گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۱۱۴
فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش متن
از مهمترين وظايف  آموزش و پرورش در اختيار قرار دادن امكانات آموزشی براي كودكان لازم التعليم است، كه يكي از معيارهاي موفقيت در اين امر مهم تشخيص سطح آمادگي كودكان لازم‌التعليم است.در این پژو هش که بر روی هفتصد کودک پیش دبستانی انجام شده رابطه معناداری با نحوه امادگی تحصیل کودکان یافت شد

چکیده

پژوهش حاضر از نوع پس رویدایست با این فرضیه که بین آمادگی تحصیل و عوامل چون سابقۀ آموزش پیش از دبستان ، تحصیلات والدین، سن مادر، یک زبانه و دوزبانه بودن، دست غالب، شهری و روستایی بودن و تعداد افراد کودک پیش دبستانی رابطه وجود دارد.

این پژوهش بر روی ۷۰۰ کودک پیش از دبستان و نحوۀ آمادگی تحصیل کودکان رابطۀ معنادار است.

بین جنسیت و نحوۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار نیست و رابطۀ تعامل بین جنسیت و مسابقۀ آموزش قبل از دبستان معنادار نمی باشد.

فرضیه ۲ – بین تحصیلات مادران و نمرۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار است. بین جنسیت و نمرۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار نیست. رابطۀ تعامل بین جنسیت و تحصیلات مادران معنادار نمی باشد.

فرضیه ۳ – بین تحصیلات پدران و نمره آمادگی تحصیلی رابطه معنادار است. بین جنسیت و نمرۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار نیست. رابطۀ تعامل بین جنسیت و تحصیلات پدران معنادار نمی باشد.

فرضیه ۴- بین تعداد افراد خانواده و نمره آمادگی تحصیل کودکان رابطه معنادار نمی باشد.

فرضیه ۵- بین سن مادر و نمرۀ آمادگی تحصیلی رابطه معنادار نمی باشد.

فرضیه ۶- بین یک زبانه و دوزبانه و نمرۀ آمادگی تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد.

فرضیه ۷- بین دانش آموزان دست راست و چپ و نمرۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه ۸- بین دانش آموزان شهری و روستایی و نمرۀ آمادگی تحصیل کودکان رابطۀ معنادار است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۲

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………. ۴

هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………. ۶

ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۷

فرضیه پژوهش ……………………………………………………………………………………… ۸

تعاریف اصطلاحات ……………………………………………………………………………….. ۹

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۱۲

مفهوم و تعریف های مختلف هوش …………………………………………………………… ۱۳

تعریف تربیتی هوش ………………………………………………………………………………. ۱۸

تعریف تحلیلی هوش………………………………………………………………………………. ۱۸

تعریف کاربردی هوش ……………………………………………………………………………. ۱۹

انواع هوش از دیدگاه ثراندایک ………………………………………………………………….. ۱۹

انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن …………………………………………………………………… ۲۰

انواع هوش از دیدگاه ترستون ……………………………………………………………………. ۲۰

تقسیم بندی هوش به انواع کلامی و عملی …………………………………………………… ۲۱

انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ ………………………………………………………………. ۲۱

انواع هوش از دیدگاه گاردنر …………………………………………………………………….. ۲۲

هوش از دیدگاه رشد ………………………………………………………………………………. ۲۲

تاریخچه مطالعات مربوط به هوش …………………………………………………………….. ۲۳

تاریخچه آزمون های هوش ………………………………………………………………………. ۲۴

سیرتحول نظری های زیربنایی تست های هوش ……………………………………………. ۲۵

عوامل موثر بر هوش ………………………………………………………………………………. ۳۱

محیط و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………. ۳۱

اهمیت خانواده ……………………………………………………………………………………… ۳۲

تاثیر محیط خانواده در هوش ……………………………………………………………………. ۳۲

عوامل بیولوژیکی …………………………………………………………………………………… ۳۳

خانواده با وضعیت اقتصادی مطلوب …………………………………………………………… ۳۴

خانواده با وضعیت اقتصادی نامطلوب …………………………………………………………. ۳۴

موفقیت اجتماعی خانواده ………………………………………………………………………… ۳۵

میزان تحصیلات والدین ………………………………………………………………………….. ۳۷

کم خونی و فقر آهن و اثر آن بریادگیری …………………………………………………….. ۳۸

غلبه طرفی …………………………………………………………………………………………… ۳۹

تفاوتهای جنسیتی…………………………………………………………………………………… ۴۱

سنجش و ارزیابی کودکان پیش دبستانی ……………………………………………………… ۴۳

طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان در ایران              48

نتایج پژوهشهای انجام شده در ایران ………………………………………………………….. ۵۵

نتایج پژوهشهای انجام شده در خارج………………………………………………………….. ۵۹

 

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………. ۶۴

نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………….. ۶۴   

روش نمره گذاری …………………………………………………………………………………. ۶۵

روایی و اعتبار تست ………………………………………………………………………………. ۶۵

دستور اجرای آزمون ……………………………………………………………………………….. ۶۷

روش آماری …………………………………………………………………………………………. ۶۷

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۶۹

جداول یک بعدی…………………………………………………………………………………… ۷۰

الف- توصیف متغیرها……………………………………………………………………………… ۷۰

ب- تحلیل داده ها………………………………………………………………………………….. ۷۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها و مشکلات…………………………………………………………………………. ۱۰۵

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………….. ۱۰۵

پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………. ۱۰۵

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی


عتیقه زیرخاکی گنج