گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 106 views
 • بدون نظر

پایان نامه ۱۰۴ صفحه ای با موضوع بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني – بروني) با عزت نفس 

در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیست و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش آگاهی دارند به والدین از طریق رسانه های گروهی و به فرزاندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه و سفارش می شود. ولی اکثریت جامعه متاسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند. در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است. 

    منبع كنترل كه داراي دو بعد دروني و بيروني است و بنابر فرضيات راتر ,افرادي كه داراي منبع كنترل دروني هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهاي در به حد اكثر رساندن برون دادهاي بد يا خوب دارد و افراد داراي داراي منبع كنترل بيروني٬ فكر ميكنند برون دادهاي بد يا خوب ارتباطي با رفتار انها ندارد. عزت نفس به مقدار ارزشي گفته ميشود كه فرد به خود نسبت ميدهد و فكر ميكند ديگران براي او به عنوان يك شخص قائل هستند. جامعه آماري مورد نظر در اين پژوهش دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نيز ۶۰ نفر از دانشجويان كه شامل ۳۰ دختر و ۳۰ پسر بوده كه در كتابخانه ادبيات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گيري نيز نمونه گيري در دسترس است.

فهرست عناوین :

فصل اول

 • ۱-۱- بیان مسئله 
 • ۱-۲- اهمیت پژوهش
 • ۱-۳- هدف پژوهش
 • ۱-۴-سوالات پژوهش           
 • ۱-۵-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها
 • ۱-۵-۱- منبع کنترل 
 • ۱-۵-۱-۲-تعریف عملیاتی
 • ۱-۵-۲-عزت نفس

فصل دوم 

 • پيشينه نظري
 • ۲-۱- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس 
 • ۲-۱-۱- نظریه جیمز
 • ۲-۱-۲- نظریه مید 
 • ۲-۱-۳- نظریه کولی
 • ۲-۱-۴- نظریه روزنبرگ
 • ۲-۱-۵- نظریه سالیوان
 • ۲-۱-۶- نظریه هورنای
 • ۲-۱-۷- نظریه آدلر
 • ۲-۱-۸- نظریه راجرز
 • ۲-۱-۹- نظريه مزلو 
 • ۲-۱-۱۰-نظریه ی آلپورت
 • ۲-۱-۱۱-نظریه ی دیگر روانشناسان
 • ۲-۱-۱۲-عزت نفس و غرور 
 • ۲-۱-۱۳-نقش خانواده در شكل گيري عزت نفس
 • ۲-۱-۱۴-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان
 •   2-1-15-كمك تخصصي براي افزايش عزت نفس
 •   2-2-منبع كنترل
 •   2-2-1-رويكردها و نظريه هاي متفاوت درباره منبع كنترل 
 •   2-2-2-مفاهيم اساسي نظريه يادگيرِي اجتماعي
 •   2-2-3-تفاوت هاي فردي 
 •   2-2-4-كنترل  
 •   2-2-5-واكنش در برابر از دست دادن كنترل
 •   2-2-6-منبع كنترل 
 •   2-2-6-1-منبع كنترل دروني
 •   2-2-6-2-منبع كنترل بيروني 
 •   2-2-6-3-ويژگي هاي افراد با منبع كنترل دروني
 •   2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی
 •   2-2-7- تصور راتر در باره انسان 

فصل سوم 

 • ۳-۱ – طرح پژوهش 
 • ۳-۲- جامعه ی مورد پژوهش 
 • ۳-۳- نمونه روش نمونه گیری 
 • ۳-۴-ابزارتحقیق 
 • ۳-۴-۱-آزمون منبع کنترل   
 • ۳-۴-۲-آزمون عزت نفس
 • ۳-۵-روش اجرای پژوهش
 • ۳-۵-۱-اجرای اصلی
 • ۳-۶-۱-روش آمار

فصل چهارم

 • تجزیه و تحلیل آمار
 • ۴-۱-یافته های مربوط به سوال پژوهش

فصل پنجم

 • ۵-۱-بحث و نتيجه گيري 
 • ۵-۲-پيشنهادات   

عتیقه زیرخاکی گنج