گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر

با سلام خدمت شما بویژه دانشجویان رشته تاریخ. مجموعه ای که پیشه رو دارید تحقیق و پایان نامه مختصری از تاریخنگاری در ایران تا عصر پهلوی می باشد. نخستين بار ايرانيان تاريخ را درک كردند و آن را به دورانهاي مختلف تقسيم كردند» و هرودوت تاريخ خويش را چنين آغاز مي كند: « به روايات ايرانيان بهترين تاريخ شناسان هستند.» در این پایان نامه سعی شده است مطالب مفید و کاربردی در این زمینه ارائه شود.

فهرست مندرجات

بخش اول

كليات

فصل اول: مختصري از تاريخنگاري در ايران تا عصر پهلوي                                         

فصل دوم: كلياتي در تاريخنگاري دوره پهلوي                                                           

 

بخش دوم

جريانهاي اصلي تاريخنگاري در عصر پهلوي

فصل اول: جريان شرق شناسي

شرق شناسي و ديرينه آن                                                                               

ايران شناسي و ايران شناسان مهم                                                                     

سياست شرق شناسي- سياست ايران شناسي                                                         

روش سياسي و رهيافت تاريخنگاري لمبتون                                                                  

 4-I– نقش سياسي لمبتون در ايران                                                                          

الف- همزيستي مسالمت آميز: توده اي نفتي – توده اي روسي                                     

ب- لمبتون و قحطي نان                                                                                 

ج- ميس لمبتون                                                                                            

د- ميس لمبتون و كودتاي ۲۸ مرداد                                                                   

 

فصل دوم: جريان ناسيوناليستي

كارنامه فرهنگي                                                                                       

۱- تاريخنگاري محتاط                                                                                   103

۲- ناسيوناليستي محافظه كار                                                                        

بخش سوم

جريان آكادميك

بررسي و نقد تاريخنگاري اقبال                                                                        

بخش چهارم

جريان ماركسيستي

جريان ماركسيستي                                                                                     

فصل اول: زمينه هاي تاريخي پيدايش ماركسيسم                                                             

فصل دوم: انديشه هاي اساسي ماركس در باب تاريخ                                                

الف- حتميت تاريخي، پيروزي پرولتاريا: الغاي مالكيت خصوصي و الغاي دولت    

فصل سوم: تاريخچه ورود انديشه ماركسيستي به ايران                                          

فصل چهارم: تاريخنگاري ماركسيست، لنينيستي در ايران (انجماد و انحراف)                 

الف- علمي بودن تاريخ                                                                         

ب- سير تاريخ ايران                                                                            

ج- شخصيت در تاريخ                                                                         

د- عدم بي طرفي در نگارش تاريخ                                                          

هـ- سبكي برانگيزنده- موضوعي واحد                                                       

بخش پنجم

نتيجه گيري كلي

نتيجه                                                                                                       

          


عتیقه زیرخاکی گنج