گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات : ۱۱۰

نوع فرمت : ورد (word)
دیگر نگران نوشتن پایان نامه نباشید .
ما برای شما پایان نامه ای کامل تهیه کرده ایم که با کمترین قیمت برای شما دوست خوبم اماده دانلود می باشد .
قسمتی از متن :
اصول مطق فازي بر تعاريف مجموعه هاي فازي استوار است. همان گونه كه اصول منطق كلاسيك بر مجموعه هاي كلاسيك يا مطلق استوار هستند. اهميت منطق و مجموعه هاي فازي بخصوص اخيراً و پس از بوجود آمدن نگرشهاي جديد در علوم و تكنولوژي موسوم به موج سوم افزايش يافته است . در نگرش موج سومي سعي تكنولوژيست ها بر هر چه نزديكتر كردن ماشين وتكنولوژي به انسان متمركز مي شود كه يكي از ابعاد آن طراحي و ساخت ماشنهايي است كه به نوعي روالهاي عملكرد انساني را شبيه سازي كند . منطق فازي همانگونه كه خواهيم ديد يكي از ابزارهاي مؤثر در ايجاد روالها و طراحي سيستمهايي با عملكرد نزديك به انسان است.
همه مي دانيم كه يك انسان در تصميم گيريهايش معمولاً كمتر احتياج به اطلاعات كامل و دقيق دارد. مثلاً يك تعمير كار خبره اتومبيل تنها با گوش دادن به صداي موتوز و بر حسب تجربه مي تواند معيوب يا سالم بودن موتور را تخيص دهد. در اينجا تشخيص عيب مبناي يك سري اطلاعات نسبتاً ساده _ صداي موتور _ و با استفاده از تجربيات قبلي ـ يعني مقايسه صداي موتور فعلي با صدا هايي كه از انواع موتورهاي سالم و خراب در ذهن وجود داشته ـ و به صورت ناخودآگاه انجام مي گيرد. يك سيستم تشخيص فازي نيز سعي مي كند به همين ترتيب عمل كند.
در نظريه كلاسيك و سنتي مجموعه ها عضويت يك شي در مجموعه به صورت مطلق ، با تعلق و عدم تعلق ، تعيين مي شود. ولي در مجموعه هاي فازي ما با تعلق يا عضويت به صورت مطلق برخورد نمي كنيم . از ديد نظريه فازي عضويت هر شي در هر مجموعه با يك تابع داراي مقادير بين ۰و۱ موسوم به تابع مقدار عضويت يا به صورت ساده تر تابع عضويت تعريف مي شود. اين تعريف ابتدائي باعث مي شود قدرت انعطاف اصول اصول فازي دركاركرد با مجموعه ها بيشترباشدبراي مثال مجموعه { اعداد بسياربزرگترازيك} =A را د

  عنوان                                                                                      شماره صفحه                        
چكيده…………………………………………………………………………..….۱۱

فصل اول:آموزش منطق فازي
مقدمه………………………………………………………………………………۲۰
رشته های  فازي ( Fuzzy Sets )……………………………………………..22
           مرجعUniverse ) )……………………………………………………………26
           نقش عضويت  Membership function ))………………………………..26
           یگانه ( Singletons)…………………………………………………………28
           متغیرهای زبانی (Linguistic variables  )………………………………..29
           مثال سطح مخزن………………………………………………………………….۲۹
عملیات برروی مجموعه های فازی( Operations On Fuzzy Set)……….30
     عملیات مجموعه ها (  Set operations)……………………………………..30
     اصلاح کننده (Modifiers  )…………………………………………………….32
     ارتباط ميان مجموعه‌ها…………………………………………………………….۳۵
منطق فازی ( Fuzzy Logic )………………………………………………….38
     پیوندها(Connectives  )………………………………………………………39
     استنباط (  Implication )………………………………………………………45
     نتیجه ( Inference )……………………………………………………………47
     قواعد چند گانه(  Several Rule )…………………………………………….49

فصل دوم:نظريه منطق فازي
مقدمه………………………………………………………………………………۵۰
منطق دودويي و منطق چند مقداري-حد آستانه معين و فازي………………………۵۱
مجموعه هاي فازي…………………………………………………………………۵۳
مجموعه هاي فازي مراتب بالاتر…………………………………………………..۵۷
عمليات كلاسيك روي مجموعه هاي فازي………………………………………….۵۸
روابط فازي…………………………………………………………………………۵۸
قاعده تركيبي استنتاج………………………………………………………………۵۹
متغييرهاي زبان شناختي……………………………………………………………۵۹
منطق فازي…………………………………………………………………………۶۰
فرم كانوني………………………………………………………………………….۶۲
اصول اوليه و مفاهيم كلي كنترل فازي……………………………………………..۶۳
مزاياي كنترل كننده فازي…………………………………………………………..۶۹
چه مواقعي بايد از منطق فازي استفاده كرد؟……………………………………….۷۰
ژاپن پيشگام در تحقيقات و كاربرد سيستمهاي فازي……………………………….۷۱
وضعيت تحقيقات و كاربرد سيستمهاي فازي در ايران………………………………۷۸ 

فصل سوم:سيستمهاي تشخيص عيب بر مبناي منطق فازي
مقدمه…………………………………………………………………………..۸۲
مجموعه ها و منطق فازي……………………………………………………..۸۲
سيستمهاي تشخيص سنتي……………………………………………………..۸۳
سيستمهاي تشخيص فازي……………………………………………………..۸۴
مثالي كاربردي از سيستم تشخيص……………………………………………..۸۵
نتايج پياده سازي……………………………………………………………….۸۸


فصل چهارم: طراحي شبيه سازي يك كنترل كننده هوشمند ترافيك
مقدمه…………………………………………………………………………..۸۹
      سابقه علمی پژوهش………………………………………………….۸۹
مقدمه هاي بر مفاهيم و روشهاي كنترل ترافيك………………………………..۹۰
           كنترل پيش زمانبندي شده…………………………………………………….۹۰      
            كنترل متاثر از ترافيك…….………………………….………………..۹۰ 
كنترل متاثر ازترافيك با استفاده از منطق فازي…………………………………۹۱ 
         آشنايي با تئوري مجموعه فازي……………….………………..………۹۱
         انگیزه های استفاده از مجموعه های فازی…..………………….……….۹۱
         فضاي كمي فازي……………………………………………………………….۹۲
   کنترل فازی طرح شده………………………………………………………….۹۳
         توابع عضويت وروديها و خروجيها…………………………………………….۹۳
              مکانیزم بهنگام سازی معادلات ومقادیر کیفی فازی مربوط به ورودیهای کنترلر…….۹۴ 
مقایسه عملکرد کنترلر فازی طرح شده با روش پیش زمانبندی شده در مورد میدان…….۹۵    
        مقدمه…….………..…………………………………..…………….۹۵
      شبیه سازی پیش زمانبندی شده میدان انقلاب تهران………………..………..۹۵
      شبیه سازی کنترلر فازی طرح شده بروی میدان انقلاب تهران………….…..….۹۶
      مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی فازی وپیش زمانبندی شده………….……..۹۶
نتيجه گيري…………………………….……………………..……….۹۷
خلاصه ………………………………………… ………..…………۱۰۰
پيشنهادات………………………………………………………… . .۱۰۷
منابع……………………………………………………..…………۱۰۹
  • بازدید : 159 views
  • بدون نظر

در اين مقاله به بررسي شيوه هاي جديد تشخيص عيوب كه بر مبناي منطق فازي استوار هستند مي پردازيم. منطق فازي يكي از شاخه هاي جديد علم است كه در سال ۱۹۶۵ توسط پروفسور زاده ابداع و معرفي شد.

اصول مطق فازي بر تعاريف مجموعه هاي فازي استوار است. همان گونه كه اصول منطق كلاسيك بر مجموعه هاي كلاسيك يا مطلق استوار هستند. اهميت منطق و مجموعه هاي فازي بخصوص اخيراً و پس از بوجود آمدن نگرشهاي جديد در علوم و تكنولوژي موسوم به موج سوم افزايش يافته است . در نگرش موج سومي سعي تكنولوژيست ها بر هر چه نزديكتر كردن ماشين وتكنولوژي به انسان متمركز مي شود كه يكي از ابعاد آن طراحي و ساخت ماشنهايي است كه به نوعي روالهاي عملكرد انساني را شبيه سازي كند . منطق فازي همانگونه كه خواهيم ديد يكي از ابزارهاي مؤثر در ايجاد روالها و طراحي سيستمهايي با عملكرد نزديك به انسان است.

همه مي دانيم كه يك انسان در تصميم گيريهايش معمولاً كمتر احتياج به اطلاعات كامل و دقيق دارد. مثلاً يك تعمير كار خبره اتومبيل تنها با گوش دادن به صداي موتوز و بر حسب تجربه مي تواند معيوب يا سالم بودن موتور را تخيص دهد. در اينجا تشخيص عيب مبناي يك سري اطلاعات نسبتاً ساده _ صداي موتور _ و با استفاده از تجربيات قبلي ـ يعني مقايسه صداي موتور فعلي با صدا هايي كه از انواع موتورهاي سالم و خراب در ذهن وجود داشته ـ و به صورت ناخودآگاه انجام مي گيرد. يك سيستم تشخيص فازي نيز سعي مي كند به همين ترتيب عمل كند

  • بازدید : 176 views
  • بدون نظر
پایان نامه منطق فازي

تعداد صفحات: ۱۵۲

فرمت فایل: doc


فهرست مطالب

 

 

  عنوان                                                                                      شماره صفحه                        

·        چكيده…………………………………………………………………………..….۱۱

 

فصل اول:آموزش منطق فازي

·        مقدمه………………………………………………………………………………۲۰

·        رشته های  فازي ( Fuzzy Sets )……………………………………………..22

           مرجعUniverse ) )……………………………………………………………26

           نقش عضويت  Membership function ))………………………………..26

           یگانه ( Singletons)…………………………………………………………28

           متغیرهای زبانی (Linguistic variables  )………………………………..29

           مثال سطح مخزن………………………………………………………………….۲۹

·        عملیات برروی مجموعه های فازی( Operations On Fuzzy Set)……….30

     عملیات مجموعه ها (  Set operations)……………………………………..30

     اصلاح کننده (Modifiers  )…………………………………………………….32

     ارتباط ميان مجموعه‌ها…………………………………………………………….۳۵

·        منطق فازی ( Fuzzy Logic )………………………………………………….38

     پیوندها(Connectives  )………………………………………………………39

     استنباط (  Implication )………………………………………………………45

     نتیجه ( Inference )……………………………………………………………47

     قواعد چند گانه(  Several Rule )…………………………………………….49

 

فصل دوم:نظريه منطق فازي

·        مقدمه………………………………………………………………………………۵۰

·        منطق دودويي و منطق چند مقداري-حد آستانه معين و فازي………………..…….۵۱

مجموعه هاي فازي………………………………………………………….……..۵۳

مجموعه هاي فازي مراتب بالاتر……………………….………………………….۵۷

عمليات كلاسيك روي مجموعه هاي فازي………………..……...………………..۵۸

روابط فازي…………………………………………….……….……………….۵۸

قاعده تركيبي استنتاج…………………………..…..……………………………..۵۹

متغييرهاي زبان شناختي……………………………….…………………………..۵۹

منطق فازي……………………………………………….………….…………….۶۰

فرم كانوني……………………………………………………………………….۶۲

·        اصول اوليه و مفاهيم كلي كنترل فازي……………………..………………………۶۳

مزاياي كنترل كننده فازي…………………………………………………………..۶۹

چه مواقعي بايد از منطق فازي استفاده كرد؟……………………...……………….۷۰

·        ژاپن پيشگام در تحقيقات و كاربرد سيستمهاي فازي…………………..…………..۷۱

·        وضعيت تحقيقات و كاربرد سيستمهاي فازي در ايران…………..………...……….۷۸

 

فصل سوم:سيستمهاي تشخيص عيب بر مبناي منطق فازي

·        مقدمه……………………………..…...………………………………………۸۲

·        مجموعه ها و منطق فازي…………………………..…………………………۸۲

·        سيستمهاي تشخيص سنتي………………………………….………………….۸۳

·        سيستمهاي تشخيص فازي………………………………………...…………..۸۴

·        مثالي كاربردي از سيستم تشخيص………………………..………….…..…...۸۵

·        نتايج پياده سازي……………………………….……………………………...۸۸

 

 

فصل چهارم: طراحي شبيه سازي يك كنترل كننده هوشمند ترافيك

·        مقدمه…………………………………………………….…………………….۸۹

      سابقه علمی پژوهش……………………………………………….۸۹

·        مقدمه هاي بر مفاهيم و روشهاي كنترل ترافيك………………….….………۹۰

           كنترل پيش زمانبندي شده………………………………..……..………...۹۰           كنترل متاثر از ترافيك…….……………………….………………..۹۰

·        كنترل متاثر ازترافيك با استفاده از منطق فازي………………………….……..۹۱

         آشنايي با تئوري مجموعه فازي……………….………………..………۹۱

         انگیزه های استفاده از مجموعه های فازی..………………….……….۹۱

         فضاي كمي فازي………………………………………


عتیقه زیرخاکی گنج