گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

ساختمانهای با ساختار پانلهای سه بعدی در زمـره سیسـتمهـای پـیشسـاخته محسـوب شـده و از امتیـازات سـاختمانهـای
پیشساخته برخوردارند. مفاهیمی که در ادبیات فنی ساختمانهای پیشساخته به کار میروند، مواردی نظیر تولیـد انبـوه، فرآینـدهای
تضمین کیفیت و کنترل کیفیت، ویژگیهای خاص ساخت در کارگاه، حمل و نقل و نصب در این ساختارها نیز کاربرد دارند.
از جمله مزایای سیستمهای پیشساخته میتوان به کاهش نسبی هزینههای کار نیروی انسانی، پرت مصالح و ماشینآلات مـورد
نیاز، کاهش زمان اجرا، کنترل کیفیت بهتر، وابستگی کمتر به شرایط جوی و صرفهجویی در تجهیزات نصب، اشـاره نمـود. در مقابـل
نقاط ضعف سیستمهای پیشساخته مواردی چون بالا بودن هزینه حمل و نقل قطعات، نیازمندی به هزینه جراثقال برای جابجایی در
محل، اتصالات ناهمگون و نامطمئن و طرح معماری محدود را در بر دارد

ساختمانهای با ساختار پانلهای سه بعدی در زمـره سیسـتمهـای پـیشسـاخته محسـوب شـده و از امتیـازات سـاختمانهـای
پیشساخته برخوردارند. مفاهیمی که در ادبیات فنی ساختمانهای پیشساخته به کار میروند، مواردی نظیر تولیـد انبـوه، فرآینـدهای
تضمین کیفیت و کنترل کیفیت، ویژگیهای خاص ساخت در کارگاه، حمل و نقل و نصب در این ساختارها نیز کاربرد دارند.
از جمله مزایای سیستمهای پیشساخته میتوان به کاهش نسبی هزینههای کار نیروی انسانی، پرت مصالح و ماشینآلات مـورد
نیاز، کاهش زمان اجرا، کنترل کیفیت بهتر، وابستگی کمتر به شرایط جوی و صرفهجویی در تجهیزات نصب، اشـاره نمـود. در مقابـل
نقاط ضعف سیستمهای پیشساخته مواردی چون بالا بودن هزینه حمل و نقل قطعات، نیازمندی به هزینه جراثقال برای جابجایی در
محل، اتصالات ناهمگون و نامطمئن و طرح معماری محدود را در بر داردعتیقه زیرخاکی گنج