گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر
با سلام خدمت شما عزیزان بویژه دانشجویان رشته مدیریت دولتی. محصولی که مشاهده می کنید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با موضوع بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم می باشد. اين تحقيق  با هدف بررسي ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال۸۷-۸۸ به انجام رسيد.نوع تحقيق با توجه به هدف، كاربردي و از نظر ماهيت وروش توصيفي مي باشدكه با استفاده از مطالعات ميداني به بررسي وضعيت موجود پرداخته است. 

                                                   فهرست مطالب

فصل اول:كليات تحقيق  

۱-۱ مقدمه    

۱-۲ بیان مساله تحقيق  

۱-۳ اهمیت وضرورت موضوع تحقيق  

۱-۴ اهداف تحقيق

۱-۵ چارچوب نظري تحقيق 

۱-۶ فرضيه هاي تحقيق 

۱-۷ قلمرو تحقيق     

۱-۸ تعاریف و مفاهیم واژه ها  

۱-۹ متغيرهاي تحقيق  

فصل دوم:ادبيات تحقيق   

۲-۱ مقدمه   

۲-۲ تعاریف و مفاهیم تعهد سازماني  

۲-۳ مراحل توسعه تعهد سازماني  

 2-4 اجزاء تعهد سازمانی  

 2-5 اهمیت تعهد سازمانی  

۲-۶عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی   

۲-۷ ابعاد تعهد سازمانی  

۲-۸ دیدگاه‌های تعهد سازمانی  

۲-۹ مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی  

۲-۱۰ برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی  

فصل سوم:روش شناسي تحقيق

 

۳-۱ مقدمه   

۳-۲ نوع تحقيق  

۳-۳ جامعه آماري  

۳-۴ حجم نمونه  

۳-۵ روش نمونه گيري  

۳-۶ شرح پرسشنامه  

۳-۷ روايي پرسشنامه  

۳-۸ اعتبار( پايايي )پرسشنامه  

فصل چهارم: روشهاي آماري و تجزيه و تحليل مشاهدات (داده‌ها)

۴-۱ مقدمه 

۴-۲ آمار توصيفي  

۴-۳ فرضيه ۱ 

۴-۴ فرضيه۲ 

۴-۵ فرضيه۳  

۴-۶ فرضيه ۴  

۴-۷ فرضيه ۵  

۴-۸ فرضيه۶  

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 

۵-۱ نتيجه گيري  

۵-۲ پيشنهادات   


عتیقه زیرخاکی گنج