گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 253 views
  • بدون نظر

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۰۴    کد محصول : ۱۶۲۴۵    حجم فایل : ۷۸۶۶ کیلوبایت   
دانلود رفرنس و سمینار مهندسی عمران مدیریت روسازی زیرساختهای فرودگاهی

عنوان سمینار: مدیریت روسازی زیرساختهای فرودگاهی

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: كليات
۱-۱٫ هدف
۲-۱٫ پيشينه تحقيق 
۳-۱٫ روش كار وتحقيق
فصل دوم: كاوش در متون
۱-۲٫ طبقه بندي سابقه و تاريخچه 
۲-۲٫ بررسي كتب (ترتيب ليست بر مبناي تاريخ انتشار)
۳-۲٫ بررسي مقالات
۴-۲٫ بررسي تزها و پروژه ها مربوط به پروژهاي مديريت روسازي فرودگاهها
۵-۲٫ بررسي كنفرانس ها
فصل سوم: روش تحقيق 
۱-۳٫ روش هاي به كار گرفته شده در APMS
۱-۱-۳٫ مراحل كلي اجراي سيستم نگهداري روسازي
۲-۳٫ دستورالعمل جمع آوري اطلاعات و روش بررسي وضعيت خرابي روسازي فرودگاهها
۱-۲-۳٫ تعريف شبكه و شاخه روسازي فرودگاهي
۲-۲-۳٫ سازه روسازي
۳-۲-۳٫ تارخچه ساخت
۴-۲-۳٫ ترافيك
۵-۲-۳٫ وضعيت روسازي فرودگاه
۶-۲-۳٫ پايگاه داده ها
۷-۲-۳٫ روتبه روسازي فرودگاه
۸-۲-۳٫ تقسيم روسازي فرودگاه به واحدهاي نمونه 
۹-۲-۳٫ بازرسي روسازي فرودگاهها
۱۰-۲-۳٫ روش هاي اندازه گيري خرابي ها
۱۱-۲-۳٫ مراحل انجام كار براي بررسي وضعيت و محاسبه PCI

۱۲-۲-۳٫ كارآيي سازه اي و عملكردي
۱۳-۲-۳٫ ارزيابي سازه اي
۱۴-۲-۳٫ ارزيابي عملكردي
۱۵-۲-۳٫ مهم ترين مدل خرابي 
۱۶-۲-۳٫ مدل هاي عملكرد روسازي
۱۷-۲-۳٫ گزارش مقادير PCI

۱۸-۲-۳٫ گزارش سيستم نگهداري در سطح شبكه
۱۹-۲-۳٫ تجزيه و تحليل گزارش هاي وضعيت روسازي

۲۰-۲-۳٫ فهرست موجودي اجزاي شبكه
۲۱-۲-۳٫ توسعه عمليات تعمير و نگهداري
۳-۳٫ تعاريف، اختصارات و نشانه هاي رياضي
۲-۳-۳٫ برآورد مدول برشي و ارتباط آن با تغيير شكل هاي دائمي مواد آسفالت
۴-۳٫ برنامه كامپيوتري: بررسي نرم افزار ها ومدل هاي پيش بيني در APMS
۱-۴-۳٫ بررسي نرم افزارهاي سيستم مديريت روسازي فرودگاه
۲-۴-۳٫ درباره سيستم MICROPAVER
۳-۴-۳٫ در باره سيستم نرم افزار AIRPORTS و ويژگي هاي اين نرم افزار
۴-۴-۳٫ ويژگي هاي نرم افزار Micro PAVER
۵-۴-۳٫ نيازهاي سيستم نرم افزار AIRPORTS
۶-۴-۳٫ نيازهاي سيستم MicroPAVER

۷-۴-۳٫ مقايسه دو نرم افزار
۸-۴-۳٫ سيستمهاي مديريتي كه معمولا در فرودگاهها استفاده ميشوند
۹-۴-۳٫ سيستم HDM
۱۰-۴-۳٫ سيستم AIRPAVE
۱۱-۴-۳٫ سيستم AIRPACS
۱۲-۴-۳٫ سيستم IAPMS
۱۳-۴-۳٫ سيستم ERES-DSS
۱۴-۴-۳٫ سيستم Micro-PAVER
۱۵-۴-۳٫ سيستم PERS/AIRPORTS
۵-۳٫ مدل هاي پيش بيني وضعيت روسازي در APMS

۱-۵-۳٫ برونيابي مستقيم
۲-۵-۳٫ روش رگرسيون (تجربي)
۳-۵-۳٫ مدل هاي پيش بيتي احتمالي
۴-۵-۳٫ مدل خانواده
۵-۵-۳٫ تعريف خانواده روسازي
۶-۵-۳٫ مدل هاي ماركوين
۷-۵-۳٫ مدل شبه ماركوف
فصل چهارم: جمع آوري اطلاعات 
۱-۴٫ مقدمه
۲-۴٫ موضوعات مورد نظر در ارزيابي آزمايشات در APMS

۳-۴٫ آزمايشات غير مخرب براي تعيين افت و خيزها در روسازي فرودگاهي
۴-۴٫ انواع تجهزات مورد نياز براي آزمايشات غيرمخرب
۱-۴-۴٫ دستگاه هاي افت و خيزسنج ضربه اي
۲-۴-۴٫ بررسي روند كار با مدل دايناتست براي آزمايشات HWD
۳-۴-۴٫ مبدل ارتعاشي براي ارزيابي تغيير شكل هاي سيستم هاي HWD

۴-۴-۴٫ ارزيابي انسجام و پيوستگي در روسازي فرودگاه
۵-۴-۴٫ گزارش از توان آسفالت
۵-۴٫ افت و خيز سنج ديناميكي حالت پايدار
۱-۵-۴٫ لرزاننده ۱۶ كيلو پندي مدل WES

۲-۵-۴٫ سيستم شبيه ساز بار سنگين 
۶-۴٫ محاسبه مدول لايه هاي روسازي
۷-۴٫ برآورد مدول برشي و ارتباط آن با تغيير شكل هاي دائمي مواد آسفالت
۸-۴٫ كنترل شبيه سازي واكنش روسازي مربوط
۹-۴٫ معيارهاي تاثيرگذار بر مقدار افت و خيزها درروسازي فرودگاه
۱۰-۴٫ تسهيلات مديريت داده هاي ناشي از نتايج افت و خيز سنجي
۱۱-۴٫ موارد كاربرد آزمايشات غيرمخرب درسطوح گوناگون مديريت روسازي فرودگاهها
۱۲-۴٫ محل انجام آزمايش (NDT)

۱۳-۴٫ موارد كاربرد آزمايش هاي غير مخرب در سطح مديريت روسازي
۱۴-۴٫ بررسي ميداني براي انجام NDT
۱۵-۴٫ تعيين PCN با استفاده از آزمايش غير مخرب

۱۶-۴٫ قابليت بررسي تأثير انواع محورهاي بارگذاري
۱۷-۴٫ شيار افتادگي
۱-۱۷-۴٫ متوسط عمق شيار
۲-۱۷-۴٫ اندازه گيري تغيير شكل دائمي (شيار شدگي)
۳-۱۷-۴٫ كنترل شبيه سازي واكنش روسازي مربوط به شيارافتادگي
۱۸-۴٫ سنجش ناهمواري و قابليت سواري دادن در باندپرواز
۱-۱۸-۴٫ اندازه گيري و تحليل ناهمواري ها در روسازي فرودگاهها
۲-۱۸-۴٫ نشانه ناهمواري بين المللي
۳-۱۸-۴٫ ناهمواري سنج BRP
۴-۱۸-۴٫ اهميت سنجش وضعيت ناهموار ي هاي در روسازي فرودگاه ها

۵-۱۸-۴٫ در مورد ناهمواري در باند فرودگاه
۶-۱۸-۴٫ پروفيل سنجي سطح روسازي فرودگاه
۷-۱۸-۴٫ معيار هاي كنترل و تعيين ميزان ناهمواري در سطح روسازي فرودگاه
۱۹-۴٫ سنجش و ارزيابي لغزش در روسازي فرودگاه
۱-۱۹-۴٫ روابط لغزش- اصطكاك در وسايل اندازه گيري ضريب اصطكاك
۲-۱۹-۴٫ وسايل اندازه گيري مقاومت لغزندگي
۳-۱۹-۴٫ وسايل با لغزش متغير
۴-۱۹-۴٫ آزمايش اصطكاك چرخ قفل شده
۵-۱۹-۴٫ روش سرش
۶-۱۹-۴٫ نوسانات ترافيكي و فصلي
۷-۱۹-۴٫ فراواني بررسي براي ارزيابي اصطكاك در فرودگاهها
۲۰-۴٫ بررسي چشمي
۲۱-۴٫ لايه هاي اصطكاكي متخلخل
۲۲-۴٫ پاك كردن آلاينده ها 
۲۳-۴٫ استفاده از داده هاي آزمايشات درشبيه سازي و مدل هاي پيش بيني كار آيي سازه اي 
۱-۲۳-۴٫ استفاده از داده هاي آزمايشات در مدل هاي شبيه سازي 
فصل پنجم:تحليل اطلاعات و ارائه نتايج 
۱-۵٫ مؤلفه هاي يك روسازي ايمن در بخش هوايي فرودگاه 
۲-۵٫ نگهداري سازه اي روسازي در مقابل نگهداري عملكردي روسازي در فرودگاه 
۳-۵٫ اهميت نگهداري منظم سازه اي روسازي در فرودگاه

۴-۵٫ تعمير و نگهداري روسازي هاي ساخته شده از مخلوط بتن آسفالتي گرم در فرودگاه
۵-۵٫ تعمير و نگهداري روسازي هاي ساخته شده از مخلوط بتن سيماني پرتلند در فرودگاه
۶-۵٫ اهميت شاخص مقاومت در برابر لغزندگي در روسازي باندهاي پرواز
۷-۵٫ رفع ذرات ريز و بقاياي لاستيك و احياي بافت روسازي در باند پرواز
۸-۵٫ رويكرد مديريت درسطح پروژه
۹-۵٫ مديريت درسطح شبكه
۱-۹-۵٫ صورت وضعيت روسازي و وضعيت روسازي در آخرين بازرسي
۱۰-۵٫ روش PCI بحرانی
۱۱-۵٫ ارتقاء ساليانه سيستم
۱۲-۵٫ كاربرد GIS در APMS

۱۳-۵٫ الگوهاي ارزيابي آسفالت 
۱۴-۵٫ ارزيابي روسازي فرودگاه
۱۵-۵٫ تحليل هزينه هاي چرخة عمر
۱۶-۵٫ بررسي ملاحضات اقتصادي در APMS

۱-۱۶-۵٫ مخارج غير مستقيم 
۲-۱۶-۵٫ هزينه هاي غير مستقيم مربوط به مديريت روسازي 
۳-۱۶-۵٫ هزينه هاي استهلاك هواپيما ناشي از خستگي آن بر اثر حركت روي روسازهاي ناهموار
۴-۱۶-۵٫ هزينه هاي تأخير 
۱۷-۵٫ تعيين زمان مناسب و تعداد دفعات روكش كردن
۱۸-۵٫ مدل هاي بر آورد هزينه 

۱۹-۵٫ گزارش تحليل اقتصادي
۱-۱۹-۵٫ ايجاد جدول هزينه ها
۲-۱۹-۵٫ بهبود سرمايه
فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع لاتين
چكيده انگيسي

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج