گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر
موضوع : پایان نامه ارزيابي و ارتقاي قابليت اطمينان و در دسترس بودن يک واحد صنعت
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۰۷ صفحه
نوع فایل: pdf

چكيده

از كار افتادن يك سيستم توليدي و يا هر جزيي از آن، ميتواند به عنوان تهديدي براي ايمني، محيطزيست، كيفيت محصول و سودآوري واحد تلقي گردد. اگر چه تحقيقات گستردهاي در زمينه روشهاي ارزيابي قابليت اطمينان و در دسترس بودن سيستمها در دنيا ارايه شده است، ولي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران تا حد زيادي از اين روشها و كاربردهاي آنها بيبهره هستند. بدين منظور، روش شبيهسازي اتفاقي مونت كارلو جهت ارزيابي قابليت اطمينان و در دسترس بودن يك واحد تقويت فشار انتقال گاز پيادهسازي شد. از آنجايي كه طرح جديدي براي آرايش واحدهاي كمپرسور و ساير تجهيزات مربوطه براي احداث در ايستگاههاي جديد توسط طراحان و سازندگان پيشنهاد گرديده است، لذا جهت ارزيابي اين طرح جديد و مقايسه آن با طرحهاي موجود آرايش ايستگاه، هر دو آرايش با استفاده از روش مونت كارلو شبيهسازي گرديدند. نتيجهاي كه به دست آمد اين بود كه طرح آرايش جديد تا حد زيادي به خرابي تجهيزات حساس بوده و همين امر موجب كاهش ظرفيت آن در خرابيهاي كوچك ميگردد. در دسترس بودن اين طرح جديد، تقريباً ۵ درصد كمتر از طرح سنتي و رايج است كه اين امر ميتواند هشداري براي طراحي واحدهاي مشابه با حساسيت بالا گردد. 


عتیقه زیرخاکی گنج