گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر

موضوع :پایان نامه مدل سازی انتشار گاز کلر در تاسیسات تصفیه خانه ها
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۷۱ صفحه
نوع فایل: pdf

تاریخچه

کلر ( از واژه یونانی χλωρος به معنی زرد مایل به سبز ) را “Carl Wilhelm Scheele” در سال ۱۷۷۴ کشف نمود و اشتباها” تصور کرد، این عنصر حاوی اکسیژن است. “Humphry Davy” در سال ۱۸۱۰ ، نام کلر را برای این ماده انتخاب کرد و اصرار داشت که این ماده در واقع یک عنصر است.

پیدایش

بوسیله الکترولیز محلول آبداری از کلرید سدیم ، کلر تولید می‌شود. این عنصر در طبیعت فقط بصورت ترکیب با سایر عناصر و عمدتا” سدیم به شکل نمک طعام (NaCl) و همچنین در کارنالیت و سیلویت یافت می‌شود.

اطلاعات کلی

کلر ، عنصر شیمیایی با عدد اتمی ۱۷ و نشان Cl می‌باشد. کلر ، هالوژن است و در جدول تناوبی در گروه IV قرار دارد. گاز کلر ، زرد مایل به سبز است، دو و نیم مرتبه از هوا سنگین‌تر ، دارای بوی بسیار بد و خفه کننده و بسیار سمی است. این عنصر ، عاملی اکسید کننده ، سفید کننده و گندزدا می‌باشد. کلر ، بعنوان بخشی از نمکهای طعام و ترکیبات دیگر به مقدار زیادی در طبیعت و لزوما” در بیشتر جانداران وجود دارد.

خصوصیات قابل توجه

نوع خالص این عنصر شیمیایی به شکل گازی دو اتمی و سبز رنگ می‌باشد. نام کلر برگرفته از کلمه chloros به معنی سبز است که اشاره به رنگ این گاز دارد. این عنصر ، جزئی از گروه هالوژنهای نمک‌ساز می‌باشد و بوسیله اکسیداسیون کلریدها یا به روش رایج الکترولیز تهیه می‌گردد. کلر گازی است به رنگ زرد مایل به سبز که تقریبا” با تمامی عناصر به‌سرعت ترکیب می‌شود. در ۱ لیتر آب ۱۰ °C ، ۳٫۱۰ لیتر و در آب ۳۰ درجه تنها ۷۷/۱ لیتر کلر حل می شود.

کاربردها

کلر ، عنصر شیمیایی مهمی در تصفیه آب ، مواد گندزدا در سفید کننده و نیز در گاز خردل به‌شمار می‌رود. همچنین کلر در ساخت طیف وسیعی از اقلام روزمره کاربرد دارد.

  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
موضوع : پایان نامه پارامترهای موثر بر طر احی بیوراکتور حذف آمونیاک در فرآیند بیهوازی anammox
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۱۴ صفحه
نوع فایل: pdf

بی هوازی آمونیوم اکسیداسیون (ANAMMOX) فرایند، پیشرفته بیولوژیکی حذف نیتروژن جایگزین برای نیتریفیکاسیون سنتی – نیتروژن دهی حذف آمونیاک با استفاده از نیتریت به عنوان پذیرنده الکترون بدون اکسیژن است. امکان غنی سازی anammox باکتری های بی هوازی از فرهنگ دانه راه اندازی یک بی هوازی غشاء و فرآیندهای غشایی بیوراکتور (AnMBR) برای N-حذف در این مقاله گزارش شده است. فعالیت Anammox در AnMBR با فرهنگ دانه هاضم های بی هوازی از تصفیه فاضلاب در حالت دسته ای با چرخش به دنبال فرایند مداوم و حالت نیمه مداوم از عملیات تاسیس شد. عملکرد AnMBR تحت مختلف نیتروژن در حال بارگذاری (NLR) و HRTs است برای یک سال گزارش شده است، در شرایط تحولات نیتروژن به نیتروژن آمونیاکی، نیتریت و نیترات با هیدرازین و هیدروکسیل آمین. جالب توجه است روند ANAMMOX از به طور همزمان AMM-N و نیتریت کاهش، تولید نیترات سازگار باشد، هیدرازین و حضور هیدروکسیل آمین، کاهش قابل توجه بار آلی و مصرف بی کربنات مشهود بود.

  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
موضوع : پایان نامه ارائھ یک مدل ریاضی بھ منظور بررسی اثر گیاھان در پاکسازی خاکھای آلوده
رشته:مهندسی شیمی
تعداد صفحات: ۱۰۳ صفحه
نوع فایل: pdf

چکیده
رفع برخی از آلودگیھای خطرناک نظیر فلزات سنگین، ترکیبات نفتی، مواد رادیو اکتیو و
حلالھای صنعتی از خاک با کمک گیاھان, از جملھ روشھای پاکسازی است کھ استفاده از آن بھ
دلایل مختلف روبھ تزاید است. علل اقبال عمومی بھ فرآیند مذکور عبارتند از: عدم وجود ھرگونھ
اغتشاشی در محل، عدم وجود آلودگی ھای ثانویھ نظیر آلودگی ھای صوتی، عدم نیاز بھ تکنیک –
ھای پیچیده مھندسی برای پیاده سازی، با صرفھ بودن بھ لحاظ اقتصادی و قابلیت استفاده برای
گستره وسیعی از آلودگی ھا. با وجود آنکھ در این راستا کوششھای آزمایشگاھی و تجربی زیادی
صورت پذیرفتھ است، ولی متاسفانھ علیرغم اھمیت بالای مفاھیم نظری و تئوری این پدیده، کمتر
از این جنبھ بدان پرداختھ شده است. متن حاضر تلاشی در راستای بررسی مفاھیم تئوری و
ریاضی پدیده گیاه خاک درمانی می باشد. در ابتدا، مفاھیم اولیھ و اصول کلی آن بصورت گذرا
مطرح می گردد. در این بخش ھمچنین بھ مکانیزم ھای حاکم اشاراتی شده است. مدلھای موفق با
تلفیق معادلات پیوستگی و بقای جرم و اعمال فاکتورھای مرتبط با گیاه و میکروارگانیسم ھا در
معادلات مذکور، روابطی را پدید آورده کھ از طریق روشھای حل عددی و تحلیلی امکان پیش
بینی ھای دقیق کھ با مقادیر تجربی انتشار آلودگی مطابقت دارد, فراھم آورد. در پایان این این
پژوھش با تغییر بعضی از پارامترھای تاثیر گذار در خاک سعی شد تا اثر انھا برروی کاھش
مواد آلوده در خاک مورد بررسی قرار گیرد.
با افزایش اثر جذب, سرعت انتقال جرم بین خاک و ریشھ, سرعت رشد ماکزیمم و میانگین حجم
آب جذب شده میزان غلظت مواد آلوده در ریشھ و ساقھ گیاه افزایش می یابد. ھمچنین با افزایش
میزان کربن آلی موجود در خاک و میزان غلظت بیومس میکروبی, غلظت مواد آلوده در گیاه
کاھش می یابد. در ادامھ عواملی کھ برروی غلظت بیومس میکروبی در خاک تاثیر دارند ھمانند
استرس دمایی و اثر سوبسترای اضافی در خاک نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از
افزایش این تغییرات, کاھش میزان بیومس میکروبی و افزایش غلظت مواد آلوده در خاک می
باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج