گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر

برنامه ريزي شهري

برنامه ريزي شهري از جامعيت خاصي برخوردار ميباشد و محتواي آن به نسبت عمق ارتباطي که با محيط شهر و ساکنان آن دارد، بسيار گسترده است. شايد کمتر دانشي را بتوان يافت که اينچنين با رسته هاي مختلف علمي در ارتباط باشد، از آنها بهره گيرد و در عين حال براي خود رشته اي مستقل باشد. برنامه ريزي شهري يک سيستم است. سيستمي کار عناصر و اجزائي تشکيل گرديده  که با هم در ارتباطند، با هم تداخل دارند و بر يکديگر تأثير مي گذارند. ولي بر وي هم صورت واحدي پيدا مي کنند. لذا، با چنين بينشي که بر اين دانش مرتب است، تأليف يک يا چند کتاب نمي تواند بيانگر کليه اصول محتوايي،  ضوابط، ارتباطات و خصوصيات آن باشد.

برنامه ريزي شهري، به دليل پويندگي انسان، دانشي پويا است که روز به روز تحول بيشتري يافته و زمينه هاي مساعدي را جهت پژوهش و تحقيق به وجود مي آورد؛ و با توجه به دور  تسلسلي که دارد، نمي توان يکجا و به يکباره به تعريف و توضيح آن پرداخت و کتابي را فراهم آورد که به نحو کامل، برنامه ريزي شهري را معرفي کرده، و کليه نکات آنرا يادآور شده باشد. بلکه، تنها مي توان به توضيح در مورد قسمتهايي از آن پرداخت.

از نظر تاريخي، سابقه برنامه ريزي شهري به ادوار بسيار دور مي شد. ولي سابقه مدون و مطالعه و تجريه و تحليل علمي آن به دوران پس از انقلاب صنعتي و خاصه قرن حاضر و به نحوي اختصاصي تر به دهه اي اخير مي رسد. برنامه ريزي شهري، در رابطه با توسعه شهرها، افزايش جمعيت آنها و تأثير ماشينيسم بر حيات شهرها و ساکنين آنها، هر روز از اهميت بيشتري برخوردار مي گردد. شهرها با محيط منطقه اي و نواحي اطراف خود در ارتباطند و از کليه شرايط آنها، اعم از اقليمي و طبيعي، عوامل فرهنگي و اجتماعي و عوامل معيشتي و اقتصادي تأثير مي پذيرند و بر آنها نيز بطور متقابل تأثير مي گذارنيد.چنين رابطه و نظامي در اثر توسعه يکباره فيزيکي و افزايش انفجار آميز جمعيت شهرها، نظام شهرنشيني را با بحران و آينده آن را با ابهام روبرو ساخته است. وجود همين عوامل، بر اهميت برنامه ريزي شهري و لزوم تحقيق  و تفحص بيشتر در رابطه با آن مي افزايد.

هدف از تدوين کتاب حاضر، بيشتر معرفي و بيان اصول مقدماتي برنامه ريزي شهري است، و به هيچ وجه ادعاي آن که با نوشتن اين کتاب، کليه نکات برنامه ريزي شهري يا مقدمات آن آورده شده، يا حتي با عنوان مطالبي چند در بعضي از موارد آن توضيح کاملي فراهم آمده است، معنائي ندارد. اين کتاب ضمن معرفي اصول مقدماتي برنامه ريزي شهر، رابطه عناصر مختلف موثر در آن در مورد بررسي قرار داده و روند مطالعاتي، تعاريف، اصطلاحات ، و ارتباطات آن را به عنوان زمينه هايي جهت شروع مراحل بعدي تحقيق و تتبع در برمي گيرد.

در تدوين اين کتاب، ضمن استفاده از منابع و ماخذ داخلي و خارجي، به ميزان قابل توجهي از پژوهشها و تجربيات شخصي استفاده شده و موضوعات مطروحه و تجزيه و تحليل مباحث مربوط به آنها به نحوي انجام گرفته که اساس محتوايي درس «مباني برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي» در دانشکده هاي معماري و قسمت شهرسازي درس «مباني معماري و شهرسازي» در دانشکده هاي عمران را بپوشاند.

مفهوم شهر و شهرسازي

محيط زيست داراي مفهومي جامع است. در حاليکه شهر و شهرسازي تصوير محدودي از آنرا در اذهان زنده مي کند. مفهوم محيط زيست، شهر و شهرسازي و تمام آنچه را که از اين پديده مي شناسيم، در برمي گيرد.

شهر يکي از پديده هاي بشري در محيط زيست به منظور اسکان، تأمين معيشت، داشتن روابط اجتماعي و اقتصادي و مانند آنهاست ولي اولين آن نمي باشد. انسان خود محيط سکونتش را فراهم کرده و خود به ايجاد و نحوه زندگي در آن اقدام نموده است. احساس لزوم تثبيت در يک نقطه به زندگي در کنار يکديگر و لازم ملزومات آنها، انسان را بر آن داشته است که هماهنگ با محيط طبيعي و داده هاي ساختماني محيط اطراف خود، به ايجاد مسکن دست بزند. ده نشيني و شهرنشيني، يکي از اقسام نحوه زندگي بشر بر سطح زمين و به عنوان استقرار ثابت بشر در محيط زيست است. بنابر نظر بسيارب از صاحبنظران و خاصه جغرافيدانان، نحوه زندگي بشر و سکونت او، داراي دو تقسيم بزرگ کوچ نشيني و يکجا نشيني است که اهم آنها بقرار زير است:

         کوچ نشيني بر مبناي صيد و شکار

         کوچ نشيني بر مبناي زندگي شباني

         کوچ نشيني بر مبناي ييلاق و قشلاق

         کوچ نشيني بر مبناي مهاجرت شباني

         کوچ نشيني بر مبناي کشاورزي ابتدائي

         يکجانشيني بر مبناي کشاورزي و به گزيني مواد کشاورزي

از ديدگاه ديگر، نحوه استقرار انسان در کره زمين بر اساس زندگي در مساکن متحرک، مساکن نيمه متحرک و مساکن ثابت استوار است. زندگي ثابت و ايجاد ده همراه با کشاورزي آغاز مي شود، که از شرايط اوليه آب کافي، خاک مساعد و موقعيت مناسب بوده است. ايجاد و پراکندگي روستاها  و استقرارشان در نقاط مختلف، افزايش مبادلات و توليدات کشاورزي و عوامل ديگري که اشاره خواهد شد، منجر به پيدايش نوع ديگري از زندگي يکجانشيني يعني شهرنشيني شده است.

 در حال نيز، با آنکه شهرنشيني روزبروز در حال توسعه است، ولي هنوز قسمت اعظم جماعات انساني در سراسر دنيا در روستاها زندگي مي کنند. اهميت توجه به روستاها کمتر از اهميت توجه به شهرها نيست. وجود روستاها از شرط اصلي شهرنشيني و تأمين کننده مواد کشاورزي و دامي آن است.

اجتماع انسانها در هر مکان و در هر زمان و بهر منظوري که بوده باشد، تحت‌ تأثير روابط آنها با يکديگر و همچنين با ساير جوامع بوده است. همچنانکه شهر جزئي از حوزه محيط زيست است روستا نيز جزء ديگر آنست. شهر و روستا هر دو بر يمديگر تأثير مي گذارند، و محيط نيز هر دو موثر است.

در برنامه هاي شهرسازي و تدوين برنامه هاي مختلف براي شهر، نبايستي شهر را به صورت تافته اي جدا بافته از منطقه اش در نظر بگيريم؛ و ارتباطات مرئي يا نامرئي شهرها و روستاها را فرانوش کنيم. هدف بيشتر بر اين اصل قرارداد که برنامه ريزيهاي شهري و روستايي و منطقه اي پا به پاي هم و همگام با هم پيش روند. همانطور که هر يک از تأسيسات شهر از ديدگاه برنامه ريزيها و طرح ريزي هاي شهري بايستي منطق و اساس مخصوص بخود را دارا باشند، شهرها و روستاها نيز بايد مکان مخصوص بخود را داشته باشند. وجود شهرهاي مملو از جمعيت و انباشته از انواع آلودگيها و دست و پنجه نرم کردن شهرنشينان با مشکلات و ومسائل شهري، يکي  از دلايلش عدم توجه به روستاهاست. چنانچه براي شهر و روستاها هماهنگ با يکديگر برنامه ريزي شوذ، و شهرها همه گونه امکانات و اعتبارات و احتياجات نواحي روستايي را در اختيار خود نگيرند، ضمن آنکه از شدت مشکلات و مسائل شهري کاسته خواهد شد، روستاها نيز خالي از سکنه نخواهند گرديد. پایان نامه برنامه ريزي شهري ، درقالب word و ۳۳۰صفحه  جهت خرید ودانلود برای شما عزیزان آماده کرده ایم که امیدواریم مورد رضایت شما واقع گردد.

در این پست خرید و دانلود فایل پایان نامه برنامه ريزي شهري را براتون گذاشتم  موضوع اصلي در اين مبحث، محلات شهري است که در دل خود، واحدهاي مسکوني را مي پرورانند، چگونگي استقرار تأسيسات مورد نياز مسکوني در سطح محله ها، بايستي به نحئي باشد که بتواند پاسخ گوي نيازهاي اصل جمعيت بوده و جمعست نيز از نظر موقعيت بآساني بتواند به آنها دسترسي پيدا کندو اين موضوع در مورد کودکستانها و اصفال کودکستان رو تا محل کار شاغلين و نيازمنديهاي عمومي ساکنين مطرح مي باشد. موقعيت پارکها، مراکز آموزشي، مرکز خريد و امثال آنها نيز، در رابطه با همين عوامل است.  شما می توانید این مقاله  را از این فروشگاه دانلود نمائید.


عتیقه زیرخاکی گنج