گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 266 views
 • بدون نظر
موضوع : پایان نامه بررسی تأثیر لیزر روی ویژگی های رنگی پارچه پلی استر
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۲۱ صفحه
نوع فایل: pdf

مقدمه

در دهه های گذشته تلاش های فراوانی در زمینه بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در صنعت نساجی صورت گرفته است. یکی از این تلاش ها استفاده از تکنولوژی لیزر در زمینه های مختلف صنعت نساجی می باشد. ایجاد طرح و اشکال متنوع با استفاده از برش لیزری روی منسوج، ایجاد طرح و اشکال مختلف از طریق رنگ یابی رنگ کردن موضعی منسوج توسط لیزر، اتصال منسوجات ترموپلاست به یکدیگر با استفاده از جوش لیزری (دوخت لیزری)، تمیز کردن الیاف کشف شده از آثار باستانی توسط لیزر و بهبود ساختار سطحی الیاف به کمک لیزر به منظور ایجاد خواص ویژه در الیاف، نمونه هایی از به کارگیری تکنیک لیزر در صنعت نساجی به شمار می روند.

امروزه الیاف و منسوجات پلی استر به دلیل دارا بودن برخی خصوصیات مطلوب مانند استحکام و ثبات رنگی بالا، یکی از کاربردی ترین و پرمصرف ترین منسوجات جهان محسوب می شوند.

بالا بودن هزینه و میزان مصرف مواد و انرژی و همچنین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فرآیندهای متداول چاپ و تکمیل کالاهای پلی استر از یک سو، و وجود ویژگی های منحصر به فرد پرتو لیزر مانند واگرایی کم و موازی بودن، شدت زیاد و هماهنگی از سوی دیگر، لزوم استفاده از تکنیک لیزر را به عنوان روشی دقیق و سریع در این زمینه بیش از پیش آشکار می سازد.

تابش لیزر بر پلی استر می تواند منجر به اصلاح ساختار سطحی آن گردد و خواص فیزیکی و شیمیایی آن را تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه قابل باور است که اصلاح سطحی اثر مهمی بر خصوصیات نساجی پلی استر داشته باشد.

 • بازدید : 201 views
 • بدون نظر
موضوع : پایان نامه مدلسازي فرايند تراوش تبخيري
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه
نوع فایل: pdf

چکيده:
هدف از اي ن پروژه ارائه مدلی است که قادر باشد رفتار غشای پ ل يمر غ ي ر متخلخل را در فر اي ند جداسازی تراوش
تبخيری برای جداکردن متانول از آب پيش بينی کند.
امروزه فر اي ند های غش ا ي ی به عنوان يک تک ن ي ک مهم جداسازی مورد توجه قرار گرفته و کاربرد و س يعی در ز م ي نه
های مختلف پ ي دا کرده ان د .هر فر ايند جداسازی غش ا ي ی با استفاده از ي ک غشا، موجب انتقال ي ک جزء به صورت
انتخابی از د ي گر اجزاء می شو د .اي ن جداسازی به د ليل اختلاف ها در خصو ص ي ا ت ف ي ز ي ك ی و شي م يا يي غشا واجزاء
تراو اي ی می باشن د .در واقع انتقال از درون غشا به د ليل يک ني رو ی محرکه اتفاق م ي افت د .که اي ن ني روی محرکه می
تواند گراديان فشار ،غلظت،پتانسيل الکتريکی يا دما باشد.
معرفی ( kobber) فر ايند تراو ش تب خ ي ری به عنوان ي کی ا ز انواع فر اي ند های غش ا ي ی در سال ۱۹۱۷ توس ط كوب ر
شد .با افز اي ش ه ز ي نه های انرژی نفت در او اي ل ده ه ۱۹۷٠ فر اي ند ت ر اوش تب خ ي ری مورد توجه قرار گرف ت . با توجه
به اي ن که مکا ني سم جداسازی در فر اي ند تراوش تب خ ي ری بر پ ا يه حلا ليت نفوذ می باش د .در مق ا ي سه با مکا ني سم
فرايند تقطير که بر پايه اختلاف درنقطه جوش می باشد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
به طور کلی فرايند تراوش تبخيری را می توان به سه مرحله زير تقسيم کرد:
١- جذب انتخابی غشا در سمت خوراک
٢- نفوذ گزينشی درون غشا
( permeate) ٣- دفع يک بخار در سمت تراوايي
با توجه به وجود دو فاز در فر اي ند تراوش تب خ ي ری (فاز م ا ي ع در سمت خوراک و فاز بخار در سم ت
توصيف رفتار انتقال اين فرايند بسيار پيچيده است. ، ( (permeate) تراوايي
تلاش های ز يادی برای توسعه ي ک مدل مناسب انتقال جرم برای تو ص ي ف رفتار فر اي ند جداسازی تراوش تب خ ي ری
صورت گرفته اس ت .مدلی که در اي ن پروژه ارائه می شود مدل فلاکس استفان ماکسول بسط داده شده در س ي ستم
سه جزئی بر پ ا ي ه ترمو د ي نا م ي ک بازگشت نا پ ذ ي ر اس ت .م ز يت اصلی رابطه استفان ماکسول بر پ ا ي ه ترمو د ي نا م ي ک
بازگشت ناپ ذ ي ر ،پارامترهای نفوذ و ني روی محرکه است که اه م يت و خصو ص يات خود را در فر اي ندهای مختلف
غش ا يی حفظ می کنن د .بعلاوه نفوذهای دو ت ا ي ی استفان ماکسول در مخلوط های چند جزئی خصو ص يات ف ي ز ي کی
خود را نگه می دارند.در حاليکه برای نفوذ فيک وساير ضرايب نفوذ دو تايی چنين ويژگی بر قرار نيست.
بر هم کنش های ترمو د ي نا م ي کی از ط ر ي ق اصلاح معادله کلا س ي ک فلوری ها گ ي نز برای س ي ستم سه ت ا ي ی به منظور
توصيف تعادل پليمر-مايع و پليمر _بخار با استفاده از يک دسته پارامترهای قابل تنظيم به کار گرفته شدند.
نت ا يج به دست آمده نشان م ي دهد که مدل پ ي شنهادی ،با وجود پارامترهای تعادل ونفوذ دو ت ا ي ی ،توان ا يی تو ص يف
فر ايند تراوش تب خ ي ری چند جزئی را دار د .در واقع م ز يت اي ن روش شامل ت ع ي ي ن پارامترهای بر هم کنش تعادلی
دوت ا ي ی از جذب همدمای بخار خالص و ت ع ي ي ن ضر ايب نفوذ استفان ماکسول از ت غ ي ي رات فلاکس تراو ايی جزء خالص
با فشار تراوايی است.
در انتها م ي توان اي ن مدل را در شر اي ط غ ي ر ي کنواخت و ي ا برای س ا ي ر غشاهای غ ي ر متخلخل پ ل يمری وخوراک های
ديگر بسط داد و صحت فرضيات فوق را نتيجه گرفت.

 • بازدید : 162 views
 • بدون نظر
موضوع : پایان نامه کاربرد CFD در مدل سازی دانه کاتالیست متتخلخل تیتانیت پروسیکات در واکنش های جفت اکسایشی متان
رشته:مهندسی شیمی
تعداد صفحات: ۱۵۸ صفحه
نوع فایل: pdf

امیدوارم نهایت استفاده رو از این پایان نامه ببرید.

 • بازدید : 155 views
 • بدون نظر

موضوع : پایان نامه طراحی بخش سرد واحد الفين برای توالي های مختلف برج ها
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۵۶ صفحه
نوع فایل: pdf
مقدمه :
با توجه به اصول طراحي فرآيند صنعتي، خوراك ورودي به واحد پس از عبور از
مرحله واكنش وارد بخ ش جداسازي م ي شو د. بخش جداسازي هر واحد صنعتي سهم
عمده اي از مجموع هزين ه هاي يك واحد شيميايي را به خود اختصاص م يده د. بنابراين
طراحي بهينه اين بخش هم از نظر امنيت طرح و هم از نظر اقتصادي بسيار حائز اهميت
م يباشد.
در شروع طراحي سيستم جداسازي، اين سؤال در ذهن ايجاد م يشود كه از چه
روش جداسازي جهت رسيدن به محصولات مطلوب استفاده شود به نحوي كه طراحي ما
به سمت يك طراحي بهينه سوق نمايد.
معمو ً لا جداسازي به روش تقطير معمولي به لحاظ سابقه و هزينه بعنوان برترين
انتخاب مطرح م يشود. مگر در شرايط خاص كه جداسازي توسط تقطير بدليل خصوصيات
فيزيكي مواد مورد نظر غير ممكن يا مقرون به صرفه نيست (نظير مواد نزديك جوش يا
آزئوتروپيك). در صورت انتخاب تقطير به عنوان روش جداسازي، تنها سؤال باقي مانده
يافتن توالي بهينه برجهاي تقطير اس ت. هدف اصلي پروژه يافتن توالي بهينه برجهاي تقطير
بخش سرد واحد اولفين مي باشد.
اساسي ترين راه براي انتخاب بهترين توالي برجها، برآورد كامل هزينه براي تمام
گزينه هاي محتمل م ي باشد. اما تعداد زياد توال ي هاي قابل اجرا اين كار را بصورت امري
دشوار طولاني و پرهزينه در م ي آورد. بنابراين تعيين پارامتره اي موثر در انتخاب ت والي
مناسب بر اي بخش سرد واحد ال فين گ زينه ه اي محتمل را کم مي کند و س ريعتر به توا لي
بهينه مي رسيم.
كليه مطالعات و فعاليتهاي انجام شده در اين پروژه در قالب چهار فصل جداگانه به
شرح زير جهت استفاده علاقمندان ارائه شده است.
در فصل اول اين پايان نامه علاوه بر توض يحات مقدماتي در مورد صنعت
پتروشيمي،اهميت آن و مجتمعهاي پتروشيمي در ايران و واحد الفين مطالبي ارائه مي شود.

 • بازدید : 149 views
 • بدون نظر
موضوع : پایان نامه مدلسازي رياضي غير فعال شدن سولفات زيركونياي اصلاح شده با پلاتین در فرآیند الیکاسیون
رشته:مهندسی شیمی
تعداد صفحات: ۱۱۳ صفحه
نوع فایل: pdf

مقدمه
الكيلاسيون يعني افزايش يك گروه الكيل به يك ماده آلي ، ولي در اصطلاح پالايش نفت عبارتست از
واكنش يك الفين با يك ايزو پارافين در دما و فشار بالا ، الكيلاسيون مي تواند بدون كاتاليزور صورت گيرد
ولي فرآيند هاي صنعتي الكيلاسيون با حضور كاتاليزور در دماي پايين انجام مي شود . فرآورده الكيلاسيون
بنزين با عدد اكتان بالااست كه الكيلات نام دارد . الكيلات كه عمدتا پارافين هاي پر شاخه در محدوده اكتان
است ، همه خواص مطلوب براي اختلاط با بنزين از جمله عدد اكتان بالا ، فشار بخار پايين و نداشتن
آروماتيكها ، الفينها و گوگرد را دارا مي باشد . با توجه به حجم زياد مصرفي كاتاليستهاي اسيد مايع و
مشكلات مربوط به ايمني ، ضرورت توجه به كاتاليستهاي اسيدي جامد دو چندان شده است . با وجود تلاش
زياد در دهه هاي اخير و آزمايش اسيدهاي جامد قوي ، هنوز كاتاليست مناسبي براي اين منظور يافت نشده
[ است . مشكل اصلي آن، طول عمر بسيار كوتاه كاتاليست و مشكلات مربوط به احياء آن است

 • بازدید : 116 views
 • بدون نظر
موضوع : پایان نامه مدل سازی استفاده ازفناوری غشا در تصفیه گاز طبیعی 
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۲۱۱ صفحه
نوع فایل: pdf

ش‌های غشایی یکی از موثر‌ترین شیوه‌ها در زمینه جداسازی گاز است که در حوزه‌های متعددی کاربرد صنعتی دارد. در این میان غشاهای شیرین سازی گاز طبیعی اهمیت زیادی دارند و با توجه به اینکه ایران دارنده بزرگ‎ترین ذخایر گازی دنیاست، تحقیقات روی ساخت غشاهای شیرین سازی گاز طبیعی یکی از مهم‎ترین زمینه‌های کاری محققان کشور است و باید گفت که ساخت غشاهای شیرین سازی گاز طبیعی پیش از این در انحصار شرکت امریکایی MTR بود. تیم پژوهشی فرآیندهای غشایی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در قالب پروژه‌ا‌ی با عنوان طراحی و توسعه سامانه غشایی برای جداسازی گازهای اسیدی از جریان گاز طبیعی توانستند با موفقیت دانش فنی طراحی و ساخت غشاهای کامپوزیت شیرین سازی گاز طبیعی را تکمیل نموده و برای نخستین بار در کشور این غشاها را در مقیاس نیمه صنعتی تولید کنند. غشاهای کامپوزیت ساخته شده، روی پارچه‌های بی‌بافت و پایه‌های پلیمری متخلخل و یک لایه‌ی فعال گزینش‌گر که توسط یک لایه رویی محافظت می‌شود، نقش اصلی را در فرایند جداسازی انجام می‌دهند. در گام‎های بعدی، طراحی و ساخت مدل‌های صنعتی شیرین سازی گاز طبیعی در دستور کار این تیم پژوهشی است و در آینده‌ای نزدیک و با در نظر گرفتن زیر ساخت‌های فناورانه بسیار کامل و مناسب توسعه یافته در این شرکت، مدل ملی شیرین سازی گاز طبیعی در شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی ساخته خواهد شد.

 • بازدید : 92 views
 • بدون نظر

موضوع : پایان نامه مدل سازي رياضي باز يافت انرژي از گازهاي زايد پالايشگاهي به كمك مبدلهاي صفحه اي
رشته:مهندسی شیمی
تعداد صفحات: ۱۳۳ صفحه
نوع فایل: pdfچكيده:
امروزه مبدل هاي صفحه اي پس از ن وع پوست ه و لوله از پركاربردترين انواع مبدل ها به شمار مي روند . اين
نوع مبدل ها در مقايسه با نوع پوسته و لوله فضاي كمتري را اش غال كرده و هزينه نصب كمتري براي نصب
دارند. اين مزايا باعث شده است تا در بسياري از محدوده هاي دمايي و فشاري از اين مبدل ها به ج اي نو ع
پوسته ولوله استفاده شود . نتايج بسياري از فعاليتهاي انجام گرفته بر روي مبدل هاي صفحه اي بصورت
انحصاري و در اختيار شركت هاي سازنده مي باشد. بيشتر اين فعاليت ها بصورت آزمايشگاهي انجام شده است
و نكته مشترك در تمام آنها اين است كه هيچ رابطه كلي براي تمام هندسهها و سيالها وجود ندارد.
در اين پايان نامه جريان ميان صفحات و همچنين انتقال حرارت در اين نوع مبدل ها بصورت عددي براي
حالت تك فاز مورد بررسي قرار گرفته شده است، فرآيند مدل سازي براي بازيابي انرژي از گازهاي زائد
پالايشگاهي و پيش گرمايش هواي ورودي به محفظه ا حتراق مي باشد؛ لذا فاز انتقال حرارت مورد بررسي در
مبدل صفحه اي بشكل گاز -گاز مي باشد. بعلاوه با استفاده از مدل جريان آشفته بر روي نوع صفحه تخت و
صفحات شياردار (شورون) نرخ انتقال حرارت و ضريب افت فشار بررسي شده و برا ي مدل مورد بررسي
مي باشد در نهايت k −ε روابط ناسلت وضر يب افت فشار ارائه شده است . مدل جريان درهم مورد استفاده
مدلهاي مورد بررسي نيز با هم مقايسه ميگردند

 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر

خلاصه :

تعداد ۳۲ نمونه غذا ، آب منابع و عضله ماهي به منظور اندازه گيري فلزات سرب و آهن در فصلهاي تابستان و پاييز ، در دو نوبت با فاصله ۳ ماه از چهار مزرعه پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان در استان چهارمحال بختياري اخذ شده و مورد بررسي قرار گرفت .

ميزان آهن و سرب به ترتيب در كل نمونه‌هاي آب مزارع مختلف برابر با

۴/۴ ± ۶/۶۰ و ۲/۰ ± ۵/۲ ميكرو‌گرم بر ليتر ، ميزان آهن و سرب به ترتيب در كل نمونه‌هاي خوراك مصرفي مزارع مختلف برابر با۸/۱۸۳ ± ۴/۵۶۳ و۱/۱ ± ۳/۳ ميلي‌گرم بر كيلو‌گرم و همچنين ميزان اين دو فلز به ترتيب در كل نمونه‌هاي ماهي مزارع مختلف برابر با

۹/۳ ± ۷/۸ و۱/۰ ± ۳/۰ ميلي‌گرم بر كيلو‌گرم بوده است . با توجه به مقادير بدست آمده از دو فلز فوق هيچ‌گونه تفاوت معني‌داري در سطح (۰۵/۰ p <) بين خوراك، ماهيان و آبهاي مختلف مشاهده نشد ولي در كل ارتباط منطقي بين ميزان اين دو فلز در غذا و ماهيان تغذيه شده از همان غذا مشاهده گرديد بطوريكه بيشترين ميزان تجمع فلزات سنگين ياد شده در غذاي كارخانه شماره ۲ و همينطور ماهيان تغذيه شده از اين غذا و كمترين ميزان تجمع اين فلزات در غذاي كارخانه شماره ۳ و ماهيان تغذيه شده با اين خوراك مشاهده شد.

با توجه به استاندارد هاي FAO براي فلزات سنگين و مقايسه آن با مقادير بدست آمده در تحقيق حاضر، ميزان اين فلزات در آب، غذا و عضلات ماهي از حداكثر مجاز پيشنهادي كمتر مي‌باشد. لذا هيچ‌گونه خطري از جانب اين منابع متوجه مصرف‌كنندگان بعدي مثل انسان نيست.

بيان مسأله:

فلزات سنگين به عنوان يك مسئله خطر ساز از ابعاد مختلف و به طور جدي مي‌توانند زيست انسان و ساير موجودات زنده را به خطر بياندازند. يكي از عمده‌تر‌ين منابع توليد كننده اين عوامل سنگ‌هاي معادن و غبارهاي آتشفشاني مي‌باشند ولي در كنار اينها انسان خود به اشكال مختلف مانند صنايع رنگرزي، آبكاري فلزات و باطري سازي در انتشار فلزات سنگين نقش دارد(۸). حضور اين عوامل در محيط زيست در دراز مدت منجر به كاهش توان توليد مثلي آبزيان ، مشكلات تنفسي و عصبي و غيره شده و در ضمن با توجه به تجمع آن در بدن (تجمع زيستي) و انتقال آنها به مصرف كنندگان بعدي از جمله انسان مي‌تواند عوارض غير قابل جبراني را ايجاد نمايد. يكي از منابع مهم انتقال فلزات سنگين خوراك مصرفي ماهيان پرورشي است كه با اندازه گيري دو فلز سرب و آهن مي‌توان به ميزان حضور اين عوامل در غذا و احياناً بالا بودن آنها بيش از حد استاندارد پي برد. همچنين بررسي ميزان اين فلزات در آب و ماهيان مزارع پرورشي از نظر مقايسه‌اي مي‌تواند راه كار مناسبي در نحوه استفاده از اين منابع آبي و يا حتي ماهيان مورد پرورش در اين آبها به ما بدهد.

اهداف، فرضيات و سؤالات تحقيق:

اهداف تحقيق:

۱- بررسي و اندازه گيري دو فلز سنگين سرب و آهن در چهار نوع خوراك مصرفي، آب و عضله ماهي قزل آلاي رنگين كمان استان چهار محال و بختياري.

۲- مقايسه بين ميزان فلزات سنگين سرب و آهن در انواع غذا، آب ورودي مزارع و عضله ماهيان مزارع مختلف قزل آلاي رنگين كمان.

فرضيات تحقيق:

۱- ميزان فلزات سنگين سرب و آهن در خوراك مصرفي، آب و ماهيان قزل آلاي رنگين كمان بالاتر از حد استاندارد است.

۲- میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراک مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین کمان کمتر از حد استاندارد است.

سؤالات تحقيق:

۱- ميزان فلزات سنگين سرب وآهن در خوراك ، آب و عضله ماهي قزل آلا چقدر مي‌باشد؟

۲- آيا ميزان فلزات سنگين در آبهاي مختلف مزارع پرورشي با هم تفاوت دارد؟

۳- آيا ميزان فلزات سنگين بين ماهيان مختلف مزارع پرورشي با هم تفاوت دارد؟

۴- آيا ميزان فلزات سنگين غذاي كارخانه هاي مختلف با هم تفاوت دارد؟

روش تحقيق و پژوهش:

در اين مطالعه از منابع غذا، ماهي و آب مزارع پرورشي قزل آلاي رنگين كمان به منظور اندازه گيري ميزان دو فلز سرب و آهن نمونه گيري صورت می گیرد. به ترتيب از چهار نوع خوراک پر مصرف استان چهار محال و بختياري، در هر كدام از مزارعي كه از غذاي مورد نظر استفاده مي‌كنند نمونه گيري صورت گرفته و از آب و ماهيان همان مزرعه نيز نمونه گيري انجام می گیرد بطوريكه از هر مزرعه يك نمونه آب ورودي ، يك نمونه غذايGFT و دو قطعه ماهي ۲۰۰ گرمي برداشت شد و سه ماه ديگر نيز همين روال تكرار می شد. بطوريكه با احتساب دو فلز سرب و آهن در هر نمونه ، مجموعاً ۱۶ فلز در غذا، ۱۶ فلز در آب و ۳۲ فلز در ماهيان ۴ مزرعه‌اندازه گيري خواهد شد(مجموعاً ۶۴ فلز) براي سرب اسپكترومتري جذب اتمي‌با كوره و براي آهن اسپكترومتري جذب اتمي‌با شعله انجام مي‌شود. داده‌هاي بدست آمده با تست آماري آناليز واريانس تجزيه و تحليل و مقايسه ميانگين داده‌ها با آزمون آماري دانكن صورت خواهد گرفت.

 

فهرست مطالب :

فصل اول : مقدمه و طرح تحقيق
بيان مسئله
اهداف ، فرضيات و سئوالات تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
سئوالات تحقيق
روش تحقيق و پژوهش

فصل دوم : كليات تحقيق
فلزات سنگين
منشاء فلزات سنگين
سابقه تحقیقات در مورد سرب
سابقه تحقيقات در مورد سرب و اثر آلوده كنندگي آن در انسان
اثر آلوده كنندگي سرب در آب دريا و ماهيان
سابقه تحقیقات در مورد آهن
سابقه تحقيقات راجع به مسموميت با آهن و اثر آلوده كنندگي آن بر انسان
اثر آلوده كنندگي آهن در آب دريا و ماهيان
مقادير استاندارد پيشنهاد شده آهن و سرب از سوي سازمانها ومحققان مختلف

فصل سوم : مواد و روش كار
مواد و لوازم مورد نياز
روش كار
تاریخچه دستگاه جذب اتمی
قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی
روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله
آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات
عمل هضم اولیه در فلزات

فصل چهارم : نتايج تحقيق

فصل پنجم : بحث و پیشنهادها
منابع
چکیده انگلیسی
فهرست جدول ها

 

فرمت فایل : Word قابل ویرایش

 صفحات : ۶۹ صفحه

 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر
موضوع : پایان نامه بررسي امكان بكارگيري فرآيندهاي جداسازي غشايي به منظور كاهش اسيديته نفت خام
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۲۱ صفحه
نوع فایل: pdf

چکیده:
نفت ها با توجه به مضرات ی سنگ ین واس یدی مانندارزش اقتصاد ی پ ایین وخورندگ ی بالا درخطوط
لوله، تجه یزات فرآیندی سرچاهی وپالایشگاهها، اختلال درفرآیند جداسا زی آب از نفت درنمک زداها
وسیستم دفع آب صنعت ی، در این سمینار روشهای کاهش اسیدیته و منشاء آن در نفت خا م در میدانهای
نفتی مختلف بررسی شده است.
اسید نفتانیک یک ترکیب اسیدی می باشد که منجر به اثرات خورندگی در پالایشگاههای نفت می
گردد. از اینرو دو روش جهت کاهش خورندگی پیشنهاد گردیده است مانند استفاده از آلیاژهای خاص .
اما روشهایی جهت کاهش اسیدیته وجود دارند که ترکیبات اسیدی را در نفت خام کاهش می دهند.
نگارنده فرآیندهای غشایی و استخراج را به عنوان یک فرآیند ترکیبی برای مطالعات بعدی در پایان
نامه معرفی می کند.

 • بازدید : 119 views
 • بدون نظر
موضوع : پایان نامه انتخاب مدل برای انحلال ذرات معلق مقایسه مراحل نفوذ فیزیکی با تابعیت غیر خطی و واکنش سطحی 
رشته:مهندسی شیمی
تعداد صفحات: ۱۳۴ صفحه
نوع فایل: pdf

مقدمه

فرایند انحلال یکی از فرایندهای بسیار معمول و مهم در مهندسی شیمی و استخراج کانی های معدنی و صنایع غذایی و فولاد و صنایع دیگر می باشد. در کمتر جایی می توان صنعتی را یافت که با این فرایند سروکار نداشته باشد. در صنایع مختلف به طور عموم در بیولوژی داروسازی و بخصوص در صنایع استخراج مواد معدنی تولید شکر فسفات آمونیم کلرور سدیم و کریستالیزاسیون که یکی از روشهای مهم در تهیه مواد با خلوص بسیار بالا است کاربرد فراوانی دارد.

در فرایند کریستالیزاسیون که قدمتی بیش از ۳۵۰۰ سال دارد تهیه نمودار حلالیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در فرایند استخراج تفاوت حلالیت یک جزء در دو فاز باعث جداسازی می شود که دانستن میزان حلالیت و شرایط مطلوب مهم است.

با توجه به مصرف کم انرژی در این فرایند پیش بینی می شود با گران شدن تدریجی انرژی فرایند کریستالیزاسیون جایگزین روشهایی نظیر تقطیر و استخراج شود. در جداسازی های بیولوژیکی که هدف تهیه مواد با خلوص بالا و این مواد از ارزش بسیار بالایی برخوردار هستند کریستالیزاسیون یکی از بهترین روش هاست و البته ابتدا باید محلول فوق اشباع تهیه که دانستن نحوه انحلال و سرعت انحلال و نمودار حلالیت لازم و ضروری است.

نکات فوق موجب استقبال شدید محققین بخش مهندسی شیمی به این عملیات شده و در حال حاضر تلاش زیادی در جهت بهبود و ارائه مدل های ریاضی و برنامه های رایانه ای که بتواند رفتار یک سیستم را پیش بینی کند می شود. البته گستردگی این مبحث به گونه ای است که بیشتر مطالعات و تحقیقات بر روی سینتیک انحلال یک ماده خاص آن هم در شرایط بخصوص را مورد ارزیابی قرار می دهد.

 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر
موضوع : پایان نامه شبیه سازی و بهینه سازی راکتورهای شکست حرارتی پتروشیمی آبادان
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۲۰۶ صفحه
نوع فایل: pdf

خلاصه:

شکست حرارتی هیدروکربن ها برای تولید اولفین در کوره های بزرگ شکست گاز، شامل کویل های راکتور به طور موازی، انجام می شود. شبیه سازی و طراحی این کویل ها نیاز به مدل سینتیکی برای پیش بینی محصولات دارد. مدل مولکولی واکنش یکی از انواع مدل ها و مکانیسم هایی است که برای سینتیک واکنش شکست حرارتی به کار می رود. در اینجا از مدل مولکولی واکنش به همراه مدل واکنش کک برای شبیه سازی فرایند شکست حرارتی پروپان پروپان – پروپیلن با درصد کم پروپیلن استفاده شده است. در مدل واکنش کک اثر جنس سطح و رقیق کننده با آغازگر اتیلن و پروپیلن منظور شده است، که تاثیر آغازگر اتیلن بیشتر از پروپیلن تعیین شده و این برخلاف گزارشات ارائه شده توسط ساندارام و فرومنت است. با وارد کردن معادلات سینتیکی واکنش، در مدل ریاضی راکتور شکست حرارتی و حل همزمان مدل با مدل کک در شرایط عملیاتی راکتور و زمان های عملیاتی مختلف، دستگاه معادلات دیفرانسیل با روش رانگ – کاتا مرتبه ۴ حل و نتایج شبیه سازی و توزیع محصولات در محدوده دمایی ۶۰۰ تا ۸۴۰ درجه سانتی گراد و فشار خروجی ۱٫۲ تا ۲ اتمسفر با تاثیرات دمای خروجی کویل و فلاکس حرارتی گزارش شده است. با توجه به تاثیر بالای فلاکس حرارتی در درصد تبدیل وزنی محصولات خروجی از راکتور، با متغیر گرفتن فلاکس حرارتی، مدل کنترل بهینه راکتور شکست حرارتی با روش اولر تجزیه شده و مدل برنامه ریزی غیرخطی (NLP) به روش گرادیان کاهش یافته حل شده است. که پروفایل توزیع فلاکس حرارتی در طول راکتور با هدف ماکزیمم تولید اتیلن گزارش شده است. در بخش دیگری تاثیر اضافه کردن تا ۵ درصد پروپیلن در خوراک پروپان بررسی شده و نتایج آن به دست آمده است. در نهایت مدل راکتور شکست حرارتی با انتخاب تابع سود به عنوان تابع هدف برای دو خوراک پروپان و پروپان – پروپیلن به دست آمده و دبی خوراک های بهینه و جریان برگشتی بهینه تعیین می شود. مدل این مساله، یک مدل برنامه ریزی خطی (LP) است که با روش سیمپلکس (simplex) حل شده است. برنامه این مدل در محیط نرم افزار GAMS برنامه نویسی شده که این برنامه برای استفاده از خوراک های بیشتر نیز قابل تعمیم است.

 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر
موضوع : پایان نامه مدل سازی ریاضی راکتور بستر ثابت تبدیل مستقیم متان به اتانول با کمک دینامیک سیال محاسباتی (CFD ) 
رشته:مهندسی شیمی
تعداد صفحات: ۱۰۱ صفحه
نوع فایل: pdf

امیدوارم نهایت استفاده رو از این پایان نامه ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج