گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 208 views
  • بدون نظر

هدف اصلی این پژوهش که  در سطح مدارس راهنمایی در مقطع سوم راهنمایی  دخترانه  اجرا گردیده است بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان دختر سوم راهنمایی می باشد  از نمونه آماری آن از بین پنجاه نفر از دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی  به شیوه تصادفی  ساده انتخاب شدند و به همین شیوه در دو گروه  آزمایش و کنترل  تقسیم شدند . ابزار مورد استفاده در این تحقیق مقیاس حل مساله می باشد   نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مساله گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تاثیر دارد 

فرمت ورد ۸۶ صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مشاوره (M.A. )

موضوع:

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر شوش دانیال

چکيده

این پژوهش، باهدف بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی برحل مساله دانش اموزان دخترمقطع سوم راهنمایی شهر شوش دانیال اجراشده است. نمونه آماری شامل ۵۰ نفر از بین دانش اموزان دختر سوم راهنمایی درسال ۱۳۹۱ که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و به همین شیوه در دو گروه آزمایش و کنترل هر کدام ۲۵ نفر گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس حل مساله می باشد. طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و آزمون پیگیری است. مداخله ی آزمایشی (آموزش راهبردهای فراشناختی) بر روی گروه آزمایش اعمال گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از روش های آمار استنباطی نظیر تحلیل کواریانس یک متغیری وچند متغیری استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش با سطح معنی داری ۰۵/۰ =α نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مساله گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تاثیر دارد.

 

کلید واژه ها: راهبردهای فراشناختی، حل مساله

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده                                                                                                                      1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۱ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………….۵

۱- ۳ هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱- ۴ سئوال پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۷

۱- ۵ فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۶ تعریف واژه ها و اصطلاحات به صورت مفهومی و عملیاتی…………………………………………………..۷

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۱ریشه های تاریخی مفهوم فراشناخت …………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۲ روان شناسی فراشناختی……………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۳ تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۴ مفهوم فراشناخت………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۵ اهمیت فراشناخت …………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۶ اهمیت فراشناخت در آموزش……………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۷ تفاوت های فردی و فراشناخت ………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۸ رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی ……………………………………………………………………………….۱۸

۲-۹ تمایزراهبردهای شناختی وفراشناختی ………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۱۰ فراشناخت و مفهوم انتقال در یادگیری……………………………………………………………………………….۱۹

۲-۱۱ فراشناخت دیدگاه تازه ای درباره انتقال یادگیری………………………………………………………………….۲۰

۲-۱۲ مراحل رشد دانش فراشناختی …………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۱۳ عوامل موثر در شکل گیری و تحول فراشناخت ………………………………………………………………….۲۲

۲-۱۴ مهارت های فراشناخی ……………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۱۵ رشد راهبرد های فراشناخت …………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۱۶ هدف از آموزش فراشتاخت………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۱۷ دانش فراشناختی و تجربه فراشناختی ………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۱۸ نظریه های پیرامون فراشناخت………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۱۹ ارزشیابی رشد توانایی های فراشناختی……………………………………………………………………………….۳۰

۲-۲۰ مبانی نظری فراشناخت ……………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۲۱ مهارت حل مساله …………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۲۲ روش های شناختی ورفتاری در درمان حل مساله………………………………………………………………..۳۵

۲-۲۳ اهمیت و موارد کاربرد مهارت حل مساله ………………………………………………………………………….۳۵

۲-۲۴ مراحل مهارت حل مساله از دیدگاه وولفولک……………………………………………………………………..۳۷

۲-۲۵ بررسی نظریه های پیرامون حل مساله………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۲۶ تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۲۷ تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۲۸ خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………۴۶

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۳-۱ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۳-۲ نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۳ ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………….۵۰

۳-۴ پرسشنامه حل مساله …………………………………………………………………………………………………………۵۱

۳-۵ اعتبار و روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….۵۱

۳-۶ طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۵۲

۳-۷روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………۵۲

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………۵۳

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۴-۱ یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….۵۵

۴-۲ یافته های مربوط به فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………….۵۶

۴-۳ همگنی رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۴-۴ یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………..۶۴

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸

۵-۱ تبیین یافته های مربوط به فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………۶۸

۵-۲ فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۵-۳ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۵-۴ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………۷۰

۵-۵ پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………۷۱

۵-۵-۲ پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………۷۱

 

منابع و مآخذ

 

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳

منابع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

 

پیوست ها

پیوست ۱: شرح جلسات…………………………………………………………………………………………………………..۸۲

پیوست ۲: پرسشنامه حل مساله ………………………………………………………………………………………………….۸۴

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………۸۶


عتیقه زیرخاکی گنج