گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 80 views
  • بدون نظر

هدف اصلی از این تحقیق آموزش رفتارهای سازشی به دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر و بررسی تاثیر این آموزش ها در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری  این دانش آموزان است که از میان دانش آموزان  آموزشگاه به صورت تصادفی به تعداد هفتاد نفر گزینش شدند  و در دو گره به صورت تصادفی که هر گروه سی و پنج نفر بود قرار داده شدند و آزمایشهای مربوطه انجام گرفت و نتایج نشان داد که آموزش رفتارهای سازشی در این کودکان موجب افزایش رشد اجتماعی و کاهش اختلالات رفتاری آنان گردیده است.

تعداد صفحات : ۱۰۶   فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش

چکیده

 هدف از این پژوهش آموزش رفتارهای سازشی به دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر وبررسی تاثیر آن در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری این کودکان است. از میان دانش آموزان آموزشگاه تعداد ۷۰نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه ۳۵نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده مقیاس رشد اجتماعی وایلند و پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر فرم معلم بود. قبل از اجرای متغیر مستقل از هر دو گروه آزمون وایلند و راترگرفته شد. و سپس برای گروه آزمایش به مدت ۱۲هفته فعالیتهای هدف دار مبتنی بر آموزش مهارت های اجتماعی اجرا گردید. سپس برای هر دو گروه مجددا” آزمون ها اجرا گردید. داده های خام با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند . و نتایج آن نشان داد که بین آزمودنیهای گروه های آزمایش و گواه از لحاظ رشد اجتماعی ونمره کل اختلالات رفتاری ومولفهای آن تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر آموزش رفتارهای سازشی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر موجب افزایش رشد اجتماعی و کاهش اختلالات رفتاری در آنان گردیده است.

کلید واژه: رشد اجتماعی / رفتار سازشی / اختلالات رفتاری/ کم توان ذهنی

فهرست

 چکیده

فصل یک

مقدمه

مسئله پژوهشی فرضیه ها اهداف تحقیق

تعاریف

:رشد اجتماعی : اختلالات رفتاری

فصل دو

عقب‌ماندگي

تعريف عقب‌ماندگي ذهني

ميزان شيوع طبقه‌‌بندي عقب‌ماندگان ذهني علل عقب‌ماندگي

* اختلالات رفتاري

طبقه‌بندي كودكان مبتلا به اختلالات رفتاري

فراواني

نظريه‌ها

نظريه آنا فرويد

نظريه يادگيري رفتاري اجتماعي

يادگيري مشاهده اي

Cogninvsm )

شناخت گرايان

ديدگاه شناختي رفتاري

نظريه متقابل :

تشخيص و طبقه بندي

۲-۱ اختلال بي اعتنايي مقابله اي ( codd) 2

۳- افسردگي در كودكان :

۴- عوامل برون زاد :

۵– محروميتها و كمبودها :

نقش مدرسه در اختلالات رفتاري دانش آموزان :

ديدگاه رفتار گرايان : ۳  

ديدگاه هستي گرايي

ديدگاه شناختي  

رشد اجتماعی

نظريه‌هاي موجود پيرامون رشد اجتماعي

مشخصات و ويژگي‌هاي رشد اجتماعي

تفاوت‌هاي فردي در رشد اجتماعي

تحقيقات داخلي

تحقيقات خارجي

فصل سه

جامعه آماري

نمونه آماري وروش نمونه گيري

طرح تحقيق

ابزار جمع آوري داده ها

روش نمره گذاري آزمون وايلند (روش دوم)

پرسشنامه ارزيابي رفتاري راتر

پايايي و اعتبار پرسشنامه راتر:

روش اجرا:

روش تحليل داده ها

فصل چهار

الف ) يافته هاي توصيفي:

ب) يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش:

ج) يافته هاي جانبي  

منابع داخلی

منابع خارجی


عتیقه زیرخاکی گنج