گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

فهرست مطالب: 

۱٫مقدمه و هدف

۲٫پيشينه مطالعاتي

۳٫متدولوژي و روش كار

۴٫خلاصه و چكيده گزارش 

۵٫موقعيت و شرايط جغرافيايي

۶٫زمين شناسي عمومي

۷٫فتوژئولوژي و تدقيق نقشه زمين شناسي

۸٫چينه شناسي و سنگ شناسي

۹٫آميزه رنگين CM

۱۰٫نهشته هاي كواترنري Q  

۱۱٫بررسي و ارائه درصد گسترش سازندها در واحداهاي فيزيوگرافي

۱۲٫بررسي تكتونيك ، عناصر ساختاري و لرزه زمين ساخت و ارائه نقشه مربوطه

۱۳٫بررسي فرآيندهاي فرسايشي (معرفي انواع هوازدگي و چهره هاي فرسايشي)

۱۴٫بررسي حساسيت به فرسايش واحدهاي چينه سنگي و ارائه نقشه مربوطه

۱۵٫بررسي منشأ نهشته هاي رسوبي و عوامل جابجائي آنها

۱۶٫بررسي خصوصيات هيدروديناميكي نفوذپذيري و سيل خيزي سازندها و ارائه نقشه هاي مربوطه

۱۷٫بررسي كيفي واحدهاي چينه سنگي از نظر منابع قرضه و ساختگاه و ارائه پروفيل زمين شناسي آبراهه هاي اصلي

۱۸٫بررسي موارد خاص تاثير گذار در حوزه

۱۹٫ژئومورفولوژي

۲۰٫واحدهاي ژئومورفولوژيكي

۲۱٫تيپ هاي ژئومورفولوژيكي

۲۲٫رخساره هاي ژئومورفولوژيكي  

۲۳٫پهنه هاي لغزشي _ ريزشي

۲۴٫پيشنهادات اجرائي آبخيز داري از ديدگاه  زمين شناسي

۲۵٫منابع و مآخذ


تعداد صفحات:۷۳

عتیقه زیرخاکی گنج