گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر

كانسار فسفات اسفوردي در ۳۵كيلومتري شمال شرقي شهرستان بافق در اسـتان يـزد واقـع شده است. عمليات اكتشافي معدن در طي سالهاي ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۲ انجـام گرفـت و شـركت دنـور سالا از سال ۱۳۷۲ مطالعات فني و اقتصادي، طراحي مقدماتي معدن و طراحي و ساخت كارخانـه كانهآرائي را شروع كرد. در اين گزارش نقشه توپوگرافي منطقه و همچنين نقشه پهنه بندي توزيـع عيـار فـسفات در افقهاي مختلف و تهيه مقاطع قائم انجام گرفت و بـا انجـام مطالعـات ژئوشـيمي، طراحـي شـبكه، برداشت نمونه و انجام آناليز، تجزيه و تحليل دادهها، روند كانسار سازي مشخص شد. با توجه به نحوه گسترش كانسار،


عتیقه زیرخاکی گنج