گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 180 views
  • بدون نظر
دانلود پروژه و پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي (OLAP) و استفاده از الگوهاي آماري,دانلود پروژه و پایان نامه رایگان رشته کارشناسی کامپیوتر,دانلود تحقیق و مقاله رشته مهندسی کامپیوتر,پایان نامه و پروژه آماده بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي (OLAP) و استفاده از الگوهاي آماري,خرید و دانلود فایل پایان نامه درباره رشته کامپیوتر با عنوان مدل های داده و الگوهای آماری,دانلود رایگان پروپوزال و پاورپوینت ورد word رشته کامپیوتر,پایان نامه و پروژه کارشناسی کامپیوتر به صورت آماده و قابل ویرایش
با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه مهندسی کامپیوتر بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي (OLAP) و استفاده از الگوهاي آماري رو برای عزیزان دانشجوی رشته کامپیوتر قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۹۰ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۵ هزار تومان میباشد …

از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

توجه : برای خرید این پروژه و پایان نامه با فرمت تمام متنی word و قابل ویرایش با شماره ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید .

این پروژه پایان نامه برای اولین بار فقط در این سایت به صورت نسخه کامل و جامع قرار داده میشود و حجم فایل نیز ۹ مگابایت میباشد

دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی

رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار
عنوان پایان نامه : بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي (OLAP) و استفاده از الگوهاي آماري

راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید .

 ‫۱٫۱ ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪۱۰‬
‫۱-۱-۱ اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي:‬
‫ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻋﺼﺮ ﺣﺒﺎﺑﻲ اﻣﺮوز ‪  post-dot-com‬ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ‬اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻛﻤـﻲ ﻣﺤـﺼﻮل‬ ﺑﻴﺸﺘﺮي را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﺑﺎﺷـﻴد ‫در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .‬ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﻮاﻳﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ‬ را ﺑﺎﻻ و ﺑﺒﺮد اﻓﺸﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣـﺎﻟﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺒـﺎرزه ﻛﻨـﺪ . ‪Sarbanes-Oxle ﺑـﻪ ‬ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻣﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ را ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي‬اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮروي ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎي‬ ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنIT ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.‬ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدرﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻗﻄﻊ و در ﻫﻤـﺎن زﻣـﺎن دﻳـﺪﮔﺎه ﻛﻠـﻲ از اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻬـﻢ ﺗﺠـﺎري را‬ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘـﺮ از ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎي ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺟـﺮا ﺑﻬﺒـﻮد  ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺮز رﻗﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻳﺪ؟‬

۲-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ:‬
‫اﻣﻜﺎن ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﺴﻴﺎري از ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳـﺸﺎن را ﺑـﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺳـﺎزي‬ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي از ﺳﻴـﺴﺘﻢ‬ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ، ﺳﺎدﮔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺷﺎﻟﻮده ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳـﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ‬ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺷﺮﻛﺖ دﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد. در اﻳـﻦ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ‬ﺳﺎزي اﻧﺒﺎر داده ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد.‬
۳-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار:‬
‫در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﻣـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ. اﻳـﻦ‬ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻻزم ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي زﻳﺎدي را ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﻌـﻀﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ در‬زﻣﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻬﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑـﻮد ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ مي شدند؟
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﻮﺟـﻮد و ﻫـﻢ ﺧﺮﻳـﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ اﺳـﺖ . اﻣـﺮوزه‬ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺮﻳﻊ و ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺮوﻳﺲ دﻫﻨـﺪه ﻫـﺎ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات‬ ﺷﺒﻜﻪ اي را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ‬ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ارزان ﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎي اﻳﻨﺘﻞ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ را اﺟﺮا ﻣﻲ‬ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ . ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻬﺎي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﭘﺮدازﺷـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ‬ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﻜـﺎن وﺟـﻮد دارد ﺗـﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ذﺧﻴـﺮه‬ ﺳﺎزي را ﺑﺎ ﭘﻮل ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺨﺮﻳﻢ .ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺷـﻮد در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴـﺪ ‫ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ دﻻر ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ؟‬
‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ ادﻏﺎم ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت ‫ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ي وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ‫ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ و ﺗﻌﻤﻴﻴﺮ و اﻣﻨﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد.‬
‫۴-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ :‬
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ، اﻏﻠﺐ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺷـﻮﻧﺪ .‬ ﺣﺬف داده ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺷـﻤﺎر‬ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ و دﻳﮕﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﺑﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﺮدن اﻳـﻦ ﻣـﻮارد و ﺑـﺎ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻛﺮد .
‫۵-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي :‬
ﺑﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي داده ﻫﺎ،ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮان اﺟـﺎزه ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺗـﺎ‬ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮوزﻛﻨﻨﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻛﺎري )ﺗﺠﺎري( ﺑﻪ ﻃﺮف وب ﭘﻴﺶ رﻓﺘـﻪ‬ اﻧﺪ درﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺮورﮔﺮ وب و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮا ه را ﻣـﻲ‬ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاري وﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي دﺳﻚ ﺗﺎپ ﺧﺎص را ازﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد.‬
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺧﻮدﻛﺎر در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑـﺎ ﺣـﺬف ﺑـﺴﻴﺎري از ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ‬،ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ۴۲ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪfronts ‪ store‬‬‬ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ‪ back-office‬ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺴﺎﻓﺮت، ﺻـﻮرت‬  ‫ﺣﺴﺎب ، و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ.
‫۶-۱-۱ ‪  Grid‬در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ ۱۰g:
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ آورد.ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺷـﺒﻜﻪ اوراﻛـﻞ ﻳـﻚ‬ ﺷﺎﻟﻮده ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ  ۱۰g‬ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻛﺎرﺑﺮدي اوراﻛﻞ ‪ ۱۰gوﻣﺪﻳﺮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ اوراﻛـﻞ‬ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺒﻜﻪ،ﻣﺨﺎزن ﻣﺮﻛﺰي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎ‬ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮد.اﺻﻄﻼح ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺒﻜﻪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻣﻨـﺎﺑﻊ‬ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ در اراﺋﻪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﻜﺎري دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ آن‬ دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺒﻜﻪ روﺷﻲ ﺑﺮاي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﺳـﺘﻔﺎده و ﻛـﺎرآﻳﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ‬ اﺳﺖ . ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻛﺠـﺎ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﻳـﺎ ﻛـﺪام ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ درﺧﻮاﺳـﺖ داده ﺷـﺪه را‬ ﭘﺮدازش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮد ﻧﻴﺎز در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .‬
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ آﻣﺪه ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺒﻜﻪ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وآﻛﺎدﻣﻴﻚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.ﻳﻜـﻲ از‬ اﺟﺮاﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ،ﭘﺮوژه ‪SETI@home‬اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﻫﻮش ﻣﺎورا اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ۱۹۹۱ در‬داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻛﻠﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ.ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳـﻴﮕﻨﺎل رادﻳـﻮﻳﻲ از ﺗﻠـﺴﻜﻮپ رادﻳـﻮﻳﻲ ‪ Arecibonv‬در ‪Puerto Rico ‬ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﺋﻤﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻓﻀﺎ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫـﺮ روزه داده ﻫـﺎي‬ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﭘـﺮدازش ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ از داوﻃﻠﺒـﺎن‬ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻣﺎن ﺑﻴﻜﺎري ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۵ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻧﻔـﺮ از ۶۲۲‬ ﻛﺸﻮر ﻧﺮم اﻓﺰاري را داﻧﻠﻮد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻴﻜﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺷﺎن در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ‬ ﻗﺒﻼ ﭼﻴﺰي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي را در زﻣﺎﻧﻬﺎي ‪     off-peak‬ﭘﻴﻚ ﺧﺎﻣﻮﺷـﻲ  ﭘﺎك ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺮدازش ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.‬ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ اي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻳﻲ را ﻫـﻢ در ﺳـﺨﺖ‬ اﻓﺰار و ﻫﻢ در ﻧﺮم اﻓﺰار داده اﺳﺖ . ‪ Blade farms‬ ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﭘﺮ ﺳـﺮﻋﺖ اﺳـﺎس ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت‬ ﺷﺒﻜﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺧﻮﺷـﻪ اي اوراﻛـﻞ   RAC‬ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺎﻳـﻪ اي ﺑـﺮاي ﺷـﺒﻜﻪ‬ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻜﻮﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ارزان ﻗﻴﻤﺖ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت را‬ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺬﻳﺮي اراﺋﻪ دﻫﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑـﺮاي ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اوﻟﻴـﻪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻓﻘـﻂ ﻣﻘـﺪار‬ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار را ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﻨﻴﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎي اﺿـﺎﻓﻲ ﺑـﺎ‬ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ را وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﺋﻤﻲ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨـﺪ. وﻗﺘـﻲ ﻳـﻚ ﺳـﺮوﻳﺲ دﻫﻨـﺪه‬ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﺘﻌـﺎدل‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد . اﮔﺮ ﻧﻮدي در ﮔﺮوه(ﻛﻼﺳﺘﺮ) دﭼﺎر ﺧﺮاﺑﻲ ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻨﻮز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻪ از ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎري ﻧﻮد ﺧﺮاب اﺳﺖ ،ﻛﺎر ﻛﻨﺪ .‬

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                             صفحه

-۱۱ ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪۱۰‬
‫۱-۱-۱ اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
۲-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ
۳-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار
‫۴-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
‫۵-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي
‫۶-۱-۱ ‪  Grid‬در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ ۱۰g
‫۲-۱ اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟‬
۱-۲-۱ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟‬
‫۳-۱ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ
‫۱-۳-۱- ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده
‫. ۴-۱ از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ارﺗﺒﺎط –موجوديت (E-R)استفاده نکنيد
۱-۴-۱ ﻣﺪل ﺳﺎزي اﺑﻌﺎد‬
۳-۴-۱ ﺟﺪول ﺣﻘﻴﻘﻲ‬
۴-۴-۱ﺟﺪول اﺑﻌﺎدي (ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي)
۵-۴-۱ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰن
۵-۱ ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮاي ﻳﻚ اﻧﺒﺎر‬
۱-۵-۱معماري سرويس دهنده:
۲-۵-۱معماري پايگاه داده اراکل
فصل دوم : ابزار هاي انبار اراكل
۱-۲: کدام ابزار
۲-۲: سازنده انبار اوراکل یا OWB
۱-۲-۲: تنظیم سازنده انبار
۲-۲-۲: مشتری سازنده انبار اراکل
۳-۲-۲: اهداف و منابع داده ها:
۴-۲-۲: تعریف جداول موجود در انبار داده هایمان
۵-۲-۲: ایجاد ابعاد
۶-۲-۲: ایجاد یک مکعب
۷-۲-۲: تعریف منبع برای هدف نقشه کشی ها:
۸-۲-۲: تایید طرح
۹-۲-۲: ایجاد طرح
عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

۱۰-۲-۲: استقرار طرح
۳-۲: کاشف اراکل
۱-۳-۲: چرا Discoverer؟
۲-۳-۲: تنظیم محیط
۳-۳-۲: پرس و جو با استفاده از Plus Discoverer:
۴-۲: گزارشات اراکل ۱۰g
۱-۴-۲: ایجاد یک گزارش با استفاده از سازنده گزارش
۲-۴-۲: مثال های بیشتر از گزارش های اراکل
۳-۴-۲:انتشار گزارش
۵-۲: خلاصه
فصل سوم : انبار داده و وب
۱-۳: بررسی بیشتر
۱-۱-۳: اینترنت و اینترانت
۲-۱-۳: نرم افزار اراکل برای انبار داده
۲-۳: سرور کاربردی اراکل۱۰g
۱-۲-۳: چرا یک پرتال تنظیم می کنند؟
۲-۲-۳: پرتال AS Oracle
۱-۳-۳: Discoverer
۲-۳-۳:انتشار یک پورت لت
۳-۳-۳: ایجاد گزارش استاتیک
۴-۳: خصوصی سازی اراکل
۵-۳: انبار داده ها و هوشمندی تجارت الکترونیکی
فصل چهارم: OLAP
۱-۴: چرا نیاز به انتخاب اراکل OLAP داریم؟
۱-۱-۴: کاربردهای OLAP
۲-۱-۴: ROLAP و MOLAP
۳-۱-۴: اراکل OLAP
۲-۴: معماری اراکل OLAP
۳-۴: فضاهای کاری آنالیزی
۱-۳-۴: مدل چند بعدی
۲-۳-۴: ایجاد فضای کاری آنالیزی
۱-۴-۴: تعریف متاداده OLAP برای شمای رابطه ای
عنوان                                                                                                                                                                     صفحه

۲-۴-۴:دیدگاه های متاداده OLAP و ارزیابی آن
۵-۴: مدیر فضای کاری آنالیزی
۱-۵-۴: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی
۲-۵-۴: تجدید فضای کاری آنالیزی
۳-۵-۴: ایجاد یک طرح تجمعی
۴-۵-۴: فعال سازهای فضای کاری آنالیزی
۶-۴: پرس وجوی فضاهای کاری آنالیزی
۱-۶-۴: DML OLAP
۲-۶-۴: بسته DBMS-AW
۳-۶-۴: دسترسی SQL به فضای کاری آنالیزی
۴-۶-۴: OLAP API و اجزاء BI
۷-۴: خلاصه
فصل پنجم : داده كاوي اراكل
۵٫۱: داده کاوی در پایگاه داده اوراکل g10
۵٫۲٫ :روش های داده کاوی اوراکل
۵٫۲٫۱ : قوانین پیوستگی
۵٫۲٫۲ : گروهبندی
۵٫۲٫۳ : استخراج ویژگی
۵٫۲٫۴ : طبقه بندی
۵٫۲٫۵ : بازگشت
۵٫۲٫۶ : استاندارد PMML
۵٫۳٫۱ : فرمت داده
۲-۳-۵ آماده سازی داده
۴-۵: استفاده از واسط های داده کاوی اوراکل
۱-۴-۵: نصب و پیکربندی
۲-۴-۵: روند آنالیز داده کاوی
۳-۴-۵: مثالی با استفاده از جاوا API
۴-۴-۵: مثال استفاده از روال های PL/SQL
۵-۵: خلاصه
فصل ششم: قابليت دسترسي بالا و انبار داده
۱-۶: مقدمه
۲-۶: یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا چیست؟
۱-۲-۶: ویژگی های یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا
عنوان                                                                                                                                                 صفحه
۲-۲-۶: نقش بهترین تجربیات عملکردی
۳-۶: مرور اجمالی پایگاه داده اوراکل ۱۰g با ویژگی  قابلیت دسترسی بالا
۴-۶: حفاظت در برابر نقص های سخت افزاری/ نرم افزاری
۱-۴-۶: گروههای با عملکرد حقیقی (RAC)
۲-۴-۶: ذخیره سازی مطمئن
۳-۴-۶: آشکار سازی و نمایش خط:
۴-۴-۶: مدیریت منابع
۵-۶: حفاظت در برابر فقدان داده
۱-۵-۶: بازیابی از نقص(خطا) متوسط
۲-۵-۶: بازیابی از خطاهای انسانی با استفاده از flash back:
۳-۵-۶: بازیابی خطا بوسیله گارد یا نگهبان داده
۴-۵-۶: معماری حداکثر قابلیت دسترسی اوراکل
۵-۵-۶: حفاظت متا داده
۶-۶: مدیریت زمان برنامه ریزی شده
۱-۶-۶: پیکربندی مجدد نمونه پویا
۲-۶-۶: حفظ آنلاین
۳-۶-۶: تعریف مجدد آنلاین:
۴-۶-۶: ارتقاء درجه
۷-۶: مدیریت طول عمر اطلاعات
۸-۶: خلاصه:
ضميمه

فهرست شكل ها
عنوان                                                                                                                                                                           صفحه

شکل ۱-۲: سازنده انبار- مراحل تنظیم یا به راه اندازی
شکل ۲-۲: میز فرمان مشتری OWB
شکل ۳-۲: سازنده انبار- ایجاد یک مدول
شکل ۴-۲: سازنده انبار- ایجاد یک منبع پایگاه داده اراکل
شکل ۵-۲: سازنده انبار- اهداف و منابع داده های تعریف شده
شکل ۶-۲: سازنده انبار- ورود جدول
شکل ۷-۲: سازنده انبار- به طور دستی جدول را تعریف کنید
شکل ۸-۲: سازنده انبار- سلسله مراتب بعد
شکل ۹-۲: سازنده انبار- ایجاد مکعب
شکل ۱۰-۲: ویرایش گر نقشه
شکل ۱۱-۲: ویرایشگر نقشه کشی همراه با اتصالات
شکل ۱۲-۲: جستجوی کلید محصول
شکل ۱۳-۲: فیلترسازی داده های منبع
شکل ۱۴-۲: تایید طرح
شکل ۱۵-۲: ایجاد طرح
شکل ۱۶-۲: رمز ایجاد شده توسط سازنده انبار اراکل
شکل ۱۷-۲: مدیر استقرار
شکل ۱۸-۲: مدیریت استقرار- گزارش پیش استقراری
شکل ۱۹-۲: بخش مدیر کار،اهداف OWB استقرار یافته را نشان می دهد
شکل ۲۰-۲: وضعیت مدیر استقرار (Deployment Manager)
شکل ۲۱-۲: پیکربندی طرح فیزیکی
شکل ۲۲-۲: Discoverer و Oracle Portal
شکل ۲۳-۲: Viewer Discoverer- اجرای پرس و جوی ما
شکل ۲۴-۲: Viewer Discoverer- فهرست فروش کشور Category sales by Country
شكل ۲۵-۲- Viewer Discoverer
شکل ۲۶-۲: Viewer Discoverer-Drill Drown
شکل ۲۷-۲: Administrator Discoverer- ایجاد یک EUL
شکل ۲۸-۲: Administrator Discoverer- انتخاب شِما
شکل ۲۹-۲: Administrator Discoverer- انتخاب جدول و دیدگاه ها
شکل ۳۰-۲: Administrator Discoverer- اتصالات خودکار
شکل ۳۱-۲: مدیر- نامگذاری ناحیه تجاری
عنوان                                                                                                                                                                        صفحه

شکل ۳۲-۲: Administrator Discoverer- فهرست کار
شکل ۳۳-۲: Administrator Discoverer- تنظیم ناحیه تجاری
شکل ۳۴-۲: Administrator Discoverer- تغییر جزئیات آیتم
شکل ۳۵-۲: Administrator Discoverer- ایجاد یک آیتم محاسبه شده
شکل ۳۶-۲: Administrator Discoverer= تعریف اتصال
شکل ۳۷-۲: Administrator Discoverer (مدیر کاشف)- تعریف سلسله مراتب
شکل ۳۸-۲: Administrator Discoverer- کلاس آیتم
شکل ۳۹-۲: Administrator Discoverer (مدیر کاشف)- خلاصه سازی
شکل ۴۰-۲: Administrator Discoverer- تجدید خلاصه
شکل ۴۱-۲: Administrator Discoverer- ویزارد خلاصه
شکل ۴۲-۲: مدیر- اجازه دسترسی به ناحیه تجاری
شکل ۴۳-۲: مدیر کاشف (administrator Discoverer)- ناحیه تجاری
شکل ۴۴-۲: Plus Discoverer- فهرستی از پایگاه داده ها برای اتصال
شکل ۴۵-۲: Plus Discoverer – استفاده از کتاب کاری
شکل ۴۶-۲: Plus Discoverer- انتخاب داده برای نمایش
شکل ۴۷-۲: Plus Discoverer- آرایش جدول
شکل ۴۸-۲: Plus Discoverer- گزینه های پرس و جو
شکل ۴۹-۲: Plus Discoverer- عنوان های فرمت
شکل ۵۰-۲: Plus Discoverer- انواع داده ها
شکل ۵۱-۲: Plus Discoverer- تعریف کل ها
شکل ۵۲-۲Plus  Discoverer- گزارش
شکل ۵۳-۲: Plus  Discoverer- بازرس SQL
شکل ۵۴-۲: Plus Discoverer- Drill up/down  داده
شکل ۵۵-۲: Plus Discoverer- گزارش در سطح ماهانه
شکل ۵۶-۲: Plus Discoverer ویزارد نمودار
شکل ۵۷-۲: Plus Discoverer- نمودار فروش های سالانه
شکل ۵۸-۲: Plus Discoverer- انتخاب داده های خاص
شکل ۵۹-۲: Plus Discoverer- گزارش با استفاده از شرایط
شکل ۶۰-۲: گزارشات اراکل- انتخاب وسیله گزارش
شکل ۶۱-۲: انتخاب شیوه گزارش و عنوان
شکل ۶۲-۲: گزارشات اراکل- انتخاب منبع داده ها
شکل ۶۳-۲: گزارشات راکل- مشخص سازی پرس و جو SQL
عنوان                                                                                                                                                                            صفحه

شکل ۶۴-۲: گزارشات اراکل- استفاده از سازنده پرس و جو
شکل ۶۵-۲: گزارشات اراکل- ستون ها برای نمایش
شکل ۶۶-۲: گزارشات اراکل- محاسبه کل ها
شکل ۶۷-۲: گزارشات اراکل- مشخص سازی عرض های ستون
شکل ۶۸-۲: گزارشات اراکل- گزارش نهایی
شکل ۶۹-۲: گزارشات اراکل- گزارش ماتریس
شکل ۷۰-۲: گزارشات اراکل- گزارش شرطی
شکل ۱-۳: sign in شدن به پرتال Oracle AS
شکل ۲-۳: پرتال Oracle AS- نمایش استاندارد
شکل ۳-۳: یک  نگاه کلی به پرتال  Oracle AS
شکل ۴-۳: ایجاد یک صفحه وب EASYDW در پرتال AS  Oracle
شکل ۵-۳: پرتال EASYDW
شکل ۶-۳: مدیریت سرور کاربردی اراکل ۱۰g
شکل ۷-۳: ایجاد یک اتصال عمومی
شکل ۸-۳: مشخص سازی جزئیات پورت لت
شکل ۹-۳: استفاده از نوارها برای آغازیک گزارش استاتیک
شکل ۱-۴: معماری پایگاه داده اراکل ۱۰g OLAP
شکل ۲-۴: پایه سطح در برابر جدول بعد والدینی- فرزندی
شکل ۳-۴:نسخه مفهومی متغیر
شکل ۴-۴: ابعاد در مدیرکاری اراکل
شکل ۵-۴: ویرایش گزینه های OLAP برای یک بعد
شکل ۶-۴: متاداده CWM برای بعد
شکل ۷-۴: ایجاد معکب در مدیرکاری اراکل
شکل ۸-۴: اضافه شدن ابعاد به مکعب
شکل ۹-۴: یک واحد اندازه گیری را به مکعب اضافه کنید
شکل ۱۰-۴: تعریف تجمعات برای مکعب
شکل ۱۱-۴: مدیر فضای کاری آنالیزی- دیدگاه کاتالوگ OLAP
شکل ۱۲-۴: مدیر فضای کاری آنالیزی- دیدگاه هدف
شکل ۱۳-۴: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی- نام گذاری فضای کاری آنالیزی
شکل ۱۴-۴: انتخاب مکعب برای فضای کاری آنالیزی
شکل ۱۵-۴: انتخاب گزینه های ساخت برای فضای کاری آنالیزی
شکل ۱۶-۴: گزینه های ذخیره سازی پیشرفته و نامگذاری
عنوان                                                                                                                                                                            صفحه

شکل ۱۷-۴: اسکریپت ایجاد فضای کاری آنالیزی را در یک فایل ذخیره سازید
شکل ۱۸-۴: ایجاد فضای کاری آنالیزی در پیشرفت
شکل ۱۹-۴: فضای کاری آنالیزی در دیدگاه کاتالوگ OLAP
شکل ۲۰-۴: ایجاد یک بعد مرکب
شکل ۲۱-۴: اضافه کردن ابعاد به یک ترکیب
شکل ۲۲-۴: مشخص سازی ترتیب ابعاد در یک ترکیب
شکل ۲۳-۴: مشخص سازی اندازه های segment وترتیب بعد
شکل ۲۴-۴: فضای کاری آنالیزی- منوی راست کلیک
شکل ۲۵-۴: تجدید فضای کاری آنالیزی- انتخاب مکعب ها
شکل ۲۶-۴: تجدید فضای کاری آنالیزی- انتخاب ابعاد
شکل ۲۷-۴: تجدید فضای کاری آنالیزی در پیشرفت
شکل ۲۸-۴: ویزارد طرح تجمعی- انتخاب اندازه تجمع
شکل ۲۹-۴: انتخاب سطوح برای تجمع
شکل ۳۰-۴: مرور طرح تجمعی
شکل ۳۱-۴: دسترسی به فضای کاری آنالیزی
شکل ۳۲-۴: کاربرگ OLAP در مدیر فضای کاری اوراکل
شکل ۵٫۱ : قوانین پیوستگی
شکل ۵٫۲ : گروه بندی
شکل ۵٫۳ : طبقه بندی
شکل ۵٫۴ : ماتریس اختلال
شکل ۵٫۵ : استفاده از آنالیز ارتقاء برای اعلان های هدفمند
شکل۵٫۶ : درخت تصمیم گیری شبکه تطبیقی Bayes
شکل ۵٫۷ : فرمت های جدول برای داده کاوی
شکل ۱-۶: ویژگی های قابلیت دسترسی بالای پایگاه داده اوراکل ۱۰g
شکل ۲-۶: پیکربندی گارد داده
شکل ۳-۶: صفحه مدیریت کنترل شبکه
شکل ۴-۶: تنظیم پیکربندی گارد داده
شکل ۵-۶: اضافه کردن یک پایگاه داده ی جانشین
شکل ۶-۶: انتخاب نوع back up
شکل ۷-۶: مشخص سازی گزینه های پشتیبانی
شکل ۸-۶: مشخص سازی Oracle Home برای جانشین
شکل ۹-۶: مشخص سازی موقعیت های فایل جانشین
عنوان                                                                                                                                                                              صفحه

شکل ۱۰-۶: مشخص نمودن پیکربندی جانشین
شکل ۱۱-۶: فرایند ایجاد جانشین
شکل ۱۲-۶: پیکربندی گارد داده
شکل ۱۳-۶: نمایش عملکرد گارد داده
شکل ۱۴-۶: عملکرد switchover
شکل ۱۵-۶: switchover کامل
شکل ۱۶-۶: ساختار با حداکثر قابلیت دسترسی
شکل ۱۷-۶: سیاست های مدیریت ذخیره سازی برطبق رده داده ها


عتیقه زیرخاکی گنج