گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 160 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
عنوان : شناسایی و گسترش پتانسیلهای اقنصادی بلند مددت کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل بین شهری
نگارش : پیمان قربانی
پایان نامه شناسایی و گسترش پتانسیلهای اقنصادی بلند مددت کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل بین شهری ، شامل ۶ فصل و ۲۱۰ صفحه است که فصل های آن شامل :
فصل اول : زیر ساخت ها و مصرف انرژی در بخش حمل ونقل
فصل دوم : فن آوری های سوخت ، موتور وبدنه
فصل سوم : شناسایی پتانسیل ها
فصل چهارم : ارزیابی پتانسیل های صرفه جویی انرژی به کمک بهره گیری بهینه از سیستم حمل و نقل عمومی
فصل پنجم : متدولوژی پایان نامه
فصل ششم : ارزیابی پتانسیل ها و ارایه راهکارها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  M.Sc
مهندسی عمران برنامه ریزی حمل ونقل
عنوان : گسترش تابع زمان-تاخیر در تقاطع های چراغ دار زیر اشباع
نگارش : امیر نراقی جلیلی
این پایان نامه شامل ۲۴۸ صفحه و در ۷ فصل گردآوری شده است که شامل :
ﻓﺼﻞ اول : ﻛﻠﻴﺎت و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺄﻟه
ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘه
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺎﺑﻊ زﻣﺎن -تاﺧﻴر
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم  :ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ  :ﺑﺮازش ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎي ﭼﺮاغ دار زﻳﺮ اﺷﺒﺎع
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ  :اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪل
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی

 • بازدید : 161 views
 • بدون نظر

عنوان : ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ از ﻃﺮیق اﻳﺮان
این پایان نامه مجموع ۴۵۳ صفحه است که شامل فصول زیر میباشد :
فصل اول : ﻛﻠﻴﺎت
ﻓﺼﻞ دوم : ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺮان ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺧﺎك ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺮان
ﻓﺼﻞﭘﻨﺠﻢ : ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ در اﻳﺮان
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي

 • بازدید : 177 views
 • بدون نظر

شايد شما هم اين ضرب المثل را شنيده باشيد كه بهترين پليس كسي است كه دزد خوبي باشد و به عبارت ديگر مي توان كفت تا زمانيكه يك پليس به تمام ترفندهاي دزدي آشنا بناشد نمي تواند با دزدان به مقابله بپردازد.

در اينترنت و شبكه نيز براي محافظت از كامپيوتر در مقابل هكرها تا زمانيكه شما با تمام ترفندهاي نفوذ گران آشنا نباشيد نمي توانيد به مقابله با آنها بپردازيد

تهاجمات و حملات كامپيوتري به طور متداول و هر روزه روي مي دهد و با يك اتصال ساده به اينترنت كسي در سوي ديگر سعي خواهد نمود از روي كنجكاوي به داخل دستگاه شما سه ، پنج يا دوازده بار در روز سركشي نمايد. هكرها بدون آگاهي با اتصالاتي كه جلب توجه نمايد دستگاهتان را از نظر آسيب پذيري مورد بررسي قرار مي دهند اگر كامپيوتر در زمينه هاي بازرگاني و تجارت ، آموزشي ، امور عام المنفعه يا نظامي مورد استفاده قرار گيرد بيشتر مورد تهاجم و يورش هكرها قرار خواهد گرفت.

بسياري از اين حملات تنها براي يافتن نفوذي به سپر دفاعي كامپيوتر صورت مي گيرد. مابقي قفل شكنهاي پيچيده كامپيوتري مي باشند و با نگاه اجمالي به عناوين خبري مي توان ديد كه تعداد آنها رو به افزايش مي باشد. به عنوان مثال سالهاي اخير ، بانك هاي بسياري از سوي هكرها كامپيوتري مورد تهاجم قرار گرفتند بطوريكه هكرها توانسته اند به اطلاعات دسته بندي شده اي  در مورد حسابهاي مشتريان بانك ها دسترسي پيدا نمايند هكرها شماره كارتهاي اعتباري سايت هاي مالي و اعتباري مي دزدند ، اغلب در مقابل اينكه اطلاعات كارت اعتباري مشتري را منتشر نكند از شركت هاي تجاري الكترونيكي ، بنگاههاي خبري و سايتهاي داد و ستد الكترونيكي اخاذي مي نمايند كه اينكار باعث شده است كه شركتها درآمد مالي خود را از دست بدهند….

 • بازدید : 172 views
 • بدون نظر

ارزیابی فنی و اقتصادیی سازماندهی ترافیکی بافت قدیم شهر تبریز
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل ونقل
نگارش : علیرضا ناصری
پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادیی سازماندهی ترافیکی بافت قدیم شهر تبریز ، شامل ۳۰۲ صفحه و ۸ فصل گرداوری شده است :
فصل اول : کلیات تحقیق
فصل دوم : مرور بر منابع و مطالعات پیشین
فصل سوم : تدوین متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی سامان دهی بافت قدیم شهر ها
فصل چهارم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز ( تعیین محدوده مطالعات و شناخت وضع موجود )
فصل پنجم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز (تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و شناسایی مشکلات و موانع)
فصل ششم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز (ارایه راهکار های عملی جهت ساماندهی عرضه و تقاضا)
فصل هفتم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز (ارزیابی فنی و اقتصادی بافت مرکزی تبریز)
فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 163 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – راه و ترابری
عنوان : ارایه متدلوژی مکانیابی تجهیزات کنترلی و نظارتی  ITS در جهت کاهش تصادفات
نگارش : کاوه بیورانی
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۱۵۳ صفحه و ۱۰ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : تعریف مساله
فصل دوم : کاوش در متون
فصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات
فصل پنجم : ایمنی و راه حل های ITS
فصل ششم : انتخاب تجهیزات کنترلی و نظارتی  ITS
فصل هفتم : منافع و هزینه ها
فصل هشتم : ارایه مدل پیشنهادی
فصل نهم : انجام مطالعه موردی و بکارگیری مدل
فصل دهم : نتیجه گیری

 • بازدید : 104 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – راه و ترابری
عنوان : ارزیابی بکرگیری سیستم های هوشمند حمل و نقل در مدیریت حوادث جاده ای
نگارش : کامبیز دیرکوند
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۲۰۶ صفحه و ۹ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش راه و ترابری می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : کلیات
فصل دوم : کاوش در متون
قصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات
فصل پنجم : معرفی مدیریت حوادث
فصل ششم : سیستم های هوشمند حمل و نقل  ITS
فصل هفتم : ارزیابی بکار گیری ITS در مدیریت حوادث جاده ای
فصل هشتم : مطالعه موردی
فصل نهم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 183 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – راه و ترابری
عنوان : ارائه ساختار مناسب براي مديريت ناوگان حمل ونقل جاده ای در شرایط بهران
نگارش : علیرضا دانشفر
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۲۳۴ صفحه و ۷ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش راه و ترابری می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : طرح مساله
فصل دوم : مروری کارهای انجام شده
قصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم : برآورد امکانات و منابع ملی ( دولتی و خصوصی ) به منظور مقابله با بحران
فصل پنجم : ارایه ساختار مناسب مدیریت ناوگان حمل و نقل جاده ای در شرایط بحرانی طبیعی
فصل ششم :  نحوه عمل ساختار پیشنهادی در یک سناریوی فرضی زلزله (مطالعه موردی)
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
عنوان : استفاده ازكلني مورچگان در مسيريابي وسايل نقليه امدادي در شرايط عدم قطعیت
نگارش : آرش رحیمیان
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۱۵۷ صفحه و ۵ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش سازه می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : تعریف مساله
فصل دوم : مروری بر مطالعات پیشین
قصل سوم : ارایه روش
فصل چهارم : مطالعه موردی و نتایج عددی
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – راه و ترابری
عنوان : ارزیابی مقایسه ای نرم افزارهای AIMSUNوSIM TRAFFICدر شبیه سازی عملکرد ترافیکی تقاطعات شهری
نگارش : نیما جانفشان عراقی
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۱۶۴ صفحه و ۸ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش راه و ترابری می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : تعریف مساله
فصل دوم : کاوش در متون
قصل سوم : معرفی نرم افزارها
فصل چهارم : الگوریتم های ریاضی نرم افزار های ریزنگر شبیه ساز ترافیک
فصل پنجم : کالیبره کردن مدل های ریزنگر شبیه ساز ترافیک
فصل ششم : شبیه سازی و کالیبره کردن مطالعه موردی در نرم افزار ها
فصل هفتم : مقایسه نتایج شبیه سازی در نرم افزارها
فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر

توسعه مدل فازی تخصیص سفر در مناطق شهری
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
نگارش : هادی سراجی
پایان نامه توسعه مدل فازی تخصیص سفر در مناطق شهری ، شامل ۷ فصل است که در ۱۵۷ صفحه گردآوری شده است .
فصل اول : کلیات
فصل دوم : مروری بر مفهوم تخصیص و مدل های آن
فصل سوم : مروری بر سوابق علمی موضوع
فصل چهارم : منطق فازی
فصل پنجم : توسعه متدولوژی مدل فازی تخصیص شهر
فصل ششم : اجرا وتحلیل مدل
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد m.sc
مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقل
این پایان نامه با ۱۴۵ صفحه یکی از بهترین پایان نامه ها برای کارشناسی ارشد M.Sc میباشد.
این مجموعه در ۶ فصل گردآوری شده که شامل :
فصل اول : کلیات
فصل دوم :مفاهیم و تعاریف مدیریت بزرگراهی درون شهری
فصل سوم : روشهای مدیریت بزرگراهی درون شهری
فصل چهارم : متدلوژی و روش تحقیق
فصل پنجم : نتایج اجرایی
فصل ششم : راهکار ها و جمع بندی


عتیقه زیرخاکی گنج