گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 187 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال

ليگ برتر ايران در سال تحصيلي ۸۷-۸۶-خرید اینترنتی تحقیق   بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال
ليگ برتر ايران در سال تحصيلي ۸۷-۸۶-دانلود رایگان مقاله   بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال
ليگ برتر ايران در سال تحصيلي ۸۷-۸۶-تحقیق   بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال
ليگ برتر ايران در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ 
این فایل در ۱۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ورزش پديده اي جمعي و اجتماعي- جهاني و تاريخي است، ورزش از يك طرف به عنوان يك نهاد اجتماعي داراي كاركردهاي خاص خود براي نظام اجتماعي مي باشد و از طرف ديگر به عنوان بخشي از يك نظام اجتماعي تحت تأثير نظام اجتماعي كل بوده و درعين حال بر آن تأثير نيز مي گذارد. ورزش فوتبال بين رشته هاي مختلف ورزشي در سراسر دنيا بيشترين مخاطب و طرفدار را دارد و اين موضوع به روشني هم در تعداد افرادي كه به اين رشته ورزشي مي پردازند و هم در تعداد طرفداران و علاقه مندان اين ورزش مشخص است. شايد بتوان گفت كه ورزش در گذشته هاي دور بيشتر به عنوان يك امر تفريحي براي مردم بوده ولي امروزه شاهد آن هستيم كه يادآوري تاريخ رويدادهاي زندگي بيشتر افراد جامعه مصادف با تاريخ برگزاري يا خاتمه رويدادهاي ورزشي مهم از جملعه فوتبال در جهان و ايران است بطوريكه مثلاً مشاهده مي كنيم افرادي تاريخ سال تولد، گردش و تفريح دسته جمعي با دوستان در يك مكان و … خودشان را مصادف با تاريخ فلان جام جهاني فوتبال يا فلان برد تيم فوتبال مورد نظرشان در يك رقابت ورزشي و … مي دانند و از آن ياد مي كنند. و اين ساير ناشي از تعلق خاطري است كه اين افراد در جامعه به اين رشته ورزشي دارند و خود سعي مي كنند در آن مشاركت نيز داشته باشند. تجربه نشان داده است كه طرفداران تيم هاي فوتبال را افرادي تشكيل مي دهند كه با طرفداري از دو تيم مورد نظر هويت هاي ورزشي خلق مي كنند و اين هويت ها نه تنها از عوامل و عناصر متمايز كننده اجتماعي و فرهنگي تأثير نمي پذيرد، بلكه در مواردي تحت تأثير هويت هاي فراتر مانند هويت هاي ملي يا ديني نيز قرار مي گيرند.

در اين تحقيق سعي بر آن است كه عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر افراد بر تيم هاي فوتبال ليك برتر ايران را در بين دانشجويان دانشگاه يزد مطالعه كنيم. اين تحقيق در پنج فصل تدوين شده است كه در فصل اول به بيان طرح مسأله، ضرورت و اهميت تحقيق، اهداف و تاريخچه موضوع پرداخته شده است. در فصل دوم مباني نظري تحقيق شامل ادبيات تحقيق، چارچوب نظري تحقيق، فرضيات مي باشد. فصل سوم روش شناسي تحقيق را كه شامل تعريف عملياتي مفاهيم، نوع تحقيق، جامعه آماري، روش تحقيق، حجم نمونه و تفكيك هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده هاست را در بر مي گيرد.

فصل چهارم شامل تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده است و فصل پنجم شامل نتيجه گيري و پيشنهادات است در پايان منابع و مآخذ همراه يك نسخه از پرسش نامه ضميمه شده است.

در اينجا لازم مي بينيم از همه دانشجوياني كه با حسن نظر و دقت خودشان بنده را در تكميل و پاسخگويي به پرسشنامه تحقيق ياري نموده اند، تشكر و قدرداني نمايم و همچنين ضروري مي دانم كه از استاد راهنما؛ جناب آقاي دكتر افشاني كه در تهيه و تدوين اين تحقيق با دقت و حسن نظر صبورانه شان راهنماي اينجانب بوده اند، كمال سپاسگزاري را بنمايم و براي زندگي علمي ايشان آرزوي موفقيت دارم. 


در اين تحقيق تحت عنوان بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال ليگ برتر ايران، تلاش شده تا تأثير متغيرهايي از قبيل جنسيت، پايگاه اقتصادي اجتماعي دانشجويان، رشته تحصيلي، ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي و تأثير الگوي نقش را بر تعلق خاطر نيست به تيم هاي قوتبال مورد بررسي و آزمون قرار بگيرد.

به منظور آزمون فرضيات تحقيق، از طريق پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوري شده و سپس با استفاده از روش هاي آماري مناسب شامل : آزمون T-test، ANORA، ضريب همبستگي پيرسون ارتباط هركدام  از متغيرهاي مذكور با ميزان استفاده از اينترنت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. و نتايج نشان داد كه :

تأثير الگوي نقش در علاقه مندي و تعلق خاطر نسبت به يك تيم فوتبال و ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي و جنسيت به ميزان متعلق خاطر داراي رابطه معني دار است اما ساير متغيرهاي مورد بررسي (پايگاه اقتصادي- اجتماعي و رشته تحصيلي) رابطه معني داري با تعلق خاطر نداشته اند. 

  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر

                                                          (( این پایان نامه با فرمت word می باشد ))

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .

این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و دوم و سوم متوسطه نیشابور (۱۵۳۳۶ نفر) می باشند . حجم نمونه ۳۷۵ نفر شد که ۱۹۰ نفر دانش آموز پسر و ۱۸۵ نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد . شیوه نمونه گیری قشر بندی است که نمونه ها از رشته های عمومی ، انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی و حرفه ای و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با   استفاده از t-test و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است .

 نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل (میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ارزشهای گروهی و تایید دیگران ) با متغیر وابسته هویت اجتماعی و سه بعد آن (ملی ، دینی، خانوادگی) رابطه معنا دار مثبت وجود داشت . یعنی با افزایش متغیرهای مستقل متغیر وابسته هم افزایش می یابد .  و بین متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت . ولی با بعد ملی رابطه معنا دار و معکوس و با بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت . یعنی هر چه پایگاه اقتصادی اجتماعی والدین بالاتر باشد ، هویت ملی آنان ضعیف تر و هویت خانوادگی آنها ، قوی تر می شود . بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه معنا دار وجود داشت . بدین معنا که : دختران هویت دینی قوی تری نسبت به پسران داشتند  . 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده  …………………………………………………………………………………………………………………………….  1

فصل اول : طرح تحقیق                  

۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..    3

۲-۱ موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………     3

۳-۱ بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………    4

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………..     4

۵-۱ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..     5

۶-۱ محدود زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………..       5

۷-۱پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..     5

۱-۷-۱ تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………     5

۲-۷-۱تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………..     8

۳-۷-۱ جمع بندی نتایج تحقیقات ……………………………………………………………………………………….     10

۸-۱ تعاریف مربوط به هویت……………………………………………………………………………………………..     11

۹-۱ موانع و تنگناهای تحقیق …………………………………………………………………………………………….      14

فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری……………………………………………………………………………     16

۱-۲ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..    17

۲-۲ مباحث نظری …………………………………………………………………………………………………………..     17

۱-۲-۲ دورکیم ………………………………………………………………………………………………………………..    17

۲-۲-۲ پارسونز …………………………………………………………………………………………………………………   18

۳-۲-۲ ماکس وبر ……………………………………………………………………………………………………………..   20

۴-۲-۲ کنش متقابل نمادی………………………………………………………………………………………………….     22

۵-۲-۲ کولی …………………………………………………………………………………………………………………….   23

۶-۲-۲ مید ……………………………………………………………………………………………………………………….  24

۷-۲-۲ گافمن……………………………………………………………………………………………………………………   26

۸-۲-۲ نظریه هویت (بورک) ……………………………………………………………………………………………….    27

 3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق …………………………………………………………………………..       30

۴-۲ پرسشهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..      31

۵-۲ فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….      31

۶-۲ الگوی نظری و تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………….     32

فصل سوم : روش تحقیق……………………………………………………………………………………..      34

۱-۳ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………      35

۲-۳ نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………      35

۳-۳ تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..         35

۱-۳-۳ تعریف نظری متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………        35

۲-۳-۳ تعریف عملی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..       38

۴-۳ متغیرهای مستقل و وابسته ………………………………………………………………………………………….      42

۵-۳ شاخص سازی متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………      43

۱-۵-۳ شاخص سازی متغیرهای مستقل ………………………………………………………………………………      43

۲-۵-۳ شاخص سازی متغیرهای وابسته ………………………………………………………………………………       45

۶-۳ قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ) ……………………………………………………………………….     46

۷-۳ اعتبار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..    47

۸-۳ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..  47

۹-۳ تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………       48

۱-۹-۳ تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………    48

۲-۹-۳ شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….    49

۱۰-۳ واحد تحلیل………………………………………………………………………………………………………………   50

۱۱-۳ تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات ……………………………………………………..      50

۱۲-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………..      50

فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق…………………………………………………………….   51

۱-۴ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….    52

۲-۴ توصیف دستاوردهای تحقیق ………………………………………………………………………………………..     52

۱-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس ……………………………………………………………       52

۲-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی ………………………………………………..         53

۳-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی……………………………………………….         53

۴-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر………………………………………………         54

۵-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر………………………………………………        54

۶-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده………………………………………         55

۷-۲-۴ بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان ……………………………………………………………….       57

۸-۲-۴ بررسی میزان تایید دیگران ……………………………………………………………………………………….     58

۹-۲-۴ بررسی میزان درونی کردن ارزشها ……………………………………………………………………………       59

۱۰-۲-۴ بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی ………………………………………………………………         60

۱۱-۲-۴ بررسی میزان پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان …………………………………………………      61

۱۲-۲-۴ بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان ………………………………………………………………….        62

۱۳-۲-۴ بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان ……………………………………………………………        63

۱۴-۲-۴ بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان …………………………………………………………………….      64

۱۵-۲-۴ بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان ……………………………………………………………..       65

فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق………………………………………………………….     66

۱-۵ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….    67

۲-۵ آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………….     67

۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۱: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان ………….     67

۱-۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۱ : بررسی رابطهبین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان ……………………      68

۲-۱-۲-۵آزمون فرضیه ۲/۱ : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان………………       68

۳-۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۱ : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان …………………….      69

۲-۲-۵آزمون فرضیه ۲ : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی اجتماعی» و« هویت اجتماعی»…. ۶۹

۱-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی» ………….       70

۲-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی» …..        70

۳-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی» ……………       71

۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۳: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی» ……………..71

۱-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۳ : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی» ………………………..      71

۲-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۳ : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی»………………….       72

۳-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۳: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی»…………………………..       72

۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی»……………………………     73

۱-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۴: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی» ……………………………..      73

۲-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ……………………………….      74

۳-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ………………………………      74

۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی» ……..   74

۱-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی» …………………..       75

۲-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۵: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی» …………….       75

۳-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی» …………………….      76

۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۶ : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی»..     76

۱-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۶: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»………….        77

۲-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۶ :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»…..         77

۳-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۶ :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»………….         78

۳-۵ تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) ……………………………………………………………………….       78

۱-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت دینی ……………………………………………………………………………….      78

۲-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی ……………………………………………………………………………    80

۳-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت ملی…………………………………………………………………………………..     82

۴-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی………………………………………………………………………….       84

۴-۵  تحليل مسير……………………………………………………………………………………………………………….   86

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………..     92

۱-۶ خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….  93

۲-۶ جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….    94

۳-۶ پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………….  99

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………  102

پیوست

                                              فهرست جداول

جدول۱-۳    ميزان آلفاي كرانباخ …………………………………………………………………………………………..   47

جدول ۲-۳   ميزان دانش آموزان در حال تحصيل در مقطع متوسطه نيشابوربه تفكيك جنس ،

رشته و پايه تحصيلي…………………………………………………………………………………………………………….  48

جدول ۳-۳  توزيع حجم نمونه به تفكيك پايه تحصيلي و جنس…………………………………………………      49

جدول ۴-۳  توزيع حجم نمونه به تفكيك جنس ، پايه و رشته تحصيلي……………………………………..        50  

جدول ۱-۴  توزيع دانش آموزان بر حسب جنس …………………………………………………………………..      52

جدول ۲-۴  توزيع دانش آموزان بر حسب پايه تحصيلي ………………………………………………………….      53

جدول ۳-۴  توزيع دانش آموزان بر حسب رشته تحصيلي…………………………………………………………      53

جدول ۴-۴  توزيع دانش آموزان بر حسب تحصيلات پدر………………………………………………………..      54

جدول ۵-۴  توزيع دانش آموزان بر حسب تحصيلات مادر……………………………………………………….      55

جدول ۶-۴  توزيع دانش آموزان بر حسب درآمد ماهيانه خانواده………………………………………………        56

جدول ۷-۴  توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان رضايت از خود……………………………………………….      57

جدول ۸-۴  توزيع دانش آموزان بر حسب مورد تاييد ديگران بودن…………………………………………..        58

جدول ۹-۴  توزيع دانش آموزان بر حسب دروني كردن ارزشها ………………………………………………        59

جدول۱۰-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب هماهنگي ارزشهاي گروهي……………………………………..         60

جدول۱۱-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب پايگاه اقتصادي اجتماعي…………………………………………..       61

جدول۱۲-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ديني……………………………………………………       62

جدول۱۳-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت خانوادگي…………………………………………….        63

جدول ۱۴-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ملي……………………………………………………       64

جدول۱۵-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميز ان هويت اجتماعي……………………………………………..       65

جدول ۱-۵   آزمون تفاوت ميانگين هويت اجتماعي بر حسب جنس…………………………………………..      67

جدول ۲-۵   آزمون تفاوت ميانگين هويت ديني بر حسب جنس ……………………………………………..       68

جدول ۳-۵   آزمون تفاوت ميانگين هويت خانوادگي بر حسب جنس………………………………………..       68

جدول ۴-۵   آزمون تفاوت ميانگين هويت ملي بر حسب جنس………………………………………………..       69

جدول ۵-۵   همبستگي پايگاه اقتصادي –اجتماعي با هويت اجتماعي………………………………………….     69

جدول ۶-۵   همبستگي پايگاه اقتصادي –اجتماعي با هويت ديني………………………………………………      70

جدول ۷-۵   همبستگي پايگاه اقتصادي –اجتماعي با هويت خانوادگي……………………………………….      70

جدول ۸-۵   همبستگي پايگاه اقتصادي –اجتماعي با هويت ملي…………………………………………………    71

جدول ۹-۵  همبستگي رضايت فرد از خود با هويت اجتماعي……………………………………………………      71

جدول ۱۰-۵   همبستگي رضايت فرد از خود با هويت ديني…………………………………………………………   72

جدول ۱۱-۵  همبستگي رضايت فرد از خود با هويت خانوادگي…………………………………………………..    72

جدول ۱۲-۵  همبستگي رضايت فرد از خود با هويت ملي…………………………………………………………     73

جدول ۱۳-۵  همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت اجتماعي……………………………………………       73

جدول ۱۴-۵ همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت ديني……………………………………………………     73

جدول ۱۵-۵  همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت خانوادگي………………………………………….        74

جدول ۱۶-۵  همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت ملي………………………………………………….       74

جدول ۱۷-۵  همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت اجتماعي…………………………………………………      75

جدول ۱۸-۵  همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت ديني ………………………………………………………     75

جدول ۱۹-۵  همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت خانوادگي…………………………………………………     76

جدول ۲۰-۵  همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت ملي………………………………………………………..     76

جدول ۲۱-۵  همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت اجتماعي………………………………………        77

جدول ۲۲-۵  همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت ديني……………………………………………        77

جدول ۲۳-۵  همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت خانوادگي…………………………………….        78

جدول ۲۴-۵  همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت ملي………………………………………………      78

جدول ۲۵-۵   عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني هويت ديني..         79

جدول ۲۶-۵   عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت ديني در مرحله سوم………………..        79

جدول ۲۷-۵   عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم…………………………………………………..     80

جدول ۲۸-۵   عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني

هويت خانوادگي …………………………………………………………………………………………………………………  81

جدول ۲۹-۵   عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت خانوادگي در مرحله سوم………..         81

جدول ۳۰-۵   عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم………………………………………………….      82

جدول ۳۱-۵   عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني هويت ملي….        83

 جدول ۳۲-۵   عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت ملي در مرحله جدول سوم……….        83

جدول ۳۳-۵   عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم………………………………………………….      84

جدول ۳۴-۵   عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني

 هويت اجتماعي………………………………………………………………………………………………………      85

جدول ۳۵-۵   عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت اجنماعي در مرحله چهارم………..        85

جدول ۳۶-۵   عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله چهارم……………………………………………….      86

جدول ۳۷-۵  محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ديني…………………………………         88

جدول ۳۸-۵  محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت خانوادگي…………………………..         89

جدول ۳۹-۵  محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ملي…………………………………          90

جدول ۴۰-۵  محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت اجتماعي………………………….. ۹۱

                        فهرست اشكال

شكل ۱-۲ مدل نظام كنترل فرايند هويت …………………………………………………………………………………… ۲۸

شكل ۲-۲ الگوي  نظري و تحليلي تحقيق ………………………………………………………………………………… ۳۳

                              فهرست نمودارها

نمودار ۱-۲ رابطه چهار خرده نظام پارسونز (مدل سیبرنیتیک ) …………………………………………………        20

نمودار ۱-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان رضايت از خود…………………………………………………      57

نمودار ۲-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب مورد تائيد ديگران بودن………………………………………………      58

 نمودار ۳-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب دروني كردن ارزشها…………………………………………………      59

نمودار ۴-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب هماهنگي ارزشهاي گووهي………………………………………..        60

نمودار ۵-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب پايگاه اقتصادي –اجتماعي…………………………………………       61

نمودار ۶-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ديني………………………………………………………     62

نمودار ۷-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت خانوادگي……………………………………………….      63

نمودار ۸-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ملي………………………………………………………      64

نمودار ۹-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت اجتماعي…………………………………………………      65

نمودار۱-۵ تحليل مسير هويت………………………………………………………………………………………………    87

 


عتیقه زیرخاکی گنج