شستشوي معكوس به منظور شستشوي معكوس خارجي رزينهاي ستونهاي كاتيوني وآنيوني توسط مجراي انتقال رزيني از اين ستونها به مخزن شستشوي معكوس انتقال مي يابند.
-۳مخزن ذخيره آب دمينه شده كه ظرفيت هركدام۳ m2000  مي باشد.
-دوپمپ سانتريفوژبراي انتقال آب   DMبه برجهاي خنك كن كمكي میباشد

-دوپمپ سانتريفوژ انتقال دهنده آب DM باظرفيت hr/m3300كه در صورت لزوم واحتياج براي هرقسمت درنظرگرفته مي شود.
-دوپمپ احيا جهت احياء وشستشوي معكوس رزينهاباآب كه شامل احياءوآب كشي آهسته وتند رزينهاي كاتيوني آنيوني وبسترمختلط مي گردد.
-دوپمپ خنثي سازي به منظورخنثي سازي آبي كه در اثررزينها درسيكل تصفيه آب مقطربوجود
آمده است.اين حالت درمورد فيلترشني وزغال فعال صادق نيست.ظرفيت اين استخرهابه ميزان
حجم احياء هرخط وهمچنين فاكتور ايمني اختصاص يافته بستگي دارد.هر تانك داراي يك خط 
هوابراي مخلوط كردن محتويات استخر خنثي سازي مي باشد .
-دوپمپ تزريق اسيد براي خنثي كردن پساب استخر خنثي سازي كه يكي از دوپمپ درحالت اماده باش می باشد.

-دوپمپ گريزازمركز چرخشي به منظوراحتلاط يكنواخت،خنثي سازي واز بين بردن حالت مضر فاضلاب بدست 
آمده ازاحياء مي باشد.
-يك مخزن مكنده آب خنثي به عنوان مكنده سيستم كه ما بين تانك خنثي سازي وخروجي پمپهاي تخلیه و مسیر سركوله بين دواستخروجوددارد.
-يك مخزن هواي فشرده براي تأمين هوائي بافشار ثابت براي ابزاردقيق.
دستورالعمل سرويس دهي وشرب:
۱-سيستم داراي دوپمپ سرويس دهي وشرب جدا از هم كه يكي از آنها درحالت آماده به كار است.
۲-يك مخزن ذخيره هيپوكلريت با ظرفيتm3.1
۳-دوپمپ تغذيه جداازهم به منظورتزريق هيپوكلريت به تانك هوائي بيروني باظرفيت ۵٫۸lit/hrكه يكي درحالت آماده به كار است.
۴-يك تانك هوائي با ظرفيتm31000

قسمت هاي تأسيسات آب ريز به شرح ذيل مي باشد
۱-فيلترشني ۲-فيلترذغال اكتيو ۳-معاوضه كننده كاتيوني۴-دي گازور۵-معاوضه كننده آنيوني  6-بستر مخلوط   7-مخزن پمپهاي آب ريز۸-مخزن وتزريق اسيد۹-مخزن وتزريق سود۱۰-
                                                      شستشوی معكوس خارج رزينها۱۱-خنثي سازي پساب۱۲-نقص سيستم   
        
قسمت آب دينه شامل۴خط مي باشداين فرايند باورودآب خام به فيلترشني شروع مي شودكه در روش استانداردعمليات ،جريان به سوي پايين مي باشد. فيلترشني يك ستون عمودي تحت فشار به ارتفاع وقطر
۳۰۰ميلي متر مي باشد .                                                            بستر فيلتر شامل شن و دانه هاي نگهدارنده مي باشد .                           كه روي سيني نازل دار قرار دارد.
نازلها وظيفه جمع آوري وعبورآب در مدت            زمان  سرويس دهي و توزيع آب وهوادر مرحله 
يك واش را برعهده دارند.هرفيلترشني براي جريانm3/hr110طراحي شده است.وفيلترشني اولين مرحله از
مراحل تهيه آب ريز مي باشد سيستم عملياتي ويك واش فيلترشني اتوما تيك مي باشدو توسط plcكنترل میشود.
درعين حال عمليات يادشده ميتوان توسط بكاربردن دكمه هاي واقع در پانل كنترل انجام ميگردد.

عمليات بك واش شامل سه مرحله مي باشد:
۱-يك واش توسط آب جهت انتقال موادمعلق ازفيلترشني انجام مي شوددراين مرحله جريان آب زيادخواهدبود.  هم چنين ازپمپ آماده به كارآب خام نيزاستفاده مي شودكه فلوي آن متغيراست.

۲-بك واش،آب وهوابصورت همزمان،براي اين منظورجريان آب بك واش توسط فرمان Plc روي ولواز طریق فلومترکاهش
مي يابد.

۳-سيستم رادرمدبهره برداري قرارمي دهيم وآنراازپائين درين مي دهيم تاآب خروجي فيلتركاملاًتميزگردد
فيلتر كربن اكتيو :FILTRATION ACTIVE                
دومين ستون درفرايندتوليدآب ديزستون هاي كربن اكتيوهستند.اين فيلترها بدليل آلودگي ميكروبي آب خام تعبيه شده اند.همچنين بدليل كلرزني درلوله ورودي به تانك ذخيره آب خام وحساسيت رزينهابه كلرآزادنيازبه يك فيلترزغال فعال مي باشدكه كلرآزادوكلرتركيبي راحذف كندوازموادرزيني جلوگيري نمايد.
جريان آب درحالت استاندارد ازبالابه سمت پائين فيلتركربن اكتيو مي رود.فيلترهاي كربن اكتيوستون هاي تحت فشارباmm3000قطروmm4000ارتفاع ميباشد.بسترآن شامل( granulx   aaivxed   carbon  )
ونگهدارنده( growd )مي باشدكه روي سيني سوراخ شده داراي نازل ريخته شده است.نازلهاجهت جداسازي آب ازذرات كربن درحين بهره برداري وتوزيع آب درمرحله يك واش مي باشد.هرفيلتركربن اكتيوبرايhr/m110وppm uz c.2 كلرآزادطراحي شده است.
درشرايط نرمال آب فيلترشده خروجي از فيلتر شني همان خط به ستون كربن اكتيواز پائين به بالاوارد ميگردد. برمبناي تست آلودگي دماي آب ورودي در حدود c80مي باشد.اماتادرجه حرارت خروجي فيلتركربن اكتيو به زيرc30برسدآب واردفيلتركاتيوني نمي شود.

CATIONIC         FILTER                                                                                          
بعدازفيلترزغال فعال،آبداردفيلتركاتيوني مي شودكه حاوي دو نوع رزين است.رزين كاتيوني ضعيف ورزين كاتيوني قوي،كليه كاتيونهاي موجوددرآب توسط اين دونئع رزين حذف مي گردد.سيستم به صورتCounter  carent   يابه عبارت ديگرجريان سرويس ازپائين به بالاوبسترشناور وجريان احياءازبالا به پائين طراحي شده است.
درون فيلترپوشش لاستيكي داردوفضاي داخل آن توسط يك صفحه مسطح كه روي آن نازلهائي براي عبوروتوضيع يكنواخت آب ومحلول احياءتعبيه شده به دوقسمت تقسيم مي گردد.محفظه پائين فيلتربراي رزينهاي كاتيوني ضعيف ومحفظه بالائي براي رزينهاي كاتيوني قوي مي باشد.درهرقسمت يك لايه ذرات خنثي براي توضيع بهتر جريان آب موجوداست وبراي احياءازاسيدسولفوريك رقيق بادو غلظت %۷/۰و%۵/۱ استفاده مي شود.وعامل رقيق كننده آبD.M  مي باشد.                               تعبيه شده.
 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر

قبل از آنكه به نقاط ضعف سيستم حفاظتي پالايشگاه بندرعباس بتفكيك سطوح ولتاژي و نواحي حفاظتي آنان بپردازيم، بهتر است كه لا اقل يكي از حوادث اتفاق افتاده در مجتمع را با استفاده از ابزار شبيه سازي و با توجه به تمامي اطلاعات شبكه برق رساني پياده شده بررسي و مرور نمائيم. زيرا بسياري از نقاط ضعف شبكه هاي حفاظتي با مرور حوادث قبلي مشخص تر مي گردند. ضمناً صحت نتايج شبيه سازي و اطلاعات ورودي به اثبات مي رسد. بدين منظور حادثة اتصالي در سركابل خط ۲۰KV ورودي به پست SS04 در ساعت ۰۲:۲۴:۰۳ روز ۲۵ Jul 2004 در زير مورد بررسي قرار مي گيرد.

 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بعد از کشف نفت و استخراج آن در ایران لزوم احداث کارخانه های بالا دست مبدل جهت جلوگیری از خام فروشی در کشور احساس شد و بعد از تاسیس پالایشگاه آبادان به عنوان نخستین پالایشگاه ایران و با توجه به وجود گاز فراوان همراه با نفت استخراجی و همچنین کشف میادین گازی در سال های بعد کشور نیاز به محصولات پتروشیمی را احساس کرد و در سال ۱۳۴۲ انستیتو نفت فرانسه از طریق سازمان برنامه و بودجه مامور شد تا مکان یابی ایجاد صنایع پتروشیمی در ایران را بررسی کند
و با توجه به نزدیکی آبادان به میادین نفتی و همجین وجود خط لوله های نفت از قبل احداث شده برای پالایشگاه آبادان و دسترسی به منابع آب شیرین دائمی بدلیل مجاورت آبادان با رودخانه اروند رود این مطالعات منجر انتخاب شهر آبادان و به تاسیس شرکت سهامی پتروشیمی آبادان با مشارکت ۷۴ % سهم شرکت ملی پتروشیمی و ۲۶% سهم شرکت ب اف گودریج آمریکا گردید . و در سال ۱۳۴۶ به دلیل اینکه در داخل کشور هیچگونه تجربه ساخت مجمتع های پتروشیمی وجود نداشت عملیات ساختمانی مجتمع توسط شرکت لاماس آمریکا آغاز و تنها دو سال بعد در سال۱۳۴۸ رسماً به بهره برداری رسید .
محصولات پتروشیمی 
ظرفیت اولیه پتروشیمی آبادان ۵۴ هزارتن در سال بود که شامل تولیدسالانه ۲۰۰۰۰ تن پی وی سی ، ۱۰۰۰۰ تن دودسیل بنزن و ۲۴۰۰۰ تن سود سوز آور بوده‌است. در سال ۱۳۵۴ طرح گسترش به منظور افزایش تولید پی وی سی به۶۰۰۰۰ تن در سال به اجرا در آمد.
پتروشیمی بعد از انقلاب 
مجتمع پتروشیمی آبادان بعد از انقلاب ۵۷ به فعالیت خود بدون وقفه خاصی ادامه داد اما با شروع جنگ ایران و عراق و هم مرز بودن شهر آبادان با کشور عراق به طور روزانه هدف اصابت تعداد زیادی راکت و موشکهای عراقی قرار گرفت و به طور کامل ویران شد. اما در سال ۱۳۶۷ پس از پایان جنگ عملیات بازسازی پتروشیمی آبادان آغاز گردید و مهندسان متخصص مجتمع توانستند آن را مجدداً راه اندازی و وارد چرخه تولید کشور بکنند. در حال حاضر مهمترین محصول تولیدی این پتروشیمی پی وی سی است که تولید این محصول در سال ۱۳۸۴ به حدود ۶۰۰۰۰ تن افزایش یافت.و با توجه به سرمایه گذاری و برنامه ریزی مدیران این مجتمع جهت توسعه و گسترش آن و رسیدن به تولید سالانه ۱۱۰۰۰۰ تن پی وی سی جز اهداف طرح توسعه مجتمع در طی چند سال آینده می‌باشد
معرفی :
واحد ۴۰۰ یا واحد الفین به واحد مادر در پتروشیمی آبادان معروف است. در این واحد گازهای هیدروژن، متان، اتان، پروپان، ایزوبوتان و به مقدار بسیار ناچیز اتیلن و پرو=یلن به عنوان گاز خوراک وارد واحد می شود محصول این واحد اتیلن و پروپیلن می باشد.
دو نوع محصول اتیلن وجود دارد: ۱ – اتیلن رقیق( ۳۰% حجمی) و ۲- اتیلن غلیظ(۴۵% حجمی).
اتیلن رقیق به واحد ۵۰۰ برای تهیه اتیلن کبراید به روش کلریناسیون مستقیم فرستاده می شود.
اتیلن غلیظ به واحد ۱۰۰۰ برای تهیه اتیلن دی کلراید به روشی اکسی کلریناسیون فرستاده می شود و پروپیلن به واحد ۸۰۰ برای تولید پروپیلن تترامر فرستاده می شود. 
انجام واکنش
گاز خوراک شامل دو مسیر می باشد: خوراک از پالایشگاه و مسیر پروپان که با هم مخلوط می شوند. این خوارک وارد مبدل حرارتی EA-429 شده و گرم می شود تا میاعات موجود در جریان تبخیر شود. جریان وارد مخزن FA-401 می شود جریان خروجی از مخزن به سه جفت جریان تقسیم می شود و هر جفت جریان وارد یکی از کوره های BA 401 , BA 402 , BA 451 می شود(معمولا یکی از کروه ها در سرویس نمی باشدو دو تا کوره کار می کند). در مرحله اول خوراک گازی از کویل های افقی می گذرد و بر اثر برخورد گازهای سوختته شده داغ با بدنه کویل ها دمای آن به حداکثر ۱۳۰۰ فارنهایت می رسد سپس وارد قسمت تابشی می شود و بوسیله انتقال حرارت تابشی تا دمای ۱۶۰۰ فارنهایت گرم می شود و واکنش انجام می شود.
 
این گاز های خروجی از کوره وارد کوینچ پات می شوند تا سرد شوند. به کوینچ پات سه جریان وارد می شود: جریان گاز از کوره ، آب و steam آب و steam عمل خنک کردن را انجام می دهند چونکه هنوز دمای گاز بالاست خروجی وارد DA 401 می شود. این برج یک برج دو قطری می باشد که در قسمت بالای آن تا سینی هفتم برج نوع Valve Tray و بعد از آن تا سینی دوازدهم خنک سازی به صورت Angle iron انجام می شود. آب از سینی شماره ۱ با دمای ۱۰۰ فارنهایت و از سینی شماره ۷ با دمای ۱۳۰ فارنهایت وارد برج شده و در تماس با گاز از قسمت پایین وارد آن می شود. مقدار زیادی از بخار آب همراه با گاز را جذب کرده و دمای آن را به ۱۸۰ فارنهایت می رساند. آب گرم خروجی از پایین برج وارد مخزن ته نشین FA 403 می شود که در این مخزن هیدروکربن ها و آروماتیک های سنگین جدا می شود و دور ریخته می شوند. آب نیز توسط پمپ ۴۰۱ بر می گردد(GA 401) شیر ورودی پمپ به مخزن ته نشین متصل است آب پمپ شده توسط پمپ به چند شاخه تقسیم می شود ، قسمتی از آن پس از خنک شدن در مبدل های ۴۰۱ و ۴۰۲ به ترتیب وارد سینی های شماره ۷ و ۱ برج ۴۰۱ می گردد. شاخه دیگر آن نیز به ظرف های خنک کننده تزریق می شود.سرانجام قسمت های دیگر از آن نیز ب مبدل های حرارتی ۴۳۰ و ۴۲۹ و ۴۱۴ فرستاده می شود و در آنجا گرما می گیرد و چرخه باز تکرار می شود.
 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر
این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آتش: يك سلسله فعل وانفعال شيميايي كه توام با شعله و حرارت  است يا هر منبع انرژي كه توام با شعله وحرارت است.
انواع آتش: آتشها در يك طبقه بندي به انواع تند سوز مثل فيلم عكاسي وكند سوز مثل اكسيد شدن آهن وآتش گرفتن الوارهاوكنده هاي ضخيم  تقسيم ميشوند. و از طرفي به انواع آتش از نوعهاي جامدات و مايعات وگازها وهمين طور آتشهاي  از نوع جريان الكتريسيته و فلزات تقسيم بندي مي شوند
-۲-عوامل ايجاد كننده آتش وراههاي خاموش كردن آن
به طور كلي در هر آتش سوزي سه عامل هوا يا اكسيژن ومواد قابل سوختن و جرقه بايد وجود داشته باشد وگرنه آتش سوزي رخ نمي دهد. بنابراين با قطع سوخت يا  خنك كردن يا قطع هوا ميتوان آتش را خاموش نمود. اگر آتش سوزي از نوع جامدات بود از آب استفاده ميشودو در مورد مايعات با قطع هوا واستفاده ا ز  co2يا كف يا پودرهاي هالوژنه و يا سيستم نازل بخار ميتوان آتش را خاموش نمود. خطرناك ترين نوع آتش سوزي مربوط به گازها مي باشد كه در اين مورد قطع سوخت ارجح ميباشدو براي خاموش نمودن آتشهاي برقي بهترين كار قطع جريان الكتريسيته است واگر آتش سوزي از نوع فلزات بود از پودرهاي خشك شيميايي استفاده ميشود. در مورد آتش سوزيهاي برقي بايد جريانco2  را مدام قطع و وصل نمود تا جريان برق منتقل نشود.خاموش كننده هاي دستي ومتحرك در انواع پودري (پودر-هواوپودر گاز)
وكف ها (FOAMS)   كه به صورت مكانيكي و شيميايي  هستند و همين طور به شكلهاي
آبي(آب-هواوآب-گاز)وگازي( co2 وBCF ) وجود دارند. البته از BCF به دليل تخريب محيط زيست ولايه اوزون استفاده نمي شود.
۲-بررسي مختصر واحد هاي منطقه ب 
۲-۱-واحد توليد ازت
ازت گازي خنثي است كه ميل تركيبي بسيار كمي داشته ودر شرايط عادي تركيب پذيري ندارد لذا در واحدهاي مختلف بهره برداري از اين گاز براي موارد مختلفي از قبيل گاز پوششي مخازن هيدروكربوري براي جلوگيري از نفوذ اكسيژن در آنها يا در واحدهاي كاتاليستي در هنگام احيا به عنوان گاز گردشي يا در هنگام راه اندازي واحدهاي هيدروژن وهيدروكراكر به عنوان گاز چرخشي استفاده ميشودو بخصوص در عمليات احيا مداوم كاتاليست پلاتفرمر واحد تبديل كاتاليستي به صورت مداوم مصرف مي گردد. با توجه به ان كه ۷۹ درصد هوا ازت است بهترين منبع  تهيه آن ميباشد.
۲-۲-واحد تبديل كاتاليستي
واحد CCR شركت به منظور تبديل برشهاي بنزين با درجه آرام سوزي پايين به بنزين با درجه آرام سوزي ۱۰۰ طراحي ونصب شده است. ظرفيت واحد ۲۱۶۰۰ بشكه در روز است.
طراحي واحد بر دو مبناي تامين كامل خوراك HSRG از واحد تقطير در جو با نقطه جوش ابتدايي ۸۵ درجه سانتيگرادونقطه جوش نهايي ۱۶۰ درجه سانتيگراد ويا مخلوطي از ۱۷۱۵۹ بشكه در روز خوراك از واحد تقطير و۴۴۴۱ بشكه در روز نفتاي سنگين هيدروكراكر با نقطه جوش ابتدايي ۸۲٫۲ درجه سانتيگراد ونقطه جوش نهايي ۱۶۰ ميباشد.
اين واحد مشتمل بر سه قسمت ميباشد:
تصفيه نفتا به منظور حذف(NAPHTHA HYDROTREATING-NHT) تركيبات آلي نيتروژندار وگوگرد دار واكسيژن دارواشباع هيدروكربورهاي غير اشباع ودر نهايت حذف سموم اضافي مانند آرسنيك وسرب كه براي قسمت پلاتفرمر مضر ميباشد تعبيه شده است .حذف اين ناخالصيها در حضور كاتاليست (با نام تجاري  S-12 محصول شركتUOP با فلزات فعال كبالت وموليبدن  بر روي پايه آلومينا ) وگاز هيدروژن انجام ميگيرد.
پلاتفر مر: (PLATFORMER) :نفتاي تصفيه شده در اين واحد در حضور كاتاليست (با فلز فعال پلاتين بر روي پايه آلومينا) تبديل به بنزين با درجه آرام سوزي بالا و همچنين گاز مايع و مخلوط گازي غني از هيدروژن ميشودكه به عنوان خوراك گازي  به واحد هيدروژن ارسال ميگردد.
قسمت احيا مداوم كاتاليست (به منظور احيا مداوم كاتاليست قسمت پلاتفرمر) در مجاورت واحد فوق نصب گرديده است كه همواره قسمتي از كاتاليست از انتهاي بستر راكتور پلاتفرمر وارد قسمت احيا شده و بعد از سوزاندن كك وآماده سازي مجدد از بالا وارد راكتورهاي پلاتفرمر ميگرددوبدين  ترتيب همواره پلاتفرمر از شرايط يكنواخت عمليات در طول بهره برداري برخوردار خواهد بود.
۲-۳-واحد هيدروژن
واحد توليد هيدروژن به منظور توليد هيدروژن با درجه خلوص ۹/۹۹% به مقدار طبيعي ۵۴۰۰۰NM3/hr  (مورد نياز واحد هيدروكراكر) طراحي ونصب شده است قسمتي از هيدروژن توليدي توسط واكنشهاي ريفرمينگ در كوره (راكتور )واحد از واكنش خوراك با بخار آب در دماي ۷۰۹-۷۱۰ درجه سانتيگراد در حضور كاتاليست با فلز فعال نيكل روي پايه آلومينا وخالص سازي در PSA NO.1 تامين ميگردد. خوراك واحد ميتواند گاز طبيعي يا گازهاي هيدروكربوري تصفيه شده در واحد آمين ويا پروپان باشد كه به علت قابليت دسترسي و استفاده آسانتر معمولا از گاز طبيعي به عنوان خوراك استفاده ميشود. قسمت ديگري از هيدروژن توليدي  از خالص سازي گازهاي غني از هيدروژن توليدي در واحد تبديل كاتاليستي در DSA NO.2   تامين ميشود. 
گازهاي ناخالص خروجي ازPSA  NO.1 حاوي هيدرروژن وگازهاي دي اكسيد كربن و منو اكسيد كربن است كه در كوره واحد استفاده ميگردد. گازهاي ناخالص خروجي از PSA NO.2 كه حاوي هيدروژن وگازهاي هيدروكربوري سبك است به سيستم سوخت گازي پالايشگاه تزريق ميگردد. 
۲-۴-واحد هيدروكراكر 
واحد هيدروكراكر شركت پالايش نفت شازند اراك براي تبديل برش نفتي سنگين موم دار 
(WAXY DISTILLATE)  به آيزوفيد (ISOFEED) معروف است  و از واحد تقطير در خلا پالايشگاه استحصال ميگردد وقابل عرضه به بازارنمي باشدبه محصولات با كيفيت مطلوب طراحي و نصب گرديده است .
خوراك واحد۲۴۵۰۰ بشكه در روزآيزوفيد با نقطه جوش ابتدايي ۶۰۰ درجه فارنهايت ونقطه جوش نهايي ۹۶۰ درجه فارنهايت مي باشد كه در فشار ودماي بالا در حضور كاتاليست وگاز هيدروژن با درجه خلوص ۹۰ تا ۲/ ۹۳  درصد واكنشهاي هيدروكراكينگ وهيدروتريتينگ انجام يافته وتبديل به محصولاتي مانند نفت سفيد وسوخت هواپيما ونفتاي سنگين ونفتاي سبك وهمچنين گازهاي مايع وهيدروكربوري سبك كه حاوي مقادير زيادي H2S ميباشد  شده
و مورد استفاده قرار ميگيرد.
گازهاي هيدروكربوري فوق در واحد تصفيه گاز با آمين تصفيه شده وبعد از حذف گاز H2S به سيستم سوخت گازي پالايشگاه تزريق وبه عنوان سوخت در كوره هاي پالايشگاه مصرف مي گردد.
قسمتي از نفتاي سبك به عنوان خوراك واحد هاي پتروشيمي ونفتاي سنگين براي توليد بنزين با درجه آرام سوزي بالا به طور مستقيم به واحد CCR ويا به تانكهاي        2007-2008  TK  
براي ذخيره سازي ارسا ل ميگردد. كاتاليست مورد استفاده در واحد با نام تجاري KF-1015        ساخت شركت هلندي AKZO NOBEL ميباشد.   
۳-۱- مقدمه اي در مورد فرآيند تبديل كاتاليستي 
در اين بخش سعي مي كنيم مروري كلي بر فرآيند تبديل كاتاليستي داشته باشيم . بعد از مختصري از شرح فرآيند به واكنشهاي اتفاق افتاده در راكتورهاي واحد تبديل كاتاليستي ميپردازيم ۰٫پيشرفت صنعت اتومبيل واستفاده از موتورهاي بنزيني روند فزاينده اي دارد كه باعث درخواست روز افزون سوختهايي با عدد اكتان بالا  مي شود. هيدروكربنهاي داراي 
درجه اكتان بالا خاصيت ضد انفجاري بيشتري دارند ويا به عبارتي ديگر باعث آرام سوزي ميشوند كه اين خاصيت بستگي به طبيعت پايه هيدروكربني دارد كه به عنوان سوخت به كار 
 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود فایل عایقکاری و گاز
این فایل آموزشی شامل عناوینی چون:
مقدمه پیرامون این موضوع

مشخصات شبكه‌ از نظر فشار گاز

جوشكاري‌ لوله‌هاي پلي‌اتيلن

نوع اتصالات پلي‌اتيلن

آزمايشات مخرب

تست عايق  و عايقكاري قبل از لوله ‌ گذاشتن  لوله‌ها در كانال…..

و مباحث گسترده تری حول این مبحث می باشد.خرید و دانلود فایل عایقکاری و گاز
این فایل آموزشی شامل عناوینی چون:
مقدمه پیرامون این موضوع

مشخصات شبكه‌ از نظر فشار گاز

جوشكاري‌ لوله‌هاي پلي‌اتيلن

نوع اتصالات پلي‌اتيلن

آزمايشات مخرب

تست عايق  و عايقكاري قبل از لوله ‌ گذاشتن  لوله‌ها در كانال…..

و مباحث گسترده تری حول این مبحث می باشد.
بخشی از متن این فایل آموزشی به شرح زیر است:

هدف از آزمايش نشتي نداشتن افت فشار در لوله‌ مي باشد كه ابتدا براي مدت ۲۴ فشار و دماي لوله يكنواخت مي‌شود. سپس در مدت‌ ۱۹۲ ساعت اين آزمايش انجام مي‌شود.

آزمايش عدم‌ وجود هوا در لوله به كمك تغيير حجم آب‌ تزريق شده در داخل لوله‌ انجام مي‌گيرد كه بر طبق استاندراد‌ها و فرمولهاي اين بخش صورت مي‌گيرد.

پس از تائيد‌ كلية آزمايشهاي فوق بايستي‌ خط لوله‌ از آب تخليه‌ و خشك مي‌گردد . پس‌از تخليه آب داخل لوله پيگ زده مي‌شود. سپس با نيتروژن  يا گازهاي‌ بي‌اثر‌ رطوبت لوله‌ را كاملاً تخليه مي‌كنند و …………..

 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر

فایل تخصصی همراه با تصاویر پیرامون بررسی کوره ی واحد شیرین سازی گاز مایع پالایشگاه گاز سرخون و بهینه سازی عملکرد آن
که با استفاده از آن می توانید چگونگی این فرآیند را همراه با تصاویر آن ملاحظه فرمایید.
در این مجموعه می توانید عناوینی چون مقدمه ی این فرآیند،کوره احیا،محاسبه و نتایج،محاسبه بازده حرارتی کوره،تغییرات از کوره تا بسترهای غربالی مولکولی،
و در نهایت بحث و نتیجه گیری حول این فرآیند را بیابید.
که هر بخش همراه با تصاویر محیطی و شماتیک می باشد.

فایل تخصصی همراه با تصاویر پیرامون بررسی کوره ی واحد شیرین سازی گاز مایع پالایشگاه گاز سرخون و بهینه سازی عملکرد آن
که با استفاده از آن می توانید چگونگی این فرآیند را همراه با تصاویر آن ملاحظه فرمایید.
در این مجموعه می توانید عناوینی چون مقدمه ی این فرآیند،کوره احیا،محاسبه و نتایج،محاسبه بازده حرارتی کوره،تغییرات از کوره تا بسترهای غربالی مولکولی،
و در نهایت بحث و نتیجه گیری حول این فرآیند را بیابید.
که هر بخش همراه با تصاویر محیطی و شماتیک می باشد.
بخشی از مطالب این فایل تحقیقی:
به منظور بررسی عملکرد کوره در فاصله ی زمانی فروردین ماه
۱۳۸۴ تا مرداد ماه ۱۳۸۴ مطالعات  گسترده ای صورت پذیرفته
که نتایج آنالیز آن…..
www.shoperchi1.zepo.ir
www.shoperfile.mefiles.ir

 • بازدید : 205 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود فایل آموزشی کوره های القایی
کوره های القایی در مقایسه با کوره های سوخت فسیلی دارای مزایای فراوانی از جمله دقت بیشتر ، تمیزی و تلفات گرمایی کمتر و … است . همچنین در کوره هایی که در آنها از روشهای دیگر ، غیر القاء استفاده می شود ، اندازه کوره بسیار بزرگ بوده و در زمان راه اندازی و خاموش کردن آنها طولانی است.
خرید و دانلود فایل آموزشی کوره های القایی
کوره های القایی در مقایسه با کوره های سوخت فسیلی دارای مزایای فراوانی از جمله دقت بیشتر ، تمیزی و تلفات گرمایی کمتر و … است . همچنین در کوره هایی که در آنها از روشهای دیگر ، غیر القاء استفاده می شود ، اندازه کوره بسیار بزرگ بوده و در زمان راه اندازی و خاموش کردن آنها طولانی است.
بخشی از متن این فایل تخصصی آموزشی:
الف ) سیستمهای منبع (Supply Systems)
در این سیستمها که فرکانس کار آنها بین ۵۰ تا ۶۰ هرتز و ۱۵۰ تا ۵۴۰ هرتز می باشد احتیاجی به تبدیل فرکانس نیست و با توجه به فرکانس کار ،‌ عمق نفوذ جریان زیاد بوده و حدود ۱۰ تا ۱۰۰ میلیمتر می باشد . همچنین مقدار توان لازم تا حدود چندین صد مگا وات نیز میرسد .
ب ) سیستمهای موتورـژنراتور (Motor-Generator Systems)
فرکانس این سیستمها از ۵۰۰ هرتز تا ۱۰ کیلو هرتز می باشد . در این سیستمها تبدیل فرکانس لازم بوده و این عمل بوسیله ژنراتورهای کوپل شده با موتورهای القایی صورت می پذیرد . همچنین در این سیستمها توان به وسیله ماشینهای ۵۰۰ کیلو وات تامین میگردد و برای بدست آوردن توانهای بالاتر ،‌ از سری کردن ماشینها استفاده میشود . عمق نفوذ در این سیستمها به خاطر ……


عتیقه زیرخاکی گنج