گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر

هدف اصلی این پژوهش میزان استفاده اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه  از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری می باشد در این پژوهش  که جامعه آماری آن شصت و چهار نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه  می باشد از پرسشنامه ای که شامل بیست و پنج سوال  استفاده گردید . نتایج حاصله حکایت از آن دارد که  بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با مکان  دسترسی اساتید و اعضای هیئت  دانشگاه  و سابقه تدریس استادان و رشته تحصیلی آنان رابطه معنا داری وجود دارد

 تعداد صفحه :۸۲

فرمت : ورد با قابلیت ویرایش

پایان نامه بررسي ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآيند ياد دهي يادگيري بين اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور انديمشك

چكيده

 امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ، نقشي اساسي در حوزه هاي گوناگون بازي مي كند . يكي از حوزه هايي كه با ورود فناوري اطلاعات و ارتباطات ، دچار تحول اساسي شده ، حوزه آموزش است . در اين پژوهش ميزان استفاده اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه را از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند ياد دهي يادگيري مورد بررسي قرار مي دهيم ، در اين نظر سنجي از پرسشنامه هايي استفاده شده كه شامل ۲۵ سوال بوده و جامعه آماري شامل ۶۴ نفر از اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه بود . در اين پژوهش يك فرضيه اصلي و ۵ فرضيه فرعي ارائه شد كه از مجموع اين فرضيه ها ، فرضيه اصلي و ۳ فرضيه فرعي آخر تائيد و ۲ فرضيه فرعي ۱ و ۲ رد شدند ، چرا كه بين ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات با محل دسترسي اساتيد و اعضاي هيئت علمي و سابقه تدريس اساتيد و رشته تحصيلي آنها رابطه معني داري وجود دارد . سطح معني داري فرضيه اصلي = ۳% مي باشد .

 فرضيه سوم = ۰٫۰۰۲

 فرضيه چهارم = ۰۰۲%

 فرضيه پنجم = ۰۴%

كليد واژه ها : فن آوری اطلاعات- یادگیری- یاددهی – هیئت علمی

فهرست مطالب

عنوان                                                                صفحه

چكيده

فصل اول : طرح تحقيق

مقدمه ——————————————————– ۱                                                                                            

بيان مسئله —————————————————۲                                                                                              

ضرورت يا اهميت تحقيق ————————————- ۴                                                              

اهداف تحقيق —————————————-..——–۷

پرسشهاي پژوهش يا فرضيه ها —————————— ۸

تعاريف مفهومي ………………………………………………….۹

تعاريف عملياتي ——————————————— ۱۱

فصل دوم : مباني نظري و پژوهشهاي انجام شده

فناوري اطلاعات و ارتباطات ———————————- ۱۳

ضرورت بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات ———— ۱۴

كاربرد آموزشي فناوري اطلاعات و ارتباطات —————- ۱۵

روش هاي آموزشي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات – ۱۷

فناوري آموزشي ——————————————– ۱۸

تعريف جديد فناوري آموزشي ——————————- ۱۹

فناوري تدريس ———————————————– ۱۹

فناوري يادگيري ——————————————— ۲۰

فناوري در آموزش ——————————————- ۲۰

يادگيري —————————————————– ۲۱

كاربرد اينترنت در آموزش ———————————— ۲۳

ضرورت بهره گيري از اينترنت براي پرورش نسل جوان ——- ۲۴

آشنايي با جرائم اينترنتي ———————————– ۲۵

پژوهش هايي درباره كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش — ۲۷

فصل سوم : روش تحقيق

روش تحقيق ————————————————- ۳۲

روش نمونه گيري و نمونه آماري —————————– ۳۲

ابزار جمع آوري داده ها ————————————– ۳۳

نمره گذاري مقياس سنجش فناوري اطلاعات وارتباطات ……۳۴

روش تجزيه و تحليل داده ها …………………………………….۳۴

روش اجراي پرسشنامه و گردآوري اطلاعات …………………..۳۴

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه ———————————————–..——- ۳۶

تجزيه و تحليل پرسشها ————————————– ۳۷

تجزيه و تحليل فرضيه ها ————————————– ۶۵

 فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري ————————————————— ۷۶

پيشنهادات پژوهش ——————————————- ۷۸

محدوديت هاي پژوهش ————————————— ۷۹

منابع و ماخذ ————————————————- ۸۰

پرسشنامه ………………………………………………………..۸۱


عتیقه زیرخاکی گنج