گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 191 views
 • بدون نظر

نگارش این پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی می باشد هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اجتماعی و حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خوزستان در سال ۹۴می باشد این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر گرداوری داده ها از نوع همبستگی می باشد . تعداد جامعه اماری سیصد نفر می باشد که یکصد و پنجاه نفر برای نمونه تعیین گردید که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس استفاده گردید که نتایج آن در چکیده پژوهش ذکر گردیده است .

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاههای آزاد علوم تحقیقات خوزستان سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳میباشد.روش پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر گردآوري داده ها توصیفی از نوع همبستگی بوده است. حجم جامعه آماری کارکنان به تعداد۳۰۰نفراست که نمونه آماری به روش کوکران۱۵۰نفرتعیین گردیدکه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها چهار پرسشنامه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده است. روایی پرسشنامه ها با مطالعه منابع و اخذ نظرات برخي متخصصان زيربط بدست آمد برای محاسبه پایایی آنها نیز تعداد ۳۰ پرسشنامه بین جامعه آماری (غیر از نمونه اصلی) توزیع و با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب ۰٫۹۴ برآورد گردیده است.داده های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی همچون فراوانی، درصد، نمودار، وآزمون های آمار استنباطی همچون همبستگی پیرسون، و T مستقل، آنالیز واریانس یک راههو ضریب همبستگی چندگانه از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج عبارتند از:بين حمایت اجتماعی با سازگاری اجتماعی دانشجويان رابطه وجود دارد. بين هوش اجتماعی و ميزان سازگاری اجتماعی دانشجويان رابطه وجود دارد. بين خوش بینی و ميزان سازگاری اجتماعی دانشجويان رابطه وجود دارد . بين خوش بینی و ميزان سازگاری اجتماعی دانشجويان رابطه وجود دارد. بين حمایت اجتماعی وهوش اجتماعی و خوش بینی و سازگاری اجتماعی دانشجويان زن و مرد و تفاوت وجود دارد.بين حمایت اجتماعی وهوش اجتماعی و خوش بینی و سازگاری اجتماعی دانشجویان از نظر گروه ‌هاي مختلف سني تفاوت وجود دارد بين حمایت اجتماعی وهوش اجتماعی و خوش بینی و سازگاری اجتماعی دانشجویان از نظر وضعیت اشتغال تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه: هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی،خوش بینی، سازگاری اجتماعی، دانشجویان

فهرست كلي مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول – طرح پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………… ۱۴

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. ۱۵

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۱۶

فرضیات………………………………………………………………………………………………….. ۱۶٫

تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………… ۱۷

فصل دوم – ادبیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

حمایت اجتماعی………………………………………………………………………………………. ۱۹

تعاریف حمایت اجتماعی………………………………………………………………………………. ۲۰

انواع حمایت اجتماعی…………………………………………………………………………………. ۲۱

ابعاد حمایت اجتماعی………………………………………………………………………………….. ۲۳

تئورهای حمایت اجتماعی……………………………………………………………………………... ۲۴

منابع حمایت اجتماعی…………………………………………………………………………………. ۲۶

مدلهای حمایت اجتماعی……………………………………………………………………………... ۲۸

عوامل موثر در جلب حمایت اجتماعی…………………………………………………………………. ۲۹

اثرات روانی حمایت اجتماعی…………………………………………………………………………. ۳۰

اثرات جسمانی حمایت اجتماعی……………………………………………………………………… ۳۱

شبکه حمایت اجتماعی……………………………………………………………………………….. ۳۲

حمایت اجتماعی به عنوان سپر فشار روانی………………………………………………………….. ۳۴

نقش حمایت اجتماعی در حفظ سلامتی……………………………………………………………... ۲۹

سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………………….. ۳۷

ویژگی های افراد سازگار………………………………………………………………………………. ۳۸

انواع سازگاری………………………………………………………………………………………….. ۳۹

موانع سازگاری در انسان………………………………………………………………………………. ۴۰

ناسازگاری……………………………………………………………………………………………… ۴۱

عوامل موثر در بروز ناسازگاری…………………………………………………………………………… ۴۲

عوامل موثر بر سازگاری………………………………………………………………………………….. ۴۲

خصوصیات سازگاری……………………………………………………………………………………… ۴۴

مراحل سازگاری…………………………………………………………………………………………. ۴۴

فرآیند سازگاری…………………………………………………………………………………………..۴۵

دیدگاه های سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………… ۴۵

ماهیت خوش بینی و تاریخچه توجه آن در روانشناسی…………………………………………………. ۵۲

خوش بینی به عنوان طبیعت انسانی…………………………………………………………………... ۵۳

خوش بینی به صورت یک تفاوت فردی…………………………………………………………………… ۵۶

نظریه کلی……………………………………………………………………………………………….. ۵۸

نظریه کرت لوین…………………………………………………………………………………………... ۵۹

انواع خوش بینی…………………………………………………………………………………………. ۵۹

خوش بینی خلقی……………………………………………………………………………………….. ۶۰

خوش بینی موقعیتی…………………………………………………………………………………….. ۶۰

خوش بینی کاذب………………………………………………………………………………………… ۶۱

هوش اجتماعی………………………………………………………………………………………….. ۶۲

تئوری هوش اجتماعی…………………………………………………………………………………….. ۶۴

پرفایلهوش اجتماعی………………………………………………………………………………………. ۶۶

تفاوت هوش اجتماعی و هوش هیجانی………………………………………………………………….. ۶۷

منشا زیستی- عصبی هوش اجتماعی…………………………………………………………………… ۶۸

آسیب شناسی هوش اجتماعی…………………………………………………………………………. ۷۴

اندازه گیری هوش اجتماعي………………………………………………………………………………. ۷۵

انواع و نمونه های معیارهای موجود هوش اجتماعی……………………………………………………… ۷۷

توسعه هوشاجتماعي…………………………………………………………………………………….. ۷۹

تاریخچه مطالعات هوش……………………………………………………………………………………. ۸۱

هوش از دیدگاه ثرندایک……………………………………………………………………………………. ۸۶

هوش از دیدگاه اسپیرمن………………………………………………………………………………….. ۸۷

هوش از دیدگاه استرنبرگ…………………………………………………………………………………. ۸۷

هوش از دیدگاه وکسلر…………………………………………………………………………………….. ۸۸

هوش از دیدگاه گاردنر……………………………………………………………………………………… ۸۹

هوش از دیدگاه بینه و سیمون……………………………………………………………………………… ۸۹

رویکردهای چهارگانه هوش…………………………………………………………………………………. ۸۹

رویکرد روانسنجی…………………………………………………………………………………………… ۹۰

رویکرد عصبی- زیستی……………………………………………………………………………………… ۹۰

رویکرد رشدی……………………………………………………………………………………………….. ۹۱

رویکرد پردازش اطلاعات…………………………………………………………………………………….. ۹۲

ارتباطات اجتماعی………………………………………………………………………………………….. ۹۳

جهت گیری باز و بسته در ارتباطات…………………………………………………………………………. ۹۴

الگوهای چهارگانه ارتباطات اجتماعی……………………………………………………………………….. ۹۵

پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۹۸

پيشينه داخلی……………………………………………………………………………………………….. ۹۸

پيشينه خارجی……………………………………………………………………………………………….. ۹۹

                       

 

                                             فصل سوم:روش پژوهش

-۱- جامعه آماري……………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۳-۲- نمونه آماري و روش نمونه گيري …………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۳- طرح تحقيق…………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۳-۴- ابزار اندازه گيري……………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۳-۵- روش اجرا…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۳-۶- روش تحليل داده ها …………………………………………………………………………………. ۱۱۱

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) يافته هاي توصيفي………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

ب) يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش……………………………………………………………… ۱۱۹

ج) يافته هاي جانبي ……………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

۵-۱- تبیين یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………. ۱۳۳

۵-۲- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………….

۵-۳-۱- پيشنهادات پژوهشي…………………………………………………………………………………….

۵-۳-۲- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

 • بازدید : 164 views
 • بدون نظر

این پژوهش مربوط به رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریز آموزشی است و هدف از این تحقیق بررسی رابطه ی شوخی طبعی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول می باشد که از میان یکصدو پنجاه نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و از ابزارهای این پؤوهش پرسشنامه شوخ طبعی مارتین ولفکورت و پرسشنامه سلامت روان استفاده شده و  درتجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است

فرمت ورد تعداد صفحات : ۱۰۶ صفحه

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روان دانشجویان بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول بود، که از این میان ۱۵۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه شوخ طبعی (مارتین و لفکورت،۱۹۸۳) و پرسشنامه سلامت روان scl25 (نجاریان،۱۳۷۹) که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و آزمون tمستقل استفاده شد. نتایج در سطح ۵%=& نشان داد که هر چه فرد نمره سلامت روان پایین تری داشته باشد از سلامت روان بالاتری برخوردار است. یعنی افزایش شوخ طبعی دانشجویان افزایش سلامت روان آنان را در زندگی به همراه خواهد داشت.

 

کلید واژگان: شوخ طبعی، سلامت روان

فهرست مطالب

چکیده

                    فصل اول

                موضوع پژوهش

مقدمه

 • مزاح يا شوخ طبعي
 • بيان مسئله
 • اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

 • تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها
 • تعريف عملياتي سلامتي روان

                فصل دوم

 

              پیشینه پژوهش

پیشینه نظری پژوهش

الف- نظريه اهانت[۱]

ب- نظريه تخليه هيجاني و آسودگي [۲]

ج- نظريه ناهماهنگي و تباين [۳]

واكنشهاي مزاح مزاح و سيستم ايمني بدن

مزاح و عملكرد تحصيلي

نقش درماني مزاح تبيين روان شناختي از تأثير مزاح در مقابله با استرس مدل تعاملي استرس

 • مباني نظري سلامت روان

نظريه فرويد نظرية موري نظرية آدلر نظریه فروم نظريه مزلو نظريه اسكينر

نظريه كارل يونگ [۴]

نظریه آلبرت الیس

افراد سالم از نظر رواني نظريه اسلام

اهميت سلامت روان

الف- عوامل زيستي

ب- عوامل عاطفی و روانی

ج- عوامل اجتماعي

 • رابطة بين استرس، كنار آمدن و سلامتي

يافته هاي پژوهشي در زمينة مزاح (شوخ طبعي)

ترغيب پرورش توانايي شوخ طبعي

پیشینه عملی پژوهش

پژوهش های  انجام گرفته در خارج از کشور 

                   فصل سوم

روش پژوهش

جامعه آماري

نمونه و روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات(ابزار اندازه گیری)

 • پرسشنامة تجديد نظر شدة علائم رواني SCL25-R
 • مقياس شوخ طبعي (مزاح) مارتين و لفكورت

روش اجرا

طرح پژوهش

روش تجزيه و تحليل داده ها

                 فصل چهارم

             تجزیه وتحلیل آماری

الف ) يافته هاي توصيفي

ب ) يافته هاي مربوط به فرضيه‌هاي پژوهش

فرضيه‌ چهارم پژوهش

فرضيه‌ پنجم پژوهش

                 فصل پنجم

            بحث و نتيجه گيري

تبيين يافته هاي پژوهش محدوديتهاي پژوهش پيشنهادات

منابع فارسي

REFERENCES

             پیوست ها

SCL-25

 

۱- Release

۴- Incongruity Theory

۲- Yong

 • بازدید : 209 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۵    کد محصول : ۱۱۷۱۷    حجم فایل : ۱۷۴۸ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی روان شناسی و علوم اجتماعی بررسی رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارمندان

باسلام

پایان نامه حاضر به منظور در یافت درجه کارشناسی از دانشکده روان شناسی وعلوم اجتماعی تهیه گردیده است.پایان نامه مذکور که به صورت کامل در اختیار شما قرار خواهد گرفت شامل صفحه معرفی،فهرست،پیش گفتار،چکیده ومتن اصلی در ۵فصل و۱۵۵ صفحه می باشد .که به خوبی وبا ارائه آمار،جداول ونمودار توانسته موضوع را تحت کنکاشی دقیق ومفصل قرار دهد.

در پیش گفتار می خوانیم:

در سالهای اخیر توجه به بهداشت روان در جهان و به خصوص در کشورهای در حال توسعه به دلیل نیاز روزافزون ساکنین آنها به خدمات بهداشتی ابعاد تازه تری یافته است. با این وجود نیازمند مبرم به برنامه ریزی صحیح و جامع در تأمین بهداشت روانی کارمندان کاملاً محسوس است ، چرا که آنان نقش مهم و تعیین کننده­ای در ساختن جامعه به عهده دارند و اگر به مشکلات روانی آن توجه نشود این احساسات نمی تواند به جامعه کمکی برساند.

افسردگی یکی از رایج ترین انواع ناراحتی های روانی است که باعث مراجعه به روانپزشکان، روانشناسان و دیگر متخصصان بهداشت روانی می گردد از این لحاظ افسردگی با سرماخوردگی در میان ناراحتی های جسمانی قابل مقایسه است. (زلیگمان ۱۹۷۵) در هر لحظه از زمان ۱۵ تا ۲۰ درصد افراد بزرگسال جامعه ممکن است عوارض و نشانه های مختلف افسردگی شدید را از خود نشان دهند. حداقل ۱۲ درصد از جمعیت کشورهای توسعه یافته در طی عمر خود برای معالجه علائم افسردگی شدید به متخصصان روانی مراجعه می کنند…

 • بازدید : 351 views
 • بدون نظر

فروشگاه بزرگ فروش فایل اینترنتی در ایران(دانلود پروژه پایان نامه کارآموزی پاورپونیت دانشجویی),دانلود رایگان پاورپوینت و طرحهای توجیهی کارآفرینی دانشجویی,دانلود انواع پروژه و پایان نامه های کارشناسی ارشد و مهندسی با فرمت word و همچنین دانلود رایگان جدیدترین فایل های دانشجویی از قبیل تحقیق – مقاله – جزوه – مجلات – پاورپوینت – پروژه – پایان نامه – پروپوزال – کتاب های درسی – و بسیاری از فایلهای دیگر در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف

فروشگاه بزرگ فروش فایل اینترنتی در ایران(دانلود پروژه پایان نامه کارآموزی پاورپونیت دانشجویی)

فروشگاه بزرگ فروش فایل اینترنتی در ایران(دانلود پروژه پایان نامه کارآموزی پاورپونیت دانشجویی)

 • بازدید : 345 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۷    کد محصول : ۱۸۱۰۷    حجم فایل : ۱۶۳ کیلوبایت   
در این لحظه از سایت بزرگ دانلود جدیدترین تحقیق مقاله جزوه پروزه و پایان نامه های دانشجویی fileee.ir فایلی کامل و جدید رو با عنوان دانلود تحقیق و پایان نامه روان شناسی و علوم اجتماعی گروه علوم ارتباطات اجتماعی بررسی ديدگاه مخاطبان پيرامون تاثير انيميشنهاي تلويزيوني براتون آماده و تهیه کردیم . امیدوارم از خرید و دانلود این فایل دانشجویی از سایت fileee.ir لذت ببرید . در صورت نبودن فایل مورد نظر شما (تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه و پایان نامه و … ) در لیست با شماره ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید . مدیریت فروشگاه آنلاین فایل fileee.ir

دانلود تحقیق و پایان نامه روان شناسی و علوم اجتماعی گروه علوم ارتباطات اجتماعی بررسی ديدگاه مخاطبان پيرامون تاثير انيميشنهاي تلويزيوني

دانلود تحقیق و پایان نامه روان شناسی و علوم اجتماعی گروه علوم ارتباطات اجتماعی بررسی ديدگاه مخاطبان پيرامون تاثير انيميشنهاي تلويزيوني


عتیقه زیرخاکی گنج