گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

ﻟﺰوم ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﺎ ﻃﺮ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ   . ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ، و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ روش ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آن ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد  . ﭘﺴﺎب ﻫﺎي واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل ﻳﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد ، ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻖ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه  .   ﺣﺮارﺗﻲ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺬف و ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﭘﺴﺎب ﺗﺎ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  . ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دو   از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻣﺘﻴﻞ اﺗﻴﻞ ﻛﺘﻮن و اﺳﺘﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﺷﺪ RDC اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﻬﺎ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮاج داراي ﺻﻔﺤﺎت ﭼﺮﺧﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده  .  دراﺑﺘﺪا ﺑﻪ L ﻛﻤﻚ آراﻳﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ ﻳﺎﻓﺖ ۹ در روش ﺗﺎﮔﻮﭼﻲ ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﺎﻫﺶ  . آزﻣﺎﻳﺸﺎت  روي اﻳﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ -n ﭘﺴﺎب ﻣﺠﺎزي، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺣﻼﻟﻬﺎي ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت و ﺑﻨﺰن در ﻣﺤﺪوده دﺑﻲ ﺣﻼل روﺗﻮر ۱۳,۷۹ -۲۵,۴۹ml/min 300-500 rpm  ﺳﺮﻋﺖ دوران ، -۰,۰۸ ﻫﻠﺪآپ ﻓﺎز ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻴﻦ ، ۰,۰۵ ۲ -۳ mm ﻗﻄﺮ ﻧﺎزل ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻦ ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﮔﺮدﻳﺪ زده اﺳﺘﺨﺮاج آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺑﺮج ﺗﻌﻴﻴﻦ   . در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي دﺑﻲ ﺣﻼل ﺑﺮج ۲۹,۴۵ ml/min  ،۴۸۰ rpm   ﺳﺮﻋﺖ دوران روﺗﻮر ، ۰,۰۷ ﻫﻠﺪآپ ﻓﺎز ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻗﻄﺮ ﻧﺎزل ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ۲ mm ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺎز ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺣﺎﺻﻞ   . –n ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻼل ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺮ آﻣﺪ ۵۰ اج آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ از ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮراك ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ  .  ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  – n دﺑﻲ ﺣﻼل ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺎ ، ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت ۴۱,۳۶    درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ازدﻳﺎد ﺳﺮﻋﺖ دوران ﻳﺎﻓﺖ ۴۲ ﻧﻴﺰ درﺻﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺎ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ .  
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -مهندسی محیط زیست/بررسي پسابهاي صنايع پتروشيمي و امكان تصفيه آن به روش استخراج


عتیقه زیرخاکی گنج